Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 [424] 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... 2949
6346
Verse  6:காணுங் கரணங்கள் எல்லாம்பே ரின்பமெனப்
பேணும் அடியார் பிறப்பகலக் - காணும்
பெரியானை நெஞ்சே பெருந்துறையில் என்றும்
பிரியானை வாயாரப் பேசு.He is the lofty One who,
to do away,
once for all,
With the birth-cycle of His devotees,
endowed them with Siva-karanas which they foster as the very forms of bliss.
He never parts from Perunthurai.
O heart,
hail Him with full-throated ease.

Arunachala Siva.

6347
Verse 5:நண்ணிப் பெருந்துறையை நம்மிடர்கள் போயகல
எண்ணி எழுகோ கழிக்கரசைப் பண்ணின்
மொழியாளோ டுத்தர கோசமங்கை மன்னிக்
கழியா திருந்தவனைக் காண்.


Resolved to do away with our troubles,
He repaired to Perunturai;
He is the King Of Kokazhi;
Eke He abides for ever at Uttharakosamangkai with Her of tunefully melodious words.
Do behold Him.

Arunachala Siva.

6348
Verse  4:வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல்வினையை மாய்ப்பாருந்
தாழ்ந்துலகம் ஏத்தத் தகுவாருஞ் சூழ்ந்தமரர்
சென்றிறைஞ்சி ஏத்தும் திருவார் பெருந்துறையை
நன்றிறைஞ்சி ஏத்தும் நமர்.


They that truly live their lives,
they that do away with the fierce Karma and they that merit the humble adoration of the world hail sumptuously the Grace-abounding Perunthurai to which the supernals repair in their strength,
circumambulate,
pay Obeisance and hail.
It is these who are our people.

Arunachala Siva.


6349
Verse  3:


காட்டகத்து வேடன் கடலில் வலைவாணன்
நாட்டிற் பரிபாகன் நம்வினையை வீட்டி
அருளும் பெருந்துறையான் அங்கமல பாதம்
மருளுங் கெடநெஞ்சே வாழ்த்து.He is a Hunter* in the jungle,
in the sea A Piscator** and in the Pandya land a Horseman.***
He is of Perunthurai who annuls our Karma and grants grace to us.
O heart,
hail His beautiful and lotus-like feet to annihilate bewilderment.


(* for Arjuna.  ** In the case of a devotee near Madurai.
*** In case of Pandya while selling horses (which are jackals.)

Arunachala Siva.

6350
39.  For whom the mind is non existent, whose state is the Self of Brahman, who is the Self of yoga,
who is endowed with yoga alone is Videha Mukta.

40.  One for whom consciousness alone is, all forms of mind are given up, all modifications of qualities
and their absence are terminated -- alone is the Videha Mukta.

41.  One for whom there are no time and space, nothing to comprehend, nothing to remember even if
supreme, who has renounced even certitude, alone is the Videha Mukta.

42.  One whose bliss is of the Bhuma - the Ground, and the transcendental, who is purged of all material
enjoyment, who is the witness, devoid of any witness for oneself is the Videha Mukta.

43.  Let it be 'he'.  Let it be 'someone'.  Let it be 'none'.  Be it a little.  Be it not even a little.  Be it none.
Be it Self or non self, the conscious Self and consciousness or inertness - all these am I.

44. One for whom the world is non self, not even of the form of Brahman, who is of the form of oneself,
who is the light of oneself alone is the Videha Mukta.

45.  One who is blissful transcending words, bereft of all senses, who is beyond all transcendental states
is alone the Videha Mukta.

46.  One who is beyond the modes of the mind, who does not illuminate them and who is devoid of all
such mental activity alone is the Videha Mukta.

Arunachala Siva.
 
           

6351
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 21, 2016, 09:58:26 AM »
Verse  890:


அந்நகரில் அமர்ந்தங்கண் இனிது மேவி
    ஆழிபுடை சூழ்ந்தொலிக்கும் ஈழந் தன்னில்
மன்னுதிருக் கோணமலை மகிழ்ந்த செங்கண்
    மழவிடையார் தமைப்போற்றி வணங்கிப் பாடிச்
சென்னிமதி புனைமாட மாதோட்டத்தில்
    திருக்கேதீச் சரத்தண்ணல் செய்ய பாதம்
உன்னிமிகப் பணிந்தேத்தி அன்பரோடும்
    உலவாத கிழிபெற்றார் உவகை யுற்றார்.Even as he sojourned there willingly, he hymned
And hailed the Lord-Rider of the red-eyed Bull,
Willingly abiding at the everlasting shrine
Of Tirukonamalai in Srilanka--
On all sides girt with the resounding sea--;
His thought set deeply on the roseate feet of the Lord
Of Tirukkedeecchuram of Maathottam-- the tops
Of whose mansions touch the moon--, the godly child
Who, of yore, received from the Lord
The inexhaustible Kizhi, paid obeisance to Him
And hymned Him; it was thus he sojourned there
In the company of holy devotees.   

