Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 [422] 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... 2903
6316
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 15, 2016, 12:17:51 PM »
Verse  63:


63: தேறும்படி சில ஏதுவும் காட்டி, முன் செல்கதிக்குக்
கூறும் பொருள், குன்றில் கொட்டும் தறி குறிக்கும்--சமயம்
ஆறும் தலைவி இவளாய் இருப்பது அறிந்திருந்தும்,
வேறும் சமயம் உண்டு என்று கொண்டாடிய வீணருக்கே.

ஆறு சமயங்களுக்கு தலைவியாக இருக்கக் கூடியவள், அபிராமி அன்னையாகும். அவளே பேதையர்களுக்கு நற்கதியடைவதற்குச் சில உண்மையான வழிகளைக் காட்டுபவள். அப்படியிருந்தும் சில வீணர்கள் பிற சமயம் உண்டென்று அலைந்து திரிகிறார்கள். இவர்களின் செயல் பெரிய மலையைத் தடி கொண்டு தகர்ப்பேன் என்பது போல் உள்ளது.


Abhirami, our Mother is the head of the six religions.*  She is the one who shows the way even to the
ignorant, the true way,  to attain the good goal of Mukti.  Even if this be so, some ignorant people say
that there are other way and roam about. The acts of these are similar to the act of breaking a big
mountain with a log of wood.

* six religions are Saivam, Saktam, Ganapatyam, Kaumaram, Vaishnavam and Souram (the worship
of Sun alone.

contd.,

Arunachala Siva.         

6317
45.  The assertion 'I am the body' is regarded as the limitation.  In all the three periods of time it is not.
All is Brahman alone.

46.  The understanding 'I am the body' is described as the all sorrowful.  In all the three periods of time
it is not.  All is Brahman alone.

47. The knowledge 'I am the body' is talked about as the great mistouch.  In all the three periods of time
it is not. All is Brahman  alone.

48. The assertion 'I am the body' is remembered as verily death.  In all the three periods of time it is not.
All is Brahman alone.

49.  The assertion 'I am the body' is regarded as unpleasant.  In all the three periods of time, it is not.
All is Brahman alone.

50. The assertion 'I am the body'  is reminiscent as the great sin. In all the three periods of time, it is not.
All is Brahman alone.

51.  The assertion 'I am the body' -- that verily is overwhelming, it is said.  In all the three periods of
time it is not. All is Brahman alone.

52. The notion ' I am the body' is to be remembered as all faults. In all the three periods of time it is not.
All is  Brahman alone.         

contd.,

Arunachala Siva.

6318
546. To be free from the notion 'I am not Brahman' is itself the knowing of the Brahma. Freedom
from the notion that anything not the Self, is the Self is the right knowing of the Self.

547. When, by making the Quest of one's Self, one becomes consumed like food, by the Supreme
One, how can any one survive as separate from Him, who could be named a Sage?

548.  How can one, after experience the Truth of Non Duality (in that Supreme State), remain
separate from the Supreme Being?  For that State has been styled, by Sri Krishna, Himself the
Supreme One, as Merger into the Brahman.

549.  In he sacred lore the Sage is described in the same terms as the Brahman Itself is described.
Since the True Nature of the Brahman is Pure, Supreme Consciousness, the true nature of the Sage
is not different.

550.  Since no one has two selves, it follows that the sayings,'I know my Self' and 'I do not know my
Self' are both ridiculous.  The Self never becomes an object for knowledge. Such is the statement on
this point made by the Most Holy One.

551. This State of being one's own True Self freed from all limiting super-impositions (the sheaths)
is called the State of Non Duality, because therein the Supreme Sole Reality, the Infinite  Brahman ,
is not other than the Self.

552.  The State of  Non Duality of the Real Self, experienced by the Sage by attaining the Supreme
State,  is not the fruit of the practice of sadhana, but is the eternal Nature of that Self.

553.  Some say that this Duality (variety) will remain real so long as one is engaged in practicing
sadhana, but when the goal is reached, Non Duality will come into being by the extinction of the
Duality.

