Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 3062
646
Verse  8:

மாசார் பாச மயக்கறு வித்தெனுள்
நேச மாகிய நித்த மணாளனைப்
பூச நீர்க்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
ஈச னேயென இன்பம தாயிற்றே.

Having cut off the mental delusion born of attachments, which are tainted, through his grace, Siva who is ever in the form of a bridegroom and who is in the form of love in me, I felt happy when I said "the Lord of the universe in beautiful Puttūr on the bank of the river, Kaṭuvāy, which is holy for bathing on the day which has the star Pushyam."

Arunachala Siva. 

647
Verse  7:

உம்ப ரானை யுருத்திர மூர்த்தியை
அம்ப ரானை யமலனை யாதியைக்
கம்பு நீர்க்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
எம்பி ரானைக்கண் டின்பம தாயிற்றே.

Siva, who is above the world of the celestial beings, who has the form of Rudran, who dwells in the shrine in Ampar.  He who is naturally free from impurities of the soul,
the source of all things.  I felt joy on obtaining vision of my master, who is in beautiful Puṭṭūr on the bank of the river, Kaṭuvāy in whose water conch is found.

Arunachala Siva.

648
Verse 6:


பந்த பாச மறுத்தெனை யாட்கொண்ட
மைந்த னைம்மண வாளனை மாமலர்க்
கந்த நீர்க்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
எந்தை யீசனைக் கண்டினி தாயிற்றே.


The strong youth, who admitted me into his grace by cutting the desires which bind me,   he who has the form of a bridegroom.  My life became happy on obtaining vision of the Lord of the universe, my father, who is in beautiful Puttūr on the bank of Kaṭuvāy which has water, fragrant with the big flowers which it brings.

Arunachala Siva.

649
Verse 5:


குண்டு பட்டகுற் றந்தவிர்த் தென்னையாட்
கொண்டு நற்றிறங் காட்டிய கூத்தனைக்
கண்ட னைக்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
அண்ட னைக்கண் டருவினை யற்றெனே.


Admitting me into his grace, separating me from the fault of having been in the company of low Jains, who is the dancer, who showed me the good path, who is conspicuous by his neck.  I removed myself from the karmas, from which I cannot release myself by my own efforts, by obtaining vision of the god in beautiful Puttūr on the bank of the river, Kaṭuvāy.

Arunachala Siva.

650
Verse  4:

மாதனத்தைமா தேவனை மாறிலாக்
கோத னத்திலைந் தாடியை வெண்குழைக்
காத னைக்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
நாத னைக்கண்டு நானுய்யப் பெற்றெனே.

Siva who is the greatest wealth, who has the name of Makātēvaṉ.  He who bathes in the five products of the cow which is considered as wealth and which has no comparison.  He wears in his right ear a men's ear-ring made of conch.
I saved myself by obtaining a vision of the master in Puttūr on the bank of the river, Kaṭuvāy.

Arunachala Siva.651
Verse  3:

அன்ப னையடி யாரிடர் நீக்கியைச்
செம்பொ னைத்திக ழுந்திருக் கச்சியே
கம்ப னைக்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
நம்ப னைக்கண்டு நானுய்யப் பெற்றெனே.


Siva who is the embodiment of love, who removes the sufferings of his devotees,
who is the superior gold, who is Ekampaṉ in eminent Tiruk Kachi.  I had myself saved obtaining a vision of Siva in the beautiful Puttūr on the bank of the river Kaṭuvāy.

Arunachala Siva.


652
Verse 2:

யாவ ருமறி தற்கரி யான்றனை
மூவ ரின்முதல் லாகிய மூர்த்தியை
நாவி னல்லுரை யாகிய நாதனைத்
தேவனைப் புத்தூர்ச் சென்றுகண் டுய்ந்தெனே.

Siva who could not be comprehended by all, the god who has a form and who is the chief of the three deities, Brahma, Hari and Rudran  The master who is the good words that rise in the tongue, I saved myself by going to Puttūr and obtaining a vision of the deity there.

Arunachala Siva.

653
Tiruk Kaduvai Karai Puttur:

Verse  1:

ஒருத்த னைமூ வுலகொடு தேவர்க்கும்
அருத்த னையடி யேன்மனத் துள்ளமர்
கருத்த னைக்கடு வாய்ப்புன லாடிய
திருத்த னைப்புத்தூர்ச் சென்றுகண் டுய்ந்தெனே.

