Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 [431] 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... 2904
6451
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 09, 2016, 09:44:40 AM »
Verse  425:


எடுத்த வண்டமிழ்ப் பதிகநா
    லடியின்மே லிருசீர்
தொடுத்த வைப்பொடு தொடர்ந்தஇன்
    னிசையினால் துதிப்பார்
மடுத்த காதலில் வள்ளலார்
    அடியிணை வழுத்தி
அடுத்த சிந்தையால் ஆதரித்
    தஞ்சலி அளித்தார்.


He formed in the pattern of Naalati-mel-vaippu
The bounteous Tamizh decade, began by him,
And prayed to the Lord in sweet music; hailing
The twin feet of the munificent Lord in soaring love,
He worshipfully folded his hands in swelling devotion
That ever welled up in his mind-heart.

Arunachala Siva.

6452
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 09, 2016, 09:41:19 AM »
Verse  424:

சென்று தேவர்தம் பிரான்மகிழ்
    கோயில்முன் பெய்தி
நின்று போற்றுவார் நீள்நிதி
    வேண்டினார்க் கீவ
தொன்றும் மற்றிலேன் உன்னடி
    அல்லதொன் றறியேன்
என்று பேரருள் வினவிய
    செந்தமிழ் எடுத்தார்.He went into the temple where the God of gods gladly abides;
He stood beside the bali-pitam and prayed thus:
"I have nothing to give him who prays for wealth immense;
I know not aught but Your hallowed feet."
Thus he sang the decade, in the form of a question, invoking
The Lord's mercy in splendorous Tamizh.


Arunachala Siva.


6453
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 09, 2016, 09:38:34 AM »
Verse  423:


தந்தை யார்மொழி கேட்டலும்
    புகலியார் தலைவர்
முந்தை நாளிலே மொழிந்தமை
    நினைந்தருள் முன்னி
அந்த மில்பொரு ளாவன
    ஆவடு துறையுள்
எந்தை யார்அடித் தலங்கள்
    அன்றோஎன எழுந்தார்.


When he listened to his father's words, the chief
Of Pukali remembered his promise in the days gone by;
He rose up thinking: "Limitless riches are indeed
The hallowed feet of the Lord of Aavaduthurai."   

Arunachala Siva.

6454
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 09, 2016, 09:36:14 AM »
Verse 422:


மேவி அங்குறை நாளினில்
    வேள்வி செய்வதனுக்
காவ தாகிய காலம்வந்
    தணைவுற அணைந்து
தாவில் சண்பையர் தலைவர்க்குத்
    தாதையார் தாமும்
போவ தற்கரும் பொருள்பெற
    எதிர்நின்று புகன்றார்.


While he abode there, the season for sacrifice
Was near at hand; the father of the flawless chief
Of Sanbai came before the presence of the godly child,
Seeking his leave to depart with the needed wealth.   

Arunachala Siva.

6455
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 09, 2016, 09:34:00 AM »
Verse  421:


அன்பு நீடிய அருவிகண்
    பொழியும்ஆர் வத்தால்
முன்பு போற்றியே புறம்பணை
    முத்தமிழ் விரகர்
துன்பு போமனத் திருத்தொண்டர்
    தம்முடன் தொழுதே
இன்பம் மேவிஅப் பதியினில்
    இனிதமர்ந் திருந்தார்.His eyes rained tears of love; in great ardor
He prayed before the divine presence and moved out;
He adored the Lord with the servitors whose minds
Were freed of trouble, and he abode in that town
Willingly and in joy.

Arunachala Siva.

6456
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 09, 2016, 09:31:44 AM »
Verse  420:


நீடு கோபுரம் இறைஞ்சியுள்
    புகுந்துநீள் நிலையான்
மாடு சூழ்திரு மாளிகை
    வலங்கொண்டு வணங்கி
ஆடும் ஆதியை ஆவடு
    துறையுள்ஆர் அமுதை
நாடு காதலில் பணிந்தெழுந்
    தருந்தமிழ் நவின்றார்.


He adored the tall tower and moved in;
He circumambulated the inner shrine
And hailed it; he prostrated before the Dancer,
The Primal Lord, the Nectar of Aavaduthurai,
In abiding love, rose up and hymned in rare Tamizh.   

Arunachala Siva.


