Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 [422] 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... 3023
6316
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 08:48:42 AM »
Verse 314:


செம்மை நெறிசேர் திருநாவ
    லூரர் ஒற்றி யூர்சேர்ந்து
கொம்மை முலையார் சங்கிலியார்
    தம்மைக் குலவு மணம்புணர்ந்த
மெய்ம்மை வார்த்தை தாம்அவர்பால்
    விட்டார் வந்து கட்டுரைப்பத்
தம்மை யறியா வெகுளியினால்
    தரியா நெஞ்சி னொடுந்தளர்வார்.

'Tirunaavaloorar poised in the holy way, having reached
Otriyoor, married there in great splendor
The rotund-breasted Sangkiliyaar,' when the truth
Of this dictum was verified and reported
To her by her messengers who were sent by her to him,
She grew wroth unconsciously and sorely languished,
Besieged by an uncontrollable ire.

Arunachala Siva.

6317
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 08:46:44 AM »
Verse 313:


நங்கை பரவை யார்தம்மை
    நம்பி பிரிந்து போனதற்பின்
தங்கு மணிமா ளிகையின்கண்
    தனிமை கூரத் தளர்வார்க்குக்
கங்குல் பகலாய்ப் பகல்கங்கு
    லாகிக் கழியா நாளெல்லாம்
பொங்கு காதல் மீதூரப்
    புலர்வார் சிலநாள் போனதற்பின்.


When Nampi Aaroorar parted from Nangkai Paravaiyaar,
Assailed by loneliness in her beauteous mansion, she
Languished; her days become nights and nights, days;
Thus passed her time; swelling love in her upsurged.
And she grieved much; thus rolled a few days.

Arunachala Siva.

6318
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 08:44:44 AM »
Verse  312:காலம் நிரம்பத் தொழுதேத்திக்
    கனக மணிமா ளிகைக்கோயில்
ஞால முய்ய வரும்நம்பி
    நலங்கொள் விருப்பால் வலங்கொண்டு
மாலும் அயனு முறையிருக்கும்
    வாயில் கழியப் புறம்போந்து
சீல முடைய அன்பருடன்
    தேவா சிரியன் மருங்கணைந்தார்.


He hailed and adored the Lord during the time
The service lasted; then, Aaroorar who came to be born
For the deliverance of the world, in loving devotion
Circumambulated the inner shrine of the golden
And beautiful Poongkoyil, moved out of the entrance
Where abode Vishnu and Brahma, awaiting
The hour propitious, to prefer their petitions
To the Lord, and came towards Tevassiriyan
In the company of glorious devotees.   

Arunachala Siva.

6319
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 25, 2016, 08:43:01 AM »
Verse  311:


விழுந்தும் எழுந்தும் பலமுறையால்
    மேவிப் பணிந்து மிகப்பரவி
எழுந்த களிப்பி னாலாடிப்
    பாடி இன்ப வெள்ளத்தில்
அழுந்தி யிரண்டு கண்ணாலும்
    அம்பொற் புற்றி னிடையெழுந்த
செழுந்தண் பவளச் சிவக்கொழுந்தின்
    அருளைப் பருகித் திளைக்கின்றார்.


He prostrated on the ground, rose up and adored
The Lord in manifold ways; he hailed Him exceedingly;
He sang and danced in joy that welled up in him;
He was indeed immersed in a flood of delight;
With his two eyes he drank in the grace of Lord Siva
That rose up like a cool, splendid and coral-hued shoot
From the beautiful and golden Ant-Hill, and reveled in joy.

Arunachala Siva.   


6320
I began memorizing the verses even during my walk back home.  When my father asked me
what had happened I reported everything to him and then recited those verses from memory.
I could in this way learn a hundred verses by heart within a fortnight of attending class. 
My pointed out that memorizing the verses not enough and advised me to learn their meaning too
from my Master. Thus I learnt the entire text of Kaivalyam along with its meaning.

A visitor came to see my Swami during that time.  He was Rangaswami Gounder, known to all as
SamiarGounder, from the village of Pudupalayama in the Pollachi taluk.  Seeing me with my guru
and coming to know from my father of my spiritual leanings, he took me, along with my Guru, to his
home in Pudupalayam, where we remained for a period as his guests. One day there, I asked my Guru
when he was alone, 'I am unable to experience yet the samadhi state that is described in Yoga
Vasishtam.  Should I just go on with my reading of texts of Vedanta, or is there something more that
I should do?'   The Swami replied that reading and understanding those texts was not enough, and
that I would have to start practicing certain disciplinary mental exercises.  He instructed me how to
practice those drills. Accordingly, I started practice of meditation exercises, simultaneous with listening
to Vedanta lessons. Some time went by in this manner but I could still not get any spiritual experience.
Again, I asked the Swami what I had to do.  He advised me to continue with more intensity and by
maintaining silence of speech. He assured me that i would be certainly be rewarded with exalted states.

contd.,

Arunachala Siva.                   

