Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 2908
631
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:09:50 AM »
Verse  3:


பரவின வடியவர் படுதுயர் கெடுப்பவர் பரிவிலார்பால்
கரவினர் கனலன வுருவினர் படுதலைப் பலிகொடேகும்
இரவினர் பகலெரி கானிடை யாடிய வேடர்பூணும்
அரவின ரரிவையோ டிருப்பிட மம்பர்மா காளந்தானே.

Siva destroys the sufferings of the devotees who praise him, have to undergo, he conceals himself from those who have no love towards him. He has a form as red as fire.  He has the nature of going for begging alms in a dead skull has a form with which he danced in the cremation ground which scorches like the midday. He wears cobras as ornaments, he is in Amparmākāḷam where he dwells with a lady.


Arunachala Siva.

632
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:05:33 AM »
Verse  2:

கையின்மா மழுவினர் கடுவிட முண்டவெங் காளகண்டர்
செய்யமா மேனிய ரூனம ருடைதலைப் பலிதிரிவார்
வையமார் பொதுவினின் மறையவர் தொழுதெழ நடமதாடும்
ஐயன்மா தேவியோ டிருப்பிட மம்பர்மா காளந்தானே.

Siva holds a big battle-axe in his hand.  Our Lord with a neck which become black due to consuming the cruel poison.  He has a big red body.  He will wander to receive alms holding a broken skull to which flesh is sticking. The father who dances in the hall which is common to the whole world, to be worshipped by the Brahmins.  Amparmākāḷam is the place where he dwells with goddess Parvati.

Arunachala Siva.

633
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 10:01:22 AM »
Tiru Amparmakalam:

Verse  1:

படியுளார் விடையினர் பாய்புலித் தோலினர் பாவநாசர்
பொடிகொண்மா மேனியர் பூதமார் படையினர் பூணநூலர்
கடிகொண்மா மலரிடு மடியினர் பிடிநடை மங்கையோடும்
அடிகளா ரருள்புரிந் திருப்பிட மம்பர்மா காளந்தானே.

Siva has a bull that lives in this world has the skin of a tiger that springs upon its prey destroys all sins. He has a big body on which holy ash is smeared.  He has an army of Bhutas.  He wears a sacred thread on his chest has feet on which the devotees place big and fragrant flowers. Amparmākāḷam is the place where he dwells granting grace, along with a young lady whose gait is like that of the female elephant.

Arunachala Siva.


634
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 09:56:32 AM »
Verse 11:

பெருந்தண்மா மலர்மிசை யயனவ னனையவர் பேணுகல்வித்
திருந்துமா மறையவர் திருநெல்வேலி யுறை செல்வர்தம்மைப்
பொருந்துநீர்த் தடமல்கு புகலியுண் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
அருந்தமிழ் மாலைகள் பாடியாடக் கெடு மருவினையே.


Brahmins who are equal to Ayan that is Brahma, who is seated in a big great and cool flower, sings on the Lord who dwells in Tirunelvēli where great Brahmins who have erudition which is appreciated by all, are living, the acts which are difficult to be removed will perish if one sings the precious garlands of verses composed by Jnana Sambandhan  of Pukali which has many tanks filled with water, and dance out of joy.

Padigam on Tiru Nelveli completed.

Arunachala Siva.

635
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 09:53:47 AM »
Verse  10:

துவருறு விரிதுகி லாடையர் வேடமில் சமணரென்னும்
அவருறு சிறுசொலை யவமென நினையுமெம் மண்ணலார்தாம்
கவருறு கொடிமல்கு மாளிகைச் சூளிகை மயில்களாலத்
திவருறு மதிதவழ் திருநெல்வேலி யுறை செல்வர் தாமே.

Our deity who considers the words of contempt spoken by Buddhists who cover their bodies with a cloth soaked in red ochre and Jains who do not wear any dress as useless words.  He is the Lord who dwells in Tirunelvēli where the moon which moves in the heaven, crawls in the mansions where in the open terrace the flags which attract the attention of people are increasing, and the peacocks dance.

Arunachala Siva.

