Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 [438] 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... 3073
6556
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 15, 2016, 08:20:09 AM »
Verse  71:தூய நீரால் சிறுத்தொண்டர்
    சோதி யார்தங் கழல்விளக்கி
ஆய புனிதப் புனல்தங்கள்
    தலைமேல் ஆரத் தெளித்தின்பம்
மேய இல்லம் எம்மருங்கும்
    வீசி விரைமென் மலர்சாந்தம்
ஏயுந் தூப தீபங்கள்
    முதற்பூ சனைசெய் திறைஞ்சுவார்.Sirutthondar washed with that holy water
The ankleted feet of the Radiant One, sprinkled
The water that had washed the feet, profusely
On their heads and also over every part of the house;
With sandal paste, lamp and lighted camphor,
He performed unto Him Pooja, and waved incense
Before Him; these and other rituals he duly performed.

Arunachala Siva.

6557
An Attempt at Initiation:

Once a pundit, a scholar of the Sastras from Sankara Mutt at Sringeri came to
Bhagavan at Virupaksha, having known that Bhagavan did not have a guru,
and was not formally initiated into Sannyasa. Palani Swami had at that time
gone down to the choultry to fetch food. So, the visitor had the opportunity to speak
privately with Bhagavan.  The pandit launched an hour long harangue on the indispensability of a guru for every spiritual aspirant and the imperative of receiving
initiation from the guru and the need to comply with the norms of tradition.  He recounted the lives of avatars like Sri Rama, Sri Krishna, and Adi Sankara, who had all reached the pinnacle of spiritual heights and did have the gurus who formally
initiated them into spiritual discipline, adding that Bhagavan himself was the rarest
of rare among realized souls.  Then, with palms joined in salutation and with utmost
deference he petitioned, 'Swami!  You are a Brahmin, need to take Sannyasa as enjoined by tradition.  You know all and I need not remind you of it. I shall
enroll you into our guru parampara.  Permit me to make the necessary arrangements
for a formal initiation.  If you are dis inclined to wear ochre robes, do wear an ochre
kaupina at least.'  Bhagavan listened but kept silent.  The pundit left, saying that he
was going to the town and would return at three in the afternoon.

contd.,

Arunachala Siva.                       

6558
9-12:  I am Brahman.  There is no doubt of this.  I am indeed the highest Guru.
I am tranquil.  I am pure.  I am indeed different from the qualities; transcending
the qualities; transcending the humanity; transcending the supreme; transcending
the mind; transcending feeling; transcending the mind;  transcending the Vedas;
surpassing the learned; surpassing the body and such, and the states of waking,
dream, and deep sleep; surpassing the unmanifest and transcendent -- such alone is the certitude of knowledge. Renouncing by and by and leaving everything one should be like a mute.

13-14:  The quiescent Brahman, the supreme Brahman, the eternal Brahman is oneself. Even an atom of glory of such a Jnani is distinctly clear.  Even Hari and Hara
or Brahma or the celestial beings cannot describe it even in hundreds of crores
of Kalapas of time.

15-16:  The knowledge 'I am Brahman' is hard to find in the three words. It is hard
to serve the feet, or converse with or even to just have a look at such great ones
of right discrimination abiding in Brahman alone.  If by chance one has a bath
in the waters sanctified by the touch of such ones, one becomes Brahman oneself.

contd.,

Arunachala Siva.       
         

6559
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:56:47 AM »
Verse  10:


முத்த னைமுதற் சோதியை முக்கண்
    அப்ப னைமுதல் வித்தினைச்
சித்த னைச்சிவ லோக னைத்திரு
    நாமம் பாடித் திரிதரும்
பத்தர் காள்இங்கே வம்மின் நீர்உங்கள்
    பாசந் தீரப் பணிமினோ
சித்த மார்தருஞ் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே. 

O ye devotees that hymn and hail the sacred names of Him ? the Ever-Free,
the Primal Light,
the triple-eyed Sire,
the Primal Seed,
the Siddha,
the One of Sivaloka -,
And go about ecstasy,
chanting His sacred names,
Come here and so adore Him that your bondage gets extirpated.
Lo,
at the salvific feet that pervade full our mind,
Our head rests in sempiternal splendor.

concluded.

Arunachala Siva.
6560
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:53:40 AM »
Verse  9:வம்ப னாய்த்திரி வேனை வாவென்று
    வல்வி னைப்பகை மாய்த்திடும்
உம்ப ரான்உல கூடறுத்தப்
    புறத்த னாய்நின்ற எம்பிரான்
அன்ப ரானவர்க் கருளி மெய்யடி
    யார்கட் கின்பந் தழைத்திடுஞ்
செம்பொன் மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே.

