Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 [423] 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... 2951
6331
Verse 8:சங்கு திரண்டு முரன்றெழும் ஓசை
தழைப்பன ஆகாதே
சாதி விடாத குணங்கள் நம்மோடு
சலித்திடு மாகாதே
அங்கிது நன்றிது நன்றெனு மாயை
அடங்கிடு மாகாதே
அசைஎ லாம்அடி யாரடி யோம்எனும்
அத்தனை யாகாதே
செங்கயல் ஒண்கண் மடந்தையர் சிந்தை
திளைப்பன ஆகாதே
சீரடி யார்கள் சிவாநு பவங்கள்
தெரிந்திடு மாகாதே
எங்கும் நிறைந்தமு தூறு பரஞ்சுடர்
எய்துவ தாகாதே
ஈறறி யாமறை யோன்எனை ஆள
எழுந்தரு ளப்பெறிலே .


To rule me if He,
the Author of the Vedas,
whose infinity is unknown,
deigns to manifest before me:
Will not the sweetness of the orchestrated sound of many a conch and Chank cease to flourish?
Will not traits attaching to castes cease to vex us?
Will not then,
the delusion that affirms:
"This is good,
aye,
this is good"  cease to abate?
Will not desire remain restricted to the thought that we are but the servitors of God's servitors?
Will the longing for women whose bright eyes are like the red carp,
thrive in splendour?
Will the godly experiences of the glorious servitors become unknowable to us?
Will it be impossible to gain the omnipresent,
nectar-abounding,
supernal Light?

(concluded)

Arunachala Siva.

6332
Verse  7:


சொல்லிய லாதெழு தூமணி யோசை
சுவைதரு மாகாதே
துண்ணென என்னுளம் மன்னிய சோதி
தொடர்ந்தெழு மாகாதே
பல்லியல் பாய பரப்பற வந்த
பராபர மாகாதே
பண்டறி யாதப ராநுப வங்கள்
பரந்தெழு மாகாதே
வில்லியல் நன்னுத லார்மயல் இன்று
விளைந்திடு மாகாதே
விண்ணவ ரும்அறி யாத விழுப்பொருள்
இப்பொரு ளாகாதே
எல்லையி லாதன எண்குண மானவை
எய்திடு மாகாதே
இந்து சிகாமணி எங்களை ஆள
எழுந்தரு ளப்பெறிலே.


If,
He who wears the crescent as His crest-jewel,
manifests before us to redeem and rule us:
Will the joy of the ineffable and pure sonal sound cease?
Will the ever-crescent Light that,
on a sudden,
entered my being,
cease?
Will the will of the supernal Ens that came down to annul the manifold troubles,
cease to fructify?
Will the transcendental experiences,
unknown in the past,
cease to manifest and pervade?
Will the passion for women whose lovely foreheads resemble a bow,
press for fulfillment?
Will it not dawn that this indeed is the lofty Ens Entium which is unknown to the celestials?
Will the eight infinite Gunas cease to abide in me?


Arunachala Siva.

6333
Verse  6:


பொன்னிய லுந்திரு மேனிவெண் ணீறு
பொலிந்திடு மாகாதே
பூமழை மாதவர் கைகள் குவிந்து
பொழிந்திடு மாகாதே
மின்னியல் நுண்ணிடை யார்கள் கருத்து
வெளிப்படு மாகாதே
வீணை முரன்றெழும் ஓசையில் இன்பம்
மிகுத்திடு மாகாதே
தன்னடி யார்அடி என்தலை மீது
தழைப்பன ஆகாதே
தானடி யோம்உட னேஉய வந்து
தலைப்படு மாகாதே
இன்னியம் எங்கும் நிறைந்தினி தாக
இயம்பிடு மாகாதே
என்னைமுன் ஆளுடை ஈசன்என் அத்தன்
எழுந்தரு ளப்பெறிலே.


