Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 [420] 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... 3113
6286
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2016, 07:57:13 AM »
Verse  45:

என்னே அடியார்க் கிவரருளும்
    கருணை யிருந்த வாறென்று
பொன்னேர் சடையார் திருநடஞ்செய்
    புலியூர்ப் பொன்னம் பலம்இறைஞ்சித்
தன்னே ரில்லா வன்றொண்டர்
    தமையுங் காண்பன் எனவிரும்பி
நன்னீர் நாட்டுச் செலநயந்தார்
    நாமச் சேரர் கோமானார்.


"Oh the mercy of the Lord in dispensing grace
To His devotees!" He wondered and resolved thus:
?I will fare forth to adore Ponnambalam where dances
The Lord of golden matted hair; I will also behold
And hail peerless Van-tondar." Borne by a passion, the Chera
Decided to leave for the Choha realm, rich in goodly waters.   

Arunachala Siva.6287
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2016, 07:54:01 AM »
Verse  44:

என்ற பொழுதில் இறைவர்தாம்
    எதிர்நின் றருளா தெழுமொலியால்
மன்றி னிடைநங் கூத்தாடல்
    வந்து வணங்கி வன்றொண்டன்
ஒன்று முணர்வால் நமைப்போற்றி
    யுரைசேர் பதிகம் பாடுதலால்
நின்று கேட்டு வரத்தாழ்த்தோம்
    என்றார் அவரை நினைப்பிப்பார்.Thus beseeched, the Lord without manifesting
His presence before him, spake in His ethereal Voice
Thus: "At Tiruvambalam, Van-tondan adoring
Our Dance of Bliss in integrated consciousness
Hailed Us with a decade of love-incarnate hymns;
As we stood listening to it enraptured, we delayed
Our coming here." Thus, even thus, the Lord
Made him think of Van-tondar.

Arunachala Siva.

6288
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2016, 07:51:26 AM »
Verse  43:


ஆடல் சிலம்பின் ஒலிகேளா
    வுடைவா ளகற்றி யங்கைமலர்
கூடத் தலைமேற் குவித்தருளிக்
    கொண்டு விழுந்து தொழுதெழுந்து
நீடப் பரவி மொழிகின்றார்
    நெடுமால் பிரமன் அருமறைமுன்
தேடற் கரியாய் திருவருள்முன்
    செய்யா தொழிந்த தென்னென்றார்.

As he heard the sound of the divine anklet (s)
Of the dancing Lord, he dropped his sword, folded
His hands above his head, fell prostrate on the ground
In adoration, rose up and said: "O Lord who is
Not to be comprehended by the tall Vishnu,
Brahma and the Vedas when they search for You!
Why have You not graced me earlier?"

Arunachala Siva.


6289
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:31:41 AM »
Verse  11:


மொய்த்துவானோர் பல்கணங்கள் வணங்குமு துகுன்றைப்
பித்தர்வேடம் பெருமையென்னும் பிரமபுரத் தலைவன்
* * * * * * *


The chief of Brahmapuram who thinks that the form of the devotees who are like mad people very precious, on Mudhukuṉṟu to which many hosts of celestial beings bow, crowding together.
(the last two lines of this verse are lost.)

Arunachala Siva.

6290
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:24:13 AM »
Verse  10:


உறிகொள்கையர் சீவரத்த ருண்டுழன்மிண் டர்சொல்லை
நெறிகளென்ன நினைவுறாதே நித்தலுங்கை தொழுமின்
மறிகொள்கையன் வங்கமுந்நீர்ப் பொங்குவிடத் தையுண்ட
முறிகொண்மேனி மங்கைபங்கன் மேயதுமு துகுன்றே.


(People of this world!)
worship with joined hands daily without thinking that the words of the strong bodied Jains who carry in their hands a network of ropes and Buddhists who wear a salmon-colored dress, to be the right way, Siva who has in his hand a young deer,
Mudhukuṉṟu desired as the shrine by Siva, who has as a half a lady whose body is as tender as leaves and who consumed the poison that shot up in the ocean in which ships sail.

Arunachala Siva.

6291
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:13:32 AM »
Verse  8:


ஞாலமுண்ட மாலுமற்றை நான்முகனும் மறியாக்
கோலமண்டர் சிந்தைகொள்ளா ராயினுங்கொய் மலரால்
ஏலவிண்டை கட்டிநாம மிசையவெப்போ துமேத்தும்
மூலமுண்ட நீற்றர்வாயான் மேயதுமு துகுன்றே.Though the celestial beings could not comprehend in their minds the form which Vishnu who swallowed the earth and Brahma could not know,
fastening a suitable circlet with flowers newly plucked,
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by the god who is always on the mouths of those devotees who wear on their foreheads sacred ash in three horizontal lines which is the source of all, and who always praise him with his names suitably.

Arunachala Siva.
6292
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:06:38 AM »
Verse  7:

The palm leaf is missing.

Arunachala Siva.

6293
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:01:46 AM »
Verse  6:


சுழிந்தகங்கை தோய்ந்ததிங்கட் டொல்லராநல் லிதழி
சழிந்தசென்னிச் சைவவேடந் தான்நினைந் தைம்புலனும்
அழிந்தசிந்தை யந்தணாளர்க் கறம்பொருளின் பம்வீடு
மொழிந்தவாயான் முக்கணாதி மேயதுமு துகுன்றே.


To the brahmins who had a mind in which the five faculties of the senses have become annihilated, and meditating on the form of Siva as a Saivaite on whose head the fragrant Koṉṟai, old cobra, the crescent moon which is soaked in the Ganga, and the Ganga which has eddies, are thick and close,
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by the first cause who has three eyes and who expounded all the four objectives worthy of human pursuit.