He is of the Empyrean who bids me,
a wastrel,
to come to Him and kills the foe of fierce Karma.
He is Our God that penetrated all the worlds and abides in the Beyond.
He blesses His loving devotees and causes the happiness of true servitors to thrive.
At the great,
flowery,
salvific red-hued and auric Feet,
our head rests in sempiternal splendor.


Arunachala Siva.

6561
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:49:57 AM »
Verse  8:


புழுவி னாற்பொதிந் திடுகு ரம்பையிற்
    பொய்த னையொழி வித்திடும்
எழில்கொள் சோதியெம் ஈசன் எம்பிரான்
    என்னுடை யப்பன் என்றென்று
தொழுத கையின ராகித் தூய்மலர்க்
    கண்கள் நீர்மல்குந் தொண்டர்க்கு
வழுவிலாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னி மலருமே. "He is the beautiful Flame that does away with the falsity abiding in the worm-infested Nest of a body;
He is our Lord-God,
our Deity and my own Sire."
Thus He is repeatedly hailed by His servitors who adore Him with folded hands,
whilst their flowery and pure eyes remain tear-bedewed.
His are the flowery and salvific feet which fail not His servitors;
at such feet our head burgeons in sempiternal splendor.

Arunachala Siva.

6562
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:47:15 AM »
Verse  7:


பிறவி யென்னுமிக் கடலை நீந்தத்தன்
    பேர ருள்தந் தருளினான்
அறவை யென்றடி யார்கள் தங்க
    ளருட்கு ழாம்புக விட்டுநல்
உறவு செய்தெனை உய்யக் கொண்ட
    பிரான்தன் உண்மைப் பெருக்கமாம்
திறமை காட்டிய சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே.

To swim and cross this sea called birth,
He blessed me with His great grace.
I was the hapless and helpless one.
So,
He caused me enter the holy assembly of His servitors,
Gain their goodly kinship and thus redeemed me.
Lo,
the Lord revealed to me the truth-abounding prowess of His salvific feet at which our head rests In sempiternal splendor !

Arunachala Siva.


6563
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:43:05 AM »
Verse  6:


சித்த மேபுகுந் தெம்மை யாட்கொண்டு
    தீவி னைகெடுத் துய்யலாம்
பத்தி தந்துதன் பொற்க ழற்கணே
    பன்ம லர்கொய்து சேர்த்தலும்
முத்தி தந்திந்த மூவு லகுக்கும்
    அப்பு றத்தெமை வைத்திடு
மத்தன் மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னி மலருமே. 


He entered our mind,
ruled us and did away with our cruel Karma.
He bestowed on us devotion, that leads to salvation.
Plucking many flowers,
If we strew them at His golden and ankleted feet He will confer Moksha and place us beyond the three worlds.
At the great,
flowery and salvific feet Of Him who is adorned with Datura flowers,
Our head rests in sempiternal splendor


Arunachala Siva.

6564
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:39:24 AM »
Verse  5:


மாய வாழ்க்கையை மெய்யென் றெண்ணி
    மதித்தி டாவகை நல்கினான்
வேய தோளுமை பங்கன் எங்கள்
    திருப் பெருந்துறை மேவினான்
காயத் துள்ளமு தூற ஊறநீ
    கண்டு கொள்ளென்று காட்டிய
சேய மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னித் திகழுமே.
He blessed me with the perception to disown as false the life that is delusive;
He is concorporate With Uma whose arms are bamboo-like;
He chose to abide at our sacred Perunthurai.
He bade me thus:
"Discover for yourself as nectar wells up and up in your body."
This said,
He showed Me His great,
rubicund,
flowery and salvific feet at which our head rests in sempiternal splendor !

Arunachala Siva.

6565
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:36:19 AM »
Verse  4:


பத்தர் சூழப் பராபரன்
    பாரில் வந்துபார்ப் பானெனச்
சித்தர் சூழச் சிவபிரான்
    தில்லை மூதூர் நடஞ்செய்வான்
எத்த னாகிவந் தில்பு குந்தெமை
    ஆளுங் கொண்டெம் பணிகொள்வான்
வைத்த மாமலர்ச் சேவடிக்கண் நம்
    சென்னி மன்னி மலருமே.Encircled by devotes,
the One who is Ens Entium came to earth as a Brahmin.
He is God Siva Who surrounded by Siddhas,
dances in the hoary city of Thillai.
He,
the trickster,
entered our homes,
Enslaved us and made us serve Him.
At the great,
Flowery and salvific feet which He placed on our crown,
Our head rests in sempiternal splendor !

