Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 [425] 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... 3072
6361
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:46:42 AM »
Verse  6:


மறைகலந்தவொலி பாடலோடாடல ராகிமழுவேந்தி
இறைகலந்தவின வெள்வளைசோரவென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
கறைகலந்தகடி யார்பொழில்நீடுயர் சோலைக்கதிர்சிந்தப்
பிறைகலந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


Dancing with singing Veda which is in the form of sound [as Vētam was not committed to writing it were in the form of sound), holding a battle-axe,
the thief who captivated my mind to make the collection of white bangles worn on the forearm to slip off. This person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram where that famous crescent moon scatters its light here and there in the very tall natural gardens and fragrant and dark flower gardens.

Arunachala Siva.

6362
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:43:36 AM »
Verse 5:


ஒருமைபெண்மையுடை யன்சடையன்விடை யூரும்மிவனென்ன
அருமையாகவுரை செய்யவமர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கருமைபெற்றகடல் கொள்ளமிதந்ததொர் காலம்மிதுவென்னப்
பெருமைபெற்றபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


The Lord has a lady in the self-same form; has matted locks of hair; has hairs plaited when my friends speak about him appreciatively that he rides on a bull. The thief who captivated my mind through the means of their talk and sat in my mind making it his own place, when the blue sea covered the earth at the end of the world.
The person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram which got the fame that it did not submerge but floated (on the water).

Arunachala Siva.
6363
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:40:34 AM »
Verse  4:


விண்மகிழ்ந்தமதி லெய்ததுமன்றி விளங்குதலையோட்டில்
உண்மகிழ்ந்துபலி தேரியவந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
மண்மகிழ்ந்தவர வம்மலர்க்கொன்றை மலிந்தவரைமார்பில்
பெண்மகிழ்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

In addition to having discharged an arrow on the forts which delighted in flying in the sky. [The three forts were made of gold, silver and iron;  the thief who captivated my mind, by coming to me in order to collect alms with gladness to heart, in the bright skull, in the chest comparable to the mountain where there are abundant Koṉṟai flowers and cobras which live in ant-hills desirous of them. This person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram and rejoices in having a lady (in the chest).


Arunachala Siva.6364
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:35:37 AM »
Verse  3:


நீர்பரந்தநிமிர் புன்சடைமேலோர் நிலாவெண்மதிசூடி
ஏர்பரந்தவின வெள்வளைசோரவென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஊர்பரந்தவுல கின்முதலாகிய வோரூரிதுவென்னப்
பேர்பரந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


Having adorned a white crescent moon that gives light, on the golden matted locks of hair standing upright on which the water has spread. The thief who captivated my mind, to make the group of white and beautiful bangles, to slip off my hand.
this person is truly the Lord residing gladly in Piramāpuram which has a fame spread far and wide as a place which is like a seed in the world which has many holy places.

Arunachala Siva.

6365
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:32:02 AM »
Verse  2:


முற்றலாமையிள நாகமோடேன முளைக்கொம்பவைபூண்டு
வற்றலோடுகல னாப்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கற்றல்கேட்டலுடை யார்பெரியார்கழல் கையால் தொழுதேத்தப்
பெற்றமூர்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.Having adorned himself with the mature shell of an aged tortoise, a young cobra and the horn of full growth of a pig, the thief who captivated my mind, having collected alms in a bowl of skull from which the flesh has completely disappeared. The great people who have learning and knowledge acquired by listening to words of wisdom worship with folded hands and praise him. This person is the Lord who rides on a bull and gladly resides in Piramāpuram.

Arunachala Siva.

6366
General topics / Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:22:55 AM »
The first three canons of Tevaram are by Saint Tiru Jnana Sambhandar.  I am giving the first canon verses now.

Sirkazhi - Tirup Pirama Puram:

Verse 1:

தோடுடையசெவி யன்விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூடிக்
காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஏடுடையமல ரான்முனை நாட்பணிந் தேத்தவருள்செய்த
பீடுடையபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


With studded ear and a pure silver moon-brooch,
Aboard a stud-taurus, adorned in charnel-ash
The lifter of my heart, of yore graced the coral-line lotus
Who piously extolled Him of Brahmapuram,the Lord truly He.