6321
Verse  10:நல்கா தொழியான் நமக்கென்றுன்
    நாமம் பிதற்றி நயனநீர்
மல்கா வாழ்த்தா வாய்குழறா
    வணங்கா மனத்தால் நினைந்துருகிப்
பல்கால் உன்னைப் பாவித்துப்
    பரவிப் பொன்னம் பலமென்றே
ஒல்கா நிற்கும் உயிர்க்கிரங்கி
    யருளாய் என்னை உடையானே. 


O God who owns me !
"You will not leave me,
without bestowing grace on me.
" Thus convinced,
I chant Your name with tear-filled eyes.
I hail You and extol You with faltering tongue,
set my mind on You and melt;
I contemplate You,
Times without number,
hail you as Ponnambalam itself and stand languishing.
Unto me who is such grant grace,
in mercy.

(concluded.)

Arunachala Siva.

6322
Verse  9:சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார்
    திரண்டு திரண்டுன் திருவார்த்தை
விரிப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார்
    வெவ்வே றிருந்துன் திருநாமந்
தரிப்பார் பொன்னம் பலத்தாடுந்
    தலைவா என்பார் அவர்முன்னே
நரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ
    நம்பி இனித்தான் நல்காயே.They will laugh,
feel delighted and make sweet sounds as though their tongues are treated with honey.
Gathering in groups they will descant on Your glory,
Listen to Your praises and praise them that praise You.
Remaining apart they will chant Your hallowed names.
They will say:
"O Chief that dances in Ponnambalam!
" Will I,
in their presence,
remain distressed and denigrated?
O Lord,
grace me ? the dog ?,
henceforth,
at least.

Arunachala Siva.

6323
Verse  8:


அருளா தொழிந்தால் அடியேனை
    அஞ்சேல் என்பார் ஆர்இங்குப்
பொருளா என்னைப் புகுந்தாண்ட
    பொன்னே பொன்னம் பலக்கூத்தா
மருளார் மனத்தோ டுனைப்பிரிந்து
    வருந்து வேனை வாவென்றுன்
தெருளார் கூட்டங் காட்டாயேல்
    செத்தே போனாற் சிரியாரோ.


O Gold !
O Dancer in Ponnambalam !
Deeming me as worthy,
You barged into me and ruled me.
If You cease to grace me,
who is here that will assure me thus:
"Fear not!
"Parted from You I wilt,
with my mind befuddled.
Saying:
"Come hither!
"if You do not reveal to me Your assembly of enlightened and redeemed servitors,
I will perish.
Then,
will You not be laughed at?

Arunachala Siva.

6324
Verse  7:இரங்கும் நமக்கம் பலக்கூத்தன்
    என்றென் றேமாந் திருப்பேனை
அருங்கற் பனைகற் பித்தாண்டாய்
    ஆள்வா ரிலிமா டாவேனோ
நெருங்கும் அடியார் களும்நீயும்
    நின்று நிலாவி விளையாடும்
மருங்கே சார்ந்து வரஎங்கள்
    வாழ்வே வாவென் றருளாயே.


"The Lord of Ambalam will take pity on me.
"Thus,
Even thus,
I stood rejoicing.
You commandeered me in a rare way and ruled me.
Should I become like unto unclaimed wealth?
Whilst You and Your thronging servitors are engaged in the aeviternal and divine play,
O our Life,
be pleased to bid me come to Your side.

Arunachala Siva.


6325
Verse  6:

ஏசா நிற்பர் என்னைஉனக்
    கடியான் என்று பிறரெல்லாம்
பேசா நிற்பர் யான்தானும்
    பேணா நிற்பேன் நின்னருளே
தேசா நேசர் சூழ்ந்திருக்குந்
    திருவோ லக்கம் சேவிக்க
ஈசா பொன்னம் பலத்தாடும்
    எந்தாய் இனித்தான் இரங்காயே .O Empyrean Light !
O Lord-God !
O our Father who dances In Ponnambalam !
Your devotees will reproach me;
Others will speak of me as Your servitor.
I stand here Yearning for Your grace.
Now at least,
in mercy bless me to hail Your leave where Your loving devotees are in attendance.


Arunachala Siva.
 

