Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 [421] 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... 2974
6301
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 22, 2016, 08:41:52 AM »
Verse 1193:


அளக்கர் ஏழும்ஒன் றாமெனும்
    பெருமையெவ் வுலகும்
விளக்கு மாமண விழாவுடன்
    விரைந்துசெல் வனபோல்
துளக்கில் வேதியர் ஆகுதி
    தொடங்கிடா முன்னம்
வளர்க்கும் வேதியில் வலஞ்சுழித்
    தெழுந்தது வன்னி.


Like the seven seas joining together and rising up,
The wedding party was to proceed, brightening all
The worlds. "I should hasten to join them to get
Blessed." Thus thinking, in the Vetikais, when
The unswerving Brahmins tended the fire, the flame,
Even ere they would commence their offering
Of oblations, began to spiral up and twirl to the right.

Arunachala Siva.


6302
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 22, 2016, 08:38:49 AM »
Verse 1192:


நங்கள் வாழ்வென வருந்திரு
    ஞானசம் பந்தர்
மங்க லத்திரு மணவெழுச்
    சியின்முழக் கென்னத்
துங்க வெண்திரைச் சுரிவளை
    ஆர்ப்பொடு சூழ்ந்து
பொங்கு பேரொலி முழக்குடன்
    எழுந்தது புணரி.

"Tiru Jnaana Sambandhar is truly our beatific life."
Thus thinking, the sea with its white and great
And resounding waves, and with its whorled shells
Swelled the more and roared matching the uproar
Of the participants of the divine and all-auspicious
Wedding, when they rose up in a procession,
And moved to the house of the bride.

Arunachala Siva.

6303
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 22, 2016, 08:35:47 AM »
Verse 1191:


பரம்பு தம்வயின் எங்கணும்
    உள்ளபல் வளங்கள்
நிரம்ப முன்கொணர்ந் தெண்திசை
    யவர்நெருங் குதலால்
தரங்க டந்தவர் தந்திருக்
    கல்லியா ணத்தின்
வரம்பில் தன்பயன் காட்டுவ
    தொத்தது வையம்.

As the people from all the eight directions thronged there
Carrying with them the bountiful produce
And riches of their regions, it looked as though
That at the wedding of the peerless godly son,
The good earth yielded all her endless produce.

Arunachala Siva.6304
Who is a true devotee?  The true devotee is one whose heart is overwhelmed with love and whose
mind entertains no other thoughts except that of God. When the heart is full of love, Lord Siva
comes and resides there  because, as Tirumoolar said, Lord Siva and Love are not separate.
Siva is love and Love is Siva.  When the loving mind is centered on God, it totally surrenders
and individuality ceases.  When devotion  becomes so perfect, mature, and complete, the devotee
attains the state of non  duality, (Advaita) with God. According to Tirumantiram, in the beginning
one visualizes God, later one sheds tears of His idol and finally one realizes God within.   Thayumanavar
was a fine example of such a devotee. He symbolizes the true love of a mother, the enlightened wisdom
of a sage and the dedication of a true devotee.  Thayumanavar, the Silent Sage and the true devotee,
remains as a beacon in the galaxy of saints who reveal the way to spiritual fulfillment to us.

concluded.

Arunachala Siva.
   
       
       

6305
61.  'That which is, is Brahman, all this too' so say  the Vedas.  He who knows this, and all the
real and the unreal, so also the utterances of the Vedas  -  all arise from Brahman and are verily
Brahman, alone knows.  Knowing that this world which falls out due to delusion, is Brahman,
the form of knowledge, he becomes verily Brahman.

Thus ends chapter 15, a dialogue between Ribhu and Nidagha, entitled 'Description of the topic of
Brahman is all'.  in  the sixth amsa called Sankara of Sri Siva Rahasyam.

Chapter 16:

1. Ribhu: I shall tell you that which is the hardest to find in the Vedas, the Sastras, the Agamas etc.,
Hearken carefully. All ;is just unreal indeed.