Arunachala Siva.


6352
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 21, 2016, 09:55:39 AM »
Verse  889:


சேதுவின்கண் செங்கண்மால் பூசை செய்த
    சிவபெருமான் தனைப்பாடிப் பணிந்து போந்து
காதலுடன் அந்நகரில் இனிது மேவிக்
    கண்ணுதலான் திருத்தொண்டர் ஆனார்க் கெல்லாம்
கோதில்புகழ்ப் பாண்டிமா தேவி யார்மெய்க்
    குலச்சிறையார் குறைவறுத்துப் போற்றிச் செல்ல
நாதர்தமை நாள்தோறும் வணங்கி ஏத்தி
    நளிர்வேலைக் கரையில்நயந் திருந்தா ரன்றே.


Having adored and hymned Lord Siva at Setu
Unto whom the red-eyed Vishnu performed Pooja,
He moved out of the shrine; he sweetly sojourned
In that town, in love; the flawlessly glorious
And great consort of the Pandya, and Kulacchiraiyaar
Who was poised in the truthful way, did away
With all types of want which beset the servitors
Of the brow-eyed Lord, and thus protected them
And hailed the Lord; the godly child daily hailed
The Lord and worshipped Him and sojourned
At that cool and refreshing littoral town.   

Arunachala Siva.

6353
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 21, 2016, 09:53:12 AM »
Verse  888:


செங்கண்மால் வழிபட்ட கோயில் நண்ணித்
      திருமுன்பு தாழ்ந்தெழுந்து தென்ன னோடும்
மங்கையர்க்கு நாயகியார் தாமும் மெய்ம்மை
    மந்திரியா ரும்சூழ மணிநீள் வாயில்
பொங்கியெழும் விருப்பினால் உடனே புக்குப்
    புடைவலங்கொண் டுள்ளணைவார் போற்றி செய்து
பங்கயச் செங் கைகுவித்துப் பணிந்து நின்று
    பாடினார் மன்னவனும் பரவி யேத்த.Reaching the temple worshipped by the red-eyed Vishnu,
He prostrated on the ground before it, and rose up;
Followed by the Pandya, Mangkayarkkarasi
And the minister poised in the truthful way, he moved
Into the temple of long and beauteous threshold.
In swelling love, and completed his circumambulation;
Then he moved into the Adytum; hailed by the king
The godly child standing and folding
His lotus-like hands in adoration, hymned the Lord.

Arunachala Siva.

6354
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 21, 2016, 09:50:58 AM »
Verse  887:புண்ணியனார் நெல்வேலி பணிந்து போற்றிப்
    புரிசடையார் திருப்பதிகள் பிறவும் சென்று
நண்ணியினி தமர்ந்தங்கு நயந்துபாடி
    நற்றொண்ட ருடன்நாளும் போற்றிச் செல்வார்
விண்ணவரைச் செற்றுகந்தான் இலங்கை செற்ற
    மிக்கபெரும் பாதகத்தை நீக்க வேண்டித்
திண்ணியபொற் சிலைத்தடக்கை இராமன் செய்த
    திருவிரா மேச்சரத்தைச் சென்று சேர்ந்தார்.


Having adored and taken leave of the Pious One
Of Nelveli, he fared forth adoring the Lord
At His many shrines; there he sojourned and hymned
The Lord; the godly child who daily hailed the Lord
In the holy company of servitors, arrived
At Tiruviraamecchuram where Rama of lovely
And long arms-- the wielder of the puissant bow--,
Consecrated the shrine of the Lord to rid himself
Of the exceedingly great sin of killing Ravana of Lanka
Who having destroyed the Devas, reveled in joy.

Arunachala Siva.

6355
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 21, 2016, 09:48:13 AM »
Verse   886:


பற்றார்தம் புறங்கள்மலைச் சிலையால் செற்ற
    பரமனார் திருப்புத்தூர் பணிந்து போந்து
புற்றாரும் பணிபூண்ட புனித னார்தம்
    பூவணத்தைப் புக்கிறைஞ்சிப் புகழ்ந்து பாடிக்
கற்றார்கள் தொழுதேத்துங் கானப் பேரும்
    கைதொழுது தமிழ்பாடிச் சுழியல் போற்றிக்
குற்றாலங் குறும்பலாக் கும்பிட் டேத்திக்
    கூற்றுதைத்தார் நெல்வேலி குறுகினாரே.


Having worshipped and taken leave of the Supreme One
Of Tiru-p-Putthoor, the Lord who smote
With His bow the triple hostile mountainous cities,
He came to Poovanam of the Holy One-- decked with snakes
That abide in ant-hills--, and hailed
And hymned the Lord there; then he came
To Kaanapper hailed by the learned, and there adored
And hymned the Lord, in Tamizh; he then adored
The Lord at Suzhiyal and came to Courtaalam
And there hailed the Lord and also
The Kurumpalaa, and then came to Nelveli
Where abides the Lord who smote Death

Arunachala Siva.