This decade was sung by the Saint when he was just three years old.
He was taken to the temple tank of Sirkazhi by his father.  While the father
was bathing, the child sat on the steps.  As he could not see his father, (who was
immersed in the tank for bath, the child cried.  Siva and Parvati appeared on the
sky and Parvati gave Her breast milk on a golden bowl and the child Jnana Sambandhar drank the milk, and when His father asked from where He took the
milk, the child showed the sky where Siva and Pavati were seen. At that time,
He sang this decade.

Arunachala Siva.       
 

6367
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:58:47 AM »
Verse  80:


செல்வத் திருவா ரூர்மேவும்
    செம்பொற் புற்றில் இனிதமர்ந்த
வில்வெற் புடையார் கழல்வணங்கி
    வீதி விடங்கப் பெருமானை
மல்லற் பவனி சேவித்து
    வாழ்ந்து நாளும் மனமகிழ்ந்து
சொல்வித் தகர்தாம் இருவர்களுந்
    தொடர்ந்த காத லுடன்சிறந்தார்.


Worshipping the feet of the Lord whose bow is
Mount Meru and who willingly abides at the Ant-Hill
In opulent Tiruvaaroor, and adoring Lord Veethi Vitangka
In His holy procession, in great delight they reveled
Every day and felt blessed; thus in resplendent devotion
They both -- the Adepts of language -- flourished.

Arunachala Siva.


6368
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:55:36 AM »
Verse  79:


மலைநாட் டரசர் பெருமானார்
    வணங்க வணங்கி எதிர்தழுவிக்
கலைநாட் பெருகு மதிமுகத்துப்
    பரவை யார்தங் கணவனார்
சிலைநாட் டியவெல் கொடியாரைச்
    சேரத் தந்தார் எனக்கங்கை
அலைநாட் கொன்றை முடிச்சடையார்
    அருளே போற்றி யுடனமர்ந்தார்.


When the king of Malai-Naadu adored him, he reciprocated
The adoration, and embraced him; the husband
Or Paravaiyaar whose visage is like unto the moon
Compact of all its digits, hailed the grace of the Lord
Whose matted hair displays the Ganga and the waving chaplets
Of Konrai flowers, for having conferred on him the friendship
Of the Chera king whose victorious flag glows
With the signum of the bow, and abode with him in joy.

Arunachala Siva.

6369
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:52:19 AM »
Verse 78:

ஆய சிறப்பிற் பூசனைகள்
    அளித்த வெல்லாம் அமர்ந்தருளித்
தூய நீறு தங்கள்திரு
    முடியில் வாங்கித் தொழுதணிந்து
மேய விருப்பி னுடனிருப்பக்
    கழறிற் றறிவார் மெய்த்தொண்டின்
சேய நீர்மை யடைந்தாராய்
    நம்பி செம்பொற் கழல்பணிந்தார்.Thus was performed gloriously the Maaheswara Pooja
Which the king accepted willingly; he received the holy ash,
Adored it and wore it on his crown; as in love
He could be accompanied with Nampi Aaroorar, the king
Fell at the feet decked with anklets wrought of ruddy gold
Of Nampi Aaroorar who was poised
In the beatitude of truly salvific servitorship.   

Arunachala Siva.6370
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:48:52 AM »
Verse  77:


பனிநீர் விரவு சந்தனத்தின்
    பசுங்கர்ப் பூர விரைக்கலவை
வனிதை யவர்கள் சமைத்தெடுப்பக்
    கொடுத்து மகிழ்மான் மதச்சாந்தும்
புனித நறும்பூ மாலைகளும்
    போற்றிக் கொடுத்துப் பொற்கொடியார்
இனிய பஞ்ச வாசமுடன்
    அடைக்காய் அமுது மேந்தினார்.


Fragrant paste compounded of sandal wood and fragrant
Karpoora mixed with dew, was prepared
By the handmaidens; this they handed over
To Paravaiyaar hailing her, along with musk as well as fresh
Garlands; she held out to the king
The tambool and the Pancha Vaasam.

