Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 [434] 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... 3173
6496
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 07, 2017, 10:09:31 AM »
Verse  3:


ஏதனை யேதமி லாவிமை யோர்தொழும்
வேதனை வெண்குழை தோடுவி ளங்கிய
காதனைக் கடிபொழிற் கோழம்ப மேவிய
நாதனை யேத்துமின் நும்வினை நையவே.


Siva who is the cause of all things who revealed the Vedas and who is praised by the faultless celestial beings who do not wink, in whose ears the white men's ear-ring made of conch and women's ear-ring are shining. (People of this world!)
Praise the Lord in Kozhampam which has fragrant gardens, for your karmas to perish.

Arunachala Siva.

6497
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 07, 2017, 10:06:24 AM »
Verse  2:


மையான கண்டனை மான்மறி யேந்திய
கையானைக் கடிபொழிற் கோழம்ப மேவிய
செய்யானைத் தேனெய்பா லுந்திகழ்ந் தாடிய
மெய்யானை மேவுவார் மேல்வினை மேவாவே.


Siva who has a black neck who holds a young deer in his hand,
who is red in color and who is in Kōzhampam which has fragrant gardens,
and who has a form which shines by being bathed in honey, ghee and milk,
Karmas will not go near those who meditate on him, without ceasing.


Arunachala Siva.

6498
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 07, 2017, 10:02:40 AM »
Tiruk Kozhambam:

Verse  1:


நீற்றானை நீள்சடை மேனிறை வுள்ளதோர்
ஆற்றானை யழகமர் மென்முலை யாளையோர்
கூற்றானைக் குளிர்பொழிற் கோழம்ப மேவிய
ஏற்றானை யேத்துமின் நும்மிட ரேகவே.(People of this world!)
Praise Siva who smeared himself with sacred ash,
who has on his long matted locks a river full of water,
and who has as a part a lady of soft and beautiful breasts.
and who has a bull and who dwells in Kōzhambam which has cool gardens,
to make your sufferings to take leave of you.

Arunachala Siva.

6499
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 07, 2017, 09:03:24 AM »
Poosalar Nayanar Puranam:

Verse  1:


அன்றினார் புரம் எரித்தார்க்
    காலயம் எடுக்க எண்ணி
ஒன்றுமங் குதவா தாக
    உணர்வினால் எடுக்கும் தன்மை
நன்றென மனத்தி னாலே
    நல்லஆ லயந்தான் செய்த
நின்றவூர்ப் பூசலார்தம் நினை
    வினை யுரைக்க லுற்றாம்.

We now narrate the memorable history of Poosalaar
Of Ninravoor who desired to build a temple for the Lord
That burnt the triple hostile citadels; he was however
Without the requisite wherewithal; so he resolved thus: "It would
Be great to build a temple out of pure consciousness."
Lo, he built a goodly temple in his mind.

Arunachala Siva.

6500
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 07, 2017, 08:58:39 AM »
Verse  2:


செற்றார்தம் புரம்எரித்த சிலையார் செல்வத்
    திருமுருகன் பூண்டியினில் செல்லும் போதில்
சுற்றாரும் சிலை வேடர் கவர்ந்து கொண்ட
    தொகு நிதியின் பரப்பெல்லாம் சுமந்து கொண்டு
முற்றாத முலைஉமையாள் பாகன் பூத
    முதற் கணமேயுடன் செல்ல முடியாப் பேறு
பெற்றார்தங் கழல்பரவ அடியேன் முன்னைப்
    பிறவியினிற் செய்ததவம் பெரிய வாமே.பகைவரின் முப்புரங்களையும் எரித்த மலை வில்லை ஏந்திய சிவபெருமானின் செல்வம் நிறைந்த திருமுருகன் பூண்டியின் வழியாகச் செல்லும்போது, தம்மைச் சுற்றி வளைத்த, பெருகிய வில் வேடர்கள் வந்து மிக்க நிதியின் சுமைகளை எல்லாம் பறித்துக் கொள்ள, என்றும் முதிராத இளங் கொங்கைகளையுடைய உமை யொரு கூறராய இறைவரின் முதன்மையுடைய பூதகணங்கள், தாமே, பின் அப்பெரும் பொருளைச் சுமந்து கொண்டு உடன் வருமாறு அளவற்ற பெரும் பேற்றைப் பெற்ற நம்பியாரூரரின் திருவடிகளைப் போற்ற அடியேன் முன்னைப் பிறவியில் செய்த தவங்கள் மிகப் பலவாகும்.

