Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 [429] 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... 3062
6421
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 13, 2016, 10:05:08 AM »
5.


மாடுஞ் சுற்றமும் மற்றுள போகமும்
    மங்கையர் தம்மோடுங்
கூடி அங்குள குணங்களால் ஏறுண்டு
    குலாவியே திரிவேனை
வீடுதந் தென்றன் வெந்தொழில் வீட்டிட
    மென்மலர்க் கழல்காட்டி
ஆடு வித்தென தகம்புகுந் தாண்டதோர்
    அற்புதம் அறியேனே.


Linked with riches,
kin,
pleasures galore and damsels,
I roamed about rejoicing overwhelmed by their influence.
To manumit me from these and to annul my evil deeds,
our God revealed to me His soft and flowery feet.
Entering my being,
He causes me to dance.
Lo,
I am not valiant to understand this miracle.


Arunachala Siva.


6422
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 13, 2016, 10:01:19 AM »
4.

பொருந்தும் இப்பிறப் பிறப்பிவை நினையாது
    பொய்களே புகன்றுபோய்க்
கருங்கு ழல்லினார் கண்களால் ஏறுண்டு
    கலங்கியே கிடப்பேனைத்
திருந்து சேவடிச் சிலம்பவை சிலம்பிடத்
    திருவொடும் அகலாதே
அருந்து ணைவனாய் ஆண்டுகொண் டருளிய
    அற்புதம் அறியேனே. 

Not considering the misery resulting from the onslaught of this birth and death,
I roam about uttering lies.
I lie befuddled,
attacked by the javelins - the eyes of lasses whose locks are dark.
Our God whose salvific feet are fittingly girt with tinkling anklets,
came with His inseparable Consort as my friend in need,
redeemed me and ruled me.
Lo,
I am not valiant to understand this miracle.

Arunachala Siva.
6423
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 13, 2016, 09:56:05 AM »
3.

நடித்து மண்ணிடைப் பொய்யினைப் பலசெய்து
    நானென தெனும்மாயக்
கடித்த வாயிலே நின்றுமுன் வினைமிகக்
    கழறியே திரிவேனைப்
பிடித்து முன்னின்றப் பெருமறை தேடிய
    அரும்பொருள் அடியேனை
அடித்த டித்துவக் காரமுன் தீற்றிய
    அற்புதம் அறியேனே.


On earth I play-act and commit many an act of falsification.
As from that part of me where the snake of delusion of I-ness and My-ness stung,
the venom of my past Karma gushes forth increasingly,
I roam about lamenting aloud.
Our Lord - the Rare Ens -,
not easily secured by the great Vedas' quest,
came before me,
caught hold of me and by repeated force dinned into me the supernal sweetness.
Lo,
I can not this miracle.


Arunachala Siva.6424
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 13, 2016, 09:52:17 AM »
2.ஏய்ந்த மாமல ரிட்டுமுட் டாததோர்
    இயல்பொடும் வணங்காதே
சாந்த மார்முலைத் தையல்நல் லாரொடுந்
    தலைதடு மாறாகிப்
போந்தி யான்துயர் புகாவணம் அருள்செய்து
    பொற்கழ லிணைகாட்டி
வேந்த னாய்வெளி யேஎன்முன் நின்றதோர்
    அற்புதம் விளம்பேனே.


Instead of strewing great and choice flowers at His feet,
Regularly adoring Him without let or hindrance,
I would be accompanied with lovely women whose breasts are suaveolent with asandal-paste,
grow bewildered and tread the path of misery.
From these He saved me blessing me with His grace.
He revealed to me His Auric feet twain.
He stood before me as the Lord-Sovereign.
Lo,
I cannot articulate in words this miracle !

Arunachala Siva.

6425
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 13, 2016, 09:47:32 AM »
Arputha Pathu:

The decade of wonder:

The inability to hold on to the experience of anubhava:

1.


மைய லாய்இந்த மண்ணிடை வாழ்வெனும்
    ஆழியுள் அகப்பட்டுத்
தைய லாரெனுஞ் சுழித்தலைப் பட்டுநான்
    தலைதடு மாறாமே
பொய்யெ லாம்விடத் திருவருள் தந்துதன்
    பொன்னடி யிணைகாட்டி
மெய்ய னாய்வெளி காட்டிமுன் நின்றதோர்
    அற்புதம் விளம்பேனே.

