Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 [436] 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... 2945
6526
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 07, 2016, 10:42:09 AM »
Verse  739:


கானிடை ஆடு வாரைக்
    காட்டுமா வுரிமுன் பாடித்
தேனலர் கொன்றை யார்தம்
    திருவுளம் நோக்கிப் பின்னும்
ஊனமில் வேத வேள்வி
    என்றெடுத் துரையின் மாலை
மானமில் அமணர் தம்மை
    வாதில்வென் றழிக்கப் பாடி.
He hailed the Lord-Danced of the great Crematorium
With a decad beginning with the words: "Kaattu
Maa Uri"; he clearly glimpsed the divine will
Of the Lord, the Wearer of honeyed Konrai flowers;
Again he began to hymn the decade that does away
With flaws and begins with the words: "Veda Velvi"
And sang it to vanquish in disputation
And do away with the shameless Samanas

Arunachala Siva.

6527
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 07, 2016, 10:39:36 AM »
Verse  738:


நோக்கிட விதியி லாரை
    நோக்கியான் வாது செய்யத்
தீக்கனல் மேனி யானே
    திருவுள மேஎன் றெண்ணில்
பாக்கியப் பயனாய் உள்ள
    பாலறா வாயர் மெய்ம்மை
நோக்கிவண் டமிழ்செய் மாலைப்
    பதிகந்தான் நுவல லுற்றார்."O Lord whose body glows like flame!
They that should not be seen are to be seen by me,
And I should also enter into disputation with them;
Do I have, my Lord, Your leave to do this?"
Thus the godly child whose lips are ever-fragrant
With the divine milk, and who is the embodiment
Of countless boons, addressed the True Ens,
In a decade of bounteous garland of Tamizh verse.

Arunachala Siva.


6528
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 07, 2016, 10:37:11 AM »
Verse  737:


வையகம் உய்ய வந்த
    வள்ளலார் மடத்தி னின்று
மெய்யணி நீற்றுத் தொண்டர்
    வெள்ளமும் தாமும் போந்து
கையிணை தலையின் மீது
    குவியக்கண் மலர்ச்சி காட்டச்
செய்யவார் சடையார் மன்னும்
    திருவால வாயுள் புக்கார்.


For the deliverance of the world, fared forth
With the devotee-throngs whose bodies blazed
With the stripes of holy ash;
With palms joined in worship above his head,
With his face radiating joy, he moved
Into the ever-during temple of Tiruvaalavaai
Of the Lord of matted and crimson hair.

Arunachala Siva.   


6529
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 07, 2016, 10:34:22 AM »
Verse  736:ஆவதும் அழிவும் எல்லாம்
    அவர்செயல் அமண ராகும்
பாவகா ரிகளை நோக்கும்
    பழுதுடன் நீங்க வெல்லச்
சேவுயர் கொடியி னார்தந்
    திருவுள்ளம் அறிவே னென்று
பூவலர் பொழில்சூழ் சண்பைப்
    புரவலர் போது கின்றார்."Creation and destruction: All these are His acts.
I am to behold the Samanas, the sinners,
Speak to them and have an encounter with them;
For the removal of the blemish that will ensue
By my seeing them and speaking with them,
And to vanquish them, I will have to divine
The divine will of the Lord whose banner
Sports the Bull." This said, the Prince of Sanbai
Girt with flowery gardens, moved out.
The munificent lord who made his avatar.

Arunachala Siva.

6530
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 07, 2016, 10:32:06 AM »
Verse  735:


மொழிந்தருள அதுகேட்டு
    முன்னிறைஞ்சி முகமலர்வார்
அழுந்தும்இடர்க் கடலிடைநின்
    றடியோமை எடுத்தருளச்
செழுந்தரளச் சிவிகையின்மேல்
    தென்னாடு செய்தவத்தால்
எழுந்தருளப் பேறுடையோம்
    என்பெறோம் எனத்தொழலும்.When the godly child graced them thus, they bowed
Before him and their visages bloomed in joy;
Then they spake thus: "We, your slaves were
Wallowing in a sea of misery; to retrieve us
Thence, you have come hither-- by reason of the tapas
Wrought by the southern realm--, borne by your palanquin
Of splendorous pearls; great indeed is our boon."

Arunachala Siva.