என்னை முன்னே ஆளாகவுடைய ஈசனும், தந்தையுமாகிய இறைவன் எழுந்தருளப் பெற்றால் பொன்னிறம் பொருந்திய திருமேனியில் திருவெண்ணீறு விளங்கித் தோன்றுதல் ஆகாது போகுமோ? பெரிய முனிவர்களுடைய கைகள் குவிக்கப் பெற்று மலர் மாரியைப் பெய்தல் ஆகாது போகுமோ? மின்னலைப் போன்று நுட்பமான இடையை உடைய பெண்ணினது வஞ்சனை யான எண்ணம் வெளிப்படுதல் ஆகாது போகுமோ? வீணையானது முழங்குதலால் உண்டாகின்ற ஒலியைப் போன்ற இன்பமானது மிகுந்திடுதல் ஆகாது போகுமோ? அவன் அடியாருடைய திருவடிகள் என் தலை மீது விளங்குதல் ஆகாது போகுமோ? அடியோங்கள் உய்தி பெறும்படி, தான் எழுந்தருளி வந்து எங்களுடன் கலத்தல் ஆகாது போகுமோ? எவ்விடத்தும் இனிய ஓசைகள் நிறைந்து இனிமையாக ஒலித்தல் ஆகாது போகுமோ?

(English translation not available.)

Arunachala Siva.

6334
Chapter 13:

1. Ribhu: Listen to that which is hard to find in the world, the cream of all essence and the most high.
All this is the form of the Self. Nothing in the least exists besides the Self.

2.  All is the Self, the Supreme, the highest Self, the all transcending, the Self of the form of eternal bliss.
Nothing exists other than the Self.

3.  Of the perfect form is the great Self; the sacred Self;  the eternal Self.  The Self is of the nature of the
changeless, the blemish-less Self; of the nature of the selfless.

4.  The Self is of the nature of peace and peace-less-ness   There is not a whit other than the Self.  The
individual self is verily the Supreme Self.  The Self which is full of consciousness is with and without
consciousness.  The one Self, the Self of a unitary nature, the Self which is not singular, it is diversted
of the self.

5.  The Self is of the nature of the liberated and the unliberated.  It is devoid of liberation and non-
liberation.  The Self is of the nature of freedom. There is not an iota other than the Self.

6.  The Self of the nature of dual and the non dual.  It is bereft of duality and non duality.  The Self
is void of everything.  There is not a trace besides the Self.

7.  The Self is of the nature of joyful and joy less.  The Self of liberation, the divine Self, the Self is
thought free essence.  There is not an whit besides the Self.

contd.,

Arunachala Siva.           

6335
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:32:12 AM »
Verse  920:

இப்படியால் எய்துமென இசைத்துநீ இங்கு
    எடுத்துக்காட் டியதுயிலும்இயல்பி னான்போல்
மெய்ப்படிய கரணங்கள் உயிர்தா மிங்கு
    வேண்டுதியா னும்மிறைவற் கான போது
செப்பியஅக் கந்தத்தின் விளைவின் றாகித்
    திரிவில்லா முத்தியிற்சென் றிலனும் ஆனான்
அப்படியக் கந்தத்துள் அறிவுங் கெட்டால்
    அம்முத்தி யுடன்இன்ப மணையா தென்றார்.The devotee met his argument thus: "As you refer
To a slumberer who sleeps bereft of the sense
Of likes and dislikes, you imply that your god too
Like him, has perceptive instruments and (embodied) life;
If it were so, he is not bereft of Pancha-Gandha
And is consequentially not poised in everlasting Moksha;
If perception by Pancha-Gandha is lost, his Moksha
Confers on him no bliss at all."

