Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 [424] 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... 3072
6346
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 24, 2016, 09:56:38 AM »
Verse  4:

நீரின்மல்குசடை யன்விடையன்அடை யார்தம்மரண்மூன்றுஞ்
சீரின்மல்குமலை யேசிலையாகமு னிந்தானுலகுய்யக்
காரின்மல்குகடல் நஞ்சமதுண்ட கடவுள்ளிடமென்பர்
ஊரின்மல்கிவளர் செம்மையினாலுயர் வெய்தும்புகலூரே.


Siva has matted locks filled with water;  has a bull. He destroyed with anger using a mountain eminent by its fame as bow, the three forts of the enemies.
the place of the God who consumed the poison that rose in the ocean of increasing black color, to save the world from destruction. People say it is Pukalūr which attains greatness by its right conduct which increases in many villages, by several stages.


Arunachala Siva.

6347
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 24, 2016, 09:52:38 AM »
Verse  3:

பண்ணிலாவும்மறை பாடலினான்இறை சேரும்வளையங்கைப்
பெண்ணிலாவவுடை யான்பெரியார்கழல் என்றுந்தொழுதேத்த
உண்ணிலாவியவர் சிந்தையுள்நீங்கா வொருவன்னிடமென்பர்
மண்ணிலாவும்மடி யார்குடிமைத்தொழின் மல்கும்புகலூரே.


Siva sings Vedam-s which have music of their own, has a lady who has a beautiful hand in whose wrists bangles are worn, to stay permanently with him, when great people of spiritual wisdom always worship and praise him, staying in their hearts.  It is the place of the unequalled. Siva who does not leave the minds of such people. This is definitely Pukalūr where the devotees who live on this world are flourishing in their agricultural operations; that is what people say.

Arunachala Siva.

6348
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 24, 2016, 09:48:44 AM »
Verse  2:

காதிலங்குகுழை யன்னிழைசேர்திரு மார்பன்னொருபாகம்
மாதிலங்குதிரு மேனியினான்கரு மானின்னுரியாடை
மீதிலங்கவணிந் தானிமையோர்தொழ மேவும்மிடஞ்சோலைப்
போதிலங்குநசை யால்வரிவண்டிசை பாடும்புகலூரே.Siva has on his ear a shining men's ear-ring.
has a holy chest in which he wears a sacred thread.
has a beautiful body in the half of which a lady is conspicuous.
wears as an upper cloth the skin of the black antelope.
the place where he dwells to be worshipped by the celestial beings who do not wink.
is Pukalūr where in the flowers of the gardens beetles with lines on their bodies hum like music desiring honey.

Arunachala Siva.6349
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 24, 2016, 09:45:25 AM »
Tirup Pukalur:

Verse  1:

குறிகலந்தவிசை பாடலினான்நசை யாலிவ்வுலகெல்லாம்
நெறிகலந்ததொரு நீர்மையனாயெரு தேறிப்பலிபேணி
முறிகலந்ததொரு தோலரைமேலுடை யானிடமொய்ம்மலரின்
பொறிகலந்தபொழில் சூழ்ந்தயலேபுய லாரும்புகலூரே.


Siva sings music which is combined with some suggestion.
Having the nature of being united with the souls of this world with desire according to their stages of spiritual development.
Riding on a bull and desiring alms.
Civaṉ wears tiger's skin which he flayed, on his waist.
His place is Pukalūr by the side of which [there are] gardens which have beetles in the dense flowers.

Arunachala Siva.

6350
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 08:19:55 AM »
Verse 90:


அங்கு வைகிப் பணிந்தருளால்
    போவார் அகன்சோ ணாட்டரனார்
தங்குமிடங்கள் வணங்கிப் போய்ப்
    பாண்டி நாடு தனைச்சார்ந்து
திங்கண் முடியார் திருப்புத்தூர்
    இறைஞ்சிப் போந்து சேண்விளங்கு
மங்குல் தவழும் மணிமாட
    மதுரை மூதூர் வந்தணைந்தார்.


They sojourned there, and blessed with the gracious leave
Of the Lord, they marched on adoring the shrines of Lord Hara
In His many shrines in the Chozha realm; they reached
The Paandya country where they adored the crescent-crested
Lord at Tirupputthoor and moved on and reached
They hoary city of Madurai rich in cloud-capped mansions.

Arunachala Siva.

