Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 [437] 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... 3146
6541
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 12:31:08 PM »
Verse  2:


அளவில்பெரும் புகழ்நகரம்
    அதனில்அணி மணிவிளக்கும்
இளவெயிலின் சுடர்ப்படலை
    இரவொழிய எறிப்பனவாய்க்
கிளரொளிசேர் நெடுவானப்
    பேர்யாற்றுக் கொடிகெழுவும்
வளரொளிமா ளிகைநிரைகள்
    மருங்குடைய மறுகெல்லாம்.


In that beautiful city of great and endless glory
The pencil of rays like unto those of the young sun's,
Issuing from beatiful gems chased away the murk
Of night; at the sides of the streets stood rows
Of effulgent mansions from whose tops flags wafted,
Touching the celestial river.

Arunachala Siva.

6542
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 12:27:40 PM »
Pugazh Chozha Nayanar Puranam:

Verse  1:


குலகிரியின் கொடுமுடிமேல்
    கொடிவேங்கைக் குறியெழுதி
நிலவுதரு மதிக்குடைக்கீழ்
    நெடுநிலங்காத் தினிதளிக்கும்
மலர்புகழ்வண் தமிழ்ச்சோழர்
    வளநாட்டு மாமூதூர்
உலகில்வளர் அணிக்கெல்லாம்
    உள்ளுறையூ ராம்உறையூர்.

The glorious and generous Chozha Tamizh monarchs
Imprinted on the crest of the Himavant their signum
Of the tiger-banner; abiding under the white-rayed
And moon-like parasol, they sweetly fostered the vast earth;
Uraiyoor, the great hoary city--verily the abode of all
The multitudinous wealth of the world--,
Was of the Chozha realm.

Arunachala Siva.

6543
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:37:03 AM »
Verse  11:


வசையறு மலர்மக ணிலவிய மறைவன மமர்பர மனைநினை
பசையொடு மிகுகலை பலபயில் புலவர்கள் புகழ்வழி வளர்தரு
இசையமர் கழுமல நகரிறை தமிழ்விர கனதுரை யியல்வல
இசைமலி தமிழொரு பதும்வல வவருல கினிலெழில் பெறுவரே.With love born out of thinking of the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where the blemishless goddess of wealth seated in a flower dwells conspicuously, the chief of the city of Kazhumalam whose fame which is sung by poets who practice many superior arts is increasing day by day. Those who are able to recite all the ten Tamizh verses which are full of sweet sound and composed by the expert in Tamizh who is also well versed in Tamizh Prose, will attain imposing appearance.

Padigam on Maraivanam, (Vedaranyam) completed.

Arunachala Siva.


6544
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:32:05 AM »
Verse  10:


இயல்வழி தரவிது செலவுற வினமயி லிறகுறு தழையொடு
செயன்மரு வியசிறு கடமுடி யடைகையர் தலைபறி செய்துதவம்
முயல்பவர் துவர்பட முடல்பொதி பவரறி வருபர னவனணி
வயலினில் வளைவள மருவிய மறைவன மமர்தரு பரமனே.


Causing the customs of the world to be destroyed, to make the breeze blow gently.
holding along with the bundle of feathers of flocks of peacock's tail and holding in the hand a network of ropes for placing the small pitcher of the ascetics, which has fine workmanship, Jains who try to perform penance having plucked the hairs of the head.
The supreme god who could not be known also by the Buddhists who cover their bodies with a robe soaked in red ochre. He the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where in the beautiful fields the pearls which the conches have left are found in plenty.


Arunachala Siva.

6545
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:28:15 AM »
Verse  9:


அணிமலர் மகள்தலை மகன்அயன் அறிவரி யதொர்பரி சினிலெரி
திணிதரு திரளுரு வளர்தர வவர்வெரு வுறலொடு துதிசெய்து
பணியுற வெளியுரு வியபர னவனுரை மலிகட றிரளெழும்
மணிவள ரொளிவெயின் மிகுதரு மறைவன மமர்தரு பரமனே.


In such a manner that the husband of the goddess of wealth who is seated in a beautiful flower, and Brahma could not know him. As Siva grew taking the form of a round and solid mass of fire, when they paid homage praising him out of fear.
The supreme god who appeared before them going beyond the sky piercing it.
He is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where the light emitted by the coral is like the sun rays, which is produced in clusters in the sea which is full of foam.

Arunachala Siva.