Arunachala Siva.6336
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:29:10 AM »
Verse  919:

சொன்னவுரை கேட்டருளி அன்பர் தாமும்
    தொடர்ந்தவழி பாடுபல கொள்கின் றானுக்
கன்னவற்றி னுடன்பாடும் எதிர்வு மில்லை
    ஆனபோ தவன்பெறுதல் இல்லை யென்றார்
முன்னவற்றி னுடன்பாடும் எதிர்வுமின்றி
    முறுகுதுயில் உற்றானை முனிந்து கொன்றால்
இன்னுயிர்போய்க் கொலையாகி முடிந்த தன்றோ
    இப்படியால் எம்மிறைவற் கெய்தும் என்றார்.The devotee that listened to his words then, said:
"Your god who is supposed to be the recipient
Of adoration will be indifferent to likes and dislikes
(As he is without the faculty to con them;) so
He cannot  accept your adoration."
Then Caari Buddha subjoined: "Even as the sin of murder
That sleeps dead to likes and dislikes,
Our worship too will be linked to our god."   


Arunachala Siva.

6337
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:25:37 AM »
Verse 918:


கந்தமாம் வினையுடம்பு நீங்கி எங்கோன்
    கலந்துளன்முத் தியில்என்றான் என்னக் காணும்
இந்திரியங் கண்முதலாம் கரணந் தானும்
    இல்லையேல் அவனுணர்ச்சி யில்லை யென்றார்
முந்தையறி விலனாகி உறங்கி னானை
    நிந்தித்து மொழிந் துடல்மீ தாடினார்க்கு
வந்தவினைப் பயன்போல வழிபட் டார்க்கும்
    வருமன்றோ நன்மையென மறுத்துச் சொன்னான்.

"With the annihilation of the pancha-gandha body
Bred by twofold deed, our god is poised in Moksha;
(So, temple, form, festival and Pooja are proper)"
He said; then the devotee said: "Rid of the perceiving
Faculties like the eye and other organs
Your god stands bereft of perception."
Caari Buddha thereupon said: "Even as one that
Scandalizes and kicks a slumberer who sleeps
Bereft of sin, is visited with the consequences
Of the sins one commits, they that hail our god
Who is bereft of sense perception and who is poised
In Moksha, will be rewarded."   

Arunachala Siva.

6338
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:22:12 AM »
Verse  917:


ஆங்கவன்தான் உரைத்தமொழி கேட்ட அன்பர்
    அதனைஅனு வாதஞ்செய் தவனை நோக்கித்
தாங்கியஞா னத்துடனாம் கந்தம் ஐந்தும்
    தாம்வீந்து கெட்டனவேல் தலைவன் தானும்
ஈங்குளன் என் றவனுக்கு விடயமாக
    யாவையுமுன் இயற்றுதற்கு விகார மேசெய்
தோங்குவடி வமைத்துவிழ வெடுக்கும் பூசை
    கொள்வார்ஆர் உரைக்கவென உரைக்க லுற்றான்.


Listening to his words, the devotee iterated his words
And said: "Deeming him to be present in the consecrated
Vihara where his great idol is installed,
Ritual worship and festivals are held for his acceptance;
If your God that bore all the five Gandhas
Had them clean annihilated, who is it
That receives and accepts these? pray, tell me."
Thus questioned he began to answer as follows:

Arunachala Siva.

6339
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:19:24 AM »
Verse  916:


என்றுரைத்த சாரிபுத்தன் எதிர்வந் தேற்ற
    இருந்தவத்துப் பெருந்தன்மை அன்பர் தாமும்
நன்றுமது தலைவன்தான் பெற்றா னென்று
    நாட்டுகின்ற முத்திதான் யாவ தென்றார்
நின்றவுரு வேதனையே குறிப்புச் செய்கை
    நேர்நின்ற ஞானமென நிகழ்ந்து ஐந்தும்
ஒன்றியகந் தத்தழிவே முத்தி யென்ன
    உரைசெய்தான் பிடகத்தின் உணர்வு மிக்கான்.

When Caari Buddha thus spoke, the devotee
Of great tapas and lofty magnificence, said:
"Well, what may the nature of the Moksha be that your God
Is said to have attained?" Then Caari Buddha
Well-versed in the Pitakas said: "The annihilation
Of the five gandhas-- rupa, vetana,
Samagngnaa, samkaara and gnaana--, is Moksha.