6351
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 08:16:26 AM »
Verse  89:


கோடிக் குழகர் கோயில்அயல்
    குடிக ளொன்றும் புறத்தெங்கும்
நாடிக் காணா துள்புக்கு
    நம்பர் பாதந் தொழுதுள்ளம்
வாடிக் கடிதாய்க் கடற்காற்றென்று
    எடுத்து மலர்க்கண் ணீர்வாரப்
பாடிக் காடு காள்புணர்ந்த
    பரிசும் பதிகத் திடைவைத்தார்.


At or near about the shrine of Kodikkuzhakar he searched
For dwelling houses and found none; he entered the shrine
And adored the Lord's feet; with a languishing heart
And flower-eyes pouring tears, Aaroorar hymned a decad which opened
Thus: "Katithaai-k-Katarkaatru." In that decade he sang
Of the Lord's abiding there with Vana Durga.

Arunachala Siva.


6352
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 08:13:46 AM »
Verse  88:

எழுந்து பணிந்து புறத்தெய்தி
    இருவர் பெருந்தொண் டருஞ்சிலநாள்
செழுந்தண் பழனப் பதியதனுள்
    அமர்ந்து தென்பால் திரைக்கடனஞ்
சழுந்து மிடற்றார் அகத்தியான்
    பள்ளி யிறைஞ்சி அவிர்மதியக்
கொழுந்து வளர்செஞ் சடைக்குழகர்
    கோடிக் கோயில் குறுகினார்.

They rose up and moved out adoring the Lord;
Both the great servitors sojourned in that town
Rich in cool and fecund fields; even as they abode
There, they visited Akatthiyaanpalli
Situate in the South and adored its Lord whose throat
Holds the venom of the billowy ocean; then they came
To Kodikkoyil of the beauteous One who is crescent-crested.   

Arunachala Siva.

6353
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 08:09:51 AM »
Verse 87:


நிறைந்த மறைகள் அர்ச்சித்த
    நீடு மறைக்காட் டருமணியை
இறைஞ்சி வீழ்ந்து பணிந்தெழுந்து
    போற்றி யாழைப் பழித்தென்னும்
அறைந்த பதிகத் தமிழ்மாலை
    நம்பி சாத்த அருட்சேரர்
சிறந்த அந்தா தியிற்சிறப்பித்
    தனவே யோதித் திளைத்தெழுந்தார்.


They adored the Lord, the rare Ruby of acviternal
Maraikkaadu hailed by the holy Vedas,
Prostrated on the ground, rose up and adored again;
Nampi Aaroorar adorned the Lord with a divine garland
Of Tamizh verse beginning with the words:
"Yaazhai-p-pazhitthu." The grace abounding Chera
Recited the glorious passages from his work,
Ponvannatthuanthaathi and reveled in joy.

Arunachala Siva.

6354
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 08:06:34 AM »
Verse 86:


முந்நீர் வலங்கொன் மறைக்காட்டு
    முதல்வர் கோயில் சென்றெய்திச்
செந்நீர் வாய்மைத் திருநாவுக்
    கரசும் புகலிச் சிவக்கன்றும்
அந்நேர் திறக்க அடைக்கவெனப்
    பாடுந் திருவா யிலையணைந்து
நன்னீர் பொழியும் விழியினராய்
    நாயன் மாரை நினைந்திறைஞ்சி.   They adored the shrine of the Primal Lord of Maraikkaadu
Bounded by the main; they came to the divine threshold
Where stood Tirunaavukarasu of salvific and truthful
Beatitude, and Siva's young one of Pukali, and commanded
The doors "to open straight" and "to close shut".
With tears flooding from their eyes they invoked
The twin Naayanmaar and adored them.

Arunachala Siva.

6355
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 08:03:26 AM »
Verse 85:


திருக்கா ரோணச் சிவக்கொழுந்தைச்
    சென்று பணிந்து சிந்தையினை
உருக்கார் வச்செந் தமிழ்மாலை
    சாத்திச் சிலநாள் உறைந்துபோய்ப்
பெருக்கா றுலவு சடைமுடியார்
    இடங்கள் பலவும் பணிந்தேத்தி
அருட்கா ரணர்தந் திருமறைக்கா
    டணைந்தார் சேர ராரூரர்.

Aaroorar adorned the Lord with a garland of splendorous
Verse that would in love melt the minds of devotees,
And in that he addressed the Lord thus;
"You abide in Tirukkaaronam." Aaroorar and the Chera king
Sojourned there and then marched on adoring the many shrines
Of the Lord of matted hair and arrived at Maraikkaadu
Of the Lord who is the Primal God abounding in grace.

