Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 [438] 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... 3128
6556
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 11:00:04 AM »
Verse  6:

விருத்தனாகிப் பாலனாகி வேதமோர்நான் குணர்ந்து
கருத்தனாகிக் கங்கையாளைக் கமழ்சடைமேற் கரந்தாய்
அருத்தனாய வாதிதேவ னடியிணையே பரவும்
நிருத்தர்கீத ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.Being an old man and being a lad and understanding the meanings of the four Vedas.
being in the minds of all the author of all acts, you concealed Gangs in your, fragrant matted locks. The primordial god who is the wealth! Weed out the sufferings of those who perform the services of dancing before you and singing, and who praise your two feet only.

Arunachala Siva.

6557
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 10:57:05 AM »
Verse  5:


பாங்கினல்லார் படிமஞ்செய்வார் பாரிடமும் பலிசேர்
தூங்கிநல்லார் பாடலோடு தொழுகழலே வணங்கித்
தாங்கிநில்லா அன்பினோடுந் தலைவநின்றா ணிழற்கீழ்
நீங்கிநில்லா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.

O Siva of Thiru-Nedungkalam! O supreme one! The good natured people and the alms-seeking ascetics worship your holy feet by dancing and singing the songs of the saints. May you remove all distresses faced by your ardent devotees who have irrepressible love for you and never separate from your holy feet!

Arunachala Siva.
 6558
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 10:52:26 AM »
Verse  4:


மலைபுரிந்த மன்னவன்றன் மகளையோர்பான் மகிழ்ந்தாய்
அலைபுரிந்த கங்கைதங்கு மவிர்சடையா ரூரா
தலைபுரிந்த பலிமகிழ்வாய் தலைவநின்றா ணிழற்கீழ்
நிலைபுரிந்தா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.

O Siva of Thiru-Nedungkalam! O supreme one! You have Parvati, the daughter of Himavan, as one half of you. O Lord of Thiruvarur! You hold the river Ganga, that is full of waves, in your bright matted locks. You enjoy the alms given in Brahma's skull. May you remove all distresses faced by your ardent devotees who always seek shelter under your holy feet!

Arunachala Siva.6559
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 10:49:27 AM »
Verse  3:


நின்னடியே வழிபடுவான் நிமலாநினைக் கருத
என்னடியா னுயிரைவவ்வே லென்றடற்கூற் றுதைத்த
பொன்னடியே பரவிநாளும் பூவொடுநீர் சுமக்கும்
நின்னடியா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.


Spotless Siva!
When (Mārkkaṇṭdyaṉ) meditated upon you to worship your feet only,
saying do not take out the life of my devotee praising the golden feet which kicked the strong god of death.  Weed out the sufferings of your devotees who carry daily flowers and water for worshipping you.

Arunachala Siva.

6560
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 10:46:50 AM »
Verse  2:கனைத்தெழுந்த வெண்டிரைசூழ் கடலிடைநஞ் சுதன்னைத்
தினைத்தனையா மிடற்றில்வைத்த திருந்தியதே வநின்னை
மனத்தகத்தோர் பாடலாடல் பேணியிராப் பகலும்
நினைத்தெழுவா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.Oh, perfect god! who placed in your neck the poison that rose roaring in the ocean surrounded by white waves, as a small grain of millet!
weed out the afflictions of those who consider night and day, and rise up meditating in their minds on your songs and dances.


Arunachala Siva.

6561
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 10:43:20 AM »
Tiru Nedugalam:

Verse  1:


மறையுடையாய் தோலுடையாய் வார்சடைமேல் வளரும்
பிறையுடையாய் பிஞ்ஞகனே யென்றுனைப்பே சினல்லால்
குறையுடையார் குற்றமோராய் கொள்கையினா லுயர்ந்த
நிறையுடையா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.

