Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 [427] 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... 3145
6391
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 04:26:29 PM »
Verse  16:


வாங்கு நீள்வலை அலைகடற்
    கரையில்வந் தேற
ஓங்கு செஞ்சுடர் உதித்தென
    வுலகெலாம் வியப்பத்
தாங்கு பேரொளி தழைத்திடக்
    காண்டலும் எடுத்துப்
பாங்கு நின்றவர் மீன்ஒன்று
    படுத்தனம் என்றார்.


When the long net was drawn from the billowy sea
To the shore, the fish which was caught therein
Dazzled like the rising sun and flashed forth
To the wonderment of the world; witnessing this
The fishermen who stood nearby removed it.
And told him: "We have caught a fish."

Arunachala Siva.

6392
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 04:23:48 PM »
Verse  15:


ஆன நாள்ஒன்றில் அவ்வொரு
    மீனுமங் கொழித்துத்
தூநி றப்பசுங் கனகநற்
    சுடர்நவ மணியால்
மீனு றுப்புற அமைத்துல
    கடங்கலும் விலையாம்
பான்மை அற்புதப் படியதொன்
    றிடுவலைப் படுத்தார்.One day the Lord made even the single fish
Unavailable; however He caused to fall into a net
A fish whose limbs were wrought of fresh gold
And nine-fold gems of purest luster;
This wondrous fish was worth the whole world.

Arunachala Siva.

6393
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 04:21:26 PM »
Verse  14:சால நாள்கள்இப் படிவரத்
    தாம்உண வயர்த்துக்
கோல மேனியுந் தளரவுந்
    தந்தொழில் குறையாச்
சீல மேதலை நின்றவர்
    தந்திறந் தெரிந்தே
ஆல முண்டவர் தொண்டர்அன்
    பெனும்அமு துண்பார்.Many days passed by in this way; he wilted
Without food; his comely body sorely languished;
Yet he was steadfast in his divine servitorship;
Aware of this, the Lord that ate the poison Aalam,
Longed to quaff the nectar of His servitor?s love.


Arunachala Siva. 

6394
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 04:18:54 PM »
Verse  13:


மீன்வி லைப்பெரு குணவினில்
    மிகுபெருஞ் செல்வம்
தான்ம றுத்தலின் உணவின்றி
    அருங்கிளை சாம்பும்
பான்மை பற்றியும் வருந்திலர்
    பட்டமீன் ஒன்று
மான்ம றிக்கரத் தவர்கழற்
    கெனவிட்டு மகிழ்ந்தார்.He grieved not for the sorrowing of his rare kin
Steeped in hunger as they could not any longer
Come by wealth and edibles secured by sale of fishes;
He dedicated the single fish that was his daily share
To the Lord whose hand sports the antelope,
And lived in joy.

Arunachala Siva.

6395
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 15, 2017, 04:16:28 PM »
Verse  12:


வாகு சேர்வலை நாள்ஒன்றில்
    மீனொன்று வரினும்
ஏக நாயகர் தங்கழற்
    கெனவிடும் இயல்பால்
ஆகு நாள்களில் அனேகநாள்
    அடுத்தொரு மீனே
மேக நீர்படி வேலையில்
    படவிட்டு வந்தார்.


Even when the beauteous nets did but secure for him
Only one fish a day, he would, in dedication,   
Throw it back into the sea; thus rolled on many days   
When he threw back daily into the cloud-resting sea   
The only netted fish.

Arunachala Siva.


6396
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 15, 2017, 02:35:32 PM »
Today is Ramasami Pillai's Liberation Day - 14.01.2017.

He attained Bhagavan's feet on this day.

The story of Ramasami Pillai has been given by me earlier in the serial post of
Bhagavan's devotees. The members are requested to go through the same.

Arunachala Siva.

6397
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 15, 2017, 12:39:28 PM »
Verse  11:

மாட மல்கு மதில்சூழ் காழிமன்
சேடர் செல்வ ருறையுந் திருப்புன்கூர்
நாட வல்ல ஞான சம்பந்தன்
பாடல் பத்தும் பரவி வாழ்மினே.


மாடவீடுகளால் நிறையப் பெற்றதும் மதில்கள் சூழ்ந்ததுமான சீகாழிப்பதிக்குத் தலைவனாய், எதையும் நாடி ஆராய்தலில் வல்ல ஞானசம்பந்தன், பெரியோர்களும் செல்வர்களும் வாழும் திருப்புன்கூர் இறைவர்மீது பாடிய பாடல்கள் பத்தையும் பரவி வாழ்வீர்களாக.

Padigam on Tirup Punkur completed.