6546
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:23:56 AM »
Verse  8:


சனம்வெரு வுறவரு தசமுக னொருபது முடியொடு மிருபது
கனமரு வியபுய நெரிவகை கழலடி யிலொர்விர னிறுவினன்
இனமலி கணநிசி சரன்மகிழ் வுறவருள் செய்தகரு ணையனென
மனமகிழ் வொடுமறை முறையுணர் மறைவன மமர்தரு பரமனே.


Siva fixed a single toe of the foot wearing foot ornaments in order to crush the weighty twenty shoulders and ten heads of Dasamukaṉ* who came upon people to make them frightened, is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where the Vedas recognize him in the proper way with delight in heart as the Lord who was benign and who granted his grace to Ravanan who moves about at night, to make him happy and who has many groups of demons.

(*Ravanan has also got the name of Dasamukan, since he has got ten heads.)

Arunachala Siva.


6547
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:20:05 AM »
Verse  7:இருநில னதுபுன லிடைமடி தரவெரி புகவெரி யதுமிகு
பெருவெளி யினிலவி தரவளி கெடவிய னிடைமுழு வதுகெட
இருவர்க ளுடல்பொறை யொடுதிரி யெழிலுரு வுடையவ னினமலர்
மருவிய வறுபத மிசைமுரன் மறைவன மமர்தரு பரமனே.


As the wide world is involved in the water,
as the water is absorbed into the fire.
as the fire is absorbed into the big space,
as the air is destroyed,
as the extensive space is completely destroyed,
Siva who has a beautiful form wanders carrying the burden of the bodies of both Vishnu and Brahma, when they also perish.
He is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where the bees with six legs which sit on the bunches of flowers hum like music.

Arunachala Siva.


6548
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:15:55 AM »
Verse  6:


கறைமலி திரிசிகை படையடல் கனன்மழு வெழுதர வெறிமறி
முறைமுறை யொலிதம ருகமுடை தலைமுகிழ் மலிகணி வடமுகம்
உறைதரு கரனுல கினிலுய ரொளிபெறு வகைநினை வொடுமலர்
மறையவன் மறைவழி வழிபடு மறைவன மமர்தரு பரமனே.


Siva holds in his hands, a trident of three blades which have the stains of blood, a battle-axe which is in the form of fire and capable of inflicting pain, a young deer of frightened looks which seems to jump off the hand, a sharp pick-axe resembling a bud, the fire in the form of mare's head, a drum tapering in the middle like the form of an hour glass which is producing sound in an order, and a skull from which the stench of flesh is issuing, is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where the brahmin (Brahma) who is seated in a (lotus) flower worshipped Siva according to rules laid down in the Vedas in order to attain great celebrity in this world.

Arunachala Siva.


6549
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:12:42 AM »
Verse  5:


கதிமலி களிறது பிளிறிட வுரிசெய்த வதிகுண னுயர்பசு
பதியதன் மிசைவரு பசுபதி பலகலை யவைமுறை முறையுணர்
விதியறி தருநெறி யமர்முனி கணனொடு மிகுதவ முயல்தரும்
அதிநிபு ணர்கள்வழி படவளர் மறைவன மமர்தரு பரமனே.


Siva is conspicuous by his qualities and flayed an elephant of swift movement the Lord of all souls who comes riding on a great bull. Along with the groups of sages who tread the path ordained in the scriptures and who learnt many arts in the proper manner.
is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam which is flourishing and where the great experts try to perform severe penance.

Arunachala Siva.6550
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:09:11 AM »
Verse  4:


நலமிகு திருவித ழியின்மலர் நகுதலை யொடுகன கியின்முகை
பலசுர நதிபட வரவொடு மதிபொதி சடைமுடி யினன்மிகு
தலநில வியமனி தர்களொடு தவமுயல் தருமுனி வர்கடம
மலமறு வகைமன நினைதரு மறைவன மமர்தரு பரமனே.


Siva has matted locks, coiled into a crown in which are concealed the crescent moon, a cobra with hood, Gaṅga, the celestial river, many buds of Datura flowers, laughing skull, and flowers of the holy Koṉṟai which are extremely beautiful. He is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam who thinks always about the removal of spiritual impurities of the ordinary people who inhabit this earth crowded and the sages who are trying to perform penance.

Arunachala Siva.


