Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 [430] 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... 3147
6436
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 11:52:24 AM »
Verse 7:


உணங்கல் மீன்கவர் வுறுநசைக்
    குருகுடன் அணைந்த
கணங்கொள் ஓதிமங் கருஞ்சினைப்
    புன்னையங் கானல்
அணங்கு நுண்ணிடை நுளைச்சியர்
    அணிநடைக் கழிந்து
மணங்கொள் கொம்பரின் மருங்குநின்று
    இழியல மருளும்.The flocks of swans that came thither with storks
That flew there with intent to life away the kippered fish,
Vanquished by the beauteous gait of the women
Endowed with lithe and slender waists,
Flew up and perched on the black branches
Of the fragrant Punnai trees in bewilderment.

Arunachala Siva.

6437
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 09:58:28 AM »
Verse  6:


புயல ளப்பில வெனவலை
    புறம்பணை குரம்பை
அயல ளப்பன மீன்விலைப்
    பசும்பொனி னடுக்கல்
வியல ளக்கரில் விடுந்திமில்
    வாழ்நர்கள் கொணர்ந்த
கயல ளப்பன பரத்தியர்
    கருநெடுங் கண்கள்.

Near their small huts where the nets spread
For drying, looked like resting clouds, the new
Gold coins received from the buyers of fishes
Were heaped and measured; the long and dark eyes
Of the fishwives measured and assessed the worth
And price of the Kayal fish brought by the fishermen
Who flourished by plying their fishing boats on the main.   

Arunachala Siva.


6438
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 09:56:08 AM »
Verse  5:


அந்நெ டுந்திரு நகர்மருங்
    கலைகடல் விளிம்பில்
பன்னெ டுந்திரை நுரைதவழ்
    பாங்கரின் ஞாங்கர்
மன்னு தொன்மையின் வலைவளத்
    துணவினில் மலிந்த
தன்மை வாழ்குடி மிடைந்தது
    தடநுளைப் பாடி.


Near this vast and beautiful city, at the marge
Of the billowy sea and near unto the places
Where long and foam-crested waves crawl,
Are the dense habitations of fishermen
Who pursue their ancient calling of fishing
With their nets and who flourish well
With the leaping wealth of the tide.   

Arunachala Siva.


6439
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 09:53:38 AM »
Verse  4:


நீடு தொல்புகழ் நிலம்பதி
    னெட்டினும் நிறைந்த
பீடு தங்கிய பலபொருள்
    மாந்தர்கள் பெருகிக்
கோடி நீள்தனக் குடியுடன்
    குவலயங் காணும்
ஆடி மண்டலம் போல்வதவ்
    வணிகிளர் மூதூர்.


As there flourish increasingly its people who own
All the glorious and manifold goods which abound
In the hoary and ever-during realms--
Eighteen in number--, and as its rich citizens
Are more than a crore, this beauteous and hoary city
Is like unto a mirror mandala which reflects
(Within it) the whole world.   

Arunachala Siva.


6440
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 09:50:17 AM »
Verse  3:

பெருமை யில்செறி பேரொலி
    பிறங்கலின் நிறைந்து
திரும கட்குவாழ் சேர்விட
    மாதலின் யாவும்
தருத லில்கடல் தன்னினும்
    பெரிதெனத் திரைபோல்
கரிப ரித்தொகை மணிதுகில்
    சொரிவதாங் கலத்தால்.


This city is full of glorious sounds; it is
The beloved abode of Lakshmi, the Goddess of Wealth;
It yields all things desires; it looks vaster than
The sea with its waves of elephants, steeds,
Gems and garments and other things thither brought
In barks and ships.

Arunachala Siva.   

6441
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 09:47:09 AM »
Verse  2:


தாம நித்திலக் கோவைகள்
    சரிந்திடச் சரிந்த
தேம லர்க்குழல் மாதர்பந்
    தாடுதெற் றிகள்சூழ்
காமர் பொற்சுடர் மாளிகைக்
    கருங்கடல் முகந்த
மாமு கிற்குலம் மலையென
    ஏறுவ மருங்கு.


Black clouds that have drunk deep the black sea-waters,
Mistaking for hills the gold-bright and beauteous
Mansions, crawl over their sides; many are the raised
Platforms in those mansions where lasses whose
Rows of chains made of pearls dangle low and whose
Locks decked with honey-laden flowers get loosened,
As they play with a ball.

Arunachala Siva.

6442
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 09:11:23 AM »
Verse  11:


நல்ல கேள்வி ஞான சம்பந்தன்
செல்வர் சேட ருறையுந் திருப்புத்தூர்ச்
சொல்லல் பாடல் வல்லார் தமக்கென்றும்
அல்லல் தீரு மவல மடையாவே.


Sufferings will come to an end to those who are able to recite the verses in praise of Tirupputtūr where the god who is the repository of all wealth and who survives everything, dwells, done by Jnana Sambandhan who had gained knowledge by listening to good words of wisdom poverty of any kind will not reach them.

