Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 [434] 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... 3071
6496
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:11:28 AM »
Verse  85:


தனிவெள் விடைமேல் நெடுவிசும்பில்
    தலைவர் பூத கணநாதர்
முனிவ ரமரர் விஞ்சையர்கள்
    முதலா யுள்ளோர் போற்றிசைப்ப
இனிய கறியுந் திருவமுதும்
    அமைத்தார் காண எழுந்தருளிப்
பனிவெண் திங்கள் முடிதுளங்கப்
    பரந்த கருணை நோக்களித்தார்.


The Lord hailed by the Bhoota-hosts, Munis, Devas
And Vidyadharas, was so enthroned on His
Peerless mount, the white Bull, as could be beheld by them
That cooked for Him toothsome curry and nectarean food;
With his crown of moist and white moon gently nodding,
The Lord cast his look of great mercy on them.


Arunachala Siva.

6497
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:08:44 AM »
Verse  84:

செய்ய மேனிக் கருங்குஞ்சிச்
    செழுங்கஞ் சுகத்துப் பயிரவர்யாம்
உய்ய அமுது செய்யாதே
    ஒளித்த தெங்கே யெனத்தேடி
மையல் கொண்டு புறத்தணைய
    மறைந்த அவர்தாம் மலைபயந்த
தைய லோடுஞ் சரவணத்துத்
    தனய ரோடுந் தாமணைவார்.


He mused thus: "Where is he hiding himself,
The roseate-hued, black-haired Bhairavar
Of splendorous vestment, without eating?"
He searched for Him and came out in quest of Him;
Then the vanished Bhairavar with the liana-like
Daughter of Himavant and their son
That grew up in Saravana, appeared before him.

Arunachala Siva.


6498
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:05:49 AM »
Verse 83:வந்த மகனைக் கடிதிற்கொண்
    டமுது செய்விப் பான்வந்தார்
முந்த வேஅப் பயிரவராம்
    முதல்வர் அங்கண் மறைந்தருளச்
சிந்தை கலங்கிக் காணாது
    திகைத்தார் வீழ்ந்தார் தெருமந்தார்
வெந்த இறைச்சிக் கறியமுதுங்
    கலத்திற் காணார் வெருவுற்றார்.

He rushed with his son to feed the servitor;
Before he could go there, the Primordial Lord
Who came there as a Bhairavar had vanished;
Unable to find Him, he stood bewildered; he fell
Down; he felt confounded; neither could he
Find there the cooked meat, curry and rice
On the served leaf; he was astonished.

Arunachala Siva.6499
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:03:10 AM »
Verse  82:


பரம ரருளாற் பள்ளியினின்
    றோடி வருவான் போல்வந்த
தரமில் வனப்பிற் றனிப்புதல்வன்
    தன்னை யெடுத்துத் தழுவித்தம்
கரமுன் னணைத்துக் கணவனார்
    கையிற் கொடுப்பக் களிகூர்ந்தார்
புரமூன் றெரித்தார் திருத்தொண்டர்
    உண்ணப் பெற்றோ மெனும்பொலிவால்.


Then by the grace of the supreme Lord, came he running
From the school as if in answer to the call;
The mother hugged the peerless child of non-pareil
Beauty with her hands, and delivered
Him into the hands of her husband; he grew
Exceedingly glad, convinced that, by the grace
Of the Lord that burnt the triple hostile cities,
He was blessed to feed the divine servitor.

Arunachala Siva.

6500
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 16, 2016, 08:00:01 AM »
Verse 81:


வையம் நிகழுஞ் சிறுத்தொண்டர்
    மைந்தா வருவா யெனவழைத்தார்
தைய லாருந் தலைவர்பணி
    தலைநிற் பாராய்த் தாமழைப்பார்
செய்ய மணியே சீராளா
    வாராய் சிவனா ரடியார்யாம்
உய்யும் வகையால் உடன்உண்ண
    அழைக்கின் றார்என்று ஓலமிட.   


Sirutthondar whose glory fills the world,
Called out thus: "O son, come!" The woman too,
Established in her duty for her lord, called out
Thus: "O my splendorous ruby! Seeraala come
For us to gain deliverance by his eating here!
The servitor of Siva calls you to eat with him:
Come!" Thus, even thus, she cried aloud.

Arunachala Siva.

6501
Within a quarter hour of his departure, an elderly man came up huffing and puffing.
'My train, due to arrive at 8 am. came only at ten.  I have not had my bath yet nor
could I perform Sandhya Vandanam. Let me keep this bundle of mine here.  Keep an
eye on till I return from my bath.'  So saying, he went out hurriedly. Bhagavan said to
Himself, 'This person seems to be a first time visitor.  Yet his face is familiar.  People
who know me would not ask me to look after their luggage.'  Puzzled thus, He glanced at the bundle.  It contained a couple of dhotis, and a few books at top them, tied up into a bundle by means of a towel. Bhagavan felt an impulse to pick up the books and browse through.  Normally disinclined to touch or handle what belonged to others, He could not resist a compulsive feeling now to go through their contents..

