Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 [432] 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... 3130
6466
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 30, 2016, 10:08:19 AM »
Verse  5:


மெய்த்தன்னுறும் வினைதீர்வகை தொழுமின்செழு மலரின்
கொத்தின்னொடு சந்தாரகில் கொணர்காவிரிக் கரைமேல்
பொத்தின்னிடை யாந்தைபல பாடும்புள மங்கை
அத்தன்நமை யாள்வானிடம் ஆலந்துறை யதுவே.

In Puḷḷamaṅkai where in the hollows of trees owls are making noise and which is on the bank of the Kāveri which brings rare eagle-wood, sandal wood together with bunches of fertile flowers. Father who admits us as his protege is the shrine of Alantuṟai. Worship (that shrine) so as to remove the Karmas which is the cause of being born again.

Arunachala Siva.


6467
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 30, 2016, 10:05:01 AM »
Verse  4:

தணியார்மதி யரவின்னொடு வைத்தானிட மொய்த்தெம்
பணியாயவ னடியார்தொழு தேத்தும்புள மங்கை
மணியார்தரு கனகம்மவை வயிரத்திர ளோடும்
அணியார்மண லணைகாவிரி யாலந்துறை யதுவே.

The place of Siva who placed a cool crescent moon along with the cobra is Puḷḷamaṅkai where the devotees crowd and praise and worship with joined hands, belonging to Siva who is the proper person to cause our service to become prominent, is Alantuṟai where the Kāveri reaches with the beautiful sand, collection of diamond-pieces combining with gold and other precious stones.

Arunachala Siva.6468
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 30, 2016, 10:01:21 AM »
Verse  3:


கறையார்மிட றுடையான்கமழ் கொன்றைச்சடை முடிமேல்
பொறையார்தரு கங்கைப்புன லுடையான்புள மங்கைச்
சிறையார்தரு களிவண்டறை பொழில்சூழ்திரு வாலந்
துறையானவ னறையார்கழல் தொழுமின்துதி செய்தே.


Siva has a neck in which there is poison. He has on his matted locks coiled into a crown on which are worn fragrant Koṉṟai flowers, the weight of the water of Ganga
in Puḷḷamaṅkai. (Devotees!) praise and worship the feet which has fragrance of flowers, of Siva in Alantuṟai surrounded by gardens where intoxicated bees with wings, hum loudly.

Arunachala Siva.

6469
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 30, 2016, 09:58:19 AM »
Verse  2:


மலையான்மகள் கணவன்மலி கடல்சூழ்தரு தண்மைப்
புலையாயின களைவானிடம் பொழில்சூழ்புள மங்கைக்
கலையான்மலி மறையோரவர் கருதித்தொழு தேத்த
அலையார்புனல் வருகாவிரி யாலந்துறை யதுவே.

Siva is the husband of the daughter of King of Mountains. The place of Siva who removes all meanness that surrounds us like the sea full of water. In Puḷḷamaṅkai surrounded by gardens the brahmins who have mastered arts praise and worship with joined hands, with intention, is Alantuṟai where Kāveri with floods full of waves, flows.

Arunachala Siva.

6470
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 30, 2016, 09:54:12 AM »
Tirup Pulla Mangai:

Verse  1:


பாலுந்துறு திரளாயின பரமன்பிர மன்றான்
போலுந்திற லவர்வாழ்தரு பொழில்சூழ்புள மங்கைக்
காலன்றிற லறச்சாடிய கடவுள்ளிடங் கருதில்
ஆலந்துறை தொழுவார்தமை யடையாவினை தானே.
 
The supreme god who is as sweet as the butter got from milk by churning it.
In puḷḷamaṅkai surrounded by gardens, where brahmins who are as capable as Brahma live.  If we think of the place of the god who killed to destroy completely the might of the god of death, it is Alantuṟai. The Karmas yet to come will not reach those who worship that temple (Puḷḷamaṅkai is the name of the place; Alantuṟai is the name of the temple).

Arunachala Siva.