6326
Verse  5:


அரைசே பொன்னம் பலத்தாடும்
    அமுதே என்றுன் அருள்நோக்கி
இரைதேர் கொக்கொத் திரவுபகல்
    ஏசற் றிருந்தே வேசற்றேன்
கரைசேர் அடியார் களிசிறப்பக்
    காட்சி கொடுத்துன் னடியேன்பால்
பிரைசேர் பாலின் நெய்போலப்
    பேசா திருந்தால் ஏசாரோ.


" Sovereign !
O nectarean Dancer of Ponnambalam!
"Thus I hail You seeking Your grace,
poised Like the heron that awaits its coveted prey.
Thus,
Even thus,
I remain,
night and day,
In angst agony,
wilting.
While You have blessed Your servitors who have reached the shore of Moksha,
and revealed Yourself to them,
You do not grace me with Your reassuring word and remain silent like ghee not yet manifest in the curdled milk.
At this,
will not the world at large dispraise You?


Arunachala Siva.

6327
Verse  4:முழுமுத லேஐம் புலனுக்கும்
    மூவர்க்கும் என் றனக்கும்
வழிமுத லேநின் பழவடி யார்திரள்
    வான்குழுமிக்
கெழுமுத லேயருள் தந்திருக்க
    இரங்குங் கொல்லோஎன்
றழுமது வேயன்றி மற்றென்
    செய்கேன் பொன்னம் பலத்தரைசே.O Source Absolute!
You are the source of guidance to,
not only the five of senses but to the Trinity also.
You are indeed the source granting grace to Your thickly-thronging hereditary servitors.
Seeking Your mercy that will poise me in grace and peace,
I but weep and cry.
What else can I do?
O King of Ponnambalam !


Arunachala Siva.

6328
Verse  3:


உகந்தா னேஅன் புடைஅடிமைக்
    குருகா உள்ளத் துணர்விலியேன்
சகந்தான் அறிய முறையிட்டால்
    தக்க வாறன் றென்னாரோ
மகந்தான் செய்து வழிவந்தார்
    வாழ வாழ்ந்தாய் அடியேற்குன்
முகந்தான் தாரா விடின்முடிவேன்
    பொன்னம் பலத்தெம் முழுமுதலே.

O Ens Absolute enshrined in Ponnambalam!
You are delighted by the willing servitude of Your loving Devotees.
I,
the unfeeling one,
know not to melt in devotion.
So,
with the world as witness,
if I make a complaint,
will they not say:
"This does not become You.
" You are pleased to cause them thrive who perform Yagas and are poised in the righteous way.
O Lord,
if I am not blessed with a Darshan of Your visage,
I will perish,
for sure.

Arunachala Siva.

6329
Verse  2:முன்னின் றாண்டாய் எனைமுன்னம்
    யானும் அதுவே முயல்வுற்றுப்
பின்னின் றேவல் செய்கின்றேன்
    பிற்பட் டொழிந்தேன் பெம்மானே
என்னின் றருளி வரநின்று
    போந்தி டென்னா விடில்அடியார்
உன்னின் றிவனார் என்னாரோ
    பொன்னம் பலக்கூத் துகந்தானே.O God who delights to dance in Ponnambalam !
You manifested Yourself before me and ruled me.
I also endeavored to merit it by obeying Your behests.
O God,
I had,
alas,
lagged behind.
If abiding in me in abounding grace,
You do not question me thus:
"Wherefore are you so?
" And say:
"Come along!
"will not devotees standing in Your Presence ask you:
"Who may this person be?


Arunachala Siva.

6330
Koil Mootha Tirup Padigam:

The elder decade on Koil (Chidambaram):

The ancient Sadkaryam:


1.


உடையாள் உன்றன் நடுவிருக்கும்
    உடையாள் நடுவுள் நீயிருத்தி
அடியேன் நடுவுள் இருவீரும்
    இருப்ப தானால் அடியேன்உன்
அடியார் நடுவு ளிருக்கும்அரு
    ளைப் புரியாய்பொன் னம்பலத்தெம்
முடியா முதலே என்கருத்து
    முடியும் வண்ணம் முன்னின்றே.


The Goddess who owns all,
dwells in the very center of Your self;
You dwell in the very center of Her self.
If it is true that You Two be pleased to dwell centered in me,
then deign to so grace me that I ? Your servitor ?,
Should dwell in the midst of Your devotees.
O Primal Ens of Ponnambalam that knows no end be pleased to fructify this ? my wish and prayer.

Arunachala Siva.


 

Pages: 1 ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 [422] 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... 3023