Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 [434] 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... 2950
6496
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 14, 2016, 04:34:31 PM »
Verse  99:99: குயிலாய் இருக்கும் கடம்பாடவியிடை, கோல வியன்
மயிலாய் இருக்கும் இமயாசலத்திடை, வந்து உதித்த
வெயிலாய் இருக்கும் விசும்பில், கமலத்தின்மீது அன்னமாம்,
கயிலாயருக்கு அன்று இமவான் அளித்த கனங்குழையே

ஏ, அபிராமி! அன்று கைலயங்கிரித் தலைவனாகிய சிவபிரானுக்கு மணம் முடித்த மலையரசன் மகளே! கடம்பவனத்தில் உறைந்த குயிலே! இமயமலையில் தோன்றிய் அழகிய மயிலே! ஆகாயத்தில் நிறைந்திருப்பவளே! தாமரை மீது அன்னமாக அமர்ந்திருக்கும் திருக்கோலத்தையுடையவளே! (மதுரையில் குயிலாகவும், இமயத்தில் மயிலாகவும், சிதம்பரத்தில் ஞானசூரிய ஒளியாகவும், திருவாரூரில் அன்னமாகவும் அம்பிகை விளங்குகின்றாள் என்பது வழக்கு).

O Abhirami!  On the other day, You, the daughter of Himavan, married Siva, the head of Kailash.
You are the koel in the Kadmaba Forest.  You are the beautiful peacock which appeared in Himalayas.
You have the beautiful form and rests on the lotus like a swan.  You are the koel in Madurai, peacock in
Himalayas.  You are the sun of Jnana in Chidambram.  You are the swan in Tiruvarur, the goddess!

contd.,

Arunachala Siva.     

6497
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:26:45 PM »
Verse 801:


தென்னவன் வெப்புத் தீர்ந்து
    செழுமணிக் கோயில் நீங்கிப்
பின்னுற அணைந்த போது
    பிள்ளையார் பெருகுஞ் செல்வம்
மன்னிய மதுரை மூதூர்
    மறுகில்வந் தருளக் கண்டு
துன்னிய மாதர் மைந்தர்
    தொழுதுவே றினைய சொன்னார்.


Beauteous drums and many other instruments
Were resounded; the king and his consort came together
Behind the godly child; the Samanas of evil way came
By a different direction; thus it was the Prince of Pukali
Arrived at the bank of the ever-during Vaikai.

Arunachala Siva.

6498
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:24:13 PM »
Verse 800:


பிள்ளையார் முன்னம் பைம்பொற்
    பீடத்தின் இழிந்து போந்து
தெள்ளுநீர்த் தரளப் பத்திச்
    சிவிகைமே லேறிச் சென்றார்
வள்ளலார் அவர்தம் பின்பு
    மன்னன்மா ஏறிச் சென்றான்
உள்ளவாறு உணர்கி லாதார்
    உணர்வுமால் ஏறிச் சென்றார்.


The godly child rose up from his seat of gold
And moved out; he rode his palanquin inlaid
With pearls of purest ray serene;
After the godly patron, the king rode on his horse;
The Samanas who were utterly incompetent
To comprehend the truth, went their way
Borne by befuddlement.   

Arunachala Siva.

6499
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:21:15 PM »
Verse 799:


மற்றவர் சொன்ன வார்த்தை
    கேட்டலும் மலய மன்னன்
செற்றத்தால் உரைத்தீர் உங்கள்
    செய்கையும் மறந்தீ ரென்று
பற்றிய பொருளின் ஏடு
    படர்புனல் வைகை யாற்றில்
பொற்புற விடுவ தற்குப்
    போதுக என்று கூற.


The King of the Potiyil hill hearing them, said:
"You speak thus, impelled by excessive wrath;
You are oblivious of your own deeds."
Then he said: "Now fare forth to the flooding Vaikai
To consign fittingly therein your leaves
Inscribed with your truthful tenets."


Arunachala Siva.

6500
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:18:29 PM »
Verse 798:அங்கது கேட்டு நின்ற
    அமணரும் அவர்மேற் சென்று
பொங்கிய வெகுளி கூரப்
    பொறாமைகா ரணமே யாகத்
தங்கள்வாய் சோர்ந்து தாமே
    தனிவாதில் அழிந்தோ மாகில்
வெங்கழு ஏற்று வான்இவ்
    வேந்தனே யென்று சொன்னார்.The Samanas who heard him, grew exceedingly
Angry against the minister; by reason of their envy,
And of their own accord they themselves declared thus:
"If in this ordeal too we are the losers,
The King himself shall impale us on the cruel stakes."