Appalum Adi Sernthar Puranam concluded,

Arunachala Siva.

6501
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 07, 2017, 08:55:34 AM »
Appalum Adi Sernthar Puranam:

Verse  1:


மூவேந்தர் தமிழ்வழங்கும் நாட்டுக்கு அப்பால்
    முதல்வனார் அடிச்சார்ந்த முறைமை யோரும்
நாவேய்ந்த திருத்தொண்டத் தொகையில் கூறும்
    நற்றொண்டர் காலத்து முன்னும் பின்னும்
பூவேய்ந்த நெடுஞ்சடைமேல் அடம்பு தும்பை
    புதியமதி நதியிதழி பொருந்த வைத்த
சேவேந்து வெல்கொடியான் அடிச்சார்ந் தாரும்
    செப்பியஅப் பாலும்அடிச் சார்ந்தார் தாமே.


Those devotees that dwell beyond the realms of the three
Tamil monarchs and who are blessed with at-one-ment
With the feet of the First One, and those serviteurs
That flourished before the advent of the holy
Tiru-th-Tonda-th-Tokai inseparable from the lips
Of Nampi Aaroorar and those that would flourish after
Its advent, for ever linked to the feet of the Lord
Whose flag sports the Bull and in whose flower-bedecked
And long matted hair Adampu, Tumpai, Ganga and Konrai
Flourish, are indeed hailed as Appaalum Ati-ch-Chaarnthaar."

Arunachala Siva,

6502
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 07, 2017, 08:49:14 AM »
Muzhu Neeru Poosiya Munivar Puranam:

Verse 1:


சாதியினில் தலையான தரும சீலர்
    தத்துவத்தின் நெறியுணர்ந்தோர் தங்கள் கொள்கை
நீதியினில் பிழையாது நெறியில் நிற்போர்
    நித்தநிய மத்துநிகழ்அங்கி தன்னில்
பூதியினைப் புதியபா சனத்துக் கொண்டு
    புலியதளின் உடையானைப் போற்றி நீற்றை
ஆதிவரும் மும்மலமும் அறுத்த வாய்மை
    அருமுனிவர் முழுவதும்மெய் யணிவா ரன்றே.He is the basis of all; He is omneity; He is the merciful One
In whose matted hair the Ganga flows and in whose ears
Are white and bright and beauteous Kuzhais;
Sivaagamas propounded by Him expound Karpa,
Anukarpa, Upakarpa and also Akarpa; of these
Akarpa stands eliminated; the other three are adorable;
They do away with Kaama and the like-- the six sins;
We hymn the praise of the Holy Ash that our twofold karma
May stand abolished.

Muzhu Neeru Poosiya Munivar Puranam Puranam concluded.

Arunachala Siva.

6503
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 07, 2017, 08:43:55 AM »
Verse  2:


தெரிந்துணரின் முப்போதும்
    செல்காலம் நிகழ்காலம்
வருங்கால மானவற்றின்
    வழிவழியே திருத்தொண்டின்
விரும்பிஅர்ச் சனைகள்சிவ
    வேதியர்க்கே யுரியனஅப்
பெருந்தகையார் குலப்பெருமை
    யாம்புகழும் பெற்றியதோ.   

Conscious (and careful) examination  (of the scriptures)
Reveals that these Siva-Brahmins alone are entitled
To perform the traditional, service-based and loving poojas
To the Lord, during the threefold divisions of the day,
In time past, time present and time future; is it in our power
To hymn the hereditary glory of these lofty ones?

Muppodum Tirumeni Theenduvar Puranam concluded.

Arunachala Siva.


