Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 [423] 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... 3071
6331
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 07:55:24 AM »
Verse  82:


சேரர் பிரானும் ஆரூரர்
    தம்மைப் பிரியாச் சிறப்பாலும்
வாரம் பெருகத் தமக்கன்று
    மதுரை யால வாயமர்ந்த
வீரர் அளித்த திருமுகத்தால்
    விரும்பும் அன்பில் வணங்குதற்குச்
சார வெழுந்த குறிப்பாலுந்
    தாமும் உடனே செலத்துணிந்தார்.

The Chera king unable to part from Nampi Aaroorar
Desired a continuum of his company; he was also blessed
With a divine intimation by reason of which he longed
In soaring love, to adore the Lord-Hero of Madurai Aalavaai
Who in the past graced him with the Tirumukham;
So he resolved to accompany him.   

Arunachala Siva.6332
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 07:53:00 AM »
Verse  81:


இவ்வா றொழுகும் நாளின்கண்
    இலங்கு மணிப்பூண் வன்றொண்டர்
மைவாழ் களத்து மறையவனார்
    மருவும் இடங்கள் பலவணங்கிச்
செய்வார் கன்னித் தமிழ்நாட்டுத்
    திருமா மதுரை முதலான
மொய்வார் சடையார் மூதூர்கள்
    இறைஞ்ச முறைமை யால்நினைந்தார்.

While they flourished thus, Van-Tondar who wears
Bright and beauteous adornments, prompted by grace,
Longed to adore the blue-throated Lord-Brahmin
In His shrines, and proceed to the great and divine city
Of Madurai girt with fields, and situate in Kanni Naadu
And adore the Lord in such hoary cities.   

Arunachala Siva.

6333
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 11:02:36 AM »
Verse  11:


அருநெறியமறை வல்லமுனியகன் பொய்கையலர்மேய
பெருநெறியபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவன்றன்னை
ஒருநெறியமனம் வைத்துணர்ஞானசம் பந்தன்னுரைசெய்த
திருநெறியதமிழ் வல்லவர்தொல்வினை தீர்தல்எளிதாமே.


About this person who gladly resides in Piramāpuram who can lead one in the path of obtaining eternal bliss, that Piramāpuram which has a natural tank of lotus flowers
deriving its name from Brahma who is well versed in the Vedam) which has laid down many difficult ways of reaching god. The accumulated karmas in several previous birth of those who are able to recite the Tamizh verses which show the beautiful path, which were composed by Jnana Sambandhan who realized god by fixing his mind and focusing his thoughts on him, will easily vanish.

concluded.

Arunachala Siva.

6334
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:59:29 AM »
Verse  10:


புத்தரோடுபொறி யில்சமணும்புறங் கூறநெறிநில்லா
ஒத்தசொல்லவுல கம்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
மத்தயானைமறு கவ்வுரிபோர்த்ததோர் மாயம்மிதுவென்னப்
பித்தர்போலும்பிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


Buddhists and the unfortunate Samanas to slander about Siva and to speak words of similar ideas and transgress all limits of decency. The thief who captivated my mind having obtained alms, this person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram, and is a like a mad man to be spoken derisively by people that the act of covering his body with the skin of a rutting elephant to make it bewildered.

Arunachala Siva.6335
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:57:11 AM »
Verse 9:


தாணுதல்செய்திறை காணியமாலொடு தண்டாமரையானும்
நீணுதல்செய்தொழி யந்நிமிர்ந்தானென துள்ளங்கவர்கள்வன்
வாணுதல்செய்மக ளீர்முதலாகிய வையத்தவரேத்தப்
பேணுதல்செய்பிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

திருமாலும், தாமரை மலரில் எழுந்தருளியிருக்கும் நான்முகனும், தனது தாளையும் முடியையும் சிறிதே காணுதற் பொருட்டுப் பன்றியாயும் அன்னமாயும் தேடிச் செயலற, அண்ணா மலையாய் நிமிர்ந்தவனாய், என் உள்ளம் கவர்கள்வனாய் விளங்குபவன், ஒளி பொருந்திய நுதலையும் சிவந்த நிறத்தையும் உடைய மகளிர் முதலாக உலகோர் அனைவரும் துதிக்க விரும்புதலைச் செய்யும் பிரமபுரம் மேவிய பெருமானாகிய இவன் அல்லனோ!