554.  These men do not know the Truth of the Transcendental State,  beyond Space and Time,
and wherein the world has not come into being. Non Duality has neither beginning nor end.
Duality, with space and time, is unreal always.

contd.,

Arunachala Siva.                     
     
   

6319
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 15, 2016, 08:21:15 AM »
Verse 501:


படியில் ஞானமுண் டருளிய
பிள்ளையைப் பணிதற்
கடியர் சென்றெதிர் கொளஎழுந்
தருளும்அஞ் ஞான்று
வடிகொள் சூலத்தர் மன்னிய
பொன்மதில் ஆரூர்க்
கடிகொள் பேரணிப் பொலிவையார்
முடிவுறக் காண்பார்.

To welcome and bow low before the godly child,
The Partaker of Gnosis, when he servitors came,
Who could ever total behold, the bright
And bejeweled beauty of Aaroor girt
With beauteous fort-like walls, and presided over
By the Lord who wields a trident?   

Arunachala Siva.


6320
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 15, 2016, 08:18:40 AM »
Verse 500:


பொங்கிய சிந்தை விருப்பின் வெள்ளம்
    பொழிந்து புவிமேற் பொலிவ தென்ன
எங்குங் குளிரொளி வீசு முத்தின்
    இலங்கு சிவிகை இழிந்த ருளிச்
செங்கை நிறைமலர் கொண்டு தூவித்
    திருவிருக் குக்குறள் பாடி ஏத்தித்
தங்கள் பிரான்அர சாளும் ஆரூர்
    தனைப்பணி வுற்றார் தமிழ் விரகர்.Down he descended from the palanquin of pearls
Which cast their cool rays everywhere;
It was as if the swelling flood of love overflowed
From his heart and shone bright on earth;
In all reverence he scattered from his roseate hands
Flowers the adoration; he, the master of Tamizh,
Hailed the city in Tiruvirukku-k-Kural and bowed low
Before the city of Aaroor ruled by his Ruler.

Arunachala Siva.

6321
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 15, 2016, 08:15:35 AM »
Verse 499:


வானுயர் செங்கதிர் மண்டலத்து
    மருங்கணை யுங்கொடி மன்னும்ஆரூர்
தானொரு பொன்னுல கென்னத் தோன்றும்
    தயங்கொளி முன்கண்டு சண்பை வந்த
பானிற நீற்றர் பருக்கை யானைப்
    பதிகத் தமிழிசை பாடி ஆடித்
தேனொடு வண்டு முரலுஞ் சோலைத்
    திருப்பதி மற்றதன் எல்லை சேர்ந்தார்.


The streamers wafted and seemed to reach
The red-rayed Surya-mandala on high;
He first beheld
(even from a distance) the effulgence
Of ever-during Aaroor which blazed like a peerless
Golden city; the godly child of Sanbai. The wearer
Of milk-white stripes of holy ash, sang
Again and again, the melodic decad beginning
With the words: "Parukkai yaanai?" and danced for joy;
Thus he came to the limits of the holy city girt
With gardens where the bees and their mates hum in joy.


Arunachala Siva.

6322
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 15, 2016, 08:12:36 AM »
Verse 498:

துணரிணர்ச் சோலையுஞ் சாலி வேலித்
    துறைநீர்ப் பழனமுஞ் சூழ்க ரும்பின்
மணமலி கானமும் ஞானம் உண்டார்
    மருங்குற நோக்கி மகிழ்ந் தருளி
அணைபவர் அள்ளற் கழனி ஆரூர்
    அடைவோம் எனமொழிந் தன்பு பொங்கப்
புணரிசைச் செந்தமிழ் கொண்டு போற்றிப்
    பொன்மதி லாரூர்ப் புறத்த ணைந்தார்.


he Partaker of ambrosial wisdom beheld on all sides
Gardens rich in flower-bunches, fields digit with channels
Where paddy crops stood enclosing them like fence
And plantations of sugar-canes; he rejoiced and moved on
Singing thus: "We will reach Aaroor girt with miry fields."
In swelling love he hymned in Tamizh-- melodious
And splendorous, and came to the outskirts
Of Aaroor girt with the beauteous fort-like walls.