Padigam on Tirup Puttur completed.

Arunachala Siva.

 

6443
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 09:07:55 AM »
Verse  10:


கூறை போர்க்குந் தொழிலா ரமண்கூறல்
தேறல் வேண்டா தெளிமின் றிருப்புத்தூர்
ஆறு நான்கு மமர்ந்தா ரவர்போலும்
ஏறு கொண்ட கொடியெம் மிறையாரே.


People of this world!  Do not accept as truth what the Buddhists who cover their bodies and Jains, talk.  Be clear about this. Siva who is in the six Ankams and the four Vedas and is in Tirupputtūr is the supreme god who has a flag on which the form of a bull is drawn.

Arunachala Siva.

6444
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 09:05:00 AM »
Verse  9:

மருவி யெங்கும் வளரும் மடமஞ்ஞை
தெருவு தோறுந் திளைக்குந் திருப்புத்தூர்ப்
பெருகி வாழும் பெருமா னவன்போலும்
பிரமன் மாலு மறியாப் பெரியோனே.


The god who dwells with increasing fame in Tirupputtūr where the young peacocks which rejoice everywhere having become accustomed to living in that place, are permanently staying in every street, is the great god whom Brahma and Vishnu could not know.

Arunachala Siva.


6445
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 09:02:24 AM »
Verse  8:


கருக்க மெல்லாங் கமழும் பொழிற்சோலைத்
திருக்கொள் செம்மை விழவார் திருப்புத்தூர்
இருக்க வல்ல விறைவ ரவர்போலும்
அரக்க னொல்க விரலா லடர்த்தாரே.


The supreme god who is capable of remaining in Tirupputtūr where eminent festivals with wealth are conducted and which has big gardens which lend fragrance when rain-clouds come into contact with them. Pressed down by his toe the demon to be reduced in strength.

Arunachala Siva.

6446
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 08:59:11 AM »
Verse  7:


நெய்த லாம்பல் கழுநீர் மலர்ந்தெங்கும்
செய்கண் மல்கு சிவனார் திருப்புத்தூர்த்
தையல் பாக மகிழ்ந்தா ரவர்போலும்
மையு ணஞ்ச மருவு மிடற்றாரே.

 
The god who felt pleasure in having on one half a young lady in Tirupputtūr, belonging to Siva, where blue Nelunbo flowers, white Indian water-lily and purple Indian water lily flowers have blossomed everywhere in the fields and are flourishing is one who has a neck where the black poison is staying.


Arunachala Siva.

6447
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 08:56:15 AM »
Verse  6:

வெண்ணி றத்த விரையோ டலருந்தித்
தெண்ணி றத்த புனல்பாய் திருப்புத்தூர்
ஒண்ணி றத்த வொளியா ரவர்போலும்
வெண்ணி றத்த விடைசேர் கொடியாரே.

Pushing fragrant white colored flowers, Siva, who is a very bright light in Tirupputtūr where water of clear color flows. He has a flag on which there is the form of a bull of white color drawn.

Arunachala Siva.6448
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 08:53:23 AM »
Verse  5:


இசைவி ளங்கு மெழில்சூழ்ந் தியல்பாகத்
திசைவி ளங்கும் பொழில்சூழ் திருப்புத்தூர்
பசைவி ளங்கப் படித்தா ரவர்போலும்
வசைவி ளங்கும் வடிசேர் நுதலாரே.

Siva, who moves with his votaries, their devotion to become prominent in Tirupputtūr which is surrounded by gardens which are famous in all directions and which is beautiful as fame which is eminent surrounds it with loftiness, has a forehead which is perfect according to rules of beauty on which there is an eminent lady.

Arunachala Siva.
6449
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 08:50:19 AM »
Verse  4:

நாற விண்ட நறுமா மலர்கவ்வித்
தேறல் வண்டு திளைக்குந் திருப்புத்தூர்
ஊறல் வாழ்க்கை யுடையா ரவர்போலும்
ஏறு கொண்ட கொடியெம் மிறையாரே.

Siva, who leads a life having amassed property in Tirupputtūr where the bees are always drinking the honey seizing it with eagerness in the big and good flowers which unfold their petals to spread fragrance, is our supreme god who has on his flag the form of a bull.

Arunachala Siva.6450
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 14, 2017, 08:47:26 AM »
Verse  3:


பாங்கு நல்ல வரிவண் டிசைபாடத்
தேங்கொள் கொன்றை திளைக்குந் திருப்புத்தூர்
ஓங்கு கோயி லுறைவா ரவர்போலும்
தாங்கு திங்கள் தவழ்புன் சடையாரே.


Siva, who dwells in the eminent temple in Tirupputtūr where the Koṉṟai trees which contain honey so that the good bees with lines on their body hum like music in the sides, are flourishing, has a ruddy matted hair on which the crescent moon he bears crawls.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 [430] 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... 3147