Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 [429] 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... 3112
6421
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 09:54:07 AM »
Verse  8:


தொழிலான் மிகுதொண் டர்கள்தோத் திரஞ்சொல்ல
எழிலார் வரையா லன்றரக் கனைச்செற்ற
கழலா னுறையும் மிடங்கண் டல்கண்மிண்டிப்
பொழிலான் மலிபூம் புகலிந் நகர்தானே.


The devotees who are proficient in their duties like Chariyai, Kiriyai are singing the praise of the Lord, the place where the Lord who destroyed the might of demon (Rāvaṇaṉ) by the beautiful mountain, with his feet in the distant past, is the beautiful city of Pukali which has many parks and thronging mangroves.

Arunachala Siva.

6422
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 09:51:16 AM »
Verse  7:

கறுத்தான் கனலான் மதின்மூன் றையும்வேவச்
செறுத்தான் றிகழுங் கடனஞ் சமுதாக
அறுத்தா னயன்றன் சிரமைந் திலுமொன்றைப்
பொறுத்தா னிடம்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


The Lord by his anger destroyed the three forts to be burnt by fire, he contained the poison of the shining ocean to become nectar. The place of the Lord who held the skull of Brahma, after having cut it off from the five heads, is the beautiful city of Pukali.

Arunachala Siva.

6423
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 09:48:20 AM »
Verse 6:


வலமார் படைமான் மழுவேந் தியமைந்தன்
கலமார் கடனஞ் சமுதுண் டகருத்தன்
குலமார் பதிகொன் றைகள்பொன் சொரியத்தேன்
புலமார் வயற்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


The strong one who holds in his hands a victorious trident, a deer and a battle-axe,
the eminent city of the chief who converted the poison that rose in the ocean where ships sail, as nectar is the beautiful Pukali where the Koṉṟai trees pour forth golden pollen and the fields look like fields having honey.

Arunachala Siva.

6424
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 09:45:17 AM »
Verse  5:


காதார் கனபொற் குழைதோ டதிலங்கத்
தாதார் மலர்தண் சடையே றமுடித்து
நாதா னுறையும் மிடமா வதுநாளும்
போதார் பொழிற்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


The men`s ear-ring which is heavy and made of gold and women`s ear-ring which are worn on the ears shine. Having tied into a knot the cool matted locks above with flowers having pollen, the place where the god resides is the city of beautiful Pukali which has gardens having abundant flowers in all seasons.


Arunachala Siva.

6425
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 09:42:01 AM »
Verse  4:


கயலார் தடங்கண் ணியொடும் மெருதேறி
அயலார் கடையிற் பலிகொண் டவழகன்
இயலா லுறையும் மிடமெண் டிசையோர்க்கும்
புயலார் கடற்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


Having mounted on a bull with a lady whose eyes resemble the carp fish, the place where the beautiful Lord who received alms at the entrances of unfriendly houses resides with his natural properties. It is the city of beautiful Pukaḻi surrounded by sea, where people whose munificence to the supplicant from the eight directions, can be compared to the cloud. [Clouds are compared to donors who give away, without expecting anything in return.]

Arunachala Siva.

6426
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 09:39:00 AM »
Verse  3:


வலியின் மதிசெஞ் சடைவைத் தமணாளன்
புலியின் னதள்கொண் டரையார்த் தபுனிதன்
மலியும் பதிமா மறையோர் நிறைந்தீண்டிப்
பொலியும் புனற்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


The bride-groom who placed on his red matted locks of hair a crescent which had no power to withstand the curse of Dakshaṉ the city in which the pure god who tied securely round the waist a tiger's skin, dwells proudly, is the city of beautiful Pukali with plenty of water where the great Brahmins fill the place to become crowded, and prosper.

Arunachala Siva.

6427
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 18, 2016, 09:36:07 AM »
Verse  2:


ஒன்னார் புரமூன் றுமெரித் தவொருவன்
மின்னா ரிடையா ளொடுங்கூ டியவேடந்
தன்னா லுறைவா வதுதண் கடல்சூழ்ந்த
பொன்னார் வயற்பூம் புகலிந் நகர்தானே.


The unequaled one who burnt the three cities of the enemies the place where the Lord resides, with the form of a lady who has a slender waist like lightning, is the city of Pukali with fields with paddy having the color of gold surrounded by the cool sea.

Arunachala Siva.

6428
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 08:18:28 AM »
Munai Aaduvar Nayanar Puranam:

Verse  1:


மாறு கடிந்து மண்காத்த
    வளவர் பொன்னித் திருநாட்டு
நாறு விரைப்பூஞ் சோலைகளில்
    நனைவாய் திறந்து பொழிசெழுந்தேன்
ஆறு பெறுகி வெள்ளமிடு
    மள்ளல் வயலின் மள்ளருழும்
சேறு நறுவா சங்கமழுஞ்
    செல்வ நீடூர் திருநீடூர்.