2.  Whatever little appears in the world, whatever little is spoken always, whatever little is experienced
wherever - all this is only unreal.

3.  Whatever little repetition there be, bath or holy water, whatever that is apart from the Self is all
unreal.  There is no doubt of this.

4.  Action of the mind, action of the intellect and action of the illusory potency too - what little there
be apart from the Self is all only unreal. 


5.  A form other than egoism, be it 'this', 'you'  or 'this is the truth', and whatever trace there is
apart from the Self is all only unreal.

contd.,

Arunachala Siva.                 

6306
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 09:15:52 AM »
Verse 1190:


அஞ்சி றைச்சுரும் பறைபொழில்
    சண்பையாண் டகையார்
தம்சி வத்திரு மணஞ்செயத்
    தவஞ்செய்நாள் என்று
மஞ்ச னத்தொழில் புரிந்தென
    மாசிருள் கழுவிச்
செஞ்சு டர்கதிர்ப் பேரணி
    யணிந்தன திசைகள்.Knowing it to be the holy day, the divine and auspicious
Wedding day of the lord of Sanbai girt with gardens
Where chafers of pretty wings hymned in joy,
All the directions had their ablutions, and thus
Cleansing themselves of the stain of murk, had them
Decked with the glowing rays of the ruddy sun.


Arunachala Siva.

6307
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 09:12:47 AM »
Verse  1189:


நிரந்த கங்குலின் நிதிமழை
    விதிமுறை யெவர்க்கும்
புரந்த ஞானசம் பந்தர்தாம்
    புன்னெறிச் சமய
அரந்தை வல்லிருள் அகலமுன்
    னவதரித் தாற்போல்
பரந்த பேரிருள் துரந்துவந்
    தெழுந்தனன் பகலோன்.


That night, in accordance with the Vedic rules
The godly child showered wealth on all; when it dawned,
Very like unto the day of avatar
(sixteen years ago)
Of Tiru Jnaana Sambandhar to chase away
The strong and distressing darkness of alien faiths,
The sun rose up scattering the murk away.   

Arunachala Siva.


6308
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 09:09:24 AM »
Verse  1188:கண்ட மாந்தர்கள் கடிமணம்
    காணவந் தணைவார்
கொண்ட வல்வினை யாப்பவிழ்
    கொள்கைய வான
தொண்டர் சிந்தையும் வதனமும்
    மலர்ந்தன சுருதி
மண்டு மாமறைக் குலம்எழுந்
    தார்த்தன மகிழ்ந்தே.


The mind and visages of them that beheld it,
Of those that flocked thither to witness the wedding
And of the servitors who were bent upon doing
Away with the strong and cruel fetter of Karma,
Burgeoned in joy; rejoicing, the Vedic clans
Rose up, and roared for joy.

Arunachala Siva.

6309
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 09:06:21 AM »
Verse 1187:ஆர்வ மிக்கெழும் அன்பினால்
    மலர்அயன் அனைய
சீர்ம றைத்தொழிற் சடங்குசெய்
    திருந்துநூல் முனிவர்
பார்வ ழிப்பட வரும்இரு
    வினைகளின் பந்தச்
சார்பொ ழிப்பவர் திருக்கையில்
    காப்புநாண் சாத்த.


n swelling love and devotion, the Brahmins
Who were well versed in the flawless scriptures,
Rites and rituals, and who were like unto Brahma
Seated on the Lotus,
Adorned the divine hand of him--
Who would annul the fettering bond of twofold deeds
Breeding on earth the cycle of birth and death--,
With the Raksha.


Arunachala Siva.