Siva who has no equal, who is the wealth to the inhabitants of the three worlds and the celestial beings, who is the author of the ideas that rise in my mind, who am his slave, I saved myself by going to Puttūr and obtaining a vision of the perfect god who bathed in the water of the river, Kaveri.  Katuvai, is a rivulet branching from the Kāviri is expletive.

Arunachala Siva.654
Verse  10:

செருத்த னால்தன தேர்செல வுய்த்திடும்
கருத்த னாய்க்கயி லையெடுத் தானுடல்
பருத்த தோள்கெடப் பாதத் தொருவிரல்
பொருத்தி னார்பொழி லார்ந்தபுத் தூரரே.


With the idea of driving his chariot to fight enemies, Siva in Puttūr which is full of gardens, fixed one toe to destroy the strength of the big shoulders and the body of the demon who lifted Kailash.

Padigam on Arisil Karai Puttur completed.

Arunachala Siva.

655
Verse  9:


முன்னும் முப்புரஞ் செற்றன ராயினும்
அன்ன மொப்பர் அலந்தடைந் தார்க்கெலாம்
மின்னு மொப்பர் விரிசடை மேனிசெம்
பொன்னு மொப்பர்புத் தூரெம் புனிதரே.

Though he destroyed the three cities in the past,  he is like the food which removes hunger, to those who reach him having suffered much.  He has spread out matted locks, which is like the brilliant lightning.  Our pure Lord in Puttūr has a body glittering like pure gold.

Arunachala Siva.

656
Verse 8:

காற்றி னுங்கடி தாகி நடப்பதோர்
ஏற்றி னும்மிசைந் தேறுவ ரென்பொடு
நீற்றி னையணி வர்நினை வாய்த்தமைப்
போற்றி யென்பவர்க் கன்பர்புத் தூரரே.

He will ride with desire on a bull which has a gait faster than the wind. He will adorn himself with bones and sacred ash.  Siva in Puttūr loves those who say "Let you protect me, with good intention."

Arunachala Siva.


657
Verse 7:

கனல்அங் கைதனி லேந்திவெங் காட்டிடை
அனலங் கெய்திநின் றாடுவர் பாடுவர்
பினலஞ் செஞ்சடை மேற்பிறை யுந்தரு
புனலுஞ் சூடுவர் போலும்புத் தூரரே.

In the hot cremation ground holding fire in the palm,  will dance in the fire reaching it, and will sing.  Siva in Puttūr will adorn his red locks which is matted, a crescent moon and water descending from heaven.

Arunachala Siva.658
Verse  6:

பாம்பொ டுமதி யும்படர் புன்சடைப்
பூம்புன லும்பொ திந்தபுத் தூருளான்
நாம்ப ணிந்தடி போற்றிட நாள்தொறும்
சாம்ப லென்பு தனக்கணி யாகுமே.

Siva is in Puttūr, who has concealed the cobra, crescent moon and beautiful water on the spreading golden matted locks, when we, his devotee fall at his feet and praise him daily, holy ash and bones, add beauty to him.

Arunachala Siva.659
Verse  5:


அருப்புப் போன்முலை யாரல்லல் வாழ்க்கைமேல்
விருப்புச் சேர்நிலை விட்டுநல் லிட்டமாய்த்
திருப்புத் தூரனைச் சிந்தை செயச்செயக்
கருப்புச் சாற்றிலும் அண்ணிக்குங் காண்மினே.


Giving up the state of desiring the life of sufferings by living with women who have breasts like buds.  With good piety.  when I meditate upon Siva in Tiruputtur without ceasing,  he is sweeter than the juice of the sugar-cane.  People of this world!  You know this.

Arunachala Siva.

660
Verse 4:

வேத னைமிகு வீணையில் மேவிய
கீத னைக்கிள ருந்நறுங் கொன்றையம்
போத னைப்புனல் சூழ்ந்தபுத் தூரனை
நாத னைநினைந் தென்மனம் நையுமே.

My heart thinking of, Siva, who chants the Vedas, who is the music that is produced in the superior Veena, who adorns himself with the brilliant and fragrant Koṉṟai flowers,
who is in Puttur surrounded by water,  and the Lord, loses its hardness and becomes soft.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 3062