Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 3062
631
Verse  2:


கயிலை நன்மலை யாளுங் கபாலியை
மயிலி யல்மலை மாதின் மணாளனைக்
குயில்ப யில்பொழிற் கோழம்பம் மேயவென்
உயிரி னைநினைந் துள்ளம் உருகுமே.

Siva who is in the Kailash mountain, who has a skull in his hand, who is the husband of the daughter of the mountain, who is as beautiful as the peacock. Thinking of my life, who is in Kōzhampam, which has gardens where Indian cuckoos live, my heart melts.

Arunachala Siva.

632
Tiruk Kozhambam:

Verse  1:

வேழம் பத்தைவர் வேண்டிற்று வேண்டிப்போய்
ஆழம் பற்றிவீழ் வார்பல வாதர்கள்
கோழம் பத்துறை கூத்தன் குரைகழல்
தாழும் பத்தர்கள் சாலச் சதுரரே.


Many ignorant people, having gone in the way the five jeering sensory organs desire, desiring them, will fall into deep pit of worldly pleasures.  Those devotees who bow down to the feet which wear jingling armor, of the dancer who dwells in Kōzhampam, are indeed very clever people.

Arunachala Siva.

633
Verse 11:

கடுத்த தோரரக் கன்கயி லைம்மலை
எடுத்த தோள்தலை யிற்றல றவ்விரல்
அடுத்த லும்மவ னின்னிசை கேட்டருள்
கொடுத்த வன்குரங் காடு துறையனே.

to make the demon, who had a swift moving chariot and who lifted the Kailash mountain, roar when his shoulders and heads, were crushed and knocked out,
as soon as Siva fired his toe.  The god in Kurankāṭutuṟai granted many boons out of grace on hearing his sweet music.

Padigam on Tiruk Kurankatuturai completed.

Arunachala Siva.

634
Verse  10:

நற்ற வம்செய்த நால்வர்க்கு நல்லறம்
உற்ற நன்மொழி யாலருள் செய்தநல்
கொற்ற வன்குரங் காடு துறைதொழப்
பற்றுந் தீவினை யாயின பாறுமே.


The King who by loving and good words initiated into the intricacies of religion to the four sages who did penance to be free from re-birth.  If we worship Kuraṅkāṭutuṟai of that god the sins that hold us in their grip will be destroyed.

Arunachala Siva.

635
Verse  9:


தென்றல் நன்னெடுந் தேருடை யானுடல்
பொன்ற வெங்கனல் பொங்க விழித்தவன்
அன்ற வந்தக னைஅயிற் சூலத்தால்
கொன்ற வன்குரங் காடு துறையனே.


Siva opened his frontal eye to make hot fire to burst in anger to completely destroy the body of Manmatha who has his tall and good chariot, the balmy breeze that blows from the south.  (It is a poetical convention that Manmatha has the balmy breeze from the south as his chariot.)  The god in Kuraṅkāṭūtuṟai killed with the sharp trident, destroyed the demon by name Yama as he was inimical.

Arunachala Siva.
636
Verse  8:

நாடி நந்தம ராயின தொண்டர்காள்
ஆடு மின்அழு மின்தொழு மின்னடி
பாடு மின்பர மன்பயி லும்மிடம்
கூடு மின்குரங் காடு துறையையே.


Devotees who are our relations!  Going to Kuraṅkāṭutuṟai, dance of out of joy,
weep shedding tears of joy, worship with joined hands, sing the praises of his feet.
Gather in that place where the supreme being dwells always.


Arunachala Siva.

637
Verse  7:

மாத்தன் தான்மறை யார்முறை யான்மறை
ஓத்தன் தாரகன் றன்னுயி ருண்டபெண்
போத்தன் தானவன் பொங்கு சினந்தணி
கூத்தன் தான்குரங் காடு துறையனே.


Siva has greatness according to the Mannar mentioned in the Vedas.  He chants the Vedas.  The dancer who caused to diminish the increasing anger of Muyalakaṉ, and who won a victory over the lady who took away the life of Taruka. He is in Kuraṅkāṭutuṟai.

Arunachala Siva.

638
Verse  6:

ஆட்டி னான்முன் அமணரோ டென்றனைப்
பாட்டி னான்றன பொன்னடிக் கின்னிசை
வீட்டி னான்வினை மெய்யடி யாரொடும்
கூட்டி னான்குரங் காடு துறையனே.

