Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 [424] 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... 3130
6346
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 11:39:48 AM »
Verse  141:

கொங்கு நாடு கடந்துபோய்க்
    குலவு மலைநாட் டெல்லையுற
நங்கள் பெருமான் தோழனார்
    நம்பி தம்பி ரான்தோழர்
அங்க ணுடனே யணையவெழுந்து
    அருளா நின்றார் எனும்விருப்பால்
எங்கும் அந்நாட் டுள்ளவர்கள்
    எல்லாம் எதிர்கொண் டின்புறுவார்.

கொங்கர் நாட்டைக் கடந்து சென்று, விளங்கும் மலை நாட்டின் எல்லையை அடைய, `நம் சேரர் பெருமானின் தோழ ரான, தம்பிரான் தோழர், அங்கு ஒருசேர அணைவதற்குப் புறப்பட்டு வருகின்றார்' என்ற விருப்பத்தினால், அந்நாட்டில் உள்ளவர்கள் எல்லாரும், அவர்களை வரவேற்று எதிர்கொண்டு இன்பம் அடைவார் களாகி,

(English Prose Translation Not avaialble.)

Arunachala Siva.

6347
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:18:32 AM »
Verse  11:


சினமலி கரியுரி செய்தசிவ னுறைதரு திருமிழ லையைமிகு
தனமனர் சிரபுர நகரிறை தமிழ்விர கனதுரை யொருபதும்
மனமகிழ் வொடுபயில் பவரெழின் மலர்மகள் கலைமகள் சயமகள்
இனமலி புகழ்மக ளிசைதர இருநில னிடையினி தமர்வரே.


About Tiruveezhimizhalai where Siva who flayed an angry elephant, dwells,
the ten verses of the expert in Tamizh who is the chief of the city of Sirāpuram (Chīkāḻi) where great wealthy people live, those who practice singing them with their hearts full of joy, will live happily in this wide world, as the goddess of wealth, goddess of knowledge, goddess of victory and goddess of fame which is of several kinds, being united in them.

Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai concluded.

Arunachala Siva.

6348
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:14:55 AM »
Verse  10:


இகழுரு வொடுபறி தலைகொடும் இழிதொழின் மலிசமண் விரகினர்
திகழ்துவ ருடையுடல் பொதிபவர் கெடவடி யவர்மிக வருளிய
புகழுடை யிறையுறை பதிபுனல் அணிகடல் புடைதழு வியபுவி
திகழ்சுரர் தருநிகர் கொடையினர் செறிவொடு திகழ்திரு மிழலையே.


The Jains who are cunning and commit mean acts with bodies to be despised and with plucking the hairs on their heads, and the Buddhists who cover their bodies with a robe soaked in shining yellow ochre, to meet with ruin, granting his grace to devotees in an abundant measure, is the city where the master with fame dwells.
It is eminent Tiruveezhimizhalai,  where in this earth which is surrounded by the ocean of beautiful water, liberal donors who can be compared to the Kaṟpakam, the divine tree, are conspicuous by their modesty.

Arunachala Siva.6349
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:11:05 AM »
Verse  9:


அயனொடு மெழிலமர் மலர்மகள் மகிழ்கண னளவிட லொழியவொர்
பயமுறு வகைதழ னிகழ்வதொர் படியுரு வதுவர வரன்முறை
சயசய வெனமிகு துதிசெய வெளியுரு வியவவ னுறைபதி
செயநில வியமதின் மதியது தவழ்தர வுயர்திரு மிழலையே.


Kaṇṇaṉ who is the joy of the beautiful goddess of wealth who is seated in the red lotus, along with Brahma, to give up measuring assuming a form which was shining as a mass of fire to be frightened, the abode of Siva who went beyond the sky for both of them to praise very much saying victory, victory! It is Tiruveezhimizhalai where on the wall of fortification which was always victorious and so high that the moon had to crawl on it.

Arunachala Siva.

6350
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:06:07 AM »
Verse  8:


அரனுறை தருகயி லையைநிலை குலைவது செய்ததச முகனது
கரமிரு பதுநெரி தரவிரல் நிறுவிய கழலடி யுடையவன்
வரன்முறை யுலகவை தருமலர் வளர்மறை யவன்வழி வழுவிய
சிரமது கொடுபலி திரிதரு சிவனுறை பதிதிரு மிழலையே.