Arunachala Siva.

6340
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:16:50 AM »
Verse  915:கற்பங்கள் அனைத்தினிலும் பிறந்து வீந்து
    கதிமாறுங் கணபங்க இயல்பு தன்னில்
பொற்புடைய தானமே தவமே நன்மை
    புரிந்தநிலை யோகமே பொருந்தச் செய்ய
உற்பவிக்கும் ஒழிவின்றி உரைத்த ஞானத்
    தொழியாத பேரின்ப முத்தி பெற்றான்
பற்பலரும் பிழைத்துய்ய அறமுன் சொன்ன
    பான்மையான் யாங்கள்தொழும் பரமன் என்றான்.


In Buddhism which posits the principle of Kshana-banga,
He gets born and dies, in all the Karpas (for the deliverance
Of mankind), eventually transcends the cycle of transmigration
And remains poised in the beatitude of release.
Practicing Daana, tapas and yoga he comes by
Inseparable and everlasting wisdom; and attains
The flawless and blissful Gandha-Moksha;
For the deliverance of innumerable men and women,
From the cycle of birth and death, he, of yore, preached
The Dharma; it is indeed he whom we adore as the deity.


Arunachala Siva.

6341
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:14:16 AM »
Verse  914:அங்கணைந்து மண்டபத்துப் புத்த ரோடும்
    பிள்ளையார் அருகணைய நின்ற போதில்
எங்குநிகழ் திருச்சின்னந் தடுத்த புத்தன்
    இருஞ்சிரத்தைப் பொடியாக்கும் எதிரில் அன்பர்
பொங்குபுகழ்ப் புகலிகா வலர்தம் பாதம்
    போற்றிஅரு ளாற்சாரி புத்தன் தன்னை
உங்கள்தலை வனும்பொருளும் உரைக்க என்ன
    உற்றவா தினைமேற்கொண் டுரைசெய் கின்றான்.When he neared the godly child with his circling
Buddhist-adherents, the peerless devotee
(Sambandha Saranaalayar) who had the head
Of Buddha Nandi pulverized, as he obstructed
The universal sway of the divine Cinnam, hailed the feet
Of Pukali's prince of spiraling glory and addressed
And your faith." Thus told, he began
His argumentation.

Arunachala Siva.

6342
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:11:59 AM »
Verse 913:


சென்றவர்கள் தேரர்குழாம் அணைந்து நீங்கள்
    செப்பிவரும் பொருள் நிலைமை தெரிக்க எங்கள்
வென்றிமழ இளங்களிறு சண்பை யாளி
    வேதபா லகன்மும்மைத் தமிழின் வேந்தன்
நன்றுமகிழ்ந் தழைக்கின்றான் ஈண்ட நீரும்
    நண்ணுமெனக் கூறுதலும் நன்மை சாராத்
தன்தகைமைப் புத்தருடன் சாரி புத்தன்
      சத்திரமண் டபமுன்பு சார வந்தான்.


They that moved out, came before the Buddhist-crowd
And said: "To proclaim the truth of your faith
In the disputation, our ever-victorious and young
Elephant-calf who is the Lord of Sanbai, the master
Of the Vedas and the sovereign of threefold Tamil,
Gladly invites you; may you come in all celerity."
Thus told, with the Buddhists who knew not
The righteous way (up till then) Caari Buddha
Hastened to the Choultry Mantapam.   

Arunachala Siva.