6471
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2016, 08:06:24 AM »
Verse  82:


சேரர் பிரானும் ஆரூரர்
    தம்மைப் பிரியாச் சிறப்பாலும்
வாரம் பெருகத் தமக்கன்று
    மதுரை யால வாயமர்ந்த
வீரர் அளித்த திருமுகத்தால்
    விரும்பும் அன்பில் வணங்குதற்குச்
சார வெழுந்த குறிப்பாலுந்
    தாமும் உடனே செலத்துணிந்தார்.The Chera king unable to part from Nampi Aaroorar
Desired a continuum of his company; he was also blessed
With a divine intimation by reason of which he longed
In soaring love, to adore the Lord-Hero of Madurai Aalavaai
Who in the past graced him with the Tirumukham;
So he resolved to accompany him.   

Arunachala Siva.

6472
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2016, 08:03:54 AM »
Verse  81:

இவ்வா றொழுகும் நாளின்கண்
    இலங்கு மணிப்பூண் வன்றொண்டர்
மைவாழ் களத்து மறையவனார்
    மருவும் இடங்கள் பலவணங்கிச்
செய்வார் கன்னித் தமிழ்நாட்டுத்
    திருமா மதுரை முதலான
மொய்வார் சடையார் மூதூர்கள்
    இறைஞ்ச முறைமை யால்நினைந்தார்.


While they flourished thus, Van-Tondar who wears
Bright and beauteous adornments, prompted by grace,
Longed to adore the blue-throated Lord-Brahmin
In His shrines, and proceed to the great and divine city
Of Madurai girt with fields, and situate in Kanni Naadu
And adore the Lord in such hoary cities.

Arunachala Siva.6473
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2016, 08:00:36 AM »
Verse  80:


செல்வத் திருவா ரூர்மேவும்
    செம்பொற் புற்றில் இனிதமர்ந்த
வில்வெற் புடையார் கழல்வணங்கி
    வீதி விடங்கப் பெருமானை
மல்லற் பவனி சேவித்து
    வாழ்ந்து நாளும் மனமகிழ்ந்து
சொல்வித் தகர்தாம் இருவர்களுந்
    தொடர்ந்த காத லுடன்சிறந்தார்.


Worshipping the feet of the Lord whose bow is
Mount Meru and who willingly abides at the Ant-Hill
In opulent Tiruvaaroor, and adoring Lord Veethi Vitangka
In His holy procession, in great delight they reveled
Every day and felt blessed; thus in resplendent devotion
They both -- the Adepts of language-- flourished.

Arunachala Siva.6474
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2016, 07:57:51 AM »
Verse 79:


மலைநாட் டரசர் பெருமானார்
    வணங்க வணங்கி எதிர்தழுவிக்
கலைநாட் பெருகு மதிமுகத்துப்
    பரவை யார்தங் கணவனார்
சிலைநாட் டியவெல் கொடியாரைச்
    சேரத் தந்தார் எனக்கங்கை
அலைநாட் கொன்றை முடிச்சடையார்
    அருளே போற்றி யுடனமர்ந்தார்.


When the king of Malai-Naadu adored him, he reciprocated
The adoration, and embraced him; the husband
Or Paravaiyaar whose visage is like unto the moon
Compact of all its digits, hailed the grace of the Lord
Whose matted hair displays the Ganga and the waving chaplets
Of Konrai flowers, for having conferred on him the friendship
Of the Chera king whose victorious flag glows
With the signum of the bow, and abode with him in joy.

Arunachala Siva.


6475
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2016, 07:54:52 AM »
Verse  78:


ஆய சிறப்பிற் பூசனைகள்
    அளித்த வெல்லாம் அமர்ந்தருளித்
தூய நீறு தங்கள்திரு
    முடியில் வாங்கித் தொழுதணிந்து
மேய விருப்பி னுடனிருப்பக்
    கழறிற் றறிவார் மெய்த்தொண்டின்
சேய நீர்மை யடைந்தாராய்
    நம்பி செம்பொற் கழல்பணிந்தார்.Thus was performed gloriously the Maaheswara Pooja
Which the king accepted willingly; he received the holy ash,
Adored it and wore it on his crown; as in love
He could be accompanied with Nampi Aaroorar, the king
Fell at the feet decked with anklets wrought of ruddy gold
Of Nampi Aaroorar who was poised
In the beatitude of truly salvific servitorship.

