Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 [433] 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... 3023
6481
4.கற்போலும் நெஞ்சங்
    கசிந்துருகக் கருணையினால்
நிற்பானைப் போலஎன்
    நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி
நற்பாற் படுத்தென்னை
    நாடறியத் தான்இங்ஙன்
சொற்பால தானவா
    தோணோக்க மாடாமோ.


He caused my stony heart to melt and ooze out;
The One who is mercy-incarnate,
entered my heart and put me on the salvific way.
Thus He graced me and made it known to the world which is talked about by all.
This we will hail and play Tholl-Nokkam.


Arunachala Siva.


6482
3.


பொருட்பற்றிச் செய்கின்ற
    பூசனைகள் போல்விளங்கச்
செருப்புற்ற சீரடி
    வாய்க்கலசம் ஊனமுதம்
விருப்புற்று வேடனார்
    சேடறிய மெய்குளிர்ந்தங்
கருட்பெற்று நின்றவா
    தோணோக்க மாடாமோ.

His glorious feet fastened with foot-wear,
his mouth ? The ritual-pot ?,
and the meat ? his nectarean offering to God :
with these Kannappan performed His Puja which was willingly accepted by Him as tantamount
to those prescribed by the Aagamas.
The Lord was so pleased that the forester was then and there blessed with grace.
We will hail this and play Tholl-Nokkam.


Arunachala Siva.

6483
2.


என்றும் பிறந்திறந்
    தாழாமே ஆண்டுகொண்டான்
கன்றால் விளவெறிந்
    தான்பிரமன் காண்பரிய
குன்றாத சீர்த்தில்லை
    அம்பலவன் குணம்பரவித்
துன்றார் குழலினீர்
    தோணோக்க மாடாமோ.

He redeemed and ruled me that I may not,
for ever,
Undergo transmigration and irretrievably get sunk.
The Lord of Ambalam at Thillai that suffers no decrease of its glory,
could not be seen by Vishnu who with a calf Vathsaasura smote a wood-apple tree Kapitthaasura and Brahma.
O damsels whose tresses are dense,
let us hail His virtues and play Tholl-Nokkam.

Arunachala Siva.


6484
Tiruth Thol Nokkam:

Looking at the shoulders of Siva.

Prapancha Suddhi:

1.


பூத்தாரும் பொய்கைப்
    புனலிதுவே எனக்கருதிப்
பேய்த்தேர் முகக்குறும்
    பேதைகுண மாகாமே
தீர்த்தாய் திகழ்தில்லை
    அம்பலத்தே திருநடஞ்செய்
கூத்தா உன் சேவடி
    கூடும்வண்ணம் தோணோக்கம். This indeed is the naturally-formed flowery pool.
Thus would I deem a mirage and essay to secure water therefrom.
Lo,
You rid me of such folly O Dancer that enacts the mystic dance in the Ambalam at splendorous Thillai !
To gain unity with Your salvific feet we play Tholl-Nokkam.


Arunachala Siva.

6485
Chapter  19:


!. Ribhu:  I shall expound the bliss of Brahman, which is rarely found in the three worlds.  By hearing
of that, one can achieve perpetual freedom.

2.  I am only the Self that is supreme bliss, ever just bliss alone.  I am of the nature of absolute bliss.
The world is fully Consciousness-Bliss.

3.  I am ever endless, unending.  This world is Knowledge Bliss.  I am of the nature of enlightened bliss.
This mind is eternal bliss.

4. I am singular bliss alone.  I am the knower of unitariness.  Cultivate this attitude for the sure subsidence
of the world. 

5. I am ever the truth, the light of transcendence, ever the qualities such as Truth etc., ever the Self devoid
of truth etc; ever the light, the adorable.

6.  The Self as the illusory world is naught.  The illusory mind stuff is naught.  The Self with the appellation
of illusion is naught.  The rogue of a mind is naught.

contd.,

Arunachala Siva.     

