Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 [437] 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... 3091
6541
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 08:30:52 AM »
Tiru Marugal and Keezhai Tiru Chengattan Kudi:

Verse  1:அங்கமும் வேதமும் ஓதும்நாவர் அந்தணர் நாளும் அடிபரவ
மங்குன் மதிதவழ் மாடவீதி மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
செங்கய லார்புனற் செல்வமல்கு சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கங்குல் விளங்கெரி யேந்தியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


The brahmins who chant the six Aṅkam-s and the four Vedam-s to worship and praise your feet. The youth who stays in Marukal which has streets of storyed houses on which clouds and the moon seem to crawl. In the famous Ceṅkāṭṭaṅkudi where wealth is increasing and has water full of red carp fish, please tell me the reason for desiring the temple, Gaṇapati Īsvaram where you dance at midnight holding a bright fire.

Arunachala Siva.

6542
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 28, 2016, 08:25:50 AM »
Verse  130:


பொன்பரப்பி மணிவரன்றிப்
    புனல்பரக்குங் காவேரித்
தென்கரைபோய்ச் சிவன்மகிழ்ந்த
    கோயில்பல சென்றிறைஞ்சி
மின்பரப்புஞ் சடையண்ணல்
    விரும்புதிருக் கண்டியூர்
அன்புருக்குஞ் சிந்தையுடன்
    பணிந்துபுறத் தணைந்தார்கள்.They proceeded along the southern bank of the Kaveri
Which flowed rolling down gold and scattering gems
In its vast waters; adoring on their way at the many
Shrines where Siva abides willingly, they arrived
At Tiru-k-Kandiyoor dear to the Merciful One
Of fulgurant and matted hair; with melting minds
They adored the Lord and moved out of the temple.   

Arunachala Siva.

6543
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 28, 2016, 12:39:53 AM »
Verse  129:


தம்பி ரானைத் தொழுதருளால்
    போந்து தொண்டர் சார்ந்தணைய
நம்பி யாரூ ரருஞ்சேரர்
    நன்னாட் டரச னாராகும்
பைம்பொன் மணிநீண் முடிக்கழறிற்
    றறிவார் தாமும் பயணமுடன்
செம்பொன் நீடு மதிலாரூர்
    தொழுது மேல்பாற் செல்கின்றார்.


Thus they adored the Lord and was graced by Him;
The servitors joined them; Nampi Aaroorar and Kazharitru
Arivaar, the king of the goodly Chera country
And the wearer of the crown wrought of fine gold,
Then rose up for their journey; adoring Tiruvaaroor
Girt with immense walls decked with gold,
They marched westward.   


Arunachala Siva.

6544
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 28, 2016, 12:36:24 AM »
Verse  128:

நங்கை பரவை யார்உள்ளத்
    திசைவால் நம்பி யெழுந்தருளத்
திங்கள் முடியார் திருவருளைப்
    பரவிச் சேர மான்பெருமாள்
எங்கும் உள்ள அடியாருக்
    கேற்ற பூசை செய்தருளிப்
பொங்கு முயற்சி இருவரும்போய்ப்
    புக்கார் புனிதர் பூங்கோயில்.


Aaroorar was ready to proceed on the journey
As Lady Paravaiyaar willingly gave her consent;
He adored the crescent-crested Lord for the divine grace
Thus granted to him; Seramaan Perumaan duly performed
Pooja to all the servitors of that realm;
Then the great two moved into Poongkoyil to invoke
The Lord's blessing for their great undertaking.

Arunachala Siva.


6545
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 28, 2016, 12:33:15 AM »
Verse  127:


விரவு காதல் மீக்கூர
    மேவு நாள்கள் பலசெல்லக்
கரவில் ஈகைக் கேரளனார்
    தங்கள் கடல்சூழ் மலைநாட்டுப்
பரவை யார்தங் கொழுநனார்
    தம்மைப் பனிந்து கொண்டணைவான்
இரவும் பகலுந் தொழுதிரக்க
    இசைந்தார் அவரும் எழுந்தருள.


Many days rolled on in ever-increasing joy;
The king of Kerala whose munificence knows no deception,
Adored and beseeched night and day the husband
Of Paravaiyaar to accompany him to his Malai-Naadu
Bounded by the sea; Aaroorar agreed to go with him.

Arunachala Siva.


