Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 [436] 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... 3070
6526
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 14, 2016, 09:26:01 AM »
Chenni Pathu:

Decade on Head:

Decade about the head that prays to Siva.


Verse  1:

தேவ தேவன்மெய்ச் சேவகன்
    தென்பெ ருந்துறை நாயகன்
மூவ ராலும் அரியொ ணாமுத
    லாய ஆனந்த மூர்த்தியான்
யாவ ராயினும் அன்ப ரன்றி
    அறியொ ணாமலர்ச் சோதியான்
தூய மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னிச் சுடருமே.


At the pure,
flowery and salvific feet of Him Who is the God of gods,
the Hero,
the Lord of southern Perunthurai,
the Source Original unknowable By the Trinity,
the Form of Bliss,
the flowery Flame unknown to all ? whoever they be ?,
save His own loving devotees,
Our head rests in sempiternal splendor !

Arunachala Siva.

6527
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 08:15:47 AM »
Verse 70:வந்து புகுந்து திருமனையின்
    மனைவி யார்தாம் மாதவரை
முந்த எதிர்சென் றடிவணங்கி
    முழுதும் அழகு செய்தமனைச்
சந்த மலர்மா லைகள்முத்தின்
    தாம நாற்றித் தவிசடுத்த
கந்த மலரா சனங்காட்டிக்
    கமழ்நீர்க் கரகம் எடுத்தேந்த.


Thus they come into the beauteous house; the wife
Of Sirutthondar came before Him and fell at His feet;
In that house fully decorated with fragrant wreaths
And chains of pearl, she showed Him
A seat damasked with fragrant flowers;
As she poured out fragrant water from a pot,

Arunachala Siva.

6528
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 08:12:36 AM »
Verse 69:


இறையுந் தாழா தெழுந்தருளி
    அமுது செய்யும் என்றிறைஞ்சக்
கறையுங் கண்டத் தினின்மறைத்துக்
    கண்ணும் நுதலிற் காட்டாதார்
நிறையும் பெருமைச் சிறுத்தொண்டீர்
    போதும் என்ன நிதியிரண்டும்
குறைவ னொருவன் பெற்றுவந்தாற்
    போலக் கொண்டு மனைபுகுந்தார்.

When he said: "Please tarry not even for a moment
But come at once to have your sacred food," and paid
Obeisance to Him, the Lord that had concealed His stain
On His neck and His eye on the forehead, said:
"O lowly devotee whose glory is full, let Us go."
Then, he like the indigent one suddenly blessed
With the twofold wealth, conducted Him to his house.

Arunachala Siva.

6529
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 08:08:56 AM »
Verse  68:

அண்ணல் திருமுன் பணைந்திறைஞ்சி
    அன்பர் மொழிவார் அடியேன்பால்
நண்ணி நீரிங் கமுதுசெய
    வேண்டு மென்று நான்பரிவு
பண்ணி னேனாய்ப் பசித்தருளத்
    தாழ்த்த தெனினும் பணிசமைத்தேன்
எண்ணம் வாய்ப்ப எழுந்தருள
    வேண்டும் என்றுஅங்கு எடுத்துரைப்பார்.   

Coming before the Lord's presence, he paid obeisance
To Him and submitted thus: "In love did I
Beseech you to visit your servant's house
To have your food there, though you were forced
To wait all along in hunger; yet I have duly
Carried out your command; be pleased to come
With me to fulfill my desire."

Arunachala Siva.   6530
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 08:06:32 AM »
Verse  67:

உடைய நாதர் அமுதுசெய
    வுரைத்த படியே அமைத்தஅதற்
கடையு மின்ப முன்னையிலும்
    ஆர்வம் பெருகிக் களிகூர
விடையில் வருவார் தொண்டர்தாம்
    விரைந்து சென்று மென்மலரின்
புடைவண் டறையும் ஆத்தியின்கீழ்
    இருந்த புனிதர் முன்சென்றார்."For the feasting of the lord, sacred food had been
Prepared as specified by him." So he felt more delighted
Then even before; he, the servitor of the Lord-Rider
Of the Bull, hied in all speed, and came before
The holy one who was under the Aatthi over whose
Soft flowers chaffers hummed.

Arunachala Siva.


6531
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 08:03:46 AM »
Verse 66:


மட்டு விரிபூங் குழன்மடவார்
    அடுப்பில் ஏற்றி மனமகிழ்ந்தே
அட்ட கறியின் பதம்அறிந்தங்
    கிழிச்சி வேறோர் அருங்கலத்துப்
பட்ட நறையால் தாளித்துப்
    பலவும் மற்றுங் கறிசமைத்துச்
சட்ட விரைந்து போனகமும்
    சமைத்துக் கணவர் தமக்குரைத்தார்.


She of perfumed locks, placed her cooking vessel
Over the oven and did the cooking joyously;
She brought it down when it was well-cooked;
She did taalitam with all the necessary ingredients
In a goodly and different vessel; then in all swiftness
She prepared other dishes of curry; she had rice also
Duly cooked; then she informed her husband.

Arunachala Siva.


6532
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 08:01:27 AM »
Verse  65:அறுத்த தலையின் இறைச்சிதிரு
    வமுதுக் காகா தெனக்கழித்து
மறைத்து நீக்கச் சந்தனத்தார்
    கையிற் கொடுத்து மற்றையுறுப்
பிறைச்சி யெல்லாங் கொத்தியறுத்
    தெலும்பு மூளை திறந்திட்டுக்
கறிக்கு வேண்டும் பலகாயம்
    மரைத்துக் கூட்டிக் கடிதமைப்பார்.As the severed head would not serve as food
It was handed over to the serving maid Santana
For secret disposal; the flesh in the other limbs
Was cut, sliced and removed; bones were broken
And marrow was collected; for preparing curry
Spices were added and the housewife in all celerity
Plied herself to prepare the food.   

