Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 [420] 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... 2905
6286
Verse  19.


மடங்கஎன் வல்வினைக் காட்டைநின் மன்னருள்
    தீக்கொளுவும்
விடங்க என்றன்னை விடுதிகண் டாய்என்
    பிறவியைவே
ரொடுங்களைந் தாண்டுகொள் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
கொடுங்கரிக் குன்றுரித் தஞ்சுவித் தாய்வஞ்சிக்
    கொம்பினையே.O Self-born who gutted with the fire of Your ever-during Grace, will You not burn
The thicket of my cruel Karma !
Will You forsake me?
Do pluck out my embodiment,
root and all and rule me,
O King of Uttharakosamangkai !
You excoriated The fierce tusker ? a dark hill --,
and frightened Her Who is lithe like the Vanji-liana


contd.,

Arunachala Siva.

6287
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 18, 2016, 12:40:17 PM »
Verse 66:66: வல்லபம் ஒன்று அறியேன், சிறியேன், நின் மலரடிச் செய்
பல்லவம் அல்லது பற்று ஒன்று இலேன், பசும் பொற் பொருப்பு--
வில்லவர் தம்முடன் வீற்றிருப்பாய். வினையேன் தொடுத்த
சொல் அவமாயினும், நின் திரு நாமங்கள் தோத்திரமே.

ஏ, அபிராமியே! பசுமையான பொன்மலையை வில்லாக உடைய சிவபிரானின் இடப்பாகத்தில் அமர்ந்தவளே! நான் அறிவே இன்னதென்று அறியாதவன். மிகவும் சிறியவன். நின் மலர்ப்பாதத் துணையன்றி வேறொரு பற்றுமில்லாதவன். ஆகையால் பாவியாகிய நான் உன்னைப் பாடிய பாடலில் சொற் குற்றங்கள் இருப்பினும், தாயே! நீ தள்ளி விடுதல் ஆகாது. ஏனெனில், அது உன்னைப் பாடிய தோத்திரங்களேயாகும்.

O Abhirami!  The One who occupied the left portion of Siva, who had the golden mountain as His bow!
I have no knowledge nor do I know what is Knowledge!  I am quite small.  I have no support excepting
Your golden feet.  So whatever verses I have sung about You,  even though they are full of mistakes,
You should not leave me, this sinner.  Because these verses are only about You, as prayer!

contd.,

Arunachala Siva.
     

6288
68. Mind alone is a great bondage. Mind alone is the inner faculty.  Mind alone is the earth and the mind
alone waters.

69.  Mind alone is light and mind alone the mighty wind. Mind alone is space and mind alone sound.

70.  Mind alone is of the nature of touch.  Mind alone fabricates forms.  Mind alone is of the form
of essence. Mind alone is eulogized as smell.

71.  The sheath of food is of the form of mind.  The sheath of vital air is full of mind.  The sheath
of thoughts is of the form of mind.  The sheath of intellect is full of mind.

72. Mind alone is the sheath of bliss.  Mind alone is the waking state.  Mind is verily the dream state
and mind alone is the deep sleep state.

73.  Mind itself is the gods and others.  Mind alone is Yama  (restraint) etc., of the eight fold Yoga.
What little there is, is mind only.  Mind alone is full of mind.

74.  The cosmos is full of mind. This city (body) is full of mind.  This being is full of mind.  This
duality is full of mind.

contd.,

Arunachala Siva.   

6289
569. In that State doubts do not arise, since the Sage is ever firm in His Awareness of the True
Self.  There He remains without affirmations and and vacillations, immersed in the depths of Peace,
the mind having become extinct.

570. Becoming aware of the Real Self, who has neither beginning nor end, the Sage transcends
Death. Surely no one in the world transcends death without experiencing the Truth of the Self
as Deathless.

571.  That exalted one who has obtained birth in his own source, the Supreme One, by inquiring
'Whence am I', is alone  born.  He is born once for all and is ever new, the Lord of Munis  (God).

572.  Thus by the Great Guru, has been taught the Supreme State of Him that is established in
His Own Natural State, in perfect Identity with Brahman, free from disease, beyond Time and Space.