6531
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 07, 2016, 10:27:04 AM »
Verse  734:


என்றவர் உரைத்த போதில்
    எழில்கொள்பூம் புகலி வேந்தர்
ஒன்றும்நீர் அஞ்ச வேண்டா
    உணர்விலா அமணர் தம்மை
இன்றுநீர் உவகை எய்த
    யாவருங் காண வாதில்
வென்றுமீ னவனை வெண்ணீ
    றணிவிப்பன் விதியால் என்றார்.
என இங்ஙனம் அவர்கள் உரைத்தபோது, அழகு பொருந்திய பொலிவுமிக்க தலைவரான பிள்ளையார், `நீவிர் ஒன்றற்கும் அஞ்சவேண்டா! உணர்வற்ற சமணர்களை இன்று நீவிர் மகிழ்ச்சியடையுமாறு எல்லோரும் காணுமாறு வென்று, பாண்டிய னைத் திருநீறு அணியும்படி இறைவன் ஆணையினால் செய்வன்!' என மொழிந்தருளினார்.

(English translation not available.)

Arunachala Siva.6532
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 07, 2016, 10:23:50 AM »
Verse:  733:வெய்யதொழில் அமண்குண்டர்
    விளைக்கவரும் வெதுப்பவர்தாஞ்
செய்யுமதி மாயைகளால்
    தீராமைத் தீப்பிணியால்
மையலுறு மன்னவன்முன்
    மற்றவரை வென்றருளில்
உய்யும்எம துயிரும் அவன்
    உயிருமென உரைத்தார்கள்."This fever, the direct outcome of the cruel deed
Wrought by the base Samanas, would not at all abate
By their hocus-pocus; if you are pleased to cure
The king now lying delirious, and thus vanquish them
The king's life and our own shall sure stand redeemed."
Thus they spake.   
When thus they spake, the Prince of beauteous

Arunachala Siva.

6533
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 07, 2016, 10:20:18 AM »
Verse  732:

வெஞ்சமணர் முன்செய்த
    வஞ்சனைக்கு மிகஅழிந்தே
அஞ்சினோம் திருமேனிக்
    கடாதென்றே அதுதீர்ந்தோம்
வஞ்சகர்மற் றவர்செய்த
    தீத்தொழில்போய் மன்னவன்பால்
எஞ்சலிலாக் கொடுவெதுப்பாய்
    எழாநின்ற தெனத்தொழுது.


"We felt scared and undone for the truculent deed
Of the cruel Samanas; we were relieved of the dread, finding
That their evil could not touch your divine person;
(However) the evil that the deceitful Samanas did,
Hath afflicted the king with a fever, at once
Violent and boundless." Thus they spake, and bowed to him.


Arunachala Siva.
6534
Verse  4:பச்சைத்தால் அரவாட்டீ
    படர்சடையாய் பாதமலர்
உச்சத்தார் பெருமானே
    அடியேனை உய்யக்கொண்
டெச்சத்தார் சிறுதெய்வம்
    ஏத்தாதே அச்சோஎன்
சித்தத்தா றுய்ந்தவா
    றன்றே உன் திறம்நினைந்தே. O One that causes the moist-tongued snake to dance !
O one of spreading matted hair !
O Lord of them that wear Your feet on their crowns !
You saved me From hailing the minor gods replete with shortcomings and made me
contemplate You and Your greatness.
Ah,
thus,
even thus,
do I stand redeemed.


contd.,

Arunachala Siva.

6535
Verse  3:

ஆதமிலி யான்பிறப்
    பிறப்பென்னும் அருநரகில்
ஆர்தமரும் இன்றியே
    அழுந்துவேற் காவாஎன்
றோதமலி நஞ்சுண்ட
    உடையானே அடியேற்குன்
பாதமலர் காட்டியவா
    றன்றேஎம் பரம்பரனே. O One whose throat sports the venom that rose up in abundance from the billowy ocean !
O Ens Entium !
I would sink,
all loveless and kin-less in the inferno Of birth and death ? well-nigh impossible to escape.
Ah !
Ah !
For my sake,
You took pity on me and revealed to me Your flower-like feet.
This indeed is Your grace divine.


contd.,

Arunachala Siva.

6536
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 06, 2016, 10:23:30 AM »
Verse  90:


90: வருந்தாவகை, என் மனத்தாமரையினில் வந்து புகுந்து,
இருந்தாள், பழைய இருப்பிடமாக, இனி எனக்குப்
பொருந்தாது ஒரு பொருள் இல்லை--விண் மேவும் புலவருக்கு
விருந்தாக வேலை மருந்தானதை நல்கும் மெல்லியலே.