6546
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 28, 2016, 12:29:55 AM »
Verse  126:


நிலைச்செண்டும் பரிச்செண்டும்
    வீசிமிக மகிழ்வெய்தி
விலக்கரும்போர்த் தகர்ப்பாய்ச்சல்
    கண்டருளி வென்றிபெற
மலைக்கு நெடு முட்கணைக்கால்
    வாரணப்போர் மகிழ்ந்தருளி
அலைக்குமறப் பலபுள்ளின்
    அமர்விரும்பி யமர்கின்றார்.


The two played nilai-ch-chendu and pari-ch-chendu
In great delight; they witnessed joyously
The formidable alectryomachy in which cocks whose
And also armed with knives, fought for victory,
And also the various fights between
Wild and puissant fowls; witnessing these
They abode at Tiruvaaroor.


Arunachala Siva.

6547
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 28, 2016, 12:24:49 AM »
Verse  125:


மங்கலமாம் பூசனைகள்
    பரவையார் செயமகிழ்ந்து
தங்கியினி தமர்கின்றார்
    தம்பிரான் கோயிலினுள்
பொங்குபெருங் காலமெலாம்
    புக்கிறைஞ்சிப் புறத்தணைந்து
நங்கள்பிரா னருள்மறவா
    நல்விளையாட் டினைநயந்தார்.


The auspicious Maaheswara Poojas were duly performed
By her, these they accepted in delight great; they abode
Thither in joy adoring the Lord during all
The splendorous hours of Pooja and moved
Out of the temple; never forgetful of the Lord's grace
They engaged themselves in goodly sport.

Arunachala Siva.


6548
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 28, 2016, 12:19:35 AM »
Verse  124:


பரவியே பரவையார்
    பரிவுடனே பணிந்தேத்தி
விரவியபோ னகங்கறிகள்
    விதம்பலவா கச்சமைத்துப்
பரிகலமும் பாவாடை
    பகல்விளக்கும் உடனமைத்துத்
திருவமுது செய்வித்தார்
    திருந்தியதேன் மொழியினார்.

As they stepped in, Paravaiyaar hailed and adored them;
Then she of melliferous words, the very pink of perfection,
Arranged for the cooking of nectarean rice and many
Varieties of curries; she set for them the tripods
Over which cloth was spread; lamps were lit and set
In due order; thus she fed the two and their retinues.

Arunachala Siva.

6549
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 28, 2016, 12:16:47 AM »
Verse  123:பரவையார் மாளிகையில்
    பரிசனங்கள் முன்னெய்த
விரவுபே ரலங்கார
    விழுச்செல்வம் மிகப்பெருக
வரவெதிர்கொண் டடிவணங்க
    வன்றொண்டர் மலைநாட்டுப்
புரவலனா ரையுங்கொண்டு
    பொன்னணிமா ளிகைபுகுந்தார்.


The retinue reached in advance the divine mansion
Of Paravaiyaar who decorated it in rich and great
Splendour; she came before them, greeted them
And fell at their feet; Vantondar conducting
The king of Malai-Naadu, entered the golden mansion.

Arunachala Siva.

6550
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 28, 2016, 12:13:19 AM »
Verse  122:


வாசமலர்க் கொன்றையார்
    மகிழ்கோயில் வலங்கொண்டு
நேசமுற முன்னிறைஞ்சி
    நெடும்பொழுதெ லாம்பரவி
ஏசறவால் திருப்பதிகம்
    எடுத்தேத்தி எழுந்தருளால்
பாசவினைத் தொடக்கறுப்பார்
    பயில்கோயில் பணிந்தணைவார்.

மணம் பொருந்திய கொன்றை மலரைச் சூடிய இறைவர் மகிழ்ந்திருக்கும் கோயிலை வலமாக வந்து, அன்பு பொருந் தத் திருமுன்பு வணங்கி, நெடிதுநேரமாக நின்று, போற்றி, நீண்டகாலம் பிரிந்திருந்த வருத்தத்தால் திருப்பதிகத்தைப் பாடி வணங்கி, அருள் விடைபெற்று, வெளியே வந்து, பாசவினைப்பற்றை அறுப்பவரான இறைவர் வீற்றிருக்கின்ற கோயிலைப் பணிந்து வருவார்,

(English translation not available.)

Arunachala Siva.