6504
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 07, 2017, 08:41:14 AM »
Muppothum Tirumeni Theenduvar Puranam:

Verse  1:


எப்போதும் இனியபிரான்
    இன்னருளால் அதிகரித்து
மெய்ப்போத நெறிவந்த
    விதிமுறைமை வழுவாமே
அப்போதைக் கப்போதும்
    ஆர்வமிகும் அன்பினராய்
முப்போதும் அர்ச்சிப்பார்
    முதற்சைவ ராமுனிவர்.


Their devotion for the Lord who is dear to souls, is
Ever on the increase by reason of His sweet grace; they swerve
Not from the rules established by the true
And illumined way; they perform pooja to the Lord
With ever-crescent ardor during the threefold divisions
Of the dav; these are indeed the Aadi Saiva Saints.   

Arunachala Siva.

6505
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 07, 2017, 08:37:25 AM »
Verse 2:


திருக்கயிலை வீற்றிருந்த
    சிவபெருமான் திருக்கணத்தார்
பெருக்கியசீர்த் திருவாரூர்ப்
    பிறந்தார்கள் ஆதலினால்
தருக்கியஐம் பொறியடக்கி
    மற்றவர்தந் தாள் வணங்கி
ஒருக்கியநெஞ் சுடையவர்க்கே
    அணித்தாகும் உயர்நெறியே.   

As those born at Tiruvaaroor of ever-crescent glory
Are truly the divine Ganas of Lord Siva Himself who is
Enthroned at Tiru-k-Kayilai, the noble way
Is theirs, who having quelled their prideful
Five senses, adore and get
Endowed with-integrated consciousness.

Tiruvarur Piranthar Puranam concluded.

Arunachala Siva.

6506
Explanation for Verse 160 continues...

TCS describes in detail how, in the realized sage, each of the five avasthas - statesof the soul -- has been purified and transcended, being performed into what he calls Sutta Avasthai - Sanskrit Shuddha Avasthai - pure Avasthas.  The five avasthas - states of the soul are Chakkiram, Sanskrit Jagrat, - the waking state; Swapnam, Sanskrit Svapna, - the dreaming state; Sushupti, Sanskrit, Sushupti - the state of deep sleep, complete unconsciousness; Turiyam, Sanskrit Turiya - the fourth state, and Turiyatitam, Sanskrit Turiyatitia - the state beyond the fourth state.  (See also note to Verse 33 for information on the latter two states.)

In the purified soul these are called Chutha Avasthai, Sanskrit Shuddha Avastha,
and are termed Ninmala Sagram - pure waking state, Ninmala Swapnam - pure
dreaming state, and so on.  The individual soul, or the Jiva, acquires this purity by freeing itself from the Tattvas which limit it in each of the these states of being, at which point it merges with Sivam, the Self the universal consciousness.

Just as no shadow is cast when the sun is directly overhead, the consciousness of the Jiva which is established in the heart center, fully illuminated by the light of the Self,'
does not become caught up in the illusory nature of the 'shadow' states of consciousness, waking, dream and deep sleep.

Verse  161:

The false appears to be real, but if one inquires into it, it will disappear, as when what
appears to be a snake turns out to be just an image painted on a wall.  Otherwise,
Sir, if you perform rituals and austerities (to discover the real) it will be as if you
mistook a post for a thief, and beat a drum to scare it away.  (161)         

Verse  162.

On being informed that the world and the body, which are of the nature of Maya, are
unreal like a mirage, you should try to comprehend their true nature.  Rather than that, do you expect to be able to eliminate them, shaking them off and obliterating
them completely?  Similarly the way to escape from a fire that surrounds you in a dream, is simply to wake up.               

Verse 163:

You say that it is the incontrovertible truth that the world is false.  (If you fully
realize the truth of your words), is it necessary still to go for looking for 'the real'?
Why do you cast doubt upon this, repeatedly looking at the sun (of true knowledge)
that banished the black darkness (of ignorance), then blinking and turning away?

contd.,

Arunachala Siva.     

