Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 [439] 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... 2976
6571
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 03, 2016, 01:46:44 PM »
3.:நீரின்ப வெள்ளத்துள் நீந்திக் குளிக்கின்ற
    நெஞ்சங்கொண்டீர்
பாரின்ப வெள்ளங் கொளப்பரி மேற்கொண்ட
    பாண்டியனார்
ஓரின்ப வெள்ளத் துருக்கொண்டு தொண்டரை
    உள்ளங்கொண்டார்
பேரின்ப வெள்ளத்துட் பெய்கழ லேசென்று
    பேணுமினே. 


To immerse the whole world in the flood of bliss,
Pandya ? the God -,
rode on a charger.
Assuming this form of a peerless flood of bliss,
He made a conquest of His servitors` hearts.
O ye whose hearts are after the bathing and swimming In the mere water of worldly joy,
fare forth
To that Blissful Flood and adore His ankleted feet.

Arunachala Siva.


6572
Chapter 14:


1.  Ribhu:  Hearken!  All is Brahman alone.  This is the truth, verily the truth in the name of
Siva.  In the certitude of the Self, O chief of the Yogis, there  is no other even in the least.

2.  The unreality is infinitesimal.  All this is infinitesimal for sure.  The body too is infinitesimal
for sure.  The body too is infinitesimal.  There is no other even the least. 

3. All is only the Self, the pure Self.  All is consciousness alone without a second; the eternal,
pure taint-less Self.  There is no other even in the least. 

4. If  the Self is thought of as infinitesimal, all is not even an atom.  Absence of thought is only an atom.
There is no other even in the least.

5.  Thought is only consciousness.  Consciousness is the paramount state.  Bliss is the supreme
measure.  This, which is visible is nothing at all.

contd.,

Arunachala Siva. 
   

6573
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:59:11 AM »
Verse  1010:


துஞ்சவரு வார்என்றே எடுத்த வோசைச்
    சுருதிமுறை வழுவாமல் தொடுத்த பாடல்
எஞ்சலிலா வகைமுறையே பழைய னூரார்
    இயம்புமொழி காத்தகதை சிறப்பித் தேத்தி
அஞ்சனமா கரியுரித்தார் அருளா மென்றே
    அருளும்வகை திருக்கடைக்காப் பமையச் சாற்றி
பஞ்சுரமாம் பழைய திறங் கிழமை கொள்ளப்
    பாடினார் பாரெலாம் உய்ய வந்தார்.In the decade beginning with the words: "Tunja Varuvaarum"
Which he sang tunefully in keeping with the chanting
Of the resounding Veda, he celebrated the history
Of the flawless and just way by which the Velaalas
Of Pazhayanoor stood by their plighted word;
In the concluding stanza, he sang: "This indeed is
The grace of the Lord who peeled off the hide of the dark
Tusker." He hailed His glory; thus the godly child
Born for the deliverance of the world, sang in fitting melody
His decade in the hoary, musical mode of panjuram.


Arunachala Siva.

6574
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:56:23 AM »
Verse  1009:


மாலையிடை யாமத்துப் பள்ளி கொள்ளும்
    மறையவனார் தம்முன்பு கனவி லேவந்
தாலவனத் தமர்ந்தருளும் அப்பர் நம்மை
    அயர்த்தனையோ பாடுதற்கென் றருளிச் செய்ய
ஞாலமிருள் நீங்கவரும் புகலி வேந்தர்
    நடுஇடையா மத்தினிடைத் தொழுது ணர்ந்து
வேலைவிட முண்டவர்தங் கருணை போற்றி
    மெய்யுருகித் திருப்பதிகம் விளம்ப லுற்றார்.


At midnight the Lord of Aalavanam appeared in his dream
And said: "Did you forget to hail us in hymns?"
Then the Prince of Pukali who was born to dispel
The darkness of the world, adored even in that state
And woke up at midnight and again hailed the mercy
Of the Lord who devoured the venom of the sea, and hymned
A decade in love that melted his very frame.

Arunchala Siva.