6457
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 09, 2016, 09:28:18 AM »
Verse  419:வந்த ணைந்தவர் தொழாமுனம்
    மலர்புகழ்ச் சண்பை
அந்த ணர்க்கெலாம் அருமறைப்
    பொருளென வந்தார்
சந்த நித்திலச் சிவிகைநின்
    றிழிந்தெதிர் தாழ்ந்தே
சிந்தை இன்புற இறைவர்தங்
    கோயில்முன் சென்றார்.


அங்ஙனம் வந்த தொண்டர்கள் தம்மை வணங்கு வதற்கு முன்னம், விரியும் புகழையுடைய சீகாழி அந்தணர்களுக்கு எல் லாம் அரிய மறையின் பொருளாக உள்ளவர் இவர் என்று தியானப் பொருளாகக் கொள்ளும்படி தோன்றிய பிள்ளையார், அழகான முத் துச் சிவிகையினின்றும் இறங்கி, அவர்களின் எதிரில் வணங்கிப் பின், மனம் இன்பம் அடைய இறைவரின் திருக்கோயில் முன் சென்றார்.

(English translation not available)

Arunachala Siva.

6458
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 09, 2016, 09:26:08 AM »
Verse  418:


மூவ ருக்கறி வரும்பொரு
    ளாகிய மூலத்
தேவர் தந்திரு வாவடு
    துறைத்திருத் தொண்டர்
பூவ லம்புதண் பொருபுனல்
    தடம்பணைப் புகலிக்
காவ லர்க்கெதிர் கொள்ளும்ஆ
    தரவுடன் கலந்தார்.


The holy servitors of Tiruvaavaduthurai of the Primal Lord,
Unknowable to the Trinity of Brahma, Vishnu and Rudra,
Came in ardent love to receive the Lord of Pukali
Rich in tanks and watery fields,
Whence the waves rolled with flowers.

Arunachala Siva.

6459
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 09, 2016, 09:23:35 AM »
Verse  417:


அம்ம லர்த்தடம் பதிபணிந்
    தகன்றுபோந் தருகு
மைம்ம லர்க்களத் திறைவர்தங்
    கோயில்கள் வணங்கி
நம்ம லத்துயர் தீர்க்கவந்
    தருளிய ஞானச்
செம்ம லார்திரு ஆவடு
    துறையினைச் சேர்ந்தார்.


Having adored at the town rich in tanks where lotuses
Flourished, he moved out and hailed the blue-throated
Lord in the other nearby shrines; the lord of gnosis
Who took birth to rid us mercifully of the misery
Of the impurities, then reached Tiruvaavaduthurai.


Arunachala Siva.

6460


Sometime in 1946, one unknown devotee was seated in the Hall, before Bhagavan and put a question:

Q: You have said here that you know no such period of sadhana. You never performed Japa or
chanted any mantra.  You were in your Natural State.  I have not done any Sadhana worth the name.
Can I say I am in my natural state?  But my natural state is so different from yours.  Does that mean that the natural state of ordinary persons and realized persons are different?

Bhagavan:  What you think to be your natural state is your unnatural state!  With your intellect and imagination, you have constructed the castles of your pet notions and desires. But do you know who
has built up these castles, who is the culprit, the real owner? 

The "I" who really owns them and the "I" of your conception are quite different. Is it necessary that
you put forth some effort to come into the "I" who owns these, the "I" behind all states?

Would you have to walk any distance to walk into the "I" that is always you?  This is what I mean
by saying that no Sadhana is required for Self Realization. All that is required is to refrain from
doing anything by remaining still and being simply what one really is.  You have to only de-hypnotize
yourself of your unnatural state.

Then, you have asked whether there is any difference between the natural state of ordinary persons
and the realized persons.  What have they realized?  They can realize only what is real in them. 
What is real in them is real in you also, so where is the difference?

"Even then, some may ask", the Maharshi continued, reminding me so vividly of those Upanishadic Rishis, "where is the conviction that one's Self is 'sakshat' all right, that no sadhana is required at all
for Self Realization?  Well do you need anybody to come and convince you that you are seated before
me and talking to me? You know for certain that you are seated before me and talking to me."   

....."You can doubt and question everything but how can you doubt the "I" that questions everything?
That "I" is your natural state.  Would you have to labor or do Sadhana to come into this natural
state?"

(Source: Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace, Volume 6.
Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.


6461Letting go of all thoughts about the objective world - is the thoughtless state, that is essential
for self inquiry.  Thought about God within, Bhagavan Ramana says, Atma Nishtaparan, in
Who am I? is the greatest devotion.  Hence this thought should be retained till it matures into
surrender.  Once the total surrender becomes your nature, there is no need even for thought of
God, since there is only God within you and not any more of you.

