Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 3200
646
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 10:30:19 AM »
Verse  7:


முளைவளரிள மதியுடையவன்
    முன்செய்தவல் வினைகள்
களைகளைந்தெனை யாளல்லுறு
    கண்டன்னிடஞ் செந்நெல்
வளைவிளைவயற் கயல்பாய்தரு
    குணவார்மணற் கடல்வாய்
வளைவளையொடுசலஞ் சலங்கொணர்ந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.

Siva wears a tender and waxing crescent moon which rose fresh in the sky.
The place of Siva who admitted me as his protege, after weeding out the irresistible acts done in previous births, like removing out weeds. It is definitely Maṟaikkāṭu where the carp fish jump in the fields where the variety of superior paddy of yellowish hue is bent due to the weight of the corns and where the eastern sea (Bay of Bengal) which has extensive sand brings the ordinary spiraling conches with a superior variety of conch by name Salaṇchalam and strikes against the shore.

Arunachala Siva.

647
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 10:24:14 AM »
Verse 6:

அடல்விடை யினன்மழுவா
    ளினன்நல்ஆர் அணிகொன்றைப்
படருஞ்சடை முடியுடையவற்
    கிடமாவது பரவைக்
கடலிடையிடை கழியருகினிற்
    கடிநாறுதண் கைதை
மடலிடையிடை வெண்குருகெழு
    மணிநீர்மறைக் காடே.


Siva has a strong bull.
He has a weapon of a battle-axe. The place which is the residence of Siva who has  spreading matted locks coiled into a crown which wears Koṉṟai flowers and good and holy ebony flowers, is definitely Maṟaikkāṭu, which has blue water where in frequent intervals of the expansive ocean and by the side of the backwaters, the white cranes rise and fly from the inter spaces of the petals of the cool fragrant screw-pines which spread their fragrance.

Arunachala Siva.


648
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 07:14:14 AM »
Verse 5:

சங்கைப்பட நினையாதெழு
    நெஞ்சேதொழு தேத்தக்
கங்கைச்சடை முடியுடையவற்
    கிடமாவது பரவை
அங்கைக்கடல் அருமாமணி
    உந்திக்கரைக் கேற்ற
வங்கத்தொடு சுறவங்கொணர்ந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.

My mind!
Start without thoughts of any doubt to worship with joined hands, and praise Siva.
The place of Siva who has matted locks, coiled into a crown in which there is Ganga,.
it is definitely Maṟaikkātu where the expansive ocean with its hands of waves push rare and big precious stones and pile them on the shore and strike against it bringing along with them ships and sharks.

Arunachala Siva.649
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 07:09:27 AM »
Verse  4:

நரைவிரவிய மயிர்தன்னொடு
    பஞ்சவ்வடி மார்பன்
உரைவிரவிய உத்தமன்னிடம்
    உணரல்லுறு மனமே
குரைவிரவிய குலைசேகரக்
    கொண்டற்றலை விண்ட
வரைபுரைவன திரைபொருதிழிந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.

Siva wears on his chest a sacred thread called Panchavaṭi, made with grey hairs of Devas who die.  My mind which tries to know the place of the supreme god who is famous!  It is Maṟaikkāṭu, where the mango trees on the top of which clouds seem to crawl, grow on the roaring shore, where the waves which are in size like mountains dash on the shore, break into pieces and descend down.

Arunachala Siva.


650
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 16, 2019, 09:13:36 AM »
Verse 3:

அங்கங்களும் மறைநான்குடன்
    விரித்தான்இடம் அறிந்தோம்
தெங்கங்களும் நெடும்பெண்ணையும்
    பழம்வீழ்மணற் படப்பைச்
சங்கங்களும் இலங்கிப்பியும்
    வலம்புரிகளும் இடறி
வங்கங்களும் உயர்கூம்பொடு
    வணங்கும்மறைக் காடே.

We knew the place of Siva, who expounded the four Vedas, along with the six Aṅgams. In the enclosed sandy gardens where the Matura fruits of the coconut trees and the tall palmyra trees fall down. Throwing on the shore ordinary conches, shining oysters and Valampuri conches spiraling, clockwise even the inanimate things like the ships pay homage coming to the shore with their masts.

Arunachala Siva.

651
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 16, 2019, 09:08:22 AM »
Verse  2:


சிகரத்திடை இளவெண்பிறை
    வைத்தான்இடந் தெரியில்
முகரத்திடை முத்தின்னொளி
    பவளத்திர ளோதத்
தகரத்திடை தாழைத்திரள்
    ஞாழற்றிரள் நீழல்
மகரத்தொடு சுறவங்கொணர்ந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.