Arunachala Siva.

6501
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:15:35 PM »
Verse  797:


என்றமண் கையர் கூற
    ஏறுசீர்ப் புகலி வேந்தர்
நன்றது செய்வோம் என்றங்
    கருள்செய நணுக வந்து
வென்றிவேல் அமைச்ச னார்தாம்
    வேறினிச் செய்யும் இவ்வா
தொன்றினுந்தோற்றார் செய்வ
    தொட்டியே செய்வ தென்றார்.When thus the Samanas spoke, the Prince of Pukali
Of spiralling glory, graciously said: "We will do even so."
Then came near unto the godly child
Kulacchiraiyaar of the victorious spear and said:
"It should now be settled as to what should
Happen to those who fail in this fresh ordeal also."

Arunachala Siva.   

6502
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:13:32 PM »
Verse 796:நீடுமெய்ப் பொருளின் உண்மை
    ஏடுற எழுதி மற்றவ்
நிலைபெறுந் தன்மை எல்லாம்
    நிலைபெறுந் தன்மை எல்லாம்
வேட்டினை யாமும் நீரும்
    ஓடுநீர் ஆற்றில் இட்டால்
ஒழுகுதல் செய்யா தங்கு
    நாடிமுன் தங்கும் ஏடு.


"Everlasting truth must be inscribed on
Palm leaves which must manifest eternal truth;
These must be dropped into the running river;
That leaf which rolls not with the current but stays
Where it was dropped, is the one which contains
The goodly truth."

Arunachala Siva.
6503
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:10:46 PM »
Verse  795:தோற்கவும் ஆசை நீங்காத்
    துணிவிலார் சொல்லக் கேட்டிம்
மாற்றமென் னாவ தென்று
    மன்னவன் மறுத்த பின்னும்
நீற்றணி விளங்கு மேனி
    நிறைபுகழ்ச் சண்பை மன்னர்
வேற்றுவா தினியென் செய்வ
    தென்றலும் மேற்கோள் ஏற்பார்.Though lost, they would not give up desire; when
The infirm Samanas spake thus, the king said:
"Of what avail are these words?" Even though
The king would brush them aside, the Prince
Of Sanbai poised in perfect glory and glowing
With the holy ash said: "What other contest do you
Suggest?" Seizing his words they said:   

Arunachala Siva.

6504
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:08:26 PM »
Verse  794:


தென்னவன் நகையுட் கொண்டு
    செப்பிய மாற்றந் தேரார்
சொன்னது பயனாக் கொண்டு
    சொல்லுவார் தொடர்ந்த வாது
முன்னுற இருகாற் செய்தோம்
    முக்காலில் ஒருகால் வெற்றி
என்னினும் உடையோம் மெய்ம்மை
    இனியொன்று காண்ப தென்றார்.


They could not comprehend the import of the words
Uttered by the king in jest; they held fast
To his words and said: "Twice have we exercised
Ourselves in the contest before now;
We will at least win once if we try thrice;
It is therefore meet that we be permitted
To get at truth once again."

Arunachala Siva.

6505
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:05:47 PM »
Verse  793:வெப்பெனுந் தீயில் யான்முன்
    வீடுபெற் றுய்ய நீங்கள்
அப்பொழுது அழிந்து தோற்றீர்
    ஆதலால் அதுஆ றாக
இப்பொழு தெரியில் இட்ட
    ஏடுய்ந்த தில்லை என்றால்
துப்புர வுடையீர் நீங்கள்
    தோற்றிலீர் போலு மென்றான்."You lost what time I was cured of the fiery fever
And stood redeemed; while so, if you are now unable
To retrieve the leaf thrown into the fire, O valiant ones!
You haven?t perchance lost at all." Thus spake the king.

Arunachala Siva.

6506
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 14, 2016, 04:03:35 PM »
Verse  792:


செய்வதொன் றறிகி லாதார்
    திகைப்பினால் திரண்ட சாம்பல்
கையினாற் பிசைந்து தூற்றிப்
    பார்ப்பது கண்ட மன்னன்
எய்திய நகையி னோடும்
    ஏடின்னம் அரித்துக் காணும்
பொய்யினால் மெய்யை யாக்கப்
    புகுந்தநீர் போமின் என்றான்.