6486
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 09:16:02 AM »
Verse  240:


ஆதி தேவர் முன்னின்றங்
    கருளிச் செய்த பொழுதின்கண்
மாத ரார்சங் கிலியாரும்
    மாலும் மயனு மறிவரிய
சீத மலர்த்தா மரையடிக்கீழ்ச்
    சேர்ந்து வீழ்ந்து செந்நின்று
வேத முதல்வர் முன்னடுக்கம்
    எய்தித் தொழுது விளம்புவார்.


Standing before her, when the Primal Lord graced her
Thus, Sangkiliyaar of exceeding beauty fell
At the Lord?s cool lotus feet unknowable to Vishnu
And Brahma, rose up and adoringly addressed
The Author of the Vedas tremulously, thus:   

Arunachala Siva.6487
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 09:13:23 AM »
Verse  239:சாருந் தவத்துச் சங்கிலிகேள்
    சால என்பா லன்புடையான்
மேரு வரையின் மேம்பட்ட
    தவத்தான் வெண்ணெய் நல்லூரில்
யாரு மறிய யான்ஆள
    உரியான் உன்னை யெனையிரந்தான்
வார்கொள் முலையாய் நீயவனை
    மணத்தால் அணைவாய் மகிழ்ந்தென்றார்.   

"O Sangkili poised in tapas! Hearken to Me! He has
Indeed great love for me; His tapas is greater than
Even Mount Meru; at Vennainalloor, he was privileged
To be claimed by Me in the presence of all men; of Me
He besceches you; may you whose breasts are cinctured
By a breast-band joyously link yourself to him in wedding."


Arunachala Siva.


6488
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 09:10:24 AM »
Verse  238:தோற்றும் பொழுதிற் சங்கிலியார்
    தொழுது விழுந்து பரவசமாய்
ஆற்ற அன்பு பொங்கியெழுந்
    தடியே னுய்ய எழுந் தருளும்
பேற்றுக் கென்யான் செய்வதெனப்
    பெரிய கருணை பொழிந்தனைய
நீற்றுக் கோல வேதியரும்
    நேர்நின் றருளிச் செய்கின்றார்.   


When the Lord appeared before her, Sangkiliyaar
Adored Him, fell on the ground, felt ecstatic,
Rose up with a flood of delight coursing in her,
And spake thus: "Your slave is blessed with Your visit;
How can I at all requite this?" Then the Lord-Brahmin
Resplendent with the Holy Ash like unto a flood
Of great mercy, graciously spake thus:   

Arunachala Siva.6489
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 09:07:34 AM »
Verse 237:


ஆண்டு கொண்ட அந்தணனார்
    அவருக் கருளிக் கருணையினால்
நீண்ட கங்குல் யாமத்து
    நீங்கி வானில் நிறைமதியந்
தீண்டு கன்னி மாடத்துச்
    சென்று திகழ்சங் கிலியாராம்
தூண்டு சோதி விளக்கனையார்
    தம்பால் கனவில் தோன்றினார்.   


The Lord-Brahmin who rules Van-tondar as His servitor
Having graced him thus, at dead of night came
To the Kanni-maatam on whose wall the full moon rests
And appeared in the dream of glorious Sangkiliyaar, verily
A lamp that induces the glow of bright luster.

Arunachala Siva.


6490
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 09:05:11 AM »
Verse  236:


அன்று வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வலிய ஆண்டு கொண்டருளி
ஒன்று மறியா நாயேனுக்
    குறுதி யளித்தீர் உயிர்காக்க
இன்றும் இவளை மணம்புணர்க்க
    ஏன்று நின்றீர் எனப்போற்றி
மன்றல் மலர்ச்சே வடியிணைக்கீழ்
    வணங்கி மகிழ்ந்தார் வன்தொண்டர்.   Hailing the Lord Van-tondar said: "In the past
At Vennainalloor You claimed me -- a nescient cur--,
On Your own accord, graced me with Your servitorship
And thus granted me deliverance; this day you have deigned
To wed me with her to save my life." He fell at the fragrant
Flower-feet of the Lord, and thus flourished.

Arunachala Siva.