If one wants to know the shrine of Siva who placed on his head, a young white crescent moon, it is definitely Maṟaikkāṭu, where the waves which have collections of coral in which are concealed the pearls which are produced in the oysters, bring along with them Makaran and shark dash against the shore in the shade of the groves of feted cassia and fragrant screw-pine that grow amidst the fragrant wax-flower dog-bane trees.

Arunachala Siva.


652
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 15, 2019, 11:04:02 AM »
Tiru  Maraikkatu: (Vedaranyam):

Verse  1:

யாழைப்பழித் தன்னமொழி
    மங்கைஒரு பங்கன்
பேழைச்சடை முடிமேற்பிறை
    வைத்தான்இடம் பேணில்
தாழைப்பொழி லூடேசென்று
    பூழைத்தலை நுழைந்து
வாழைக்கனி கூழைக்குரங்
    குண்ணும்மறைக் காடே.


If one desires to worship the shrine of Siva who has on one half a lady, whose words ridicule the music produced in Yāzh, and who placed a crescent moon in his matted locks, coiled into a crown which is like a chest, it is definitely Maṟaikkāṭu, where the small monkeys creep through a narrow small door getting through the garden of fragrant screw-pine and enjoy eating plantain fruits.

Arunachala Siva.

653
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 15, 2019, 10:53:52 AM »
Verse 10:


வெண்ட லைப்பிறை கொன்றையும் அரவும்
    வேரி மத்தமும் விரவிமுன் முடித்த
இண்டை மாமலர்ச் செஞ்சடை யானை
    ஈச னைத்திரு வாவடு துறையுள்
அண்ட வாணனைச் சிங்கடி யப்பன்
    அணுக்க வன்றொண்டன் ஆர்வத்தால [ உரைத்த
தண்ட மிழ்மலர் பத்தும்வல் லார்கள்
    சாத லும்பிறப் பும்மறுப் பாரே.

Composed by the father of Siṅkati,
who is near to god and has the title of Vaṉṟontaṉ Sundarar, belonged to the Brahmins as Siva Brahmanar, who perform worship in the sanctum, about Siva who has red matted locks on which he wears a circlet of great flowers and who adorned it with the Datura flowers of honey, cobra, Koṉṟai, crescent moon and a white skull, and the Lord of the Universe, the dweller in Sivalōkam, who is now in Tiruvāvaṭutuṟai for saving his devotees.  Those who are capable of reciting the ten flowers of cool Tamiḻ, with affection will not die and be born again.

Padigam on Tiru Avatuturai completed.

Arunachala Siva.654
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 15, 2019, 10:46:54 AM »
Verse  9:


வான நாடனே வழித்துணை மருந்தே
    மாசி லாமணி யேமறைப் பொருளே
ஏன மாஎயி றாமையும் எலும்பும்
    ஈடு தாங்கிய மார்புடை யானே
தேனெய் பால்தயிர் ஆட்டுகந் தானே
    தேவ னேதிரு வாவடு துறையுள்
ஆனை யேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Siva who has the cosmic space as his country!
Who is the nectar that is the companion who accompanies the soul in its travel to the other world!
The ruby that is without any flaw!
This is the name of Siva in this shrine the meaning of the Vedas!
Who has on his chest the hog's big tusk, the shell of the tortoise and bones as adornments fit to be worn.
Who desired to be bathed in honey, ghee, milk and curd!
The chief!
Who is as majestic as the elephant in Tiruvāvaṭutuṟai!
Comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything!"


Arunachala Siva.

655
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 15, 2019, 06:51:10 AM »
Verse  8:

கோதி லாஅமு தேஅருள் பெருகு
    கோல மேஇமை யோர்தொழு கோவே
பாதி மாதொரு கூறுடை யானே
    பசுப தீபர மாபர மேட்டி
தீதி லாமலை யேதிரு வருள்சேர்
    சேவ காதிரு வாவடு துறையுள்
ஆதி யேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Siva who is as sweet as nectar without any sediment!
Who has the appearance of increasing benevolence!
The King who is worshipped the immortals, who do not wink!
Who has on one half of his body the part of a lady!
The master of all living beings.
The supreme god!
The supreme being who is in the most exalted place!
Who is as useful as a mountain without defects,
the hero who is always with benign benevolence!
The primordial thing in Tiruvāvaṭutuṟai!
Comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything."

Arunachala Siva.