One who dwells in Neṭuṅkaḷam.
you who have the Vedams as your word!
whose dress is a skin!
who has on his long matted locks a prospering crescent moon!
Unless people praise you in the above mentioned manner.
you do not mind the faults of people who have defects,
weed out the affliction of those who have moral firmness and who are superior by their principles.

Arunachala Siva.

6562
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:51:47 AM »
Verse  21:


யானை மிசைநின் றிழிந்தருளி
    இலங்கும் மணிமண் டபத்தின்கண்
மேன்மை அரியா சனத்தேறி
    விளங்குங் கொற்றக் குடைநிழற்றப்
பானல் விழியார் சாமரைமுன்
    பணிமா றப்பன் மலர்தூவி
மான அரசர் போற்றிடவீற்
    றிருந்தார் மன்னர் பெருமானார்.


He descended from the bedecked elephant, moved
Through the hall inlaid with gems, and ascended
The lofty throne over which the lustrous and royal
Parasol cast a lovely shade; lily-eyed damsels
Waved Chamaras; sprinkling flowers, princes hailed him;
Thus the Chera king sat enthroned in splendor.
   
Arunachala Siva.
6563
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:48:49 AM »
Verse  20:மன்னர் பெருமான் திருத்தொண்டு
    கண்டு மதிநீடு அமைச்சரெலாம்
சென்னி மிசைஅஞ் சலிசெய்து
    போற்றச் சினமால் களிறேறி
மின்னு மணிப்பூண் கொடிமாட
    வீதி மூதூர் வலங்கொண்டு
பொன்னின் மணிமா ளிகைவாயில்
    புக்கார் புனைமங் கலம்பொலிய.

Beholding the manifested servitorship of the king,
All the intellectually great ministers hailed him
Folding their hands above their heads; the king
Once again mounted the huge and wrathful tusker,
Went round the streets of the hoary city rich in lustrous
And gem-fillede mansions whence wafted many a flag,
And entered the vestibule of the palace decked
With gold and gems and mantled in great auspiciousness.

Arunachala Siva.


6564
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:44:57 AM »
Verse  19:


சேரர் பெருமான் தொழக்கண்டு
    சிந்தை கலங்கி முன்வணங்கி
யார்என் றடியே னைக்கொண்ட
    தடியேன் அடிவண் ணானென்னச்
சேரர் பிரானு மடிச்சேரன்
    அடியேன் என்று திருநீற்றின்
வார வேடம் நினைப்பித்தீர்
    வருந்தா தேகும் எனமொழிந்தார்.


Adored by the Chera King, the bewildered washer-man
Hailed the king and said: "My lord, who am I
That you should do so? I am your servant,
Your washer-man." Hearing this the king said:
"I am Chera, the servitor; you reminded us
Of the lovable guise of the holy ash;
Well, you may proceed untouched by grief."   

Arunachala Siva.


6565
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:41:50 AM »
Verse  18:


மழையிற் கரைந்தங் குவரூறி
    மேனி வெளுத்த வடிவினால்
உழையிற் பொலிந்த திருக்கரத்தார்
    அடியார் வேடம் என்றுணர்ந்தே
இழையிற் சிறந்த வோடைநுதல்
    யானைக் கழுத்தி னின்றிழிந்து
விழைவிற் பெருகுங்காதலினால்
    விரைந்து சென்று கைதொழுதார்.


As the fuller's earth soaked by rain dripped
Down his person making it white, he thought it
To be the habit of a devotee of the Lord
Whose hand sports an antelope; he descended
Down from the neck of the decked royal tusker,
And in loving devotion and increasing ardor,
Folded his hands in all haste.

Arunachala Siva.

6566
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:38:28 AM »
Verse  17:


தம்பி ரானார் கோயில்வலங்
    கொண்டு திருமுன் தாழ்ந்தெழுந்து
கும்ப யானை மேல்கொண்டு
    கொற்றக் குடையும் சாமரையும்
நம்பும் உரிமை யவர்தாங்க
    நலங்கொள் நகர்சூழ் வலங்கொள்வார்
மொய்ம்பில் உவரின் பொதிசுமந்தோர்
    வண்ணான் முன்னே வரக்கண்டார்.


