Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 [431] 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... 3062
6451
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 12, 2016, 10:35:40 AM »
Verse  6:


கொம்பில் அரும்பாய்க்
    குவிமலராய்க் காயாகி
வம்பு பழுத்துடலம்
    மாண்டிங்ஙன் போகாமே
நம்புமென் சிந்தை
    நணுகும்வண்ணம் நானணுகும்
அம்பொன் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.Like bud on the bough,
then a rotund flower yet to blossom,
Then a raw fruit and eventually a ripe fruit;
It is thus the body grows and wastes and dies.
I trusted my mind to prevent me from such an end.
Lo,
it led me to Him and I hold fast the splendorous God of the shrine of Thillai ? at once shining and beautiful.

Arunachala Siva.

6452
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 12, 2016, 10:32:02 AM »
Verse  5:


பேருங் குணமும்
    பிணிப்புறும்இப் பிறவிதனைத்
தூரும் பரிசு துரிசறுத்துத்
    தொண்ட ரெல்லாஞ்
சேரும் வகையாற்
    சிவன்கருணைத் தேன்பருகி
ஆருங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 

He filled up for good the pit of embodiment in which thrive name,
qualities,
fettering impurities and the residual impressions.
Siva causes all the servitors to join Him and quaff the honey of His mercy.
Lo,
I hold fast the wondrously splendorous God of Thillai.

Arunachala Siva.

6453
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 12, 2016, 10:28:42 AM »
Verse  4:


குறியும் நெறியுங்
    குணமுமிலார் குழாங்கள்தமைப்
பிறியும் மனத்தார்
    பிறிவரிய பெற்றியனைச்
செறியுங் கருத்தில்
    உருத்தமுதாஞ் சிவபதத்தை
அறியுங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.He never parts from the righteous-minded that had parted from those that have no goal and no virtue,
To pursue the right path.
His nectarean and beautiful form materializes in the meditation of those that love Him.
Lo,
I hold Fast the splendorous and omniscient God of Thillai.

Arunachala Siva.

6454
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 12, 2016, 10:25:34 AM »
Verse 3:என்புள் ளுருக்கி
    இருவினையை ஈடழித்துத்
துன்பங் களைந்து
    துவந்துவங்கள் தூய்மைசெய்து
முன்புள்ள வற்றை
    முழுதழிய உள்புகுந்த
அன்பன் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 


In love He entered my bosom to cause the inwardly melting of my bones,
do away with my two fold Karma,
Uproot my misery,
cure me clean of the residual Impressions and totally destroy pre-existing Propensity.
Lo,
I hold fast the splendorous God of Thillai.

Arunachala Siva.

6455
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 12, 2016, 10:20:56 AM »
Verse  2:துடியேர் இடுகிடைத்
    தூய்மொழியார் தோள்நசையால்
செடியேறு தீமைகள்
    எத்தனையுஞ் செய்திடினும்
முடியேன் பிறவேன்
    எனைத்தனதாள் முயங்குவித்த
அடியேன் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. The splendorous God of Thillai had caused me - His servitor -,
to get merged with His feet.
So,
even if I,
Out of passion for the arms of damsels of sweet speech whose waists are slender,
hand drum-like and beautiful,
Commit evil deeds galore which augment my sins I will suffer neither death nor birth.


Arunachala Siva.

6456
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 12, 2016, 10:17:37 AM »
Kulaap Pathu:

Decade on heckling with joy with Siva experience:

This sings about Siva experience uninterruptedly:

Verse  1:


ஓடுங் கவந்தியுமே
    உறவென்றிட் டுள்கசிந்து
தேடும் பொருளுஞ்
    சிவன்கழலே எனத்தெளிந்து
கூடும் உயிருங்
    குமண்டையிடக் குனித்தடியேன்
ஆடுங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 
 

Thinking that only the begging-bowl and the loin-cloth are my possessions,
inwardly melting and getting convinced clearly that the ankleted feet of Siva alone Constitute the object of my quest,
I hold fast The resplendently dancing God of Thillai.
I,
the servitor,
So bend and dance even as my life and its nest -,
The body --,
wobble in ecstasy.