6575
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:53:05 AM »
Verse  1008:இம்மையிலே புவியுள்ளோர் யாருங் காண
    ஏழுலகும் போற்றிசைப்ப எம்மை யாளும்
அம்மைதிருத் தலையாலே நடந்து போற்றும்
    அம்மையப்பர் திருவாலங் காடாம் என்று
தம்மையுடை யவர்மூதூர் மிதிக்க அஞ்சிச்
    சண்பைவருஞ் சிகாமணியார் சாரச் சென்று
செம்மைநெறி வழுவாத பதியின் மாடோர்
    செழும்பதியில் அன்றிரவு பள்ளி சேர்ந்தார்.


"In her life on earth, witnessed straight by all the men
Of the world and praised by the dwellers
Of the seven worlds, the Mother of Kaaraikkaal
That rules us, measured her way with her head
To this Tiruvaalangkaadu." Thus thinking,
And afraid to tread and enter His Lord's hoary town,
The Crest-jewel of the dwellers of Sanbai
Proceeded to a bountiful place near that town
Where abide holy ones who swerve not from the righteous way
And there spent the night in slumber.


Arunachala Siva

6576
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:50:14 AM »
Verse  1007:


குன்றநெடுஞ் சிலையாளர்
    குலவியபல் பதிபிறவும்
நின்றவிருப் புடனிறைஞ்சி
    நீடுதிருத் தொண்டருடன்
பொன்தயங்கு மணிமாடப்
    பூந்தராய்ப் புரவலனார்
சென்றணைந்தார் பழையனூர்த்
    திருவாலங் காட்டருகு.


In abiding love he hailed the many shrines
Of the Lord who wields the mountain as His great bow;
Then accompanied with the glorious and divine
Devotees, the Patron of Poontharaai--rich in beauteous
And golden mansions--, neared Pazhayanoor Tiruvaalangkaadu.


Arunachala Siva.

6577
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:46:51 AM »
Verse  1006:

தொழுதுபல முறைபோற்றிச்
    சுரர்குருவுக் கிளையமுனி
வழுவில்தவம் புரிந்தேத்த
    மன்னினார் தமைமலர்ந்த
பழுதில்செழுந் தமிழ்மாலைப்
    பதிகஇசை புனைந்தருளி
முழுதும்அளித் தவர்அருளால்
    போந்தனர்முத் தமிழ்விரகர்.


He adored and hailed the Lord again and again;
With flawless and splendorous and melodious
Verse-garlands of Tamizh he adorned the Lord who,
Gratified with the worship of the flawless tapaswi
Samvantana, the younger brother of the celestial guru,
Abode there; then blessed with the leave of the Creator of all
The Adept of Tamizh marched on.


Arunachala Siva.

6578
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:43:07 AM »
Verse  1005:


திருத்தொண்டர் பலர்சூழத்
    திருவிற்கோ லமும்பணிந்து
பொருட்பதிகத் தொடைமாலை
    புரமெரித்த படிபாடி
அருட்புகலி யாண்டகையார்
    தக்கோலம் அணைந்தருளி
விருப்பினொடுந் திருவூறல்
    மேவினார் தமைப்பணிந்தார்.


Acompanied with divine devotees he came to Tiruvirkolam
And adorned the Lord; he hailed Him
In a verse-garland of incarnate truth, celebrating
His victory-- the burning of the triple hostile cities;
Then the master of blessed Pukali came to Takkolam
And adored the Lord that abides in joy at Tiruvooral.   

Arunachala Siva.

6579
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:40:33 AM »
Verse  1004:அங்குள்ள பிறபதியில்
    அரிக்கரியார் கழல்வணங்கிப்
பொங்குபுனற் பாலியாற்றின்
    புடையில்வட பாலிறைவர்
எங்கும்உறை பதிபணிவார்
    இலம்பையங்கோட் டூரிறைஞ்சிச்
செங்கண்விடை உகைத்தவரைத்
    திருப்பதிகம் பாடினார்.


He hailed the feet of the Lord unknowable
To Vishnu, in His many shrines in that region
And marched on; he worshipped at the Lord's shrines
North of the swelling river Paali, and arrived
At Ilampaiyankottoor, adorned the Lord there,
And hymned Him, the Rider of the Bull, in divine decades.


Arunachala Siva.