Then he circumambulated the Lord?s shrine, came
Before His presence, prostrated there,
Rose up and moved out; he mounted the royal tusker;
The trusted retinue held aloft the white parasol
And waved chamaras; as he thus came round
The city in procession he beheld a washer-man
With a bundle of fuller's earth on his shoulders,
Come before him.   


Arunachala Siva.

6567
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:35:43 AM »
Verse  16:


உரிமை நாளில் ஓரைநலன்
    எய்த மிக்க வுபகரணம்
பெருமை சிறக்க வேண்டுவன
    வெல்லாம் பிறங்க மங்கலஞ்செய்
திருமை யுலகுக் கொருமைமுடி
    கவித்தார் எல்லா வுயிருமகிழ்
தரும நிலைமை யறிந்துபுவி
    தாங்குங் கழறிற் றறிவார்தாம்.   


On the appointed day, during the goodly hora,
All things needed for the coronation were splendrously
Arranged and all auspicious rites were duly
Performed; Kazharitru Arivaar who knew well
That piety which could cause all lives--animate
And inanimate--, thrive in happiness, wore that crown
By which he could rule both earth and heaven.

Arunachala Siva.

6568
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:31:05 AM »
Verse  15:


ஆன அருள்கொண் டஞ்சலிசெய்
    திறைஞ்சிப் புறம்போந் தரசளித்தல்
ஊன மாகுந் திருத்தொண்டுக்
    கெனினும் உடையா னருளாலே
மேன்மை மகுடந் தாங்குதற்கு
    வேண்டும் அமைச்சர்க் குடன்படலும்
மான அமைச்சர் தாம்பணிந்துஅவ்
    வினைமேற் கொண்டு மகிழ்ந்தெழுந்தார்.

He adored the Lord that blessed him thus and moved
Out; though wielding the scepter was injurious
To divine servitorship, yet by reason of the grace
Granted by the Lord, he expressed his assent
To the minister who requested him to wear the lofty crown;
Then the ministers fell at his feet. And proceeded
To arrange for the coronation.   


Arunachala Siva.

6569
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:28:08 AM »
Verse  14:


மேவும் உரிமை அரசளித்தே
    விரும்பு காதல் வழிபாடும்
யாவும் யாருங் கழறினவும்
    அறியும் உணர்வும் ஈறில்லாத்
தாவில் விறலுந் தண்டாத
    கொடையும் படைவா கனம்முதலாம்
காவல் மன்னர்க் குரியனவும்
    எல்லாங் கைவந் துறப்பெற்றார்.

He was blessed with the right to reign,
Poised in devotion and love to the worship of the Lord,
An ability to con all that is uttered by mankind
As well as the world of sub-human species,
Endless and peerless success in all undertakings,
Limitless munificence and all regal splendor
Such as army, cars and mounts needed for a king,
To rule the worldArunachala Siva.

6570
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:24:14 AM »
Verse  13:


இன்பம் பெருகுந் திருத்தொண்டுக்
    கிடையூ றாக இவர்மொழிந்தார்
அன்பு நிலைமை வழுவாமை
    அரசு புரக்கும் அருளுண்டேல்
என்பும் அரவும் புனைந்தாரை
    இடைபெற் றறிவே னெனப்புக்கு
முன்பு தொழுது விண்ணப்பம்
    செய்தார் முதல்வர் அருளினால்.


He mused thus: "What these ministers drive at, will be
An impediment to my servitorship, the source
Of ever-increasing joy; to know if I am to be
Blessed with the divine grace of reigning,
Without deviating from the way of devotion to Siva,
I will await the time to divine the will of the Lord
Whose jewels are bones and snakes."
Thus resolved he moved into the temple and prayed;
Then by the grace of Grace,

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 [438] 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... 3128