Arunachala Siva.

6457
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2016, 08:26:44 AM »
Verse 50:பண்பு மிக்க சிறுத்தொண்டர்
    பரிவு கண்டு பயிரவரும்
நண்பு மிக்கீர் நாம்உண்ணப்
    படுக்கும் பசுவும் நரப்பசுவாம்
உண்ப தஞ்சு பிராயத்தில்
    உறுப்பின் மறுவின் றேல்இன்னம்
புண்செய் நோவில் வேலெறிந்தாற்
    போலும் புகல்வ தொன்றென்றார்.

Beholding the love and sympathy of the exceedingly
Cultured Sirutthondar, Bhairavar said: O great friend
Of devotees! the Pasu to be felled for My eating should be
A human Pasu; it must be five years old and from. flaws
Be free in all its limbs." Then, like driving
A spike in a wound, he said: "I have one more thing to add."

Arunachala Siva.   

6458
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2016, 08:23:17 AM »
Verse  49:


சால நன்று முந்நிரையும்
    உடையேன் தாழ்விங் கெனக்கில்லை
ஆலம் உண்டா ரன்பர்உமக்
    கமுதாம் பசுத்தான் இன்னதென
ஏல வருளிச் செயப்பெற்றால்
    யான்போய் அமுது கடிதமைத்துக்
காலந் தப்பா மேவருவேன்
    என்று மொழிந்து கைதொழுதார்.


Hearing this he said; "Well, very well! I own
All the threefold cattle; I lack not anything;
If the devotee of the Lord that ate poison
As though it were nectar, be pleased to specify
The type of Pasu, I will proceed forthwith
To arrange the cooking, and return in time."
Thus he spake folding his hands in adoration.

Arunachala Siva.

6459
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2016, 08:19:11 AM »
Verse  48:


அரிய தில்லை எனக் கேட்ட
    பொழுதில் அழகு பொழிகின்ற
பெரிய பயிர வக்கோலப்
    பிரானார் அருளிச் செய்வார்யாம்
பரியுந் தொண்டீர் மூவிருது
    கழித்தாற் பசுவீழ்த் திடவுண்ப
துரிய நாளு மதற்கின்றால்
    ஊட்ட அரிதாம் உமக்கென்றார்.   


When He heard him say: "Nothing is rare for me",
The Lord that came in the form of a great Bhairava
Spake thus in grace: "O devotee of great love!
After the passage of three rites we feed when a Pasu is
Felled and cooked; this day indeed is the day for Our
Eating; yet it is impossible for you to feed Us."


Arunachala Siva.

6460
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2016, 08:15:47 AM »
Verse  47:


எண்ணா தடியேன் மொழியேன்நீர்
    அமுது செய்யும் இயல்பதனைக்
கண்ணார் வேட நிறைதவத்தீர்
    அருளிச் செய்யுங் கடிதமைக்கத்
தண்ணார் இதழி முடியார்தம்
    அடியார் தலைப்பட் டால்தேட
ஒண்ணா தனவும் உளவாகும்
    அருமை யில்லை யெனவுரைத்தார்.


When He spake, Sirutthondar said: "I speak not
Without due deliberation; O you of great tapas
Whose beauty fills the eyes! pray tell me,
How we should prepare your sacred food
So that we would hasten to do it; if one is blessed
With the presence of the devotees of the Lord who wears
A garland of cool Konrai blooms, things which are
Not to be got even after strenous search,
Will become easily available; nothing is rare for me."   

Arunachala Siva.


6461
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2016, 08:12:53 AM »
Verse  46:


அடியேன் மனையில் எழுந்தருளி
    அமுதுசெய்ய வேண்டுமென
நெடியோ னறியா வடியார்தாம்
    நிகழுந் தவத்தீர் உமைக்காணும்
படியால் வந்தோம் உத்தரா
    பதியோம் எம்மைப் பரிந்தூட்ட
முடியா துமக்குச் செய்கையரி
    தொண்ணா தென்று மொழிந்தருள.