Arunachala Siva.


6294
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:54:41 AM »
Verse  5:


வழங்குதிங்கள் வன்னிமத்த மாசுணமீ சணவிச்
செழுங்கல்வேந்தன் செல்விகாணத் தேவர்திசை வணங்கத்
தழங்குமொந்தை தக்கைமிக்க பேய்க்கணம்பூ தஞ்சூழ
முழங்குசெந்தீ யேந்தியாடி மேயதுமு துகுன்றே.


Combining on his head a crescent moon that moves in the sky, Indian Mesquit leaves, Datura flowers and cobra to be witnessed by the daughter of the mountain of fertility,
the celestial beings to bow to him in the places where they are,
to be surrounded by the sounding Motai, Takkai (musical instruments), a large number of groups of ghosts and Bhootas,
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by Siva who danced holding a red fire which makes a loud noise.


Arunachala Siva.

6295
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:51:31 AM »
Verse  4:

பாடுவாருக் கருளுமெந்தை பனிமுதுபௌ வமுந்நீர்
நீடுபாரு முழுதுமோடி யண்டர்நிலை கெடலும்
நாடுதானு மூடுமோடி ஞாலமுநான் முகனும்
ஊடுகாண மூடும்வெள்ளத் துயர்ந்ததுமு துகுன்றே.

Our father who bestows his grace on those who sing his praises,
when the state of the celestial beings began to perish as the water of the cool and old ocean covered the whole of the earth and reached heaven,
ran into the countries and into the spaces between them.
the people of this world and Brahma, to see the intervening spaces between them.
Mudhukuṉṟu rose above the deluge of floods which covered the earth.

Arunachala Siva.


6296
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:48:18 AM »
Verse  3:


வாரிமாகம் வைகுதிங்கள் வாளரவஞ் சூடி
நாரிபாக நயந்துபூமேல் நான்முகன்றன் தலையில்
சீரிதாகப் பலிகொள்செல்வன் செற்றலுந்தோன் றியதோர்
மூரிநாகத் துரிவைபோர்த்தான் மேயதுமு துகுன்றே.


Wearing water, a crescent moon, that stays in the sky and a cruel cobra,
desiring as a half a lady,
the Lord who receives with reputation alms in the skull of Brahma of four faces who is seated in a flower,
when he became angry.
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by the god who covered himself with the skin of a strong elephant that appeared before him.


Arunachala Siva.

6297
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:44:36 AM »
Verse  2:

பற்றுமாகி வானுளோர்க்குப் பல்கதிரோன் மதிபார்
எற்றுநீர்தீக் காலுமேலை விண்ணியமா னனோடு
மற்றுமாதோர் பல்லுயிராய் மாலயனும் மறைகள்
முற்றுமாகி வேறுமானான் மேயதுமு துகுன்றே.Being the support for the celestial beings in heaven,
and being all other things in addition to the sun of many rays, the moon, the earth, the water that dashes against the banks, the fire, the air, the sky above and the performer of sacrifices,
being many living beings.
is Mudhukuṉṟu which is the place desired by Siva, who is himself Vishnu, Brahma, all the Vedams and is different from those things:

Arunachala Siva.

 

6298
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:38:38 AM »
Tiru Mudhu Kunram:

Verse  1:


தேவராயு மசுரராயுஞ் சித்தர்செழு மறைசேர்
நாவராயும் நண்ணுபாரும் விண்ணெரிகால் நீரும்
மேவராய விரைமலரோன் செங்கண்மால் ஈசனென்னும்
மூவராய முதலொருவன் மேயதுமு துகுன்றே.


Being himself the devas,
being the demons,
being persons who have acquired eight kinds of mystic powers.
being the brahmins who always chant the excellent Vedas,
being the earth in which all beings live,
the sky, the fire, the air, the water,
who pervades them.
and Brahman who is seated in a fragrant flower,
Mutukuṉṟu is the shrine desired by the unequalled one who is the first cause and who is also Vishnu, red eyes and Eesan (Rudran),

Arunachala Siva.
 

6299
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:26:00 AM »
Verse 42:


வானக் கங்கை நதிபொதிந்த
    மல்கு சடையார் வழிபாட்டுத்
தூநற் சிறப்பின் அர்ச்சனையாம்
    தொண்டு புரிவார் தமக்கொருநாள்
தேனக் கலர்ந்த கொன்றையினார்
    ஆடற் சிலம்பின் ஒலி முன்போல்
மானப் பூசை முடிவின்கண்
    கேளா தொழிய மதிமயங்கி.He that performed daily the holy and pious Pooja to the Lord
In whose crest the celestial Ganga flows, could not,
One day at the end of his glorious Pooja hear the wonted
Anklet-sound of the Dancer Lord, the Wearer
Of melliferous Konrai-garlands; he was bewildered.

Arunachala Siva.

6300
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:22:44 AM »
Verse 40:


அளவில் பெருமை அகிலயோ
    னிகளும் கழறிற் றறிந்தவற்றின்
உளமன் னியமெய் யுறுதுயர்கள்
    ஒன்று மொழியா வகையகற்றிக்
களவு கொலைகள் முதலான
    கடிந்து கழறிற் றறிவார்தாம்
வளவர் பெருமா னுடன்செழியர்
    மகிழும் கலப்பில் வைகு நாள்.


Conning all that was uttered by the beings
Of glorious and endless genesis in the world,
Kazharitru Arivaar did away with all their troubles,
Internal and external; he quelled larceny
Murder and the like; thus Kazharitru Arivaar abode
In perfect concord with the Chozha king and the Pandya.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 [420] 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... 3113