Arunachala Siva.6398
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 15, 2017, 12:36:40 PM »
Verse  10:


குண்டு முற்றிக் கூறை யின்றியே
பிண்ட முண்ணும் பிராந்தர் சொற்கொளேல்
வண்டு பாட மலரார் திருப்புன்கூர்க்
கண்டு தொழுமின் கபாலி வேடமே.

Being at the summit of mean character and having discarded dress (being naked). Do not pay heed to the words of the mad men who eat balls of cooked rice being particular about them.
(People of this world! ) worship with joined hands the Lord Kapāli in Tiruppuṉkūr where the flowers open their petals as the bees hum.

Arunachala Siva.6399
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 15, 2017, 12:33:32 PM »
Verse 9:

நாட வல்ல மலரான் மாலுமாய்த்
தேட நின்றா ருறையுந் திருப்புன்கூர்
ஆட வல்ல வடிக ளவர்போலும்
பாட லாடல் பயிலும் பரமரே.

The god who can dance in Tirupuṉkūr where he dwells; and who stood as a column of fire to be searched by the Brahma on the lotus flower and Vishnu who were skilled in searching for him is the supreme one who practices singing and dancing.

Arunachala Siva.
6400
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 15, 2017, 12:30:06 PM »
Verse 8:

மலைய தனா ருடைய மதின்மூன்றும்
சிலைய தனா லெரித்தார் திருப்புன்கூர்த்
தலைவர் வல்ல வரக்கன் றருக்கினை
மலைய தனா லடர்த்து மகிழ்ந்தாரே.


The Lord in Tiruppuṉkūr who burnt the three cities of the enemies who were as strong as mountains, with a bow.
He felt joy in having removed the pride of the strong demon by the mountain (of Kailāsam).

Arunachala Siva.

6401
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 15, 2017, 12:27:36 PM »
Verse 7:


பாரும் விண்ணும் பரவித் தொழுதேத்தும்
தேர்கொள் வீதி விழவார் திருப்புன்கூர்
ஆர நின்ற வடிக ளவர்போலும்
கூர நின்ற வெயின்மூன் றெரித்தாரே.


In Tiruppuṉkūr where in the streets car festival is conducted, which is worshipped and praised by the people of this world and the celestial world,
the god who is suitable to that place is the one who burnt the three forts in which cruelty stayed permanently.

Arunachala Siva.

6402
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 15, 2017, 12:24:18 PM »
Verse  6:


தெரிந்தி லங்கு கழுநீர் வயற்செந்நெல்
திருந்த நின்ற வயல்சூழ் திருப்புன்கூர்ப்
பொருந்தி நின்ற வடிக ளவர்போலும்
விரிந்தி லங்கு சடைவெண் பிறையாரே.


The god who dwells in Tiruppuṉkūr, choosing it as an eminent shrine for him, where in the fields purple Indian water lilies are prominent to attract the attention of people, and red paddy crop which has become ready for harvest.
He is the one who adorns on his shining and spreading matted hair a white crescent
moon.

Arunachala Siva.


6403
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 15, 2017, 12:21:21 PM »
Verse  5:


பவள வண்ணப் பரிசார் திருமேனி
திகழும் வண்ண முறையுந் திருப்புன்கூர்
அழக ரென்னு மடிக ளவர்போலும்
புகழ நின்ற புரிபுன் சடையாரே.

The god who is praised as the beautiful one who dwells in Tiruppuṉkūr so that his sacred form which is like the color of the coral might shine well.
He is the god with a twisted golden matted hair, praised by all.
[The Etukai in this stanza is noteworthy.]

Arunachala Siva.

6404
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 15, 2017, 12:18:40 PM »
Verse  4:

கரையு லாவு கதிர்மா மணிமுத்தம்
திரையு லாவு வயல்சூழ் திருப்புன்கூர்
உரையி னல்ல பெருமா னவர்போலும்
விரையி னல்ல மலர்ச்சே வடியாரே.


The great one who is well-known by his fame and who dwells in Tiruppuṉkūr surrounded by fields where along with the waves pearls and big precious stones shedding light move about on the banks,
has red feet on which are strewn flowers of good fragrance.

Arunachala Siva.


6405
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 15, 2017, 12:15:32 PM »
Verse  3:


பங்க யங்கண் மலரும் பழனத்துச்
செங்க யல்கள் திளைக்குந் திருப்புன்கூர்க்
கங்கை தங்கு சடையா ரவர்போலும்
எங்க ளுச்சி யுறையும் மிறையாரே.

In the fields where lotus flowers blossom,
in Tiruppuṉkūr where red carp fish are found playing always,
the God on whose matted hair the Ganga stays is the Lord who dwells on the crown of our head.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 [427] 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... 3145