ஏ, அபிராமி! உலகில் எனக்கு இனிக் கிடைக்காத பொருளென்று ஏதுமில்லை. என்னுடைய உள்ளத் தாமரையை உன்னுடைய பழைய உறைவிடமாகக் கருதி வந்தமர்ந்தாய். மேலும் நான் பிறந்தும், இறந்தும் வருந்தாமல் இருக்க அருள் புரிந்தாய். பாற்கடலில் தோன்றிய அமிர்தத்தை திருமால் தேவர்களுக்குக் கொடுக்க முதலாக இருந்த அபிராமியே, எனக்கு இனியேது குறை?

O Abhirami!  In this world, there is nothing that I cannot get.  You have taken my heart-lotus
as Your ancient place to stay !  You have also seen to it that I do not take birth and die in this world.   
When nectar that came from the milky ocean, Mahavishnu gave it first only to You and not to devas.
Where is the deficiency for me in this life?

contd.,

Arunachala Siva.

6537
Chapter 11:

1. Ribhu:

I shall explain  the knowledge of Brahman and the traits of a Jivanmukta.  One who is firmly established
in the Self alone is referred to as a Jivanmukta.

2. I am thus Brahman alone.  Without doubt I am the Self.  One who is rooted in the conviction that
the consciousness is the Self is called a Jivanmukta.

3.  I am the consciousness that is the Self. I am the supreme Self. I am without qualities. I am
beyond the Supreme.  One who has such a conviction is called a Jivanmukta.

4. I am beyond the three fold bodies. I am the consciousness that is Brahman.  One whose ultimate
resolve is 'I am Brahman' is called a Jivanmukta.

5.  I am of the form of a solid mass of Bliss.  I am beyond the transcendental Bliss.  For whom the
consciousness is verily supernal Bliss is called a Jivanmukta.

6.  For whom there is no body and such, whose certitude is in Brahman, who is filled with transcendental
Bliss is called a Jivanmukta.

7.  For whom there is no trace of ego, who is established in consciousness alone, who is the supreme
Bliss and who rejoices in Bliss is called a Jivanmukta.

contd.,

Arunachala Siva.       

6538
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 09:09:24 AM »
Verse  731:


அருமறைவாழ் பூம்புகலி
    அண்ணலார் அடிபூண்ட
இருவரையுந் திருக்கையால்
    எடுத்தருளித் தேற்றிடவும்
தெருமந்து தெளியாதார்
    தமைநோக்கிச் சிறப்பருளித்
திருவுடையீர் உங்கள்பால்
    தீங்குளதோ எனவினவ.


The Lord of Pukali where flourish the rare Vedas,
With his divine hands lifted them up that held
Fast to his feet, and consoled them; nathless
Their bewilderment abated not; so he cast
His benign looks on them and said: "O ye
Of divinity! Hath aught of evil assailed you?"

Arunachala Siva.


6539
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 09:06:58 AM »
Verse  730:உரைகுழறி மெய்ந்நடுங்கி
    ஒன்றும்அறிந் திலராகித்
தரையின்மிசைப் புரண்டயர்ந்து
    சரணகம லம்பற்றிக்
கரையில்கவ லைக்கடற்கோர்
    கரைபற்றி னார்போன்று
விரைவுறுமெய் அன்பினால்
    விடாதொழிவார் தமைக்கண்டு.


Their words became incoherent; they trembled;
Bewildered, their minds became blank;
They rolled on the floor and grew faint;
They clutched at the lotus-feet (of refuge)
Of the godly child and felt assured of reaching
The shore of the otherwise shore-less sea of misery;
They held fast to the feet, and lay there thus.


Arunachala Siva.

6540
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 09:04:42 AM »
Verse  729:கண்டபொழு தமண்கொடியோர்
    செய்தகடுந் தொழில்நினைந்தே
மண்டியகண் ணருவிநீர்
    பாயமலர்க் கைகுவித்துப்
புண்டரிகச் சேவடிக்கீழ்ப்
    பொருந்தநில முறவிழுந்தார்
கொண்டகுறிப் போடுநெடி
    துயிர்த்தழிந்த கொள்கையராய்.


Even as they beheld him they thought of the violent
Deed of the cruel Samanas, and tears cascaded
From their eyes; folding their flower-hands,
They fell at his lotus-feet, on the ground;
Past happenings pervaded their minds; they heaved
Deep sighs, and stood broken-hearted.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 [436] 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... 2945