He for-fended,
on this earth,
my sinking into the sea of life,
all bewildered;
He saved me from getting sucked up into the maelstrom called women and my consequential befuddlement.
He blessed me with grace divine to give up all falsity.
He revealed to me His golden feet twain.
He ? the True Ens ?,
manifested before me.
Lo,
I cannot articulate in words this miracle !


Arunachala Siva.

6426
Chapter 22:

1.  Ribhu:  I say, all is full of Brahman.  All is naught.  The world is unreal.
I am Brahman;  I have no worry. I am Brahman. I have no insentience. 

2. I a Brahman;  I have no defects. I am Brahman;  I have no fruit.  I am Brahman;
I have no news.  I am Brahman; I have no second.

3. I am Brahman;  I have no permanence.  I am Brahman;  I have no goal.
I am Brahman;  I have no mother.  I am Brahman.  I have no father.

4.  I am Brahman. 'He is this' - there is none for me.  I am not Vaisvanara,
the digestive fire.  I am Brahman, the space of consciousness. I am Brahman
-   there is no doubt of this.

5-7.  I am the interior of all;  I am the perfect Self; the interior of all and the innermost of the mind. I am indeed the end of the body.  I am indeed, the firm,
ever.

8.  By worshipping the wise ones, a person becomes liberated while alive.  By offering
food and gifts to such sages, a person becomes instantly liberated.

contd.,

Arunachala Siva.

6427
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 13, 2016, 08:32:35 AM »
Verse 60:

குஞ்சி திருத்தி முகந்துடைத்துக்
    கொட்டை யரைநாண் துகள்நீக்கி
மஞ்சள் அழிந்த அதற்கிரங்கி
    மையுங் கண்ணின் மருங்கொதுக்கிப்
பஞ்சி யஞ்சு மெல்லடியார்
    பரிந்து திருமஞ் சனமாட்டி
எஞ்ச லில்லாக் கோலஞ்செய்
    தெடுத்துக் கணவர் கைக்கொடுத்தார்.She adjusted the hair on his head, wiped his face
And removed the dust from his ear-rings and loin-cord;
She felt sad as the fragrant paste on his person
Had worn off; she adjusted the collyrium with which
His eyes were painted; she whose soles of feet shy
At even the touch of the silk-cotton dyed red, bathed
The child ceremoniously and decked and dressed him
Flawlessly and then placed him into her husband's hands.

Arunachala Siva.6428
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 13, 2016, 08:29:57 AM »
Verse  59:பள்ளி யினிற்சென் றெய்துதலும்
    பாத சதங்கை மணியொலிப்பப்
பிள்ளை யோடி வந்தெதிரே
    தழுவ எடுத்துப் பியலின்மேல்
கொள்ள அணைத்துக் கொண்டுமீண்டு
    இல்லம் புகுதக் குலமாதர்
வள்ள லார்தம் முன்சென்று
    மைந்தன் தன்னை யெதிர்வாங்கி.


When he reached the school, the child came running
To him and his calangkais tinkled musically;
He embraced his father who lifted him onto his
Shoulder and hied homeward; as he entered the house,
His wife--the lady par excellence of her clan--,
Came before her husband, the munificent lord,
And received the child from him.

Arunachala Siva.

6429
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 13, 2016, 08:27:17 AM »
Verse  58:


காதல் மனையார் தாங்கூறக்
    கணவ னாருங் காதலனை
ஏதம் அகலப் பெற்றபே
    றெல்லா மெய்தி னார்போல
நாதர் தமக்கங் கமுதாக்க
    நறுமென் குதலை மொழிப்புதல்வன்
ஓத வணைந்த பள்ளியினில்
    உடன்கொண் டெய்தக் கடிதகன்றார்.


Thus told by the loving wife, the husband
Felt that he was then and there, blessed
With all flawless boons; he hastened away
To the school to fetch from there the son
Of soft, lisping words, for cooking him
As nectarean food for the Lord.   

Arunachala Siva.


6430
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 13, 2016, 08:24:26 AM »
Verse  57:


என்று கணவர் கூறுதலும்
    அதனுக் கிசைந்தெம் பிரான்தொண்டர்
இன்று தாழா தமுதுசெய்யப்
    பெற்றிங் கவர்தம் மலர்ந்தமுகம்
நன்று காண்ப தெனநயந்து
    நம்மைக் காக்க வருமணியைச்
சென்று பள்ளி யினிற்கொண்டு
    வாரும் என்றார் திருவனையார்.