Arunachala Siva.

6323
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 15, 2016, 08:10:02 AM »
Verse 497:


சொற்பெரு வேந்தருந் தோணி மூதூர்த்
    தோன்றல்பின் காதல் தொடரத் தாமும்
பொற்புக லூர்தொழச் சென்ற ணைந்தார்
    புகலிப் பிரானும் புரிந்த சிந்தை
விற்குடி வீரட்டஞ் சென்று மேவி
    விடையவர் பாதம் பணிந்து போற்றிப்
பற்பல ஆயிரந் தொண்ட ரோடும்
    பாடல னான்மறை பாடிப் போந்தார்.While the love of the great Monarch of Speech
Followed the chief of hoary Tonipuram, he hied
To beauteous Pukaloor to adore there;
The lord of Pukali with his thought ever-fixed on the Lord,
Came to Virkudi Veerattam, and adored and hailed the feet
Of the Lord whose mount is the Bull; then, circled by myriads
Singing the decade beginning with the words:
"Paatal naan marai?"

Arunachala Siva.

6324
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 15, 2016, 08:07:24 AM »
Verse  496:


அரசரு ளிச்செய்த வாய்மை கேட்ட
    அப்பொழு தேஅருள் ஞான முண்ட
சிரபுர வேந்தருஞ் சிந்தை யின்கண்
    தென்திரு வாரூர் வணங்கு தற்கு
விரவிய காதலிற் சென்று போற்றி
    மீண்டும்வந் தும்முடன் மேவு வன்என்
றுரவு கடற்கல் மிதப்பின் வந்தார்க்
    குரைத்துடன் பாடுகொண் டொல்லை போந்தார்.


The very moment he heard of the truthful glory
From Arasu, the Prince of Sirapuram who had partaken
Of the Gnosis of Grace, said: "To adore Tiruvaaroor
I am impelled by my heart-felt love; I will thither
Go, adore and then return to join you."
Thus he spake to him who crossed the sea with a stone
For his float, and with his leave, departed.

Arunachala Siva.

6325
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 15, 2016, 06:44:48 AM »
Verse 495:


மெய்த்திரு ஞானசம் பந்தர் வாக்கின்
    வேந்தரை நோக்கி விருப்பினாலே
அப்பரை இங்கணை யப்பெ றும்பே
    ரருளுடை யோம்யாம் அந்தணாரூர்
எப்பரி சால்தொழு துய்ந்த தென்று
    வினவிட ஈறில் பெருந்த வத்தோர்
செப்பிய வண்டமிழ் மாலை யாலே
    திருவா திரைநிகழ் செல்வஞ் சொன்னார்.
Ever-truthful Tiru Jnaanasambandhar
Addressing the Sovereign of Speech said.
"We are blessed with the great beatitude
Of receiving Appar here, in love; in what
Grace-abounding way did you hail serene Aaroor?
Play tell us.?  Thus questioned, he of endless tapas,
Hymned in a garland of bounteous Tamizh verse
The opulence of the Tiruvaatirai Festival (at Aaroor).

Arunachala Siva.

6326
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 15, 2016, 06:42:09 AM »
Verse 494:


அங்கணர் ஆரூர் வணங்கிப் போந்த
    அரசும் எதிர்வந் தணைய வாசப்
பொங்கு புனல்தண் புகலி வந்த
    பூசுரர் சிங்கமும் பொற்பி னெய்தித்
தங்களின் அன்பின் முறைமை யாலே
    தாழ்ந்து வணங்கித் தனித்த னியே
மங்கல மாகிய நல்வ ரவின்
    வாய்மை வினவி மகிழும் போது.When Arasu who having adored at Aaroor
Of the merciful Lord, came before him,
The Lion among the Brahmins hailing from cool Pukali
Bounded by fragrant waters, approached him
With due reverence; each bowed low and adored
The other as it became his loving manner of welcome;
They made mutual and auspicious and truthful
Inquiries of each other and rejoiced.