He undid the bundle and glanced at the volume kept top most.  It happened to be
the Sanskrit work, Arunachala Mahatmyam. Bhagavan had till now seen only
Arunachala Puranam, its Tamizh translation.  With interest quickened, He opened
the book at random.  After copying two verses from the open page on a bit of paper,
He replaced the volume and retied the bundle. By now Palani Swami too, who had gone to fetch food, returned. Bhagavan had His meal but now He found the bundle
missing.  He inquired Palani Swami of its whereabouts, who replied that he had not seen any bundle. Nor did the old man seem to have come again after going out.
The disappearance of the bundle from within the confines of the small cell was a mystery.

contd.,

Arunachala Siva.     
     

6502
17.  All is illusory. Of this there is no doubt.  All is, indeed, Brahman alone.  This topic
is said to be the summary of all schools of philosophy.

18. The person who attains Brahman by the study of this with earnest devotion is a rare
one. I say to you, all is Brahman, not something else.  All the world is a myth.

19-20:  Brahman alone is of the form of the world. Brahman alone is the supreme
state.  I alone am the supreme Brahman, devoid of even this 'I', the consciousness
purged of everything; the awareness bereft of everything; the peaceful Self denuded
of everything; the personification of auspiciousness.

21. I am Brahman, the supreme Brahman.  'This' is not real, not mine, not mine.
The past or future are not for me. No castes for me.  There is no doubt of this.

22. Brahman alone am I. The paltry is not for me.  I am Brahman, the paramount
penance.  All this is the form of Brahman, of the nature of painless Brahman.       

contd.,

Arunachala Siva.

6503
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 15, 2016, 10:27:36 AM »
Today is the Liberation Day of Idangazhi Nayanar:

Aippasi Kritthika Day.

I have given the life history of this Nayanamar in the 63 Saiva Saints.
Please go through them to know the full life story of Idangazhi Nayanar.

Arunachala Siva.

6504
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 10:18:06 AM »
Verse  10:


அங்கணன் எங்கள் அமரர் பெம்மான்
    அடியார்க் கமுதன் அவனி வந்த
எங்கள் பிரான்இரும் பாசந் தீர
    இகபர மாயதோர் இன்ப மெய்தச்
சங்கங் கவர்ந்துவண் சாத்தி னோடுஞ்
    சதுரன் பெருந்துறை ஆளி அன்று
மங்கையர் மல்கும் மதுரை சேர்ந்த
    வகையறி வார்எம் பிரானா வாரே.Beautiful are His eyes;
He who is ours is the God of the immortals;
He is the Elixir to His devotees;
He,
our God,
deigned to descend down on earth.
To annihilate the puissant paasam,
to cause them come by the peerless joy here and hereafter,
He,
the Strategist,
the Ruler of Perunthurai,
That day,
followed by a strong throng,
reached Madurai teeming with women and weaned away their bangles.*
They that know of this,
His way,
Are indeed our divine masters.

(*This story comes in Tiruvilayadal Puranam.)

concluded.

Arunachala Siva.

6505
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 10:15:14 AM »
Verse 9:


தூவெள்ளை நீறணி எம்பெருமான்
    சோதிமகேந்திர நாதன்வந்து
தேவர் தொழும்பதம் வைத்த ஈசன்
    தென்னன் பெருந்துறை ஆளி அன்று
காதல் பெருகக் கருணை காட்டித்
    தன்கழல் காட்டிக் கசிந்துருகக்
கேதங் கெடுத்தென்னை ஆண்டருளுங்
    கிடப்பறி வார்எம் பிரானா வாரே.

He is our God who is adorned with the pure and white Holy Ash;
He is the Lord of the coruscating Mount Mahendra;
He,
the Lord-God,
came down and placed on His servitors His feet that are adored by the Devas;
He,
the Southerner,
the Ruler of Perunthurai,
that day,
Revealed to me His mercy as well as His ankleted feet that caused me to love Him evermore and melt.
Lo,
He did away with my troubles and rules me.
They that comprehend this,
His divine will,
Are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.


6506
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 10:10:07 AM »
Verse 8:


பூவலர் கொன்றைய மாலை மார்பன்
    போருகிர் வன்புலி கொன்ற வீரன்
மாதுநல் லாளுமை மங்கை பங்கன்
    வண்பொழில் சூழ்தென் பெருந்து றைக்கோன்
ஏதில் பெரும்புகழ் எங்கள் ஈசன்
    இருங்கடல் வாணற்குத் தீயில் தோன்றும்
ஓவிய மங்கையர் தோள்புணரும்
    உருவறி வார்எம் பிரானா வாரே. 