She consented to what her husband said;
She deemed it their loving duty to behold
The joy-filled visage of the Lord?s servitor
After he was duly and without any delay, fed;
So the Lakshmi-like woman told her husband thus:
"Please fetch from the school our son, verily,
A ruby, born for our redemption."

Arunachala Siva.


6431
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 13, 2016, 08:21:13 AM »
Verse  56:


மனைவி யார்தம் முகநோக்கி
    மற்றித் திறத்து மைந்தர் தமை
நினைவு நிரம்ப நிதிகொடுத்தால்
    தருவா ருளரே நேர்நின்று
தனையன் தன்னைத் தந்தைதாய்
    அரிவா ரில்லைத் தாழாமே
எனையிங் குய்ய நீபயந்தான்
    தன்னை அழைப்போம் யாம்என்றார்.
He thereupon addressed her thus: "Perchance,
Sons that can satisfy the stringent stipulations
May be acquired from parents by giving them
Wealth to their hearts' content;  but then
No parents will straight butcher their son;
So delay not; let us call the son that you bore
For my redemption."

Arunachala Siva.

6432
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 13, 2016, 08:18:20 AM »
Verse  55:


அரிய கற்பின் மனைவியார்
    அவரை நோக்கி யுரைசெய்வார்
பெரிய பயிர வத்தொண்டர்
    அமுது செய்யப் பெறுமதற்கிங்
குரியவகையால் அமுதமைப்போம்
    ஒருவ னாகி ஒருகுடிக்கு
வருமச் சிறுவன் தனைப்பெறுமாறு
    எவ்வா றென்று வணங்குதலும்.
He continued to address his wife, a rare
Woman of lofty tapas, thus: "We should duly
Arrange for the meal, to come by the boon
Of feeding the great Bhairava--Jangkama!"
Hearing this, his wife said: ?How can we ever
Get the only son from a family for this??
This said, she bowed to her husband.

Arunachala Siva.


6433
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 13, 2016, 08:14:09 AM »
Verse  54:


வள்ள லாரும் மனையாரை
    நோக்கி வந்த மாதவர்தாம்
உள்ள மகிழ அமுதுசெய
    இசைந்தார் குடிக்கோர் சிறுவனுமாய்க்
கொள்ளும் பிராயம் ஐந்துளனாய்
    உறுப்பிற் குறைபா டின்றித்தாய்
பிள்ளை பிடிக்க வுவந்துபிதா
    அரிந்து சமைக்கப் பெறினென்றார்.   Thereupon the munificent lord told his wife thus:
"The great tapaswi will be pleased to get fed here,
Provided, a five year old and only son whose limbs
Are flawless, is held by the mother and willingly cut
By the father and then is cooked and served as his meal.

Arunachala Siva.

6434
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 13, 2016, 08:11:33 AM »
Verse  53:


அன்பு மிக்க பெருங்கற்பின்
    அணங்கு திருவெண் காட்டம்மை
முன்பு வந்து சிறுத்தொண்டர்
    வரவு நோக்கி முன்னின்றே
இன்பம் பெருக மலர்ந்தமுகங்
    கண்டு பாத மிசையிறைஞ்சிப்
பின்பு கணவர் முகம்நோக்கிப்
    பெருகுந் தவத்தோர் செயல்வினவ   .


The godly woman of great love and chastity--
TiruVenkaattu Nangkai--, stood at the threshold
Of the house awaiting the coming of Sirutthondar;
When she beheld his bright and joyous face
She fell at his feet; then she addressed
Her husband to learn of the great tapaswin.

Arunachala Siva.

6435
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 13, 2016, 08:08:34 AM »
Verse  52:


அதுவும் முனைவர் மொழிந்தருளக்
    கேட்ட தொண்டர் அடியேனுக்
கிதுவும் அரிதன் றெம்பெருமான்
    அமுது செய்யப் பெறிலென்று
கதுமென் விரைவில் அவரிசையப்
    பெற்றுக் களிப்பாற் காதலொடு
மதுமென் கமல மலர்ப்பாதம்
    பணிந்து மனையின் வந்தணைந்தார்.

Thus graced by the Primordial One, the devotee said:
"If I, your servant, am blessed with the boon
Of feeding you, my Lord, even that is nothing rare."
This said he took swift leave of him, adored
His meliferous, soft and lotus-like feet and in great
Delight, hied to his house, borne by love.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 [429] 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... 3062