"Be pleased to come to your servant's house
To have your food". When thus told, the servitor
Unknown to Vishnu, said: "O you of resplendent tapas
We came here to behold you; We reside in the Northern country;
It is impossible for you to feed Us
In all love; it is a rarity of rarities."

Arunachala Siva.   

6462
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2016, 08:10:17 AM »
Verse  45:பூதி யணிசா தனத்தவர்முன்
    போற்றப் போதேன் ஆயிடினும்
நாதன் அடியார் கருணையினால்
    அருளிச் செய்வர் நானென்று
கோதில் அன்பர் தமையமுது
    செய்விப் பதற்குக் குலப்பதியில்
காத லாலே தேடியுமுன்
    காணேன் தவத்தால் உமைக்கண்டேன்."Though I am not worthy to stand before the devotees
Of the Holy Ash and offer my prayers with them,
Yet the devotees of the Lord in sheer mercy and in grace
Call me so; though I was in quest of devotees who could
Do away with all flaws, yet I could not find them;
It is by my tapas I behold you here.   

Arunachala Siva.

6463
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2016, 08:07:24 AM »
Verse  44:


என்று மனைவி யார்இயம்ப
    எழுந்த விருப்பால் விரைந்தெய்திச்
சென்று கண்டு திருப்பாதம்
    பணிந்து நின்றார் சிறுத்தொண்டர்
நின்ற தொண்டர் தமைநோக்கி
    நீரோ பெரிய சிறுத்தொண்டர்
என்று திருவாய் மலர்ந்தருள
    இறைவர் தம்மைத் தொழுதுரைப்பார்.When his wife so spake, borne by soaring love
He hastened thither, beheld him, fell at his sacred feet,
Rose up and stood aside; addressing the one standing,
He questioned thus: "Are you indeed the great lowly devotee?"
When He spake so in grace, after paying obeisance
To Him, Sirutthondar replied as follows:


Arunachala Siva.   

6464
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2016, 08:03:29 AM »
Verse  43:


அடியேன் உய்ந்தேன் எங்குற்றார்
    உரையா யென்ன அவர்மொழிவார்
வடிசேர் சூல கபாலத்தர்
    வடதே சத்தோம் என்றார்வண்
துடிசேர் கரத்துப் பயிரவர்யாம்
    சொல்ல இங்கும் இராதேபோய்க்
கடிசேர் திருவாத் தியினிழற்கீழ்
    இருந்தார் கணப தீச்சரத்து.


Hearing this he said: "Lo, I stand redeemed!
Where indeed is he?" To this she replied thus:
"He that holds a sharp trident and a skull
For alms-bowl, said that he is from the North;
He is a Bhairava-jangama who sports a little drum:
Though we requested him to stay in our house,
He would not do so; he went away to sit under
The fragrant Aatthi at Ganapatheeccharam."

Arunachala Siva.6465
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2016, 08:00:44 AM »
Verse  42:


நீரார் சடையான் அடியாரை
    நேடி யெங்குங் காணாது
சீரார் தவத்துச் சிறுத்தொண்டர்
    மீண்டுஞ் செல்வ மனையெய்தி
ஆரா அன்பின் மனைவியார்க்கு
    இயம்பி அழிவெய் திடஅவரும்
பார்ஆ தரிக்குந் திருவேடத்
    தொருவர் வந்த படிபகர்ந்தார்.


Having searched for the devotees of the Lord who sports
A river in His crest, in all places, in vain,
Sirutthondar of glorious tapas came back to his house
Of bounty, narrated the unavailability to his sweet wife
Of endless love, and languished; then she told him
Of the advent of one whose divine habit commanded
The love and devotion of the entire world.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 [431] 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... 3062