Arunachala Siva.


6336
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:53:53 AM »
Verse 8:


வியரிலங்குவரை யுந்தியதோள்களை வீரம்விளைவித்த
உயரிலங்கையரை யன்வலிசெற்றென துள்ளங்கவர்கள்வன்
துயரிலங்கும்முல கிற்பலவூழிகள் தோன்றும்பொழுதெல்லாம்
பெயரிலங்குபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


Having destroyed the strength of the shoulders of the King of great Lanka, who performed valorous deeds, which pushed out the expansive mountain (of Kailasa)
the thief who captivated my mind. This person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram whose fame shines (for ever) every time when many universal deluges occur when all things are destroyed, appear in this world where sufferings outweigh happiness.

Arunachala Siva.6337
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:49:30 AM »
Verse  7:


சடைமுயங்குபுன லன்அனலன்னெரி வீசிச்சதிர்வெய்த
உடைமுயங்குமர வோடுழிதந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கடன்முயங்குகழி சூழ்குளிர்கானலம் பொன்னஞ்சிறகன்னம்
பெடைமுயங்குபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


Thee Lord has water (of Ganga) on his matted locks of hair, has a fire on his hand waving the fire in order to attain greatness and wandering along with the cobra tied round the dress on the waist. The thief who captivated my mind. in the cool sea-shore garden surrounded by the back-water combining with the sea, the male swans which have beautiful feathers. This person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram, where (the male swans) embrace their mates.

Arunachala Siva.

6338
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:46:42 AM »
Verse  6:


மறைகலந்தவொலி பாடலோடாடல ராகிமழுவேந்தி
இறைகலந்தவின வெள்வளைசோரவென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
கறைகலந்தகடி யார்பொழில்நீடுயர் சோலைக்கதிர்சிந்தப்
பிறைகலந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


Dancing with singing Veda which is in the form of sound [as Vētam was not committed to writing it were in the form of sound), holding a battle-axe,
the thief who captivated my mind to make the collection of white bangles worn on the forearm to slip off. This person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram where that famous crescent moon scatters its light here and there in the very tall natural gardens and fragrant and dark flower gardens.

Arunachala Siva.

6339
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:43:36 AM »
Verse 5:


ஒருமைபெண்மையுடை யன்சடையன்விடை யூரும்மிவனென்ன
அருமையாகவுரை செய்யவமர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கருமைபெற்றகடல் கொள்ளமிதந்ததொர் காலம்மிதுவென்னப்
பெருமைபெற்றபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


The Lord has a lady in the self-same form; has matted locks of hair; has hairs plaited when my friends speak about him appreciatively that he rides on a bull. The thief who captivated my mind through the means of their talk and sat in my mind making it his own place, when the blue sea covered the earth at the end of the world.
The person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram which got the fame that it did not submerge but floated (on the water).

Arunachala Siva.
6340
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:40:34 AM »
Verse  4:


விண்மகிழ்ந்தமதி லெய்ததுமன்றி விளங்குதலையோட்டில்
உண்மகிழ்ந்துபலி தேரியவந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
மண்மகிழ்ந்தவர வம்மலர்க்கொன்றை மலிந்தவரைமார்பில்
பெண்மகிழ்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

In addition to having discharged an arrow on the forts which delighted in flying in the sky. [The three forts were made of gold, silver and iron;  the thief who captivated my mind, by coming to me in order to collect alms with gladness to heart, in the bright skull, in the chest comparable to the mountain where there are abundant Koṉṟai flowers and cobras which live in ant-hills desirous of them. This person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram and rejoices in having a lady (in the chest).