A beautiful garland of burgeoning Konrai flowers bedeck His chest;
He is the Hero who killed the belligerent tiger of fierce claws;
He is concorporate with Uma,
His goodly Consort;
He is the Sovereign of the southern Perunthurai girt with fresh groves.
He is our flawless Lord-God of immense renown.
His form is linked with the shoulders of those women - beautiful like pictures -,
who as daughters of the god of great ocean-streams,
materialized from the fire.
They that recognize this form are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.

6507
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 10:06:07 AM »
Verse 7:


நாதம் உடையதோர் நற்கமலப்
    போதினில் நண்ணிய நன்னுதலார்
ஓதிப் பணிந்தலர் தூவி யேத்த
    ஒளிவளர் சோதியெம் ஈசன் மன்னும்
போதலர் சோலைப் பெருந்து றையெம்
    புண்ணியன் மண்ணிடை வந்து தோன்றிப்
பேதங் கெடுத்தருள் செய்பெருமை
    அறியவல் லார்எம் பிரானா வாரே. 
Lakshmi and Saraswati of beautiful foreheads who are each seated on a peerless Lotus flower over which bees ring,
chant His praise,
adore Him and strew flowers at His feet and hail Him - the ever-crescent Light.
He is our Lord-God,
our Holy One of aeviternal Perunthurai,
rich in groves Where burgeon flowers galore.
He descended down on earth and annulled all difference.
They that comprehend the greatness of His Grace are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.

6508
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 10:01:46 AM »
Verse  6:


வேவத் திரிபுரம் செற்ற வில்லி
    வேடுவ னாய்க்கடி நாய்கள் சூழ
ஏவற்செ யல்செய்யுந் தேவர் முன்னே
    எம்பெரு மான்தான் இயங்கு காட்டில்
ஏவுண்ட பன்றிக் கிரங்கி யீசன்
    எந்தை பெருந்துறை ஆதி அன்று
கேவலங் கேழலாய்ப் பால்கொ டுத்த
    கிடப்பறி வார்எம் பிரானா வாரே.He,
the Bowman who involved the three citadels in consuming fire,
came forth as a hunter encircled by blood hounds.
Before Him were the Devas to carry out His behests.
Our Sire,
the Primal Lord of Perunthurai,
our Lord-God,
taking pity on a sow that was killed by a dart,
in the forest He visited,
Himself became a despicable sow,
Lay on earth and suckled the piglets.
They that can comprehend this,
His compassion,
Are indeed our divine masters.

Arunachala Siva.

6509
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 09:58:49 AM »
Verse 5:

வந்திமை யோர்கள் வணங்கி யேத்த
    மாக்கரு ணைக்கட லாய்அடியார்
பந்தனை விண்டற நல்கும் எங்கள்
    பரமன் பெருந்துறை ஆதி அந்நாள்
உந்து திரைக்கட லைக்கடந்தன்
    றோங்கு மதிலிலங் கைஅதனிற்
பந்தணை மெல்விர லாட்கருளும்
    பரிசறி வார்எம் பிரானா வாரே. 

When the celestial beings came and hailed and adored Him He,
the Ocean of Mercy,
snapped their bondage and fully blessed them.
He is our God of Empyrean;
He,
the Primal Lord of Perunthurai,
that day in the past,
crossed the surging and billowy main and with grace blessed Her whose fingers sport A ball and who abode at the lofty-walled Lanka.
They that know of this,
His nature,
Are indeed our divine masters

Arunachala Siva.

6510
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 15, 2016, 09:55:52 AM »
Verse 4:


வேடுரு வாகி மகேந்தி ரத்து
    மிகுகுறை வானவர் வந்து தன்னைத்
தேட இருந்த சிவபெரு மாஅன்
    சிந்தனை செய்தடி யோங்க ளுய்ய
ஆடல் அமர்ந்த பரிமா ஏறி
    ஐயன் பெருந்துறை ஆதி அந்நாள்
ஏடர் களையெங்கும் ஆண்டு கொண்ட
    இயல்பறி வார்எம் பிரானா வாரே. 

Lord Siva assumed the form of a hunter and abode at Mount Mahendra,
whilst the celestial beings,
Besieged by grievances galore,
went in quest of Him.
Mindful of the redemption of us,
His servitors,
The Primal Lord of Perunthurai rode on a prancing steed,
and that day in the past He redeemed His servitors everywhere and ruled over them.
They that Know of this,
His nature,
are our divine masters.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 [434] 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... 3071