Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 [431] 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... 3157
6451
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 30, 2017, 08:03:06 AM »
Verse  2:


அந்நாளில் ஆளுடைய
    பிள்ளையார் அருளாலே
தென்னாடு சிவம்பெருகச்
    செங்கோலுய்த்து அறம்அளித்துச்
சொல்நாம நெறிபோற்றிச்
    சுரர்நகர்க்கோன் தனைக்கொண்ட
பொன்னார மணிமார்பில்
    புரவலனார் பொலிகின்றார்.


During his time, by the grace of the godly child,
Saivism grew apace in the Paandya country;
The king wielding a righteous scepter, fostered
The Saivite way of the celebrated Panchaakshara;
He wore
(the heirloom of) the garland of gold
Received from Indra, and glowed in splendor.

Arunachala Siva.

6452
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 11:18:03 AM »
Verse  11:

மாதொர் கூறுடை நற்றவ னைத்திரு வான்மியூர்
ஆதி யெம்பெரு மானருள் செய்ய வினாவுரை
ஓதி யன்றெழு காழியுண் ஞானசம் பந்தன்சொல்
நீதி யானினை வார்நெடு வானுல காள்வரே.


Those who meditate on the questions asked by Jnana Sampandhaṉ of Sirkazhi, which rose above the deluge by reciting them, to be answered by our Lord who is the first cause in Tiruvaṉmiyūr who is the god who has done good penance and has a lady on one half. Those who meditate on these in the proper manner will definitely rule over the extensive world of heaven.

Padigam on Tiruvanmiyur completed.

Arunachala Siva.

6453
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 11:14:44 AM »
Verse  10:

மைத ழைத்தெழு சோலையின் மாலைசேர் வண்டினம்
செய்த வத்தொழி லாரிசை சேர்திரு வான்மியூர்
மெய்த வப்பொடி பூசிய மேனியி னீர்சொலீர்
கைத வச்சமண் சாக்கியர் கட்டுரைக் கின்றதே.

Siva who has a bright color by smearing on the body sacred ash in a large quantity in Tiruvaṉmiyūr,  where the music of the devotees who have penance to their credit, and where the swarm of bees which reach in the evening the gardens in which clouds rise increasing in size! What is the reason for the fabricated words of the deceitful Jains and Buddhists?


Arunachala Siva.

6454
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 11:11:20 AM »
Verse 9:

பொருது வார்கட லெண்டிசை யுந்தரு வாரியால்
திரித ரும்புகழ் செல்வமல் குந்திரு வான்மியூர்ச்
சுருதி யாரிரு வர்க்கு மறிவரி யீர்சொலீர்
எருது மேல்கொ டுழன்றுகந் தில்பலி யேற்றதே.


You were not easily to be seen by those two, Vishnu and Brahma, who are spoken in the Vēdams. In Tiruvāṉmiyūr where wealth and fame which have spread everywhere by the income derived from the eight directions by the trade done through the extensive sea which dashes against the shore, please tell me the reason for receiving alms in houses with joy wandering, seated on a bull.

Arunachala Siva.

6455
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 11:07:53 AM »
Verse  8:

தக்கில் வந்த தசக்கிரி வன்றலை பத்திறத்
திக்கில் வந்தல றவ்வடர்த் தீர்திரு வான்மியூர்த்
தொக்க மாதொடும் வீற்றிருந் தீரரு ளென்சொலீர்
பக்க மேபல பாரிடம் பேய்கள் பயின்றதே.

You pressed down the ten heads of Rāvaṇaṉ who had ten heads who came in the improper manner, to roar being seized with sudden fright Siva who was seated majestically with a lady who was united with you, in Tiruvāṉmiyūr! Please tell me which is the reason for the grace for the many Bhutas and ghosts to surround you on the sides.

Arunachala Siva.

6456
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 11:04:19 AM »
Verse  7:

வண்டி ரைத்த தடம்பொழி லின்னிழற் கானல்வாய்த்
தெண்டி ரைக்கட லோதமல் குந்திரு வான்மியூர்த்
தொண்டி ரைத்தெழுந் தேத்திய தொல்கழ லீர்சொலீர்
பண்டி ருக்கொரு நால்வர்க்கு நீருரை செய்ததே.

Siva, who wears an old ankets, whom the devotees praise rising and making a huge sound of uttering your names in Tiruvāṉmiyūr, where the water of the sea of clear waves rises in the sea-shore gardens and in the shade of the big gardens where the bees hum noisily! Please tell me the reason for expounding the Vedas to the four sages in the distant past.

Arunachala Siva.


6457
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 11:01:20 AM »
Verse  6:

போது லாவிய தண்பொழில் சூழ்புரி சைப்புறம்
தீதி லந்தண ரோத்தொழி யாத்திரு வான்மியூர்ச்
சூது லாவிய கொங்கையொர் பங்குடை யீர்சொலீர்
மூதெ யில்லொரு மூன்றெரி யூட்டிய மொய்ம்பதே.

Siva, who has a lady whose breasts are like the conical pieces in dice-play, in Tiruvāṉmiyūr, where [there is] chanting of the Vēdas by the Brahmins who have no sinful deeds, outside the wall of fortification surrounded by cool gardens which have buds about to blossom! Please tell me the strength with which you set fire to the ancient three forts.

Arunachala Siva.

6458
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 10:57:54 AM »
Verse  5:

மண்ணி னிற்புகழ் பெற்றவர் மங்கையர் தாம்பயில்
திண்ணெ னப்புரி சைத்தொழி லார்திரு வான்மியூர்த்
துண்ணெ னத்திரி யுஞ்சரி தைத்தொழி லீர்சொலீர்
விண்ணி னிற்பிறை செஞ்சடை வைத்த வியப்பதே.