6551
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:06:21 AM »
Verse  3:


இழைவளர் தருமுலை மலைமகள் இனிதுறை தருமெழி லுருவினன்
முழையினின் மிகுதுயி லுறுமரி முசிவொடு மெழமுள ரியொடெழு
கழைநுகர் தருகரி யிரிதரு கயிலையின் மலிபவ னிருளுறும்
மழைதவழ் தருபொழி னிலவிய மறைவன மமர்தரு பரமனே.

Siva has a beautiful body in which the daughter of the mountain on whose breasts the ornaments are resting, dwells with pleasure. He dwells happily in Kailash where the elephants that feed upon the growing bamboos along with lotus flowers flee in helter-skelter when the lions which are in sound sleep in the caves wake up with fatigue, in search of prey. He is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where gardens on which sable clouds crawl, are flourishing.

Arunachala Siva.


6552
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 10:03:29 AM »
Verse 2:


கரமுத லியவவ யவமவை கடுவிட வரவது கொடுவரு
வரன்முறை யணிதரு மவனடல் வலிமிகு புலியத ளுடையினன்
இரவலர் துயர்கெடு வகைநினை யிமையவர் புரமெழில் பெறவளர்
மரநிகர் கொடைமனி தர்கள்பயில் மறைவன மமர்தரு பரமனே.


Siva who wears according to tradition the cobras of cruel poison in the several parts of the body such as hands etc, has a dress of the skin of a tiger which has strength capable of killing. He is the supreme god who dwells with desire in Maṟaivaṉam where people who are liberal as the Kaṟpakam tree which grows with beauty in the city of the celestial beings, who do not wink, and who think of removing the distress of the supplicants.

Arunachala Siva.


6553
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 10, 2017, 09:58:45 AM »
Tiru Maraikkadu: (nowadays called Vedaranyam, in Tamizh Nadu.)

Verse  1:

சிலைதனை நடுவிடை நிறுவியொர் சினமலி யரவது கொடுதிவி
தலமலி சுரரசு ரர்களொலி சலசல கடல்கடை வுழிமிகு
கொலைமலி விடமெழ வவருடல் குலைதர வதுநுகர் பவனெழில்
மலைமலி மதில்புடை தழுவிய மறைவன மமர்தரு பரமனே.

Setting up the mountain, Mantaram in the middle of the ocean of milk.
with the help of the serpent, Vācuki which is full of anger.
When the poison which can kill people on a large scale, rose as the celestial beings crowded in heaven and demons churned the ocean for the sound sala-sala to be produced when their bodies trembled with fear, Siva who consumed it,
is the supreme god who dwells with desire in the Maṟaivaṉam which is surrounded on all sides by a wall of fortification which is as big as the beautiful mountain.

Arunachala Siva.

 

6554
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 08:47:34 AM »
Verse  3:


ஆங்கவர்தம் அடியிணைகள்
    தலைமேற்கொண் டவனியெலாம்
தாங்கியவெண் குடைவளவர்
    குலஞ்செய்த தவம்அனையார்
ஓங்கிவளர் திருத்தொண்டின்
    உண்மையுணர் செயல்புரிந்த
பூங்கழலார் புகழ்ச்சோழர்
    திருத்தொண்டு புகல்கின்றாம்.


Wearing their feet on our crown, we proceed to narrate
The divine servitorship of Pukazhcchozhar of beauteous
And victorious anklets, who was like the fruit of tapas
Wrought by the Chozha dynasty which under the white
Parasol, bore the burden of ruling the whole world,
Performing true service fully alive to the nature
Of ever-soaring and sublime and sacred servitorship.


Poyyadimai Illatha Nayanar Puranam concluded.

Arunachala Siva.

6555
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 10, 2017, 08:41:56 AM »
Verse  2:


பொற்பமைந்த அரவாரும்
    புரிசடையார் தமையல்லால்
சொற்பதங்கள் வாய்திறவாத்
    தொண்டுநெறி தலைநின்ற
பெற்றியினில் மெய்யடிமை
    யுடையாராம் பெரும்புலவர்   
மற்றவர் தம்பெருமையார்   
    அறிந்துரைக்க வல்லார்கள்.


Other than the praise of the Lord of beauteous
Matted hair wreathed with snakes, their lips articulate
Not words of vocables; in this servitorship
They rank first as servitors of Truth;
Great are these poets; who can their glory con?
Who indeed are valiant to speak of them?

(Poyyadimai Illatha Pulavar is not a single devotee,  but refers to all the devotees,
whose names are not known, who lived in the Truth of Siva, without uttering any
false word.)

Arunachala Siva.     


Pages: 1 ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 [437] 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... 3146