6507
Verse  160:

Who (among Jnanis) will be cognizant of the world in which Jivas live like a swarm
of fireflies in the darkness? Know that to them the dawn of true knowledge is like(the rising of) the sun. (The great ones) have taught the five pure avasthas so that your defilement may be destroyed, just as the sun annihilates your shadow as it reaches the zenith of the heavens.         

The darkness is the darkness of ignorance, Anava Malam, the principle of egoity, and them fireflies are the activities of the Jiva in the world of Maya.  Both this darkness and the feeble, flickering illumination of the Jiva consciousness will be invisible to the consciousness of the Jnani, which bathes in the full light of the sun of it with the feeble
illumination of the intellect, simply does not exist for the Jnani.  It exists only from the
point of view of those who labor under the delusion that they are subject to it.             

contd.,

Arunachala Siva.

6508
11.  I am the blemishless Self, the supreme bliss, the bliss of consciousness, the non
dual, the bliss of thought, the bliss of thought, the bliss of the beyond, transcending knowledge and verily blemishless.

12. I am the bliss transcending cause, the bliss of consciousness, the non dual, the bliss of all, the bliss of the beyond, the disposition that I am the bliss of Brahman.

13. I am the bliss of life, bliss of subsidence, of the form of the bliss of consciousness,
of the form of bliss of consciousness, of the form of pure bliss, the bliss of the intellect, saturating the mind.

14.  I am the bliss of sound, the great bliss, the bliss of consciousness, the non dual,
the Self beyond void of bliss and non-bliss, completely devoid of the bliss of differences.

15.  I am the Self inspiring the bliss of duality, the bliss of consciousness, the non
dual. Be of the conviction that all the aforesaid forms of bliss am I.

16. I am verily the bliss of peace, the illuminator of the bliss of awareness, the unitary
bliss, the supreme bliss, the one and the only un-diminishing consciousness.

17.  The one and the only great Self, devoid of the numeration one, the great bliss
of the one reality, devoid of philosophical variance.

18.  I am devoid of any conquest of bliss, devoid of subjugation of bliss.  I am the great peace of joylessness. I am rendered peaceful by the conviction that I am peaceful.

19.  I am the peace of the bliss of 'mine'. I am primal illuminator.  I am ever at peace
with the body, devoid of the attitude 'I am peaceful'.

20.  I am the one and the only great bliss, the one and the sole imperishable, the one and the only imperishable Brahman, the one and the only imperishable syllable.

contd.,

Arunachala Siva.         
       

6509
Verse  159:


Having perceived and grasped (the world through the mind and senses), remaining
entirely submerged in them, and having come to realize the nature of this defective,'
discriminating awareness, to then remain in unattached purity as pure consciousness,
untouched by the five divine operations, the first of which is creation, just as Sivam
remains unattached by these, is true renunciation.

The five divine operations creation, maintenance, destruction, or involution, veiling and the granting of grace, corresponding to the operations of the individual consciousness.  Creation is the arising of the world in conjunction with the mind and senses, and so on. See the notes to Verse 33.

In the same way that Sivam provides the ground for all manifestation, but is totally
unaffected by, and un-involved in it, the task of Jiva is to realize that the appearance of the world that comes and goes in its consciousness ism totally other than itself, and to remain untouched by it.  In doing so, it will transcend that Jiva nature and realize its
true nature as Sivam.

contd.,

Arunachala Siva.           

6510
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 06, 2017, 11:09:32 AM »
Verse  11:


அந்தண்பூங் கச்சியே கம்பனை யம்மானைக்
கந்தண்பூங் காழியூ ரன்கலிக் கோவையால்
சந்தமே பாடவல் லதமிழ் ஞானசம்
பந்தன்சொற் பாடியா டக்கெடும் பாவமே.

On the god who dwells in Ekambam in beautiful and cool Kanchi full of splendor.
With the help of words of sweet sounds, the native of Sirkazhi which has cool water and is full of splendor, sins will perish if one dances and sings the verses of Jnāṉa Sampandaṉ, who has knowledge of Tamizh and who is capable of composing verses of rhythmic movement.

Padigam on Tiruk Kachi Ekambam concluded.

Arunachala Siva.


 

Pages: 1 ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 [434] 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... 3173