Sivaṉ who has feet which wear Kazhalai, and who set up his toe to crush the twenty hands of the demon of ten faces who shook the mountain, Kailash, where Haraṉ dwells, from its position. Holding the skull of Brahma who is thriving on a lotus flower, who erred from the right path, and who created all the worlds according to tradition,
Tiruveezhimizhalai  is the place where Siva who wanders for alms, dwells.

Arunachala Siva.


6351
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:00:22 AM »
Verse  7:


வசையறு வலிவன சரவுரு வதுகொடு நினைவரு தவமுயல்
விசையன திறன்மலை மகளறி வுறுதிற லமர்மிடல் கொடுசெய்து
அசைவில படையருள் புரிதரும் அவனுறை பதியது மிகுதரு
திசையினின் மலர்குல வியசெறி பொழின்மலி தருதிரு மிழலையே.Assuming the form of a hunter possessing strength without any blemish, and fighting strongly with Vijayan who performed such severe penance that even sages could not think of, so that Pārvati can know his strength. The city where the god who granted a weapon which knows no defeat, dwells, is Tiruveezhimizhalai where there are many dense gardens where flowers are shining wherever one turns his looks.


Arunachala Siva.


6352
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 09:56:09 AM »
Verse 5:


அணிபெறு வடமர நிழலினில் அமர்வொடு மடியிணை யிருவர்கள்
பணிதர வறநெறி மறையொடும் அருளிய பரனுறை விடமொளி
மணிபொரு வருமர கதநில மலிபுன லணைதரு வயலணி
திணிபொழி றருமண மதுநுகர் அறுபத முரல்திரு மிழலையே.


When the four sages two on each side made obeisance to the feet, being seated under the shade of the beautiful banyan tree, the abode of the supreme god who expounded the right conduct with Vedas, is Tiruveezhimizhalai, which is made beautiful of fields where abundant water is in the ground, which is like the emerald which has no comparison with any other brilliant precious stone, because of its depth.
Tiruveezhimizhalai, where bees having six legs hum having sucked the fragrant honey in the dense gardens.

Arunachala Siva.

6353
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 09:51:09 AM »
Verse  4:

மலைமக டனையிகழ் வதுசெய்த மதியறு சிறுமன வனதுயர்
தலையினொ டழலுரு வனகர மறமுனி வுசெய்தவ னுறைபதி
கலைநில வியபுல வர்களிடர் களைதரு கொடைபயில் பவர்மிகு
சிலைமலி மதிள்புடை தழுவிய திகழ்பொழில் வளர்திரு மிழலையே.


Along with the head of Dakshaṉ of little mind and devoid of good sense who despised Pārvati, the abode of Siva who cut off the seven hands of the god of fire to be served (as the hands of the god of fire are seven in number the plural case ending is used) is Tirumveezhimizhalai, where thriving gardens are by the side of the wall of enclosure built of stones and where liberal donors are on the increases who completely remove the needs of poets in whom knowledge is permanent.

Arunachala Siva.

6354
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 09:46:24 AM »
Verse  2:


தரையொடு திவிதல நலிதரு தகுதிற லுறுசல தரனது
வரையன தலைவிசை யொடுவரு திகிரியை யரிபெற வருளினன்
உரைமலி தருசுர நதிமதி பொதிசடை யவனுறை பதிமிகு
திரைமலி கடன்மண லணிதரு பெறுதிடர் வளர்திரு மிழலையே.


Siva granted the discus which served and brought the head of Jalantaran which was like a mountain with speed and had such prowess to harass heaven as well as this earth. The place where Siva who contains in his matted hairs the Ganga, by the river of gods and a crescent, is Tiruveezhaimizhalai where high level grounds that grow in extent and are made beautiful by the sound of the sea where there are many waves.

Arunachala Siva.
6355
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 09:40:54 AM »
Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:


தடநில வியமலை நிறுவியொர் தழலுமிழ் தருபட வரவுகொ
டடலசு ரரொடம ரர்களலை கடல்கடை வுழியெழு மிகுசின
விடமடை தருமிட றுடையவன் விடைமிசை வருமவ னுறைபதி
திடமலி தருமறை முறையுணர் மறையவர் நிறைதிரு மிழலையே.


Having set up a spacious mountain (Mantaaramalai) using the serpent with a hood and vomiting fire, as a cord for turning the churn-stiff,
when the demons and the immortals churned the roaming ocean (of milk),
Siva has a neck which the poison which rose with great fury reached as its refuge.
the abode of the god who comes riding on a bull, is Tiruveezhimizaḻai where Brahmins who understood the Vedas in the proper manner as they possess steady state of mind in an abundant measure;

Arunachala Siva.