In the Kaveri realm of the Chozhas who conquering
Enmity, fostered the world, is opulent Needoor;
There the honey pouring from the budding blooms
In the fragrant gardens courses its way
To the flooding river, and irrigates miry
And fragrant fields tilled by the farmers.

Arunachala Siva.

6429
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 08:15:09 AM »
Verse  10:


நீராருஞ் சடையாரை
    நீடுமன ஆலயத்துள்
ஆராத அன்பினால்
    அருச்சனைசெய் தடியவர்பால்
பேராத நெறிபெற்ற
    பெருந்தகையார் தமைப்போற்றிச்
சீராருந் திருநீடூர்
    முனையடுவார் திறம்உரைப்பாம்.

Having hailed the great one that gained
The everlasting company and servitorship
Of the devotees of the river-crested Lord
By enshrining and adoring, in in-satiate love,
Siva in his immense, mental shrine, we now
Proceed to narrate the glory of Munaiyatuvaar
Of glorious and divine Needoor.   

Vaayilar Nayanar Puranam concluded.


Arunachala Siva.


6430
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 08:12:00 AM »
Verse  9:


அகமலர்ந்த அர்ச்சனையில்
    அண்ணலார் தமைநாளும்
நிகழவரும் அன்பினால்
    நிறைவழிபா டொழியாமே
திகழநெடு நாட்செய்து
    சிவபெருமான் அடிநிழற்கீழ்ப்
புகலமைத்துத் தொழுதிருந்தார்
    புண்ணியமெய்த் தொண்டனார்.   


In abiding love, for many many days, he did,
Without let or hindrance, daily the Antariyaga Pooja
To the Merciful One, ceaselessly; thus he reached
The haven of the hallowed feet of Lord Siva, and there
The true and holy servitor adores and abides eternally.

Arunachala Siva.

6431
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 08:08:48 AM »
Verse  8:


மறவாமை யால்அமைத்த
    மனக்கோயில் உள்ளிருத்தி
உறவாதி தனையுணரும்
    ஒளிவிளக்குச் சுடரேற்றி
இறவாத ஆனந்தம்
    எனுந்திருமஞ் சனமாட்டி
அறவாணர்க் கன்பென்னும்
    அமுதமைத்துஅர்ச் சனைசெய்வார்.   Rearing within a mental shrine of non forgetfulness,
He lit the lustrous lamp of godly consciousness;
Immortal bliss constituted his ablutions to the Lord;
He offered unto the Lord of Dharma, the nectarean food
Of his love; thus, even thus, he did his pooja.

Arunachala Siva.

6432
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 08:06:00 AM »
Verse  7:


வாயி லாரென நீடிய மாக்குடித்
தூய மாமர பின்முதல் தோன்றியே
நாய னார்திருத் தொண்டில் நயப்புறு
மேய காதல் விருப்பின் விளங்குவார்.

His great clan was the ancient Vaayilaar-clan;  he was
The chief of this pure and traditionally great clan;
He was poised in the servitorship of the Lord,
And glowed in splendorous love and devotion.

Arunachala Siva.

6433
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 08:03:37 AM »
Verse  6:


மன்னு சீர்மயி லைத்திரு மாநகர்த்
தொன்மை நீடிய சூத்திரத் தொல்குலம்
நன்மை சான்ற நலம்பெறத் தோன்றினார்
தன்மை வாயிலார் என்னுந் தபோதனர்.


In this eternally glorious, beauteous and great city
Of Mayilai, he came to be born in the hoary Sudra caste
For its gaining the greatest weal and well-being;
He was a lofty tapaswin and he was called Vaayilaar.

Arunachala Siva.

6434
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 08:00:50 AM »
Verse  5:


வீதியெங்கும் விழாவணி காளையர்
தூதுஇ யங்குஞ் சுரும்பணி தோகையர்
ஓதி யெங்கும் ஒழியா அணிநிதி
பூதி யெங்கும் புனைமணி மாடங்கள்.


Near the white mansions, the stainless moon that seemed
To pass through the inter-spaces of posts of fluttering
Flags, feeling vanquished by the visages
Of the coral-lipped lasses, move away, as if scared,
To hide itself in a secret place.

Arunachala Siva.

6435
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2016, 07:58:08 AM »
Verse  4:


தவள மாளிகைச் சாலை மருங்கிறைத்
துவள்ப தாகை நுழைந்துஅணை தூமதி
பவள வாய்மட வார்முகம் பார்த்தஞ்சி
உவள கஞ்சேர்ந் தொதுங்குவ தொக்குமால்.


Near the white mansions, the stainless moon that seemed
To pass through the interspaces of posts of fluttering
Flags, feeling vanquished by the visages
Of the coral-lipped lasses, move away, as if scared,
To hide itself in a secret place.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 [429] 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... 3112