He tossed me in the company of Jains, early in my life. He caused me to sing sweet songs in praise of his feet as valuable as gold. He destroyed all my karmas. the Lord in Kuraṅkāṭutuṟai united me with his sincere devotees.

Arunachala Siva.


639
Verse  5:

ஞாலத் தார்தொழு தேத்திய நன்மையன்
காலத் தான்உயிர் போக்கிய காலினன்
நீலத் தார்மிடற் றான்வெள்ளை நீறணி
கோலத் தான்குரங் காடு துறையனே.

Siva has all the good things which are praised and worshiped by the people of the world.  He the removed kicking with his leg the life of Yama, god of death.  He has a neck which has dark blue color, has beautifully smeared himself with the white sacred ash.  He is such a god is in Kuraṅkāṭutuṟai.

Arunachala Siva.

640
Verse 4:

மணவன் காண்மலை யாள்நெடு மங்கலக்
கணவன் காண்கலை ஞானிகள் காதலெண்
குணவன் காண்குரங் காடுதுறைதனில்
அணவன் காண்அன்பு செய்யு மடியர்க்கே. 

Siva is the eternal bridegroom, he is the husband who confers everlasting auspiciousness on the daughter of the mountain, has the eight attributes which are cherished with love by people who possess knowledge of arts. He is near at hand in Kuraṅkāṭutuṟai, to his devotees who love him.

Arunachala Siva.


641
Verse  3:


குளிர்பு னற்குரங் காடுது றையனைத்
தளிர்நி றத்தையல் பங்கனைத் தண்மதி
ஒளிய னைந்நினைந் தேனுக்கென் னுள்ளமும்
தெளிவி னைத்தெளி யத்தெளிந் திட்டதே. 

Siva who is in Kuraṅkāṭutuṟai of cool water, who has as his half a young lady whose complexion is like the tender leaves.  To me who fixed the thoughts on him who is as bright as the cool moon, my mind became definitely very clear about the thing on which one should have clear ideas.


Arunachala Siva.

642
Verse  2:

முத்தி னைமணி யைப்பவ ளத்தொளிர்
தொத்தி னைச்சுடர்ச் சோதியைச் சோலைசூழ்
கொத்த லர்குரங் காடு துறையுறை
அத்த னென்னஅண் ணித்திட்டிருந்ததே.

Siva who is as valuable as pearls,  precious stones, bunch of shining coral, the light radiating luster.  When I say, and the father who dwells in Kuraṅkāṭūtuṟai, surrounded by gardens and where bunches of flowers blossom.  That Lord tasted sweet to my mind.

Arunachala  Siva.643
Tiruth Then Kurankatuturai:

Verse  1:

இரங்கா வன்மனத் தார்க ளியங்குமுப்
புரங்கா வல்அழி யப்பொடி யாக்கினான்
தரங்கா டுதட நீர்ப்பொன்னித் தென்கரைக்
குரங்காடு துறைக் கோலக்க பாலியே.

Beautiful Siva, holding a skull in Kuraṅkāṭutuṟai on the southern bank of the Poṉṉi Kaveri of expansive water, in which waves dance, reduced to ash the protection of the three cities belonging to pitiless and hard-hearted demons.

Arunachala Siva.


644
Verse 10:

அரக்க னாற்ற லழித்தவன் பாடல்கேட்
டிரக்க மாகி யருள்புரி யீசனைத்
திரைக்கொள் நீர்க்கடு வாய்க்கரைத் தென்புத்தூர்
இருக்கு நாதனைக் காணப்பெற் றுய்ந்தெனே.

Destroying the strength of the demon Ravanan, bestowing compassion on him by listening to this music. The Lord of the universe, Siva, who granted his grace to him.
I saved myself by obtaining vision of the master in beautiful Puttūr on the bank of the river, Kaṭuvāy which has water with waves.

Padigam on Tiruk Katuvay Puttur completed.

Arunachala Siva.645
Verse 9:


இடுவா ரிட்ட கவளங் கவர்ந்திரு
கடுவா யிட்டவர் கட்டுரை கொள்ளாதே
கடுவாய்த் தென்கரைப் புத்தூ ரடிகட்காட்
படவே பெற்றுநான் பாக்கியஞ் செய்தெனே.

Eating with avidity the mouthfuls of food placed in their hands by people who give alms, without listening to the fabrication of the Jains, who place in their big mouths gall-nut, I had the good fortune of becoming the protege of the god in Puttūr on the southern bank of river, Kaṭuvāy.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 3062