Arunachala Siva.

6371
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:44:58 AM »
Verse  76:


ஒக்க அமுது செய்தருள
    வுயர்ந்த தவத்துப் பரவையார்
மிக்க விருப்பால் அமுது செய்வித்
    தருளி மேவும் பரிசனங்கள்
தக்க வகையால் அறுசுவையுந்
    தாம்வேண் டியவா றினிதருந்தத்
தொக்க மகிழ்ச்சி களிசிறப்பத்
    தூயவிருந்தின் கடன்முடித்தார்.


As they sat together for the feast, Paravaiyaar
Of lofty tapas fed them both in exceeding devotion;
The king's retinue also ate the food of six-fold flavor
Joyously, with such helpings as they desired
To their hearts' content; thus in great delight she did
The sacred duty of feasting the guests.

Arunachala Siva.   

6372
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:41:58 AM »
Verse  75:


ஆண்ட நம்பி பெருமாளை
    யுடனே யமுது செய்தருள
வேண்டு மென்ன ஆங்கவரும்
    விரைந்து வணங்கி வெருவுறலும்
நீண்ட தடக்கை பிடித்தருளி
    மீண்டும் நேரே குறைகொள்ள
ஈண்ட அமுது செய்வதனுக்
    கிசைந்தார் பொறையர்க் கிறையவனார்.


When Nampi Aaroorar invited the Chera king to eat
In his company he shuddered, and adored him forthwith;
Thereupon holding his long and strong hands
When Nampi Aaroorar beseeched him, the king of Cheras
Consented to eat in his company.

Arunachala Siva.


6373
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:39:04 AM »
Verse  74:


சேரர் பெருமான் எழுந்தருளி
    அமுது செய்யச் செய்தவத்தால்
தாரின் மலிபூங் குழல்மடவாய்
    தாழா தமுது செய்வியெனப்
பாரின் மலிசீர் வன்றொண்டர்
    அருளிச் செய்யப் பரிகலங்கள்
ஏரின் விளங்கத் திருக்கரத்தில்
    இரண்டு படியா ஏற்றுதலும்.


Van-tondar of established renown in this world,
Bade his wife thus: "O damsel whose locks are decked
With chaplets, by reason of the tapas wrought by us
In our past, we are blessed to feed the Chera lord
Who has arrived here; now delay not to serve him with food."
Thus told, with her beauteous and sacred hands
She laid two seats in two different places.

Arunachala Siva.   

6374
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:35:36 AM »
Verse  73:


அரசர்க் கமைத்த சிறப்பினும்மேல்
    அடியார்க் கேற்கும் படியாக
விரவிப் பெருகும் அன்பினுடன்
    விரும்பும் அமுது சமைத்ததற்பின்
புரசைக் களிற்றுச் சேரலனார்
    புடைசூழ்ந் தவரோ டமுதுசெயப்
பரவைப் பிறந்த திருவனைய
    பரவை யார்வந் தறிவித்தார்.

The dishes prepared for the servitors excelled
Those that were cooked for the king; having so cooked
The toothsome dishes, Paravaiyaar who was like unto
The ocean-born Lakshmi, told her husband to invite
The Chera king endowed with elephants
To whose necks ropes were fastened,
To partake of the nectarean food with all that came with him.

Arunachala Siva.

6375
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:32:45 AM »
Verse  72:


தாண்டு புரவிச் சேரர்குலப்
    பெருமாள் தமக்குத் திருவமுது
தூண்டு சோதி விளக்கனையார்
    அமைக்கத் துணைவர் சொல்லுதலும்
வேண்டும் பரிசு வெவ்வேறு
    விதத்துக் கறியும் போனகமும்
ஈண்டச் சமைப்பித் துடன்வந்தார்க்
    கெல்லாம் இயல்பின் விருந்தமைத்தார்.When the husband bade her who was like unto
A luster-inducing lamp, prepare a feast for the lord
Of the Chera dynasty who was endowed with galloping steeds,
She in all celerity cooked manifold dishes
Of curry and rice of such flavor that would
Please the royal palate; she had the feast prepared
For all the guests that came with the king.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 [425] 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... 3072