Arunachala Siva.

6356
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 08:00:53 AM »
Verse  84:


சேவித் தணையும் பரிசனங்கள்
    சூழத் திருவா ரூர்இறைஞ்சிக்
காவிற் பயிலும் புறம்பணையைக்
    கடந்து போந்து கீழ்வேளூர்
மேவிப் பரமர் கழல்வணங்கிப்
    போந்து வேலைக் கழிக்கானல்
பூவில் திகழும் பொழில்நாகை
    புகுந்து காரோ ணம்பணிந்தார்.Encircled by the hailing retinue, they adored the bourne
Of Tiruvaaroor and crossed its out-skirts abounding
In gardens, arrived at Keezh Velur and there adored
The Supreme One; on they moved and came
To Naakaippattinam rich in backwaters and sand-dunes
As well as gardens teeming in flowers, and adored at Kaaronam.

Arunachala Siva.

6357
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 07:57:52 AM »
Verse 83:


இருவர் திருவுள் ளமும்இசைந்த
    பொழுதில் எழுந்து திருவாரூர்
ஒருவர் மலர்த்தாள் புக்கிறைஞ்சி
    யுடன்பாட் டருளாற் போந்தருளி
மருவும் உரிமைப் பெருஞ் சுற்றம்
    வரம்பில் பணிகள் வாகனங்கள்
பொருவில் பண்டா ரங்கொண்டு
    போது வார்கள் உடன்போத.

When thus the two minds grew concordant, they fared forth
And adored the flower-feet of the One enshrined
In Tiruvaaroor; blessed with His leave, they moved out
And marched on; the great and privileged devotees
And the retinue accompanied them with boundless jewels,
Mounts, carriers and peerless wealth.

Arunachala Siva.

6358
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 07:55:24 AM »
Verse  82:


சேரர் பிரானும் ஆரூரர்
    தம்மைப் பிரியாச் சிறப்பாலும்
வாரம் பெருகத் தமக்கன்று
    மதுரை யால வாயமர்ந்த
வீரர் அளித்த திருமுகத்தால்
    விரும்பும் அன்பில் வணங்குதற்குச்
சார வெழுந்த குறிப்பாலுந்
    தாமும் உடனே செலத்துணிந்தார்.

The Chera king unable to part from Nampi Aaroorar
Desired a continuum of his company; he was also blessed
With a divine intimation by reason of which he longed
In soaring love, to adore the Lord-Hero of Madurai Aalavaai
Who in the past graced him with the Tirumukham;
So he resolved to accompany him.   

Arunachala Siva.6359
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 07:53:00 AM »
Verse  81:


இவ்வா றொழுகும் நாளின்கண்
    இலங்கு மணிப்பூண் வன்றொண்டர்
மைவாழ் களத்து மறையவனார்
    மருவும் இடங்கள் பலவணங்கிச்
செய்வார் கன்னித் தமிழ்நாட்டுத்
    திருமா மதுரை முதலான
மொய்வார் சடையார் மூதூர்கள்
    இறைஞ்ச முறைமை யால்நினைந்தார்.

While they flourished thus, Van-Tondar who wears
Bright and beauteous adornments, prompted by grace,
Longed to adore the blue-throated Lord-Brahmin
In His shrines, and proceed to the great and divine city
Of Madurai girt with fields, and situate in Kanni Naadu
And adore the Lord in such hoary cities.   

Arunachala Siva.

6360
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 11:02:36 AM »
Verse  11:


அருநெறியமறை வல்லமுனியகன் பொய்கையலர்மேய
பெருநெறியபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவன்றன்னை
ஒருநெறியமனம் வைத்துணர்ஞானசம் பந்தன்னுரைசெய்த
திருநெறியதமிழ் வல்லவர்தொல்வினை தீர்தல்எளிதாமே.


About this person who gladly resides in Piramāpuram who can lead one in the path of obtaining eternal bliss, that Piramāpuram which has a natural tank of lotus flowers
deriving its name from Brahma who is well versed in the Vedam) which has laid down many difficult ways of reaching god. The accumulated karmas in several previous birth of those who are able to recite the Tamizh verses which show the beautiful path, which were composed by Jnana Sambandhan who realized god by fixing his mind and focusing his thoughts on him, will easily vanish.

concluded.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 [424] 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... 3072