636
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 09:49:21 AM »
Verse  9:

பைங்கண்வா ளரவணை யவனொடு பனிமல ரோனுங்காணா
தங்கணா வருளென வவரவர் முறைமுறை யிறைஞ்சநின்றார்
சங்கநான் மறையவர் நிறைதர வரிவைய ராடல்பேணத்
திங்கணாள் விழமல்கு திருநெல்வேலி யுறை செல்வர் தாமே.

Siva remained to be worshipped by Vishnu who reclines in a serpent-bed whose eyes are fuming with anger, and Brahma who is in a cool lotus flower, in turns praying gracious eyed Siva, grant us your grace as they could not see his head and feet,
is the Lord who dwells in Tirunelvēli where monthly and daily festivals are on the increase, where crowds of Brahmins who have learnt the four Vedas fill the place, and ladies dance.

Arunachala Siva.


637
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 08, 2017, 09:45:02 AM »
Verse  8:

முந்திமா விலங்கலன் றெடுத்தவன் முடிகடோ ணெரிதரவே
உந்திமா மலரடி யொருவிர லுகிர்நுதி யாலடர்த்தார்
கந்தமார் தருபொழின் மந்திகள் பாய்தர மதுத்திவலை
சிந்துபூந் துறைகமழ் திருநெல்வேலி யுறை செல்வர் தாமே.

Siva pressed down with the tip of the nail of a single toe in the foot resembling a great flower, thrusting it forward to crush the heads and shoulders of Ravanan who lifted the great mountain on that day, marching forward.  He is the Lord who dwells in Tirunelvēli where the drops of honey spill in the ghat as the female monkeys jump in the gardens filled with fragrance, and spread everywhere.

Arunachala Siva.

638
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 04:51:33 PM »
Verse  7:


அக்குலா மரையினர் திரையுலா முடியின ரடிகளன்று
தக்கனார் வேள்வியைச் சாடிய சதுரனார் கதிர்கொள்செம்மை
புக்கதோர் புரிவினர் வரிதரு வண்டுபண் முரலுஞ்சோலைத்
திக்கெலாம் புகழுறுந் திருநெல்வேலி யுறை செல்வர் தாமே.


The Lord who dwells in Tirunelvēli which is praised by the people from all directions and which has gardens in which the bees with lines on their bodies hum melody-types.
He has chank beads which move in his waist. He has on his head water which is moving the able person who destroyed the sacrifice performed by Daksha long ago has  twisted matted locks which has the red color of the rising sun.

Arunachala Siva.

639
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 04:47:28 PM »
Verse  6:

வெடிதரு தலையினர் வேனல்வெள் ளேற்றினர் விரிசடையர்
பொடியணி மார்பினர் புலியத ளாடையர் பொங்கரவர்
வடிவுடை மங்கையோர் பங்கினர் மாதரை மையல்செய்வார்
செடிபடு பொழிலணி திருநெல்வேலி யுறை செல்வர் தாமே.

The Lord who dwells in Tirunelvēli adorned by gardens which have bushes, has a skull full of crevices. He has an angry white bull.  He has a loosened matted locks. He smears his chest with sacred ash. He has a dress made of the tiger's skin.  He has ornaments of angry cobras.  He has a beautiful lady of distinction on one half the name of the goddess in this shrine is Vaṭivammai.  He will make ladies infatuated with love.

Arunachala Siva.


640
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 04:44:04 PM »
Verse  5:


ஏனவெண் கொம்பொடு மெழில்திகழ் மத்தமு மிளவரவும்
கூனல்வெண் பிறைதவழ் சடையினர் கொல்புலித் தோலுடையார்
ஆனினல் ஐந்துகந் தாடுவர் பாடுவ ரருமறைகள்
தேனில்வண் டமர்பொழிற் றிருநெல்வேலி யுறைசெல்வர் தாமே.

The Lord who dwells in Tirunelvēli which has gardens in which the bees settle upon the honey, has matted locks, which white tusk of the hog, Datura flowers which are beautiful, a young cobra and white curved crescent moon crawl dresses himself with the skin of a tiger capable of killing.  He will bathe with pleasure in the five good products of the cow; he will chant the abstruse Vedas.

Arunachala Siva.