573.  For the ignorant one in the world, birth is for dying, and his death is for being born again.
Hence it has been said for us that the Most Holy One that this birth and this death are unreal.

574.  Real death is death of the ego. Real birth is to dwell in one's Natural State. In that State,
wherein pairs of opposites have no existence, birth and death have become one.

575.  How can the Sage, who is for ever established in the State of Non Duality, become aware
of differences?  The World, which appears to the ignorant as riddled with differences, is to the Sage
only the Self.

contd.,

Arunachala Siva.         

6290
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 10:20:52 AM »
Verse 531:


தாழ்ந்து நாவினுக் கரசுடன்
    தம்பிரான் கோயில்முன் புறமெய்திச்
சூழ்ந்த தொண்டரோ டப்பதி
    அமர்பவர் சுரநதி முடிமீது
வீழ்ந்த வேணியர் தமைப்பெறுங்
    காலங்கள் விருப்பினாற் கும்பிட்டு
வாழ்ந்தி ருந்தனர் காழியார்
    வாழவந் தருளிய மறைவேந்தர்.


Having adored, he moved out of the Lord's temple
With Tirunaavukkarasar and sojourned in that town
In the company of servitors; the Prince of the Vedas
Who came to be born that the citizens of Kaazhi
Might thrive, adored at all the hours of Pooja
The Lord who in His matted hair received the celestial river
That fell crashing, and dwelt there adoring.


Arunachala Siva.


6291
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 10:18:08 AM »
Verse  530:

அம்பர் மாநகர் அணைந்துமா
    காளத்தில் அண்ணலார் அமர்கின்ற
செம்பொன் மாமதிற் கோயிலை
    வலங்கொண்டு திருமுன்பு பணிந்தேத்தி
வம்பு லாம்மலர் தூவிமுன்
    பரவியே வண்டமிழ் இசைமாலை
உம்பர் வாழநஞ் சுண்டவர்
    தமைப்பணிந் துருகும்அன் பொடுதாழ்ந்தார்.Reaching the great town of Ampar he went round
The ruddy gold-bedecked fort-like walls of the town
And came before the presence of the Lord whom
He hailed and praised; strewing fragrant flowers
He performed Pooja; he hymned Him in a bounteous
Garland of melodious Tamizh; then in melting love
He prostrated before the Lord who, of yore,
Devoured poison that the Devas might flourish.


Arunachala Siva.

6292
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 10:15:42 AM »
Verse 529:சண்பை மன்னருந் தம்பிரான்
    அருள்வழி நிற்பது தலைச்செல்வார்
பண்பு மேம்படு பனிக்கதிர்
    நித்திலச் சிவிகையிற் பணிந்தேறி
வண்பெ ரும்புக லூரினைக்
      கடந்துபோய் வரும்பரி சனத்தோடும்
திண்பெ ருந்தவர் அணைந்ததெங்
    கென்றுபோய்த் திருஅம்பர் நகர்புக்கார்.


The chief of Sanbai poised in the gracious way
Of the Lord, paid obeisance to the grace-abounding
Palanquin of cool and lustrous pearls, ascended it,
Crossed the great and bounteous Pukaloor
Proceeded onward with his retinue; ascertaining the place
Reached by the Prince of tapaswis
Of ever-during glory, he arrived at the town of Tiruvampar.

Arunachala Siva.
6293
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 10:12:18 AM »
Verse 528:


என்று பிள்ளையார் மொழிந்தருள்
    செய்திட இருந்தவத் திறையோரும்
நன்று நீரருள் செய்ததே
    செய்வன்என் றருள்செய்து நயப்புற்ற
அன்றை நாள்முத லுடன்செலு
    நாளெலாம் அவ்வியல் பினிற்செல்வார்
சென்று முன்னுறத் திருஅம்பர்
    அணைந்தனர் செய்தவக் குழாத்தோடும்.When the godly child graciously spake thus, the Prince
Of the tapaswis said: "Well, I will do
As you have graciously told me." From that day
During all the days he was with the godly child, this was
The rule he followed; then he reached Tiruvampar first.
In the holy company of tapaswi-servitors.

