Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 3200
631
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 19, 2019, 01:18:38 PM »
Tiru Arur:

Verse 1:


கரையுங் கடலும் மலையுங்
    காலையும் மாலையும் எல்லாம்
உரையில் விரவி வருவான்
    ஒருவன் உருத்திர லோகன்
வரையின் மடமகள் கேள்வன்
    வானவர் தானவர்க் கெல்லாம்
அரையன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

Siva is united in all places like the land, sea, and mountain, and in my speech at all times such as morning and evening.  The unequaled god, has as his abode Rudralokam. He is the husband of the young daughter of the mountain.
Ārūr is the abode where the King of all celestial beings and ghosts, dwells permanently.  Will he admit us too into his grace!  Please ask his will about it.

Arunachala Siva.

632
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 19, 2019, 01:12:45 PM »
Verse  11:

வருங்கல மும்பல பேணுதல் கருங்கடல்
இருங்குலப் பிறப்பர்த மிடம்வலம் புரத்தினை
அருங்குலத் தருந்தமிழ் ஊரன்வன் றொண்டன்சொல்
பெருங்குலத் தவரொடு பிதற்றுதல் பெருமையே.


About Valampuram which is the abode of those who has nobility of birth and who value the ships that come sailing on the sea, it is greatness if one babbles along with the big crowd of devotees, the words of Vaṉṟoṇṭaṉ and Uraṉ who is capable of composing rare Tamiḻ songs and who was born in a preeminent caste. (Sundarar was born in a caste which has the right of performing Pūja in the sanctum sanctorum;
they are called Atisaivar.)

Padigam on Tiru Valampuram completed.

Arunachala Siva.

633
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 19, 2019, 01:07:17 PM »
Verse 10:

குண்டிகைப் படப்பினில் விடக்கினை யொழித்தவர்
கண்டவர் கண்டடி வீழ்ந்தவர் கனைகழல்
தண்டுடைத் தண்டிதன் இனமுடை அரவுடன்
எண்டிசைக் கொருசுடர் இடம்வலம் புரமே.

Those who well know the falsehood of the Jains, who carry a network of ropes for placing water-pots and suspended from the hand and who eschew eating meat.
Knowing that, those who fell at the feet of Siva, with the sound of Hara which is made by the groups of devotees prominent among them being Dandi, who holds a club as a prop, and a jingling anklets.  Valampuram is the place where the unsurpassed light for the eight directions has his abode.


Arunachala Siva.

634
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 19, 2019, 01:01:16 PM »
Verse 9:


சடசட விடுபெணை பழம்படும் இடவகை
படவட கத்தொடு பலிகலந் துலவிய
கடைகடை பலிதிரி கபாலிதன் இடமது
இடிகரை மணலடை இடம்வலம் புரமே.


The place of Kapāli who wandered in every entrance of the houses receiving alms with the cotton upper garment, with which he covers his body, places where fruits fall from the Palmyra tree with a "saṭasaṭa" noise, (Double imitative word, onomatopoeia.) is Valampuram which has a sandy shore of eroded banks.

Arunachala Siva.


635
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 19, 2019, 12:57:27 PM »
Verse 8:

பாறணி முடைதலை கலனென மருவிய
நீறணி நிமிர்சடை முடியினன் நிலவிய
மாறணி வருதிரை வயலணி பொழிலது
ஏறுடை யடிகள்தம் இடம்வலம் புரமே.

Valampuram is the place which has beautiful gardens and fields and raging waves that come one after another and in a group, where Siva who is accustomed to have a skull with a offensive odor which is frequented by kites, and who adorns himself with holy ash has matted locks coiled into a crown and the place of the god who has a bull is Valampuram. 

Arunachala Siva.

636
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 19, 2019, 12:53:42 PM »
Verse 7:

நரிபுரி காடரங் காநட மாடுவர்
வரிபுரி பாடநின் றாடும்எம் மானிடம்
புரிசுரி வரிகுழல் அரிவைஒர் பான்மகிழ்ந்
தெரிஎரி யாடிதன் இடம்வலம் புரமே.


The god who dances in the cremation ground desired by foxes, using it as a stage, the place of our master who dances to the tunes of the Yazh, in the standing posture.
Valampuram is the place of Siva, who dances in the burning fire, having with joy a lady who tresses of curly hairs which are plaited and tied into a knot.

Arunachala Siva.

637
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 19, 2019, 12:48:52 PM »
Verse 6:

கருங்கடக் களிற்றுரிக் கடவுள திடங்கயல்
நெருங்கிய நெடும்பெணை அடும்பொடு விரவிய
மருங்கொடு வலம்புரி சலஞ்சலம் மணம்புணர்ந்
திருங்கடல் அடைகரை இடம்வலம் புரமே.

The place of the god who covers himself with the skin of an elephant whose must is black in color, rut flow of a must elephant.  In places where fresh water, fish, Kayal is crowded and where tall Palmyra trees grow densely and combine with hare-leaf creeper, Valampuram is also the place adjoining the shore of the big sea where the conches, Valampuram and Cala?calam, maṭe with their females.

Arunachala Siva.

638
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 19, 2019, 07:07:07 AM »
Verse  5:


கொடுமழு விரகினன் கொலைமலி சிலையினன்
நெடுமதிள் சிறுமையின் நிரவவல் லவனிடம்
படுமணி முத்தமும் பவளமும் மிகச்சுமந்
திடுமணல் அடைகரை இடம்வலம் புரமே.

Siva has the cleverness to hold the cruel battle-axe.  He has a bow which is capable of much killing. The place of that god who can raze the three high cities in a very short time is Valampuram which has places adjacent to the shore where the sand that is deposited carries with it a large measure of coral and pearls that are produced in the sea.