641
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 04:40:14 PM »
Verse  4:


காண்டகு மலைமகள் கதிர்நிலா முறுவல்செய் தருளவேயும்
பூண்டநா கம்புறங் காடரங் காநட மாடல்பேணி
ஈண்டுமா மாடங்கண் மாளிகை மீதெழு கொடிமதியம்
தீண்டிவந் துலவிய திருநெல்வேலி யுறை செல்வர்தாமே.

Though the beautiful daughter of the mountain smiles showing her teeth which are like moonlight shedding rays, not conducting himself according to that with the cobras as ornaments, desirous of performing dance in the cremation ground using it as a stage, is the god who dwells in Tirunelvēli where the flags that rise on the mansions which have big storeys close to each other, come into contact with the moon, and flutter.

Arunachala Siva.

642
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 04:36:45 PM »
Verse  3:

பொறிகிள ரரவமும் போழிள மதியமுங்கங் கையென்னும்
நெறிபடு குழலியைச் சடைமிசைச் சுலவிவெண் ணீறுபூசிக்
கிறிபட நடந்துநற் கிளிமொழி யவர்மனங் கவர்வர்போலும்
செறிபொழி றழுவிய திருநெல்வேலி யுறை செல்வர்தாமே.

The cobra which has a shining spot, a crescent moon and a lady of curly tresses of hair, called Ganga to move round the matted locks. Smearing white sacred ash,
walking with playful mischief for alms, he will captivate the minds of ladies who speak sweet words like a beautiful parrot.  The god who dwells in Tirunelvēli surrounded by dense gardens.

Arunachala Siva.


643
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 03:13:22 PM »
Verse  2:


என்றுமோ ரியல்பின ரெனநினை வரியவ ரேறதேறிச்
சென்றுதாஞ் செடிச்சியர் மனைதொறும் பலிகொளு மியல்பதுவே
துன்றுதண் பொழினுழைந் தெழுவிய கேதகைப் போதளைந்து
தென்றல்வந் துலவிய திருநெல்வேலி யுறை செல்வர்தாமே.

Creeping through a narrow passage into the verdant garden in which trees are crowded, mingling with the flowers of the fragrant screw-pine, the god who dwells in Tirunelvēli where the southern balmy breeze is moving.  He cannot be thought as having the same nature always.  Riding on a bull, going to each and every house of bad women, it is his nature to receive alms.

Arunachala Siva.

644
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:42:45 AM »
Tiru Nelveli:

Verse  1:

மருந்தவை மந்திர மறுமைநன் னெறியவை மற்றுமெல்லாம்
அருந்துயர் கெடுமவர் நாமமே சிந்தைசெய் நன்னெஞ்சமே
பொருந்துதண் புறவினிற் கொன்றைபொன் சொரிதரத் துன்றுபைம்பூம்
செருந்திசெம் பொன்மலர் திருநெல்வேலி யுறை செல்வர்தாமே.


My good mind!  Siva's name which is Panchaksharam like medicine.  It is the right path to the next world;  and it is all other things.  Sufferings that cannot be removed by other means will perish.  Meditate upon his names only.  In the cool forest in which all things are found, Koṉṟai trees shed flowers like gold. The Lord who dwells in Tirunelvēli where the dense flourishing and beautiful panicled golden blossomed pear tree unfolds flowers like gold. (vide notes on Chāykkātu by Sampadhar verse 9.)


Arunachala Siva.

645
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: October 07, 2017, 11:37:06 AM »
Verse  11:

தாழிளங் காவிரி வடகரை யடைகுரங்காடுதுறைப்
போழிள மதிபொதி புரிதரு சடைமுடிப் புண்ணியனைக்
காழியா னருமறை ஞானசம் பந்தன கருதுபாடல்
கோழையா வழைப்பினுங் கூடுவார் நீடுவா னுலகினூடே.

On Siva who is the embodiment of all virtues, who has  twisted matted locks, coiled into a crown on which a rising crescent moon is concealed and who resides in Kuraṅkāṭutūṟai on the northern bank of the Kaveri which has soft water which flows and spreads in the fields the songs which are worthy of meditation in order to obtain good, composed by Jnana Sambandhan, a native of Sirkazhi, who knows the abstruse Veda, will join the Sivalōkam which knows no end, even if people recite them with a throat choked with phlegm so that it is difficult to make out the sense.

Padigam on Vata Kuragatuthurai completed.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 2908