The question, for whom this thought arises? is necessary and must be continued, till worldly
thoughts keep bothering you.  At one stage, for whom this thought arises? - will not arise at all.
That is abidance in Self.  If this abidance in Self becomes permanent, then it is Sahaja Stithi.
Thereafter every worldly activity of yours will be done by That, as Ribhu Gita, Ch.26 Verse 25 states.

Arunachala Siva.

6462
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: July 08, 2016, 02:09:11 PM »
Today is Manikkavachagar's liberation day.  Though the exact time period of Manikkavachagar is not
clearly established, the Saiva Maths celebrate his liberation day today.

Manikkavachagar's work Tiruvachakam is well known and Bhagavan used to recite his poems often.
His Tiruvachakam was sung when Azhamma's liberation occurred.

Manikkavachagar's like history has already been given  by me in the serial posts on Saiva Saints.
Though his time is not established clearly, the Maths observe his liberation day today.

His day of liberation is today, Aani month, Magha star day.


Arunachala Siva.
   

6463
Verse  2:


கொள்ளேர் பிளவக லாத்தடங் கொங்கையர்
    கொவ்வைச்செவ்வாய்
விள்ளேன் எனினும் விடுதிகண் டாய்நின்
    விழுத்தொழும்பின்
உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
கள்ளேன் ஒழியவுங் கண்டுகொண் டாண்டதெக்
    காரணமே.


True,
I forsake not damsels whose lips are ruddy like the Kovvai-fruit and whose breasts are bewitchingly close-set;
yet will You abandon me?
I am within the circle of Your lofty servitorship;
I stand not without.
O Monarch of Utthara Kosa Mangai,
though I ?The deceitful one ?,
have given You the slip,
Yet what may the reason be,
for Your tracing me and making me Your subject?

contd.,

Arunachala Siva.

6464
Neethal ViNNappam - (sung in Uttarakosa Mangai):

This deals with Prapancha Vairagyam - that is leaving the love for the world and develop love to get
Siva Jnanam. Getting away from the clutches of Maya.

Verse  1:

கடையவ னேனைக் கருணையி னாற்கலந்
    தாண்டுகொண்ட
விடையவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்விறல்
    வேங்கையின்தோல்
உடையவ னேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
சடையவ னேதளர்ந் தேன்எம்பி ரான்என்னைத்
    தாங்கிக்கொள்ளேO Rider of the Bull,
in mercy You had union with me ? The lowest ?,
and ruled me.
Will You let go Your hold on me?
O Lord-Owner whose clothing is The skin of a valiant tiger !
O Monarch Of aeviternal Utthara Kosa Mangai !
O One Of matted hair !
I stand enervated.
O my Lord-God,
raise and support me.

contd.,

Arunachala Siva.

6465
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 08, 2016, 11:39:20 AM »
Verse  56:56: ஒன்றாய் அரும்பி, பலவாய் விரிந்து, இவ் உலகு எங்குமாய்
நின்றாள், அனைத்தையும் நீங்கி நிற்பாள்--என்றன், நெஞ்சினுள்ளே
பொன்றாது நின்று புரிகின்றவா. இப் பொருள் அறிவார்--
அன்று ஆலிலையில் துயின்ற பெம்மானும், என் ஐயனுமே.

அபிராமி அன்னையே! நீ ஒன்றாக நின்று, பலவாகப் பிரிந்து, இவ்வுலகில் எங்கும் பரந்திருக்கின்றாய் (பராசக்தியினின்று, பிரிந்த பல சக்திகள்). அவைகளிடத்திலிருந்து நீங்கியும், இருக்கக் கூடியவள் நீ! ஆனால், எளியோனாகிய என் மனத்தில் மட்டும் இடையுறாது நீடு நின்று ஆட்சி செய்கின்றாய். இந்த இரகசியத்தின் உட்பொருளை அறியக் கூடியவர்கள், ஆலிலையில் துயிலும் திருமாலும், என் தந்தை சிவபெருமான் ஆகிய இருவருமே ஆவர்.

O Mother Abhirami!  You are the One who lives as different, (this refers to Parasakti having different
powers).  You can also remain without these.  But You live in my mind without interruption and rule
over me!  This secret is known only to Vishnu who sleeps on the banyan-tree leaf and to my father Siva.

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 [431] 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... 2904