6310
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 09:03:31 AM »
Verse 1186:


நாத மங்கல முழக்கொடு
    நற்றவ முனிவர்
வேத கீதமும் விம்மிட
    விரைகமழ் வாசப்
போது சாந்தணி பூந்துகில்
    புனைந்தபுண் ணியம்போல்
மீது பூஞ்சய னத்திருந்
    தவர்முன்பு மேவி.An auspicious poly-symphony blended with the Vedic
Chant of the goodly and great Munis, and filled
The place; coming before the godly bridegroom--
The very form of piety--, decked with lovely
And fragrant flowers, sandal paste, jewels
And beauteous vestments, and throned on a seat
Damasked with flowers,


Arunachala Siva.


6311
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 09:00:42 AM »
Verse  1185:


செம்பொ னின்பரி கலத்தினில்
    செந்நெல்வெண் பரப்பின்
வம்ப ணிந்தநீள் மாலைசூழ்
    மருங்குற வமைத்த
அம்பொன் வாசநீர்ப் பொற்குடம்
    அரசிலை தருப்பை
பம்பு நீள்சுடர் மணிவிளக்
    கொளிர்தரும் பரப்பில்.

On a place of ruddy gold where samba paddy was
Spread white, the pot of fragrant and holy water
Decked with long and fragrant garlands was installed;
Peepal leaves and Kusa grass were placed on its top;
In the courtyard bright-rayed lamps blazed.

Arunachala Siva.

6312
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 08:57:03 AM »
Verse 1184:


நகர்வ லஞ்செய்து புகுந்தபின்
    நவமணி யணிந்த
புகரில் சித்திர விதானமண்
    டபத்தினிற் பொலியப்
பகரும் வைதிக விதிச்சமா
    வர்த்தனப் பான்மை
திகழ முற்றிய செம்மலார்
    திருமுன்பு சேர்ந்தார்.After the procession, they entered the hallowed house
And came before the divine presence of the godly child
Who sat there splendorosly in a Mantapam
Decked with nine-fold gems, under a flawlessly
Beautiful canopy, having performed
The Vedic ritual of Samaavartana.

Arunachala Siva.

.

6313
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 08:54:15 AM »
Verse  1183:


வேத வாய்மையின் விதியுளி
    வினையினால் விளங்க
ஓத நீர்உல கியல்முறை
    ஒழுக்கமும் பெருகக்
காதல் நீள்திருத் தொண்டர்கள்
    மறையவர் கவினார்
மாதர் மைந்தர்பொற் காப்புநாண்
    நகர்வலம் செய்தார்.


For the prospering of the truthful rules enunciated
By the Vedas and for the thriving of the pious ways
Of the sea-girt world, servitors of loving devotion,
Brahmins, beauteous women and men took out the Raksha
Wrought of threads of gold, in a procession.

Arunachala Siva.

6314
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 08:51:42 AM »
Verse  1182:


மாறி லாநிறை வளந்தரு
    புகலியின் மணமீக்
கூறு நாளின்முன் னாளினில்
    வேதியர் குழாமும்
நீறு சேர்திருத் தொண்டரும்
    நிகரிலா தவருக்
காறு சூடினார் அருள்திருக்
    காப்புநா ணணிவார்.


In Pukali full of peerless bounty, on the day
Preceding the wedding day, throngs of Brahmins
And divine devotees resplendent with the holy ash,
Gathered to adorn the peerless one--the godly child--,
With the divinely blessed Raksha of the river-crested Lord.


Arunachala Siva.

6315
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 21, 2016, 08:48:42 AM »
Verse 1181:இனையபல வேறுதொழில்
    எம்மருங்கும் நிரைத்தியற்று
மனைவளரு மறுகெல்லாம்
    மணவணிசெய் மறைமூதூர்
நினைவரிய பெருவளங்கள்
    நெருங்குதலால் நிதிக்கோமான்
தனையிறைவர் தாம்ஏவச்
    சமைத்ததுபோல் அமைந்துளதால்.

The houses in the hoary city where Brahmins dwelt,
Were full of such activities of great propriety:
All its streets attested the connubial magnificence;
Inconceivably great propriety throve there;
So, it looked as though that all this was wrought
By Kubera himself at the behest of Lord Siva.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 [421] 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... 2974