6356
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 09:35:36 AM »
Verse 140:


ஆய செயலின் அதிசயத்தைக்
    கண்டக் கரையில் ஐயாறு
மேய பெருமான் அருள்போற்றி
    வீழ்ந்து தாழ்ந்து மேல்பாற்போய்த்
தூய மதிவாழ்சடையார்தம்
    பதிகள் பிறவுந் தொழுதேத்திச்
சேய கொங்கர் நாடணைந்தார்
    திருவா ரூரர் சேரருடன்.Marveling much at the miracle, they hailed the grace
Of the Lord of Ariyaaru from the other bank of the river;
They prostrated on the ground in adoration, rose up
And moved westward adoring and hailing the Lord
Who wears the white crescent moon in His matted hair
At His other shrines; thus Tiru Aaroorar reached
The splendorous county of the Kongku with the Chera king.

Arunachala Siva.

6357
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 09:32:10 AM »
Verse 139:


அங்கண் அரனார் கருணையினை
    ஆற்றா தாற்றித் திளைத்திறைஞ்சித்
தங்கள் பெருமான் திருவருளால்
    தாழ்ந்து மீண்டுந் தடம்பொன்னிப்
பொங்கு நதியின் முன்வந்த
    படியே நடுவு போந்தேறத்
துங்க வரைபோல் நின்றநீர்
    துரந்து தொடரப் பெருகியதால்.


They hailed the compassion of the Merciful One
In love insatiate; plunged as it were, in devotion, they
Adored Him; then they prostrated before their Lord
And blessed with His grace, moved out; they passed
Through the midst of the river as before, and when
They reached the other side, the water that stood
Like a great mountain, began to spread and rush forth.

Arunachala Siva.

6358
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 09:29:34 AM »
Verse  138:


செஞ்சொல் தமிழ்நா வலர்கோனும்
    சேரர் பிரானும் தம்பெருமான்
எஞ்ச லில்லா நிறைஆற்றின்
    இடையே யளித்த மணல்வழியில்
தஞ்ச முடைய பரிசனமும்
    தாமும் ஏறித் தலைச்சென்று
பஞ்ச நதிவா ணரைப்பணிந்து
    விழுந்தார் எழுந்தார் பரவினார்.


The Prince of Naavaloor--the wielder of redemptive words--,
And the Chera king, with the retinues attached to them,
Fared forth through the flawless sandy passage
Vouchsafed to them by their Lord, and crossed the river;
They came before the Lord of the five rivers
Fell prostrate before Him, rose up and hailed Him.

Arunachala Siva.


6359
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 09:26:18 AM »
Verse 137:

நம்பி பாதஞ் சேரமான்
    பெருமாள் பணிய நாவலூர்ச்
செம்பொன் முந்நூன் மணிமார்பர்
    சேரர் பெருமான் எதிர்வணங்கி
உம்பர் நாதர் உமக்களித்த
    தன்றோ என்ன வுடன்மகிழ்ந்து
தம்பி ரானைப் போற்றிசைத்துத்
    தடங்கா வேரி நடுவணைந்தார்.


Cheramaan Perumaan fell at the feet of Aaroorar,
And Navaloorar, the wearer of golden sacred thread on his
Beauteous chest, reciprocating the obeisance, said:
"Behold the grace of the Lord vouchsafed to you!"
In joy they hailed the Lord and moved into the midst
Of the vast Kaveri.   

Arunachala Siva.

6360
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 09:23:23 AM »
Verse 136:

விண்ணின் முட்டும் பெருக்காறு
    மேல்பாற் பளிக்கு வெற்பென்ன
நண்ணி நிற்கக் கீழ்பால்நீர்
    வடிந்த நடுவு நல்லவழி
பண்ணிக் குளிர்ந்த மணற்பரப்பக்
    கண்ட தொண்டர் பயில்மாரி
கண்ணிற் பொழிந்து மயிர்ப்புளகங்
    கலக்கக் கைஅஞ் சலிகுவித்தார்.


he flooding river that swelled sky-high, stood firmly
Like a crystal hill on the west; on the east where
The water had drained, the parted and goodly way,
Made soft with the spread of cool sand, was revealed;
The servitors that beheld this, rained tears from their eyes;
The hair on their thrilled bodies stood erect;
Folding their hands above their heads they adored the Lord.   


Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 [424] 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... 3130