Arunachala Siva.

6294
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 10:08:59 AM »
Verse  527:


நாயனார்உமக் களித்தருள்
    செய்தஇந் நலங்கிளர் ஒளிமுத்தின்
தூய யானத்தின் மிசை யெழுந்
    தருளுவீர் என்றலும் சுடர்த்திங்கள்
மேய வேணியார் அருளும்இவ்
    வாறெனில் விரும்புதொண் டர்களோடும்
போய தெங்குநீர் அங்குயான்
    பின்வரப் போவதென் றருள்செய்தார்.


"Be pleased to ride the pearly litter of pure
And godly luster which the Lord had deigned to give you."
Thus told, the godly child said: "If this be
The gracious will of the Lord whose matted hair
Sports the lustrous crescent, I will join you later
In that shrine which you may be pleased
To reach first with the loving devotees."

Arunachala Siva.

6295
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 10:05:40 AM »
Verse 526:


கண்ண கன்புக லூரினைத்
    தொழுதுபோம் பொழுதினிற் கடற்காழி
அண்ண லார்திரு நாவினுக்
    கரசர்தம் அருகுவிட் டகலாதே
வண்ண நித்திலச் சிவிகையும்
    பின்வர வழிக்கொள உறுங்காலை
எண்ணில் சீர்த்திரு நாவினுக்
    கரசரும் மற்றவர்க் கிசைக்கின்றார்.


Having adored spacious Pukaloor, when they proceeded
Onward, the lord of sea-girt Kaazhi would not
Part from the side of the Sovereign of speech;
The comely pearly palanquin came behind them;
When thus they marched on walking, Tirunaavukkarasar
Of inconceivable glory spake to the godly child thus:


Arunachala Siva.


6296
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 10:02:49 AM »
Verse 525:


புள்ள லம்புதண் புனற்புக
    லூருறை புனிதனார் அருள்பெற்றுப்
பிள்ளை யாருடன் நாவினுக்
    கரசரும் பிறபதி தொழச்செல்வார்
வள்ள லார்சிறுத் தொண்டரும்
    நீலநக் கரும்வளம் பதிக்கேக
உள்ளம் அன்புறு முருகர்அங்கு
    ஒழியவும் உடன்பட இசைவித்தார்.


Blessed with the leave of the Lord of Pukaloor
In whose cool tanks the water-fowls chirped,
Naavukkarasar and the godly child began to fare forth
To the other shrines of the Lord; the great patron
Sirutthondar and Neelanakkar left for their
(Respective) bounteous towns; Murukar of loving
Heart stayed in his town with their leave.

Arunachala Siva.

6297
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 09:59:37 AM »
Verse 524:


கும்பிடுங் கொள்கையிற் குறிகலந் திசையெனும்
    பதிகமுன் னான பாடல்
தம்பெருந் தலைமையால் நிலைமைசால் பதியதன்
    பெருமைசால் புறவி ளம்பி
உம்பரும் பரவுதற் குரியசொற் பிள்ளையார்
    உள்ளமெய்க் காதல் கூர
நம்பர்தம் பதிகளா யினஎனைப் பலவும்முன்
    நண்ணியே தொழந யந்தார்.


By virtue of the great spiritual stewardship
Vested in him, he hymned the glories of that shrine
In a decade pregnant with the tenets of adoration
And beginning with the words: "Kuri kalantha isai. . ."
In the sacred heart of the godly child whose words are hailed
By even the celestial beings, true love welled up; so he
Longed to adore at the other shrines of the Lord.

Arunachala Siva.

6298
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 09:56:22 AM »
Verse 523:


நீலநக் கடிகளும் நிகழ்சிறுத் தொண்டரும்
    உடன்அணைந் தெய்து நீர்மைச்
சீலமெய்த் தவர்களுங் கூடவே கும்பிடுங்
    செய்கைநேர் நின்று வாய்மைச்
சாலமிக் குயர்திருத் தொண்டின்உண் மைத்திறந்
    தன்னையே தெளிய நாடிக்
காலமுய்த் தவர்களோ டளவளா விக்கலந்
    தருளினார