656
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 15, 2019, 06:45:40 AM »
Verse  7:


வெய்ய மாகரி ஈருரி யானே
    வேங்கை யாடையி னாய்விதி முதலே
மெய்ய னேஅட லாழியன் றரிதான்
    வேண்ட நீகொடுத் தருள்புரி விகிர்தா
செய்ய மேனிய னேதிக ழொளியே
    செங்க ணாதிரு வாவடு துறையுள்
ஐய னேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Siva who has the skin wet with blood, of the big and cruel elephant!
Who dresses himself with the skin of a tiger,
The chief of positive injunctions to do a thing and that for not doing a thing.
Who is the truth absolute.
Who is different from this world
and granted your grace by giving a strong discus to Vishnu, when he desired it.
(See notes on the 3rd verse of the previous decade.)
Who has a red form!
Who is the brilliant light.
Who has an eye of fire.
The master who is in Tiruvāvaṭutuṟai!
Comfort me by assuring me, "Do not by afraid of anything."

Arunachala Siva.

657
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 15, 2019, 06:39:13 AM »
Verse 6:

குறைவி லாநிறை வேகுணக் குன்றே
    கூத்த னேகுழைக் காதுடை யானே
உறவி லேன்உனை யன்றிமற் றடியேன்
    ஒருபி ழைபொறுத் தால்இழி வுண்டே
சிறைவண் டார்பொழில் சூழ்திரு வாரூர்ச்
    செம்பொ னேதிரு வாவடு துறையுள்
அறவ னேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.

See 1st verse.
Who are my relations except you?
The fullness without deficiency!
Person of noble character, "Literally this means a mountain of good qualities."
Dancer!
God who wears a men's ear-ring!
I, your slave have no relations except you.
Do you lose anything by forgiving one fault?
The refined gold in Tiruvārūr, surrounded by garden in which bees with wings, hum?
The embodiment of righteous acts who is in Tiruvāvaṭutuṟai!
Please comfort me assuring me, Do not be afraid of anything!

Arunachala Siva.

658
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 14, 2019, 12:38:26 PM »
Verse  5:

வந்த வாள்அரக் கன்வலி தொலைத்து
    வாழும் நாள்கொடுத் தாய்வழி முதலே
வெந்த வெண்பொடிப் பூசவல் லானே
    வேட னாய்விச யற்கருள் புரிந்த
இந்து சேகர னேஇமை யோர்சீர்
    ஈச னேதிரு வாவடு துறையுள்
அந்த ணாஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.

See 1st verse.
Who are my relations except you?
The origin of the world!
Who smears the white holy ash well-burnt!
Who adorned your head with the crescent moon and granted your grace to Sivayaṉ assuming the form of a hunter!
The famous Lord of the Devas, who do not wink.
The Brahmin who is in Tiruvāvaṭutuṟai, you granted a fresh lease of life after destroying the strength of the cruel demon who came to your abode of Kailash, to remove it from its position.
You comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything."


Arunachala Siva.

659
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 14, 2019, 08:38:49 AM »
Verse 4:

கொதியி னால்வரு காளிதன் கோபங்
    குறைய ஆடிய கூத்துடை யானே
மதியி லேன்உடம் பில்லடு நோயான்
    மயங்கி னேன்மணி யேமண வாளா
விதியி னால்இமை யோர்தொழு தேத்தும்
    விகிர்த னேதிரு வாவடு துறையுள்
அதிப னேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.


See 1st verse.
Who are my relations except you?
Siva who performed a dance to decrease the anger to Kāḷi which was the result of fierceness within her mind!
NOTE_The story of Siva dancing with Kāḷi and putting an end to her pride is found in the following reference also:
Who is without intelligence, became confounded by the afflicting disease in the body.
God as precious as ruby!
Who is always in the attire of a bridegroom!
Who is different from this world and who is worshipped with joined hands and praised by the celestial beings who do not wink, in the proper manner!
The Lord in tiruvāvaṭutuṟai!
Please comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything."

Arunachala Siva.

660
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 14, 2019, 08:32:53 AM »
Verse  3:


ஒப்பி லாமுலை யாள்ஒரு பாகா
    உத்தமா மத்தம் ஆர்தரு சடையாய்
முப்பு ரங்களைத் தீவளைத் தங்கே
    மூவ ருக்கருள் செய்ய வல்லானே
செப்ப ஆல்நிழற் கீழ்இருந் தருளுஞ்
    செல்வ னேதிரு வாவடு துறையுள்
அப்ப னேஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே.

See 1st verse.
Who are my relations except yourself.
Siva who has Uma by name Oppilāmulaiyāḷ as a half!
The superior god!
Who wears Datura flowers in his matted locks,
who granted his grace to only three chiefs, when he caused the fire to surround the three cities. (cf. 5th stanza of previous decade.)
In order to initiate the sages into the intricacies of philosophy,
the god who condescended to sit under the shade of the banyan tree!
My father in Tiruvāvaṭutuṟai!
Please comfort me by assuring me, "Do not be afraid of anything."

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 3200