Dismayed and astonished the Samanas kneaded
The ash with their hands and dispersed it
In the wind for winnowing; thereat the king laughed
Derisively and said: "Well, go on with your winnowing,
You that would convert falsity into truth! Get away from here."

Arunachala Siva.

6507
Verse  4:


குறியும் நெறியுங்
    குணமுமிலார் குழாங்கள்தமைப்
பிறியும் மனத்தார்
    பிறிவரிய பெற்றியனைச்
செறியுங் கருத்தில்
    உருத்தமுதாஞ் சிவபதத்தை
அறியுங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.He never parts from the righteous-minded that had parted from those
that have no goal and no virtue,
To pursue the right path.
His nectarean and beauty rm materializes In the meditation of those that love Him.
Lo,
I hold Fast the splendorous and omniscient God of Thillai.


contd.,

Arunachala Siva.

6508
Verse  3:


என்புள் ளுருக்கி
    இருவினையை ஈடழித்துத்
துன்பங் களைந்து
    துவந்துவங்கள் தூய்மைசெய்து
முன்புள்ள வற்றை
    முழுதழிய உள்புகுந்த
அன்பன் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே 

In love He entered my bosom to cause the inly melting of my bones,
do away with my twofold Karma,
Uproot my misery,
cure me clean of the residual impressions and totally destroy pre-existing propensity.
Lo,
I hold fast the splendorous God of Thillai.

contd.,

Arunachala Siva.

6509
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 12, 2016, 10:50:42 AM »
Verse  98:98: தைவந்து நின் அடித் தாமரை சூடிய சங்கரற்கு
கைவந்த தீயும், தலை வந்த ஆறும், கரலந்தது எங்கே?--
மெய் வந்த நெஞ்சின் அல்லால் ஒருகாலும் விரகர் தங்கள்
பொய்வந்த நெஞ்சில், புகல் அறியா மடப் பூங் குயிலே.

ஏ, அபிராமி! நீ உண்மை பொருந்திய நெஞ்சைத் தவிர வஞ்சகர்களுடைய பொய் மனத்தில் ஒருபோதும் வந்து புகுந்தறியாதவள். பூங்குயில் போன்றவளே! உன்னுடைய பாதத்தாமரையைத் தலையில் சூடிக் கொண்ட சிவபெருமானாகிய சங்கரனின் கையிலிருந்த தீயும், முடிமேல் இருந்த ஆறும் (ஆகாய கங்கை) எங்கே ஒளிந்து கொண்டனவோ?

O Abhirami!  You stay only in the minds of people who have no falsity in their heart.  O the one who is
like koel.  Siva took Your lotus like feet and held on His head.  For him where is the fire on His hand,
where is the Ganga that is on His head.  Where have they been hidden?

contd.,

Arunachala Siva.   

6510
44.  I have no flesh.  I have no blood.  I have no marrow.  I have no excreta.  I have no kindness.
I have no being.  Such a one is called a Jivanmukta.

45.  I have nothing at all.  I have nothing that is white, nor there is blue for me.  Separateness there is
none for me.  There is no abidance or 'myself' for me.  Such a one is called a Jivanmukta.

46.  I have no anxiety.  I have no greed. I have nothing secondary.  I have no fame.  I have no philosophy.
One who is stabilized thus is called a Jivanmukta.

47.  I have no delusion.  I have no knowledge.  I have nothing that is confidential. I have no caste.
I have not a white to meditate upon.  Such a one is called a Jivanmukta.

48.  I have nothing to relinquish.  I have nothing to accept.  I have nothing to make fun of.  I have no
merging.  I have no divine.  The one who is settled thus is called a Jivanmukta.

49.  I have no vow.  I have no exhaustion.  I have no grief.  I have no pleasure.  I have no object
anywhere that is inferior.  Such a one is called a Jivanmukta.

50.  For me there is neither knower nor knowledge.  Neither knowable nor myself.  I have nothing
at all.  Such a Jnani is called a Jivanmukta.

contd.,

Arunachala Siva.         

Pages: 1 ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 [434] 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... 2950