6356
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 21, 2016, 09:45:57 AM »
Verse  885:ஆறணிந்தார் தமைவணங்கி அங்குப் போற்றி
    அணிஆப்ப னூரணைந்து பணிந்து பாடி
நீறணிந்த செல்வர்பதி பிறவுஞ் சேர்ந்து
    நிலவுதிருப் பதிகங்கள் நிகழப் பாடிச்
சேறணிந்த வயற்பழனக் கழனி சூழ்ந்த
    சிரபுரத்து வந்தருளுஞ் செல்வர் செங்கண்
ஏறணிந்த வெல்கொடியார் திருப்புத் தூரை
    எய்திஇறைஞ் சிச்சிலநாள்அங் கிருந்தா ரன்றே.


He adored and hailed the river-crested Lord; then he came
To beauteous Aappanoor and there hymned and hailed Him.
He also adored in many a shrine the Lord
That glows resplendent with the holy ash, and hymned Him
In ever-during and divine decades; the opulent lord
Of Sirapuram girt with miry fields, then in love,
Came to Tirupputthoor where abides the Lord
Whose banner sports the red-eyed Bull, and adored Him;
He was pleased to sojourn there.

Arunachala Siva.

6357
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 21, 2016, 09:42:52 AM »
Verse  884:தேன்நிலவு பொழில் மதுரைப் புறத்துப் போந்த
    தென்னவனார் தேவியார் அமைச்சர் சிந்தை
ஊன்நெகிழும் படியழிந்தங் கொழுகு கண்ணீர்
    பாய்ந்திழிய உணர்வின்றி வீழக் கண்டே
யான்உம்மைப் பிரியாத வண்ணம் இந்நாட்
    டிறைவர்பதி யெனைப்பலவும் பணிவீ ரென்று
ஞானமுணர் வார்அருள அவரும் போத
    நம்பர்திருப் பரங்குன்றை நண்ணி னாரே.


When they came to the outskirts of Madurai
Rich in meliferous gardens, the Pandya,
His consort and the minister rained tears
Of love that thawed their flesh; they stood
Bewildered when they thought of the divine child?s parting;
Anon they fell into an in-conscient swoon; witnessing this,
The divine child of Gnosis graciously said:
"May you accompany me during these days
Of my pilgrimage to the holy shrines of the Lord."
Thus blessed, they followed him, and ere long,
They arrived at the Lord's Tirupparangkunram.

Arunachala Siva.

6358
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 21, 2016, 09:40:26 AM »
Verse 883:


ஆலின்கீழ் நால்வர்க்கன்
    றறமுரைத்த அங்கணனை
நூலின்கட் பொருள்பாடி
    நூலறிவார்க் கீந்தானைக்
காலம்பெற் றினிதிறைஞ்சிக்
    கைதொழுது புறம்போந்தார்
சீலங்கொள் தென்னவனும்
    தேவியரும் உடன்போத.He adored the Merciful One who, seated under
The Banyan Tree taught the Four, the Dharma;
He hailed the Lord who graced the builders of Poesy
With the true Grammar of Aka-p-porul.
He duly worshipped Him at the hour ordained
And with His leave fared forth; with the Pandya
Established in the glorious way, and his consort.

Arunachala Siva.


6359
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 21, 2016, 09:37:54 AM »
Verse   882:திருப்பதிகந் திருக்கடைக்காப்
புச்சாத்திச் சிறப்பின்மிகு
விருப்பினால் அவர்தமக்கு
அருப்புறுமெய்க் காதல்புரி
அடியவர்கள் தம்மோடும்
பொருப்புறுகைச் சிலையார்சேர்
பதிபிறவும் தொழப்போவார்.

He completed the divine decade; in great love
He had his father treated to sumptuous victuals;
Thus the days passed on; he then longed to adore
The Lord whose bow is a hill, at His other shrines
With servitors of true and burgeoning love.   

Arunachala Siva.


6360
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 21, 2016, 09:34:19 AM »
Verse  881:மண்ணில்நல்ல என்றெடுத்து
    மனத்தெழுந்த பெருமகிழ்ச்சி
உண்ணிறைந்த காதலினால்
    கண்ணருவி பாய்ந்தொழுக
அண்ணலார் தமைவினவித்
    திருப்பதிகம் அருள்செய்தார்
தண்ணறும்பூஞ் செங்கமலத்
    தாரணிந்த தமிழ்விரகர்.


The Adept of Tamizh, the wearer of a cool and fragrant
Garland of red-lotuses, hymned in grace
The divine decade beginning with the words
"Mannilnalla vannam"; by reason of the great gladness
That welled up in him and the love coursing full within,
His eyes rained tears; even thus he sang
Inquiring his father of the Merciful One.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 [424] 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... 2949