6551
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 28, 2016, 12:10:05 AM »
Verse  121:திருநாவ லூர்வேந்தர்
    சேரர்குல வேந்தருடன்
வருவாரைத் திருவாரூர்
      வாழ்வார்கள் எதிர்கொள்ளத்
தருகாத லுடன்வணங்கித்
    தம்பெருமான் கோயிலினுள்
பெருகார்வத் தொடுவிரும்பும்
    பெரும்பேறு பெறப்புகுந்தார்.The devotees of Tiruvaaroor came forth to greet
The Prince of Navaloor who returned thither
With the king of the Chera dynasty; they too paid
Obeisance to the greeting devotees in soaring love;
Then they moved into the shrine of the Lord, borne
By swelling ardor to come by the great beatitude
Or rendering willing worship to Him.


Arunachala Siva.


6552
34.  Renouncing the quiescence of jiva rest in the void of jive.  Renouncing the
rejection of the void, be as you are.

35.  Renouncing even the abidance, go beyond speech and mind.  Thereafter,
there is nothing to say nor there is anything to perceive.

36. Or else, renounce every thing.  'Brahman alone am I' - proclaim thus.
Remember always. Reflect always.  Ever meditate upon the attribute-less.

37. Ever abide as the knower of the Truth, ever the wise one, ever the supreme.
Ever blissful, ever transcendent, ever faultless,

38.  ever serene, ever contented, ever effulgent, ever the quintessence, ever the
eternal, ever pure, ever enlightened, ever merged,

39.  ever Brahman, ever joyous, ever blissful, ever the supreme, ever oneself,
ever the void, ever calm, ever auspicious,

40.  ever everything, ever the friend, ever the ablution, ever the sacred repetition,
ever forgetting everything, ever renouncing the vow of silence.

contd.,

Arunachala Siva.                       

6553
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 27, 2016, 10:31:54 AM »
Verse  11:

பொன்னியல் தாமரை நீலநெய்தல் போதுக ளாற்பொலி வெய்துபொய்கைக்
கன்னியர் தாங்குடை காட்டுப்பள்ளிக் காதல னைக்கடற் காழியர்கோன்
துன்னிய வின்னிசை யாற்றுதைந்து சொல்லிய ஞானசம் பந்தனல்ல
தன்னிசை யாற்சொன்ன மாலைபத்துந் தாங்கவல் லார்புகழ் தாங்குவாரே.


In the natural tank which is pleasant to look at both day and night, by the flowers like lotus in which goddess of wealth is seated, blue Neelumboo and white Indian water-lily. The Lord who is desirous of Kāṭṭuppaḷḷi where girls bathe diving and plunging into water. The chief of the inhabitants of Sirkazhi which is in proximity to the sea.
Jnana Sambandhan who was praised for his great knowledge of rich and sweet music, those who are able to retain in their minds all the ten garlands of verses with his good music will bear fame.

 
Padigam concluded.

Arunachala Siva.

6554
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 27, 2016, 10:28:35 AM »
Verse  10:

ஒண்டுவ ரார்துகி லாடைமெய்போர்த் துச்சிகொ ளாமையுண் டேயுரைக்குங்
குண்டர்க ளோடரைக் கூறையில்லார் கூறுவதாங்குண மல்லகண்டீர்
அண்டம றையவன் மாலுங்காணா ஆதியி னானுறை காட்டுப்பள்ளி
வண்டம ரும்மலர்க் கொன்றைமாலை வார்சடை யான்கழல் வாழ்த்துவோமே.

Covering the body with the bright robe which was soaked in mirtle dye.
and eating before it is noon, with those men low in character, what the Jains who do not wear any cloth on the waist, say are of no consequence. In Kāṭṭuppaḷḷi where the origin of all things resides and who could not be seen by Vishnu, and Brahma who was born out of the golden egg.


Arunachala Siva.


6555
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 27, 2016, 10:25:04 AM »
Verse 9:


செற்றவர் தம்மர ணம்மவற்றைச் செவ்வழல் வாயெரி யூட்டிநின்றுங்
கற்றவர் தாந்தொழு தேத்தநின்றான் காதலிக் கப்படுங் காட்டுப்பள்ளி
உற்றவர் தாமுணர் வெய்திநல்ல வும்பருள் ளார்தொழு தேத்தநின்ற
பெற்றம ரும்பெரு மானையல்லாற் பேசுவதும் மற்றொர் பேச்சிலோமே.


The Lord who is always there to be praised and worshiped by learned people, even after he set red fire to the forts of the enemies. Those who reached Kāṭṭuppaḷḷi desired by him, after attaining spiritual wisdom. We have no other subject to talk about except the fame of the god who is seated on a bull, and who is there to be praised and worshiped by the celestial beings.


Arunachala Siva.

 

Pages: 1 ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 [437] 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... 3091