Arunachala Siva.6341
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:35:37 AM »
Verse  3:


நீர்பரந்தநிமிர் புன்சடைமேலோர் நிலாவெண்மதிசூடி
ஏர்பரந்தவின வெள்வளைசோரவென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஊர்பரந்தவுல கின்முதலாகிய வோரூரிதுவென்னப்
பேர்பரந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


Having adorned a white crescent moon that gives light, on the golden matted locks of hair standing upright on which the water has spread. The thief who captivated my mind, to make the group of white and beautiful bangles, to slip off my hand.
this person is truly the Lord residing gladly in Piramāpuram which has a fame spread far and wide as a place which is like a seed in the world which has many holy places.

Arunachala Siva.

6342
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:32:02 AM »
Verse  2:


முற்றலாமையிள நாகமோடேன முளைக்கொம்பவைபூண்டு
வற்றலோடுகல னாப்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கற்றல்கேட்டலுடை யார்பெரியார்கழல் கையால் தொழுதேத்தப்
பெற்றமூர்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.Having adorned himself with the mature shell of an aged tortoise, a young cobra and the horn of full growth of a pig, the thief who captivated my mind, having collected alms in a bowl of skull from which the flesh has completely disappeared. The great people who have learning and knowledge acquired by listening to words of wisdom worship with folded hands and praise him. This person is the Lord who rides on a bull and gladly resides in Piramāpuram.

Arunachala Siva.

6343
General topics / Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:22:55 AM »
The first three canons of Tevaram are by Saint Tiru Jnana Sambhandar.  I am giving the first canon verses now.

Sirkazhi - Tirup Pirama Puram:

Verse 1:

தோடுடையசெவி யன்விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூடிக்
காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஏடுடையமல ரான்முனை நாட்பணிந் தேத்தவருள்செய்த
பீடுடையபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


With studded ear and a pure silver moon-brooch,
Aboard a stud-taurus, adorned in charnel-ash
The lifter of my heart, of yore graced the coral-line lotus
Who piously extolled Him of Brahmapuram,the Lord truly He.

This decade was sung by the Saint when he was just three years old.
He was taken to the temple tank of Sirkazhi by his father.  While the father
was bathing, the child sat on the steps.  As he could not see his father, (who was
immersed in the tank for bath, the child cried.  Siva and Parvati appeared on the
sky and Parvati gave Her breast milk on a golden bowl and the child Jnana Sambandhar drank the milk, and when His father asked from where He took the
milk, the child showed the sky where Siva and Pavati were seen. At that time,
He sang this decade.

Arunachala Siva.       
 

6344
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:58:47 AM »
Verse  80:


செல்வத் திருவா ரூர்மேவும்
    செம்பொற் புற்றில் இனிதமர்ந்த
வில்வெற் புடையார் கழல்வணங்கி
    வீதி விடங்கப் பெருமானை
மல்லற் பவனி சேவித்து
    வாழ்ந்து நாளும் மனமகிழ்ந்து
சொல்வித் தகர்தாம் இருவர்களுந்
    தொடர்ந்த காத லுடன்சிறந்தார்.


Worshipping the feet of the Lord whose bow is
Mount Meru and who willingly abides at the Ant-Hill
In opulent Tiruvaaroor, and adoring Lord Veethi Vitangka
In His holy procession, in great delight they reveled
Every day and felt blessed; thus in resplendent devotion
They both -- the Adepts of language -- flourished.

Arunachala Siva.


6345
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 23, 2016, 08:55:36 AM »
Verse  79:


மலைநாட் டரசர் பெருமானார்
    வணங்க வணங்கி எதிர்தழுவிக்
கலைநாட் பெருகு மதிமுகத்துப்
    பரவை யார்தங் கணவனார்
சிலைநாட் டியவெல் கொடியாரைச்
    சேரத் தந்தார் எனக்கங்கை
அலைநாட் கொன்றை முடிச்சடையார்
    அருளே போற்றி யுடனமர்ந்தார்.


When the king of Malai-Naadu adored him, he reciprocated
The adoration, and embraced him; the husband
Or Paravaiyaar whose visage is like unto the moon
Compact of all its digits, hailed the grace of the Lord
Whose matted hair displays the Ganga and the waving chaplets
Of Konrai flowers, for having conferred on him the friendship
Of the Chera king whose victorious flag glows
With the signum of the bow, and abode with him in joy.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 [423] 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... 3071