Arunachala Siva.   

6476
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2016, 07:51:44 AM »
Verse  77:


பனிநீர் விரவு சந்தனத்தின்
    பசுங்கர்ப் பூர விரைக்கலவை
வனிதை யவர்கள் சமைத்தெடுப்பக்
    கொடுத்து மகிழ்மான் மதச்சாந்தும்
புனித நறும்பூ மாலைகளும்
    போற்றிக் கொடுத்துப் பொற்கொடியார்
இனிய பஞ்ச வாசமுடன்
    அடைக்காய் அமுது மேந்தினார்.


Fragrant paste compounded of sandal wood and fragrant
Karpoora mixed with dew, was prepared
By the handmaidens; this they handed over
To Paravaiyaar hailing her, along with musk as well as fresh
Garlands; she held out to the king
The tambool and the pancha vaasam*.

(*five flavors)

Arunachala Siva.


6477
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2016, 07:48:57 AM »
Verse  76:


ஒக்க அமுது செய்தருள
    வுயர்ந்த தவத்துப் பரவையார்
மிக்க விருப்பால் அமுது செய்வித்
    தருளி மேவும் பரிசனங்கள்
தக்க வகையால் அறுசுவையுந்
    தாம்வேண் டியவா றினிதருந்தத்
தொக்க மகிழ்ச்சி களிசிறப்பத்
    தூயவிருந்தின் கடன்முடித்தார்.

As they sat together for the feast, Paravaiyaar
Of lofty tapas fed them both in exceeding devotion;
The king's retinue also ate the food of six-fold flavor
Joyously, with such helpings as they desired
To their hearts' content; thus in great delight she did
The sacred duty of feasting the guests.

Arunachala Siva.


6478
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2016, 07:46:12 AM »
Verse  75:


ஆண்ட நம்பி பெருமாளை
    யுடனே யமுது செய்தருள
வேண்டு மென்ன ஆங்கவரும்
    விரைந்து வணங்கி வெருவுறலும்
நீண்ட தடக்கை பிடித்தருளி
    மீண்டும் நேரே குறைகொள்ள
ஈண்ட அமுது செய்வதனுக்
    கிசைந்தார் பொறையர்க் கிறையவனார்.

When Nampi Aaroorar invited the Chera king to eat
In his company he shuddered, and adored him forthwith;
Thereupon holding his long and strong hands
When Nampi Aaroorar beseeched him, the king of Cheras
Consented to eat in his company.   

Arunachala Siva.


6479
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2016, 07:43:11 AM »
Verse  74:


சேரர் பெருமான் எழுந்தருளி
    அமுது செய்யச் செய்தவத்தால்
தாரின் மலிபூங் குழல்மடவாய்
    தாழா தமுது செய்வியெனப்
பாரின் மலிசீர் வன்றொண்டர்
    அருளிச் செய்யப் பரிகலங்கள்
ஏரின் விளங்கத் திருக்கரத்தில்
    இரண்டு படியா ஏற்றுதலும்.


Van-tondar of established renown in this world,
Bade his wife thus: "O damsel whose locks are decked
With chaplets, by reason of the tapas wrought by us
In our past, we are blessed to feed the Chera lord
Who has arrived here; now delay not to serve him with food."
Thus told, with her beauteous and sacred hands
She laid two seats in two different places.   

Arunachala Siva.

6480
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 30, 2016, 07:40:40 AM »
Verse  73:


அரசர்க் கமைத்த சிறப்பினும்மேல்
    அடியார்க் கேற்கும் படியாக
விரவிப் பெருகும் அன்பினுடன்
    விரும்பும் அமுது சமைத்ததற்பின்
புரசைக் களிற்றுச் சேரலனார்
    புடைசூழ்ந் தவரோ டமுதுசெயப்
பரவைப் பிறந்த திருவனைய
    பரவை யார்வந் தறிவித்தார்.The dishes prepared for the servitors excelled
Those that were cooked for the king; having so cooked
The toothsome dishes, Paravaiyaar who was like unto
The ocean-born Lakshmi, told her husband to invite
The Chera king endowed with elephants
To whose necks ropes were fastened,
To partake of the nectarean food with all that came with him.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 [432] 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... 3130