Arunachala Siva.

6566
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:31:38 AM »
Verse  3:


நங்கை மீரெனை நோக்கு மின்நங்கள்
    நாதன் நம்பணி கொண்டவன்
தெங்கு சோலைகள் சூழ்பெ ருந்துறை
    மேய சேவகன் நாயகன்
மங்கை மார்கையில் வளையுங் கொண்டெம்
    உயிருங் கொண்டெம் பணிகொள்வான்
பொங்கு மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னிப் பொலியுமே.

Behold me,
you young women !
He is our Consort;
He makes us serve Him;
He is the Hero,
the Lord abiding at Perunthurai cinctured by coconut-groves.
He is our Master.
He weans the bangles of damsels away from their hands,
Draws to Him our souls and claims our service.
At His grace-abounding,
great,
flowery and salvific Feet,
our head rests in sempiternal splendor.

Arunachala Siva.


6567
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:28:33 AM »
Verse  2:


அட்ட மூர்த்தி அழகன் இன்னமு
    தாய ஆனந்த வெள்ளத்தான்
சிட்டன் மெய்ச்சிவ லோக நாயகன்
    தென்பெ ருந்துறைச் சேவகன்
மட்டு வார்குழல் மங்கை யாளையோர்
    பாகம் வைத்த அழகன்றன்
வட்ட மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னி மலருமே.


At His great,
rotund-flower-like and salvific feet Who is in Eight Forms
the comely One,
the sweet Nectarean Flood of Bliss,
the sublime One,
The True Ens that is the Lord of Siva-loka,
The Hero of southern Perunthurai,
The handsome One who is concorporate with Her whose locks are fragrant like honey,
Our head rests and burgeons in sempiternal splendor !

Arunachala Siva.

6568
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:26:01 AM »
Chenni Pathu:

Decade on Head:

Decade about the head that prays to Siva.


Verse  1:

தேவ தேவன்மெய்ச் சேவகன்
    தென்பெ ருந்துறை நாயகன்
மூவ ராலும் அரியொ ணாமுத
    லாய ஆனந்த மூர்த்தியான்
யாவ ராயினும் அன்ப ரன்றி
    அறியொ ணாமலர்ச் சோதியான்
தூய மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னிச் சுடருமே.


At the pure,
flowery and salvific feet of Him Who is the God of gods,
the Hero,
the Lord of southern Perunthurai,
the Source Original unknowable By the Trinity,
the Form of Bliss,
the flowery Flame unknown to all ? whoever they be ?,
save His own loving devotees,
Our head rests in sempiternal splendor !

Arunachala Siva.

6569
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 08:15:47 AM »
Verse 70:வந்து புகுந்து திருமனையின்
    மனைவி யார்தாம் மாதவரை
முந்த எதிர்சென் றடிவணங்கி
    முழுதும் அழகு செய்தமனைச்
சந்த மலர்மா லைகள்முத்தின்
    தாம நாற்றித் தவிசடுத்த
கந்த மலரா சனங்காட்டிக்
    கமழ்நீர்க் கரகம் எடுத்தேந்த.


Thus they come into the beauteous house; the wife
Of Sirutthondar came before Him and fell at His feet;
In that house fully decorated with fragrant wreaths
And chains of pearl, she showed Him
A seat damasked with fragrant flowers;
As she poured out fragrant water from a pot,

Arunachala Siva.

6570
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 08:12:36 AM »
Verse 69:


இறையுந் தாழா தெழுந்தருளி
    அமுது செய்யும் என்றிறைஞ்சக்
கறையுங் கண்டத் தினின்மறைத்துக்
    கண்ணும் நுதலிற் காட்டாதார்
நிறையும் பெருமைச் சிறுத்தொண்டீர்
    போதும் என்ன நிதியிரண்டும்
குறைவ னொருவன் பெற்றுவந்தாற்
    போலக் கொண்டு மனைபுகுந்தார்.

When he said: "Please tarry not even for a moment
But come at once to have your sacred food," and paid
Obeisance to Him, the Lord that had concealed His stain
On His neck and His eye on the forehead, said:
"O lowly devotee whose glory is full, let Us go."
Then, he like the indigent one suddenly blessed
With the twofold wealth, conducted Him to his house.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 [438] 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... 3073