Arunachala Siva.

6533
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 07:58:05 AM »
Verse 64:


பொருவில் பெருமைப் புத்திரன்மெய்த்
    தன்மை யளித்தான் எனப்பொலிந்து
மருவு மகிழ்ச்சி யெய்தஅவர்
    மனைவி யாருங் கணவனார்
அருமை யுயிரை யெனக்களித்தான்
    என்று மிகவும் அகம்மலர
இருவர் மனமும் பேருவகை
    யெய்தி அரிய வினைசெய்தார்.

The father felt that his peerlessly glorious son
Conferred on him the true beatitude and was
Radiant with joy; his wife was heartily happy
As her child had truly granted to her, the life
Of her husband; the two that were thus established
In great delight, performed the rare deed.   

Arunachala Siva.6534
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 07:55:17 AM »
Verse  63:இனிய மழலைக் கிண்கிணிக்கால்
    இரண்டும் மடியின் புடையிடுக்கிக்
கனிவாய் மைந்தன் கையிரண்டுங்
    கையாற் பிடிக்கக் காதலனும்
நனிநீ டுவகை யுறுகின்றார்
    என்று மகிழ்ந்து நகைசெய்யத்
தனிமா மகனைத் தாதையார்
    கருவி கொண்டு தலையரிவார்.In all swiftness the mother tucked in her lap
The child?s feet decked with chiming kinkinis;
She also held the hands of her child whose lips were
Like unto fruit, with her hands; the beloved child
Finding his parents happy, rejoiced; then the father
Sawed away with an instrument the head
Of the peerlessly great son.   

Arunachala Siva.

6535
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 07:52:47 AM »
Verse  62:


ஒன்று மனத்தார் இருவர்களும்
    உலகர் அறியா ரெனமறைவில்
சென்று புக்குப் பிள்ளைதனைப்
    பெற்ற தாயார் செழுங்கலங்கள்
நன்று கழுவிக் கொடுசெல்ல
    நல்ல மகனை யெடுத்துலகை
வென்ற தாதை யார்தலையைப்
    பிடிக்க விரைந்து மெய்த்தாயர்.


Those two of integrated minds knowing well
That the men of the world would not construe aright
Their act, moved into a secret place; the mother carried
With her well-washed vessels, the father that had
Conquered and beyond the nature
Of the phenomenal world, held the head of the child.

Arunachala Siva.

6536
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 14, 2016, 07:49:33 AM »
Verse  61:


அச்சம் எய்திக் கறியமுதாம்
    என்னு மதனால் அரும்புதல்வன்
உச்சி மோவார் மார்பின்கண்
    அணைத்தே முத்தந் தாமுண்ணார்
பொச்ச மில்லாத் திருத்தொண்டர்
    புனிதர் தமக்குக் கறியமைக்க
மெச்சு மனத்தார் அடுக்களையின்
    மேவார் வேறு கொண்டணைவார்.


திருத்தொண்டருக்கு ஆக்கும் அமுதுக்கு உதவும் பொருள் என்பதால் அச்சம் கொண்டு அரிய மைந்தனை உச்சிமோவா ராய், மார்பில் அணைத்து முத்தம் தாராராய்க், குற்றம் இல்லாத திருத் தொண்டராம் புனிதரான அடியவருக்குக் கறியை ஆக்குதற்கு விரும் பும் உள்ளத்தால், அடுக்களையில் மேவாராகி வேறு தனியிடத்திலே கொண்டு செல்பவராய்,

Arunachala Siva.


6537
Dear Jyoti,

Talks 92:   ......The One Infinite Unbroken Whole (plenum) becomes aware of
itself as 'I'.  This is its original name. All other names e.g. OM are later growths......,

Talks No. 354: ..... I am that I am.  'I am' is God.  -- not thinking, I am god.
Realize 'I am' and do not think I am.  Know I am God - it is said, and not
'Think I am God.'........

Arunachala Siva.

6538
Dear Jyoti,

The statement of Bhagavan is in Talks.  I shall let you know more details tomorrow.

Arunachala Siva.

6539
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 13, 2016, 12:30:35 PM »
Today is Tirumoola Nayanar Liberation Day. 

Aippasi Ashwini Star Day.

I have given the detailed life story of Tirumoola Nayanar in my serial post
on 63 Saiva Saints.

Arunachala Siva. 6540
Six years went by in this manner, with Palani Swami attending to Bhagavan
in this unique bond of loyal affinity.  Now more people joined as resident
devotees at Virupaksha. The food that was fetched from the aforesaid alms-
house was not sufficient for all.  Therefore it was decided to go begging for food
in the town streets. But they would not do it in the usual manner of standing
in wait in front of houses after calling out food food. Instead they would saunter
at a slow pace chanting the devotional hymns of Adi Sankara.  Those who wished
to offer them food would fetch it and fill their bowls.  Soon, other mendicants
began to imitate this mode of begging, going early singing the same hymns and
receiving the food earmarked by donors for Bhagavan's devotees.  When the early
birds thus deprived them of their ration of food, Perumal Swami and Palani Swami
thought of a way out.  They requested Bhagavan to compose a  poem which would
be their signature song, and so Bhagavan composed Arunchala Akshara Mana
Malai.  Later, Mother Azhagammal too came and joined Bhagavan as 'resident
devotee', and devotees began joining in increasing numbers.

contd.,

Arunachala Siva.   
     

Pages: 1 ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 [436] 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... 3070