6491
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 09:02:06 AM »
Verse  235:உம்ப ருய்ய உலகுய்ய
    ஓல வேலை விடமுண்ட
தம்பி ரானார் வன்தொண்டர்
    தம்பா லெய்திச் சங்கிலியை
இம்ப ருலகில் யாவருக்கும்
    எய்த வொண்ணா இருந்தவத்துக்
கொம்பை உனக்குத் தருகின்றோம்
    கொண்ட கவலை ஒழிகென்ன.


His Lord who ate the poison of the roaring sea to save
The immortals and the mortals, appeared before Van-tonder
And spake thus: "We grant you liana-like Sangkili
Of great tapas who is unattainable by any one
In this world; rid yourself of misery.   "

Arunachala Siva.

6492
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 08:59:31 AM »
Verse  234:மதிவாள் முடியார் மகிழ்கோயிற்
    புறத்தோர் மருங்கு வந்திருப்பக்
கதிரோன் மேலைக் கடல்காண
    மாலைக் கடலைக் கண்டயர்வார்
முதிரா முலையார் தம்மைமணம்
    புணர்க்க வேண்டி முளரிவளை
நிதியா னண்பர் தமக்கருளும்
    நண்பால் நினைந்து நினைந்தழிய.   He abode at a place outside the temple where abides
In joy the Lord who wears the bright crescent;
It was evening and the sun was about to sink
Into the western main; he languished beholding the sea;
Longing to wed her of tender breasts, he thought and thought
On his companionship with the Lord, the Friend
Of Kubera who guards Sankhanidi
And Padmanidi, and sorely languished.

Arunachala Siva.

6493
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 08:56:48 AM »
Verse  233:


அண்ண லார்முன் பலவும்அவர்
    அறிய வுணர்த்திப் புறத்தணைந்தே
எண்ண மெல்லாம் உமக்கடிமை
    யாமா றெண்ணும் என்னெஞ்சில்
திண்ண மெல்லா முடைவித்தாள்
    செய்வ தொன்று மறியேன் யான்
தண்ணி லாமின் னொளிர்பவளச்
    சடையீர் அருளும் எனத்தளர்வார்.

Thus he prayed before the Lord and importuned Him;
He moved out of the temple and mused thus: "She has broken
My heart's resoluteness which for ever hovers only
Around thoughts of servitorship to You; I know not what
I should do; O Lord of fulgurant matted hair of coral hue which
Sports a crescent thereon, be pleased to grace me."

Arunachala Siva.


6494
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 08:54:31 AM »
Verse  232:


மங்கை யொருபால் மகிழந்ததுவும்
    அன்றி மணிநீண் முடியின்கண்
கங்கை தன்னைக் கரந்தருளும்
    காதலுடையீர் அடியேனுக்
கிங்கு நுமக்குத் திருமாலை
    தொடுத் தெனுள்ளத் தொடையவிழ்த்த
திங்கள் வதனச் சங்கிலியைத்
    தந்தென் வருத்தந் தீருமென.   "O Lord! Besides happily sharing Uma in Your frame
You love to keep concealed in Your beauteous matted hair
The woman Ganga! Deign to grant to me, Your servitor,
Sangkili -- whose countenance is like that of the moon
And who while binding for You beauteous garlands unbinds
The garland of my heart--, and thus rid me of my misery."

Arunachala Siva.

6495
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2016, 08:52:26 AM »
Verse  231:


மலர்மே லயனும் நெடுமாலும்
    வானும் நிலனுங் கிளைத்தறியா
நிலவு மலருங் திருமுடியும்
    நீடுங் கழலும் உடையாரை
உலக மெல்லாந் தாமுடையார்
    ஆயும் ஒற்றி யூரமர்ந்த
இலகு சோதிப் பரம்பொருளை
    இறைஞ்சி முன்னின் றேத்துவார்.   


Even though Brahma of the Lotus-throne and Vishnu,
The tall one, flew up and burrowed down the earth, they
Could not behold His divine crown or His ever-extending
Ankleted feet; He is the Lord of all the worlds;
Yet He chooses to abide in joy at Otriyoor;
He is the Supreme Ens, the One of effulgence;
Before Him stood Aaroorar and hailed Him thus:


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 [433] 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... 3023