6343
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:09:19 AM »
Verse  912:


அத்தன்மை கேட்டருளிச் சண்பை வந்த
    அடலேறு திருவுள்ளத் தழகி தென்று
மெத்தமகிழ்ச் சியினோடும் விரைந்து சென்று
    வெண்தரளச் சிவிகையினின் றிழிந்து வேறோர்
சத்திரமண் டபத்தின் மிசை ஏறி நீடு
    சைவருடன் எழுந்தருளி இருந்து சாரும்
புத்தர்களை அழைக்கவெனத் திருமுன் நின்றார்
    புகலிகா வலர்ஏவல் போற்றிச் சென்றார்.When apprised of this, the heroic Lion of Sanbai
Thought that it was but good; he moved out fast, rejoicing,
And stepped out of his white and pearly palanquin;
He ascended the mantapam in a choultry, and there
Sat majestically amidst the glorious Saivites;
Then he said; "Call the Buddhists." The servitors
That stood before him, when thus bidden,
Went forth to call them.

Arunachala Siva.

6344
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 24, 2016, 09:06:24 AM »
Verse 911:


அஞ்சிஅகன் றோடியஅப் புத்த ரெல்லாம்
    அதிசயித்து மீண்டுமுடன் அணைந்து கூடி
வஞ்சனையோ இதுதான்மற் றவர்தஞ்சைவ
    வாய்மையோ எனமருண்டு மனத்திற் கொள்வார்
எஞ்சலின்மந் திரவாத மன்றி எம்மோ
    டெதிர்ந்து பொருள் பேசுவதற் கிசைவ தென்று
தஞ்செயலின் மிக்குள்ள சாரிபுத்தன்
    தன்னையே முன்கொண்டு பின்னுஞ் சார்ந்தார்.


The Buddhists who ran away scared, stood wondering;
Once again they gathered; bewildered, they thought thus:
"Was it an act of deception? Or was it
The result of the truth of their Saivism?"
They said: "Not by flawless Mantric disputation,
But by disputation through words, you should
Argue with us to establish the Truth."
Then with Caari Buddha, valiant in the way
Of their faith to lead them, they came again
To pursue the disputation.   


Arunachala Siva.

6345
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 24, 2016, 07:46:00 AM »Guru Gita in verse 129, speaks as to how the Guru goes
about his job of conferring the Self Knowledge to the
disciple.

"Karuna khadga-patena chhitva pasashatkam sisoh
Samyogananda janakah sadgurusso'bhidhiyate."

He who by the sword of his compassion cuts the eight-fold
fetters of the disciple and [thus] gives birth to spontaneous
bliss in him, is called the Guru.

The eight-fold fetters are said to be: hatred, shame, caste
[social class], [commitment to] good culture i.e. asrama,
[protecting one's] reputation i.e. maryadha, pride and egoism,
[ahankara].  All these are snapped by Guru, to make to
realize what you are. 

Once Muruganar brought a big jackfruit.  It was to give
it to ashramites because that day was his mother's annual
ceremony day.  Bhagavan said:  "O, you have not left this
still.  So, you have to perform sraddha.  Where are brahmins?
I am one Brahmin, [Bhagavan telling about Him!], Ramanatha
Brahmachari and Viswanathan are there.  We shall find the
fourth one!"  Muruganar shed tears and prostrated before
Bhagavan!  Bhagavan, nevertheless allowed him to distribute
the jackfruit pieces to everyone on that day, lest it should
go waste!

Manikkavachagar sings:  "You have come to stay in my Heart.
But the Heart is oozing nectar of Grace."  He says in Tiru
Ponnoosal, the Decade of Holy Swing, a song that describes
the swing-game of girls.

Nanjamar kandathan, andatthavar nathan.... (Tiruvachakam,
Tiru Ponnoosal, Verse 4)

He is having a blue neck [due to halahala], he is the Lord of the gods,
he lives in Uttarakosa Mangai, where the clouds touch the tall walls of
the city, embedded with pearls and rubies.  He stays in my Heart, with
the mother of graceful words; he lives in the Hearts of all his devotees,
oozing the nectar of grace; he vanquishes our birth.  Let us sing his glories,
O girls with bangles made of corals and conch-shells, let us play the game of golden swing! 

(Source: Guru Gita - Eng. Trans. Divine Life Society, and an article in Mountain Path, April June 2009)

Arunachala Siva. 

Pages: 1 ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 [423] 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... 2951