In Tiruvāṉmiyūr which has strong walls of fortification of architectural workmanship where ladies who have attained fame by their chastity, gather, Siva who has the conduct to instill fear into the minds of ladies, when you wander for receiving alms!
please tell me the wonderful act of placing on your red matted locks, a crescent moon that shines in the sky!

Arunachala Siva.6459
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 10:54:56 AM »
Verse  4:

மஞ்சு லாவிய மாடம திற்பொலி மாளிகைச்
செஞ்சொ லாளர்கள் தாம்பயி லுந்திரு வான்மியூர்த்
துஞ்சு வஞ்சிரு ளாட லுகக்கவல் லீர்சொலீர்
வஞ்ச நஞ்சுண்டு வானவர்க் கின்னருள் வைத்ததே.


In tiruvāṉmiyūr where people who speak words in their primary significance are on the increase and which has mansions with walls of fortification which have storeys on which clouds roam about God who is capable of rejoicing in dancing in the dark night when all are fast asleep! Please tell me the reason for granting your sweet grace to the celestial beings having consumed the poison which was black in color!

Arunachala Siva.

6460
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 10:51:40 AM »
Verse  3:

கான யங்கிய தண்கழி சூழ்கட லின்புறம்
தேன யங்கிய பைம்பொழில் சூழ்திரு வான்மியூர்த்
தோன யங்கம ராடையி னீரடி கேள்சொலீர்
ஆனையங் கவ்வுரி போர்த்தன லாட வுகந்ததே.


In Tiruvāṉmiyūr surrounded by green gardens in which honey shakes by the side of the sea surrounded by cool and deep back-water in the jungles, Siva who wears a dress made of skin which has lost its former state! Please tell me the cause for your rejoicing in dancing in fire, covering yourself with the skin of an elephant with its parts of the body intact?

Arunachala Siva.

6461
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 10:47:37 AM »
Verse  2:

சந்து யர்ந்தெழு காரகில் தண்புனல்கொண்டுதம்
சிந்தை செய்தடி யார்பர வுந்திரு வான்மியூர்ச்
சுந்த ரக்கழன் மேற்சிலம் பார்க்கவல் லீர்சொலீர்
அந்தி யின்னொளி யின்னிற மாக்கிய வண்ணமே.

With the help of the sandal paste, paste of black eagle-wood which grows tall, and cool water, in Tiruvāṉmiyūr where the devotees who always meditate and worship Siva, the god who is strong enough to wear an anklet on the beautiful feet please tell me the nature of your color resembling that of the evening sky.

Arunachala Siva.

6462
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 29, 2017, 10:43:35 AM »
Tiruvanmiyur:

Verse  1:


கரையு லாங்கட லிற்பொலி சங்கம்வெள் ளிப்பிவன்
றிரையு லாங்கழி மீனுக ளுந்திரு வான்மியூர்
உரையு லாம்பொரு ளாயுல காளுடை யீர்சொலீர்
வரையு லாமட மாதுட னாகிய மாண்பதே.


Tiruvāṉmiyūr where the fish leap in the back water where the strong waves move about, taking from the sea which moves towards the shore the shining conches, and white oysters. The Lord who rules over the world, being the meaning of the words. Please tell me about the dignity of having a beautiful lady who wanders in the mountain.

Arunachala Siva.,6463
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:40:13 AM »
Ninra Seer Nadumaran Nayanar Puranam:


Verse  1:


தடுமாறும் நெறியதனைத்
    தவம்என்று தம்முடலை
அடுமாறு செய்தொழுகும்
    அமண்வலையில் அகப்பட்டு
விடுமாறு தமிழ்விரகர்
    வினைமாறுங் கழலடைந்த
நெடுமாற னார்பெருமை
    உலகேழும் நிகழ்ந்ததால்.

He was caught in the gin of Chamanas who held fast
To the wobbling way as though it were their tapas
And who mortified their flesh; his karmic way was
Changed by the lord of Tamizh; thus he reached
The redeeming feet of Tiru Jnaana Sambandhar;
He is Ninra Seer Nedu Maaranaar whose glory is
Hailed by the seven worlds.

Arunachala Siva.

6464
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:35:35 AM »
Verse  5:


வேரியார் மலர்க்கொன்றை
    வேணியார் அடிபேணும்
காரியார் கழல்வணங்கி
    அவரளித்த கருணையினால்
வாரியார் மதயானை
    வழுதியர்தம் மதிமரபில்
சீரியார் நெடுமாறர்
    திருத்தொண்டு செப்புவாம்.

Adoring the ankleted feet of Kaariyaar who ever
Served the feet of the Lord that wears meliferous
Konrai flowers, and blessed with his grace,
We proceed to narrate the servitorship of glorious
Netu Maarar who hailed from the lunar dynasty
Of the Paandyas endowed with musty elephantry.

Kari Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

6465
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 29, 2017, 08:32:39 AM »
Verse  4:


ஏய்ந்தகடல் சூழுலகில்
    எங்குந்தம் இசைநிறுத்தி
ஆய்ந்தவுணர்வு இடையறா
    அன்பினராய் அணிகங்கை
தோய்ந்தநெடுஞ் சடையார்தம்
    அருள்பெற்ற தொடர்பினால்
வாய்ந்தமனம் போல்உடம்பும்
    வடகயிலை மலைசேர்ந்தார்.


He established his fame in all the quarters
Of this sea-girt earth; he was poised in ceaseless love
Engendered by a consciousness clarified by spiritual
Investigation; by the continuous grace
Of the Lord in whose long, matted hair flows
The beauteous Ganga, even as his mind was
Ever linked to the Mount Kailaash in the north,
His body too came to abide thither everlastingly.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 [431] 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... 3157