Arunachala Siva.

639
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 19, 2019, 07:02:31 AM »
Verse 4:


கொங்கணை சுரும்புண நெருங்கிய குளிரிளந்
தெங்கொடு பனைபழம் படும்இடந் தேவர்கள்
தங்கிடும் இடந்தடங் கடற்றிரை புடைதர
எங்கள தடிகள்நல் லிடம்வலம் புரமே.

The place where the mature fruits of palmyra and cool young coconut trees which are close, to each other so that the Surumpu that come there drink the honey from the flowers, fall from those trees. Valampuram is the good place of our god, where the celestial beings  stay when the waves of the expansive sea dash against the shore.
The celestial beings wait putting up with the cold of the waves as they do not get the opportune time for paying their obeisance. 

Arunachala Siva.

640
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 18, 2019, 07:07:28 AM »
Verse  3:


நீறணி மேனியன் நெருப்புமிழ் அரவினன்
கூறணி கொடுமழு வேந்தியொர் கையினன்
ஆறணி அவிர்சடை அழல்வளர் மழலைவெள்
ஏறணி அடிகள்தம் இடம்வலம் புரமே.

Siva has a body on which holy ash is red as an adornment.  He wears cobras which spit fire from their eyes. He holds in his hand a cruel battle-axe that cuts things into pieces. Valampuram is the place of the god who holds a loft a flag on which the form of a white and young bull is written and whose glittering matted locks, which glows like fire and is adorned by the river.

Arunachala Siva.

641
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 18, 2019, 07:03:27 AM »
Verse 2:


புரமவை எரிதர வளைந்தவில் லினனவன்
மரவுரி புலியதள் அரைமிசை மருவினன்
அரவுரி நிரந்தயல் இரந்துண விரும்பிநின்
றிரவெரி யாடிதன் இடம்வலம் புரமே.

Siva has the mountain that bent of its own accord into a bow to burn the cities.
He is always new.  He joined together on the waist a tiger's skin and the bark of a tree used as clothing.  The skin of a cobra is on his body covering it completely.
He is desirous of eating his food by begging alms in the neighboring places.
Valampuram is his place where he dances in the night standing in the fire.

Arunachala Siva.

642
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 01:08:38 PM »
Tiru Valampuram:

Verse  1:

எனக்கினித் தினைத்தனைப் புகலிட மறிந்தேன்
பனைக்கனி பழம்படும் பரவையின் கரைமேல்
எனக்கினி யவன்தமர்க் கினியவன் எழுமையும்
மனக்கினி யவன்றன திடம்வலம் புரமே.

I came to know now a small place of refuge for me also. It is Valampuram.  It is Valampuram on the shore of the sea where mature fruits fall from the Palmyra trees: Siva is the sympathetic and loving god.  It is the same to people who love Siva as Sundarar does. It is the place of sympathetic and loving god in the seven births to my mind. 

Arunachala Siva.

643
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 01:03:21 PM »
Verse  10:

பாரூர்பல புடைசூழ்வள
    வயல்நாவலர் வேந்தன்
வாரூர்வன முலையாள்உமை
    பங்கன்மறைக் காட்டை
ஆரூரன தமிழ்மாலைகள்
    பாடும்மடித் தொண்டர்
நீரூர்தரு நிலனோடுயர்
    புகழாகுவர் தாமே.

On Maṟaikkāṭu which is the abode of Siva, who has as a half Uma, who has beautiful breasts which rise above the bodice, the votaries who sing the garlands of Tamiḻ composed by Arūraṉ, who is the chief of the place, Nāvalūr which has fertile fields and is surrounded by many place in this world, will attain fame which will exist as long as world surrounded by ocean lasts.

Padigam on Tiru Maraikkatu completed.

Arunachala Siva.


644
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 12:59:00 PM »
Verse  9:


குண்டாடியுஞ் சமணாடியுங்
    குற்றுடுக்கையர் தாமும்
கண்டார்கண்ட காரணம்மவை
    கருதாதுகை தொழுமின்
எண்டோளினன் முக்கண்ணினன்
    ஏழிசையினன் அறுகால்
வண்டாடுதண் பொழில்சூழ்ந்தெழு
    மணிநீர்மறைக் காடே.

People of this world!
People who wear short dresses, being low and preaching doctrine of Jain religion, though they have realized some truths with their limited knowledge, you do not mind them as great, but worship with joined hands the shrine of Maṟaikkāṭu, where blue sea-water rises high, and which is surrounded by cool gardens where the bees of six legs roam about and which belongs to Siva, who has eight shoulders, three eyes and who has the seven notes of music.

Arunachala Siva.645
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 17, 2019, 12:53:28 PM »
Verse 8:

நலம்பெரியன சுரும்பார்ந்தன
    நங்கோனிட மறிந்தோம்
கலம்பெரியன சாருங்கடற்
    கரைபொருதிழி கங்கைச்
சலம்புரிசடை முடியுடையவற்
    கிடமாவது பரவை
வலம்புரியொடு சலஞ்சலங்கொணர்ந்
    தெற்றும்மறைக் காடே.


The place of Siva who has matted locks, coiled into a crown and twisted, on which the water of Gaṅga stays,  the waves of the sea where the big ships voyage carrying good cargoes and fragrant things on which bees swarm and stay, dash against the shore and recede, is definitely Maṟaikkāṭu, where they bring along with them conch spiraling clockwise and Salaṇchalan, as we knew Maṟaikkāṭu, we knew the place of our King.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 3200