Arunachala Siva.


6327
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 15, 2016, 06:38:53 AM »
Verse  493:


நாவுக் கரசர் எழுந்த ருளும்
    நல்லதிரு வார்த்தை கேட்ட போதே
சேவில் திகழ்ந்தவர் மைந்த ரான
    திருஞான சம்பந்தர் சிந்தை அன்பு
மேவுற்ற காதல் மிகப் பெருக
    விரைந்தெதிர் கொள்ளமெய் யன்ப ரோடும்
பூவிற் பொலிபொய்கை சூழ்புக லூர்ப்
    புறம்பணை எல்லை கடந்து போந்தார்.


When Tiru Jnaanasambandhar, the son of the Lord-Rider
Of the Bull, heard of the ennobling and divinely
Message of Naavukkarasar's arrival,
The love in his loving heart grew boundlessly;
To receive him in all celerity, with the servitors
He crossed the outskirts of Pukaloo
Girt with tanks of bright lotuses.


Arunachala Siva.

6328
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 15, 2016, 06:35:24 AM »
Verse 492:


மற்றத் திருப்பதி வைகு நாளில்
    வாக்கின் பெருவிறல் மன்ன னார்தாம்
புற்றிடங் கொண்டாரை வந்தி றைஞ்சிப்
    பொன்மதில் ஆரூர் புகழ்ந்து போற்றிச்
சிற்றிடைப் பொற்றொடிப் பங்கர் தங்கும்
    திருப்புக லூர்தொழச் சிந்தை செய்து
கொற்றவ னாரருள் பெற்ற தொண்டர்
    குழாத்துடன் அவ்வூர் குறுக வந்தார்.
During his sojourn in that holy town, the Lord
Of great and puissant language, having hailed
And adored the Lord of the Ant-hill at Aaroor
Girt with beauteous fort-like walls, felt impelled
By a desire to worship the Lord, the Partner of His
Slender-waisted Consort at Tiruppukaloor;
In the company of devotees who were blessed
With the grace of the Lord, he came near that town.

Arunachala Siva.

6329
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 15, 2016, 06:32:21 AM »
Verse 491:


ஆங்கவர் போற்றுஞ் சிறப்பின் மேவி
    அப்பதி தன்னில்அமரு நாளில்
வாங்கு மலைச்சிலை யார்ம கிழ்ந்த
    வர்த்தமா னீச்சரந் தான்வ ணங்கி
ஓங்கிய அன்பின் முருக னார்தம்
    உயர்திருத் தொண்டு சிறப்பித் தோங்கும்
பாங்குடை வண்டமிழ் பாடி நாளும்
    பரமர்தம் பாதம் பணிந்தி ருந்தார்.Enjoying his adoring hospitality he sojourned in that town;
He worshipped at Varthamaaniccharam where is
Enshrined the Lord who bent the mountain into a bow:
In soaring love he hymned his bounteous decade in which
He loftily celebrated Murukar's sublime servitorship
And there abode, daily hailing the feet of the Lord.

Arunachala Siva.
.

6330
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 14, 2016, 11:14:28 PM »
Verse 490:


புக்கெதிர் தாழ்ந்து விழுந்தெ ழுந்து
    பூம்புக லூர்மன்னு புண்ணி யரை
நெக்குரு குஞ்சிந்தை அன்பு பொங்க
    நிறைமலர்க் கண்ணீ ரருவி செய்ய
மிக்க தமிழ்த்தொடை மாலை சாத்தி
    மேவிய ஏழிசை பாடிப் போந்து
திக்கு நிறைசீர் முருகர் முன்பு
    செல்ல அவர்மடஞ் சென்று புக்கார்.He bowed low and prostrated before the Lord, and rose up;
His heart melted; tears cascaded from his flower-eyes;
In swelling love, he adorned the Lord with a rich garland
Of Tamizh verse; he hailed Him in seven-fold music
And moved out; with Murukar whose glory fills all the directions,
Leading him reverentially, he reached his holy house.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 [422] 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... 2903