6580
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:34:51 AM »
Verse  1003:திருமாற்பே றுடையவர்தம்
    திருவருள்பெற் றெழுந்தருளிக்
கருமாலுங் கருமாவாய்க்
    காண்பரிய கழல்தாங்கி
வரும்ஆற்றல் மழவிடையார்
    திருவல்லம் வணங்கித்தம்
பெருமாற்குத் திருப்பதிகப்
    பெரும்பிணையல் அணிவித்தார்.Blessed with the gracious leave of the Lord
Of Tirumaalperu, he came to Tiruvallam
And there adored the Lord who could not be seen
By the dark-hued Vishnu that quested after Him
In the form of a boar; the Lord blessed him
As the ever-young Bull to bear Him.
He adorned his Lord with an immense garland of verse.


Arunachala Siva.
 

6581
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:31:52 AM »
Verse  1002:அப்பதியில் விருப்பினொடும்
    அங்கணரைப் பணிந்தமர்வார்
செப்பரிய புகழ்ப்பாலித்
    திருநதியின் தென்கரைபோய்
மைப்பொலியுங் கண்டர்திரு
    மாற்பேறு மகிழ்ந்திறைஞ்சி
முப்புரஞ்செற் றவர்தம்மை
    மொழிமாலை சாத்தினார்.

He that thus abode adoring the Merciful One
In joy, took His leave, traveled
On the southern bank of the ineffably glorious
River Paali, and adored the blue-throated Lord
At Tirumaalperu in great delight; he adorned
The Lord that destroyed the triple hostile cities
With garlands of Tamizh verse.


Arunachala Siva.


6582
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 03, 2016, 10:28:39 AM »
Verse 1001:எண்திசையும் போற்றிசைக்கும்
    திருப்பதிமற் றதன்புறத்துத்
தொண்டருடன் இனிதேகித்
    தொல்லைவிடம் உண்டிருண்ட
கண்டர்மகிழ் மேற்றளியும்
    முதலான கலந்தேத்தி
மண்டுபெருங் காதலினால்
    வணங்கிமீண் டினிதிருந்தார்.


Acompanied joyously with the devotees, he went
Beyond Kaanchi hailed by men in all eight
Directions, and adored the Lord whose throat
Was tinged black when he devoured, of yore,
The venom, at Metrali and other shrines
And returned to Kaanchi which he adored
In spiraling love, abiding there in joy.

Arunachala Siva.

6583
60.  Everything is verily of the nature of the Self - the visible and the invisible, the moving and the non moving.  Hearing that all is the Self, man attains liberation.

61. Bhagavan Siva,  who is the consort of Uma Parvati, is the immutable Lord. He alone His own power
of Maya is the true cause behind the waking world of wondrous beings and the succession of phenomena.

Thus concludes the chapter 13 a dialogue between Ribhu and Nidagha entitled  All is the Self.
in Siva Rahasyam. 

contd.,

Arunachala Siva.

6584
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 02, 2016, 10:00:09 AM »
Verse 1000:நீடுதிருப் பொழில்காஞ்சி
    நெறிக்காரைக் காடிறைஞ்சிச்
சூடுமதிக் கண்ணியார்
    துணைமலர்ச்சே வடிபாடி
ஆடுமவர் இனிதமரும்
    அனேகதங்கா வதம்பரவி
மாடுதிருத் தானங்கள்
    பணிந்தேத்தி வைகுநாள்.


He came to the shrine of Kacchi-Neri-k-Kaaraikkaadu
Digit with ever-during gardens and hymned the twin
Flower-feet of the Lord who wears the wreath
Of a crescent on His crest; he hailed the Lord
At Kacchi Anekatangkaavatham where the Lord-Dancer
Abides in love; he passed his days hailing and adoring
The many divine shrines that were nearby.   

Arunachala Siva.


6585
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 02, 2016, 09:44:04 AM »
Verse 999:


திருவேகம் பத்தமர்ந்த
    செழுஞ்சுடரைச் சேவடியில்
ஒருபோதும் தப்பாதே
    உள்ளுருகிப் பணிகின்றார்
மருவுதிரு இயமகமும்
    வளர்இருக்குக் குறள்மற்றும்
பெருகும்இசைத் திருப்பதிகத்
    தொடைபுனைந்தார் பிள்ளையார்.

At the feet of the resplendent Lord enshrined
In Tiruvekampam, he adored without fail during all
The hours of Puja, in melting love; he adorned
The Lord with garlands of beauteous Tiruviyamakam,
Ever-glorious Tiruvirukku-k-kural and other
Divine decades of ever-crescent music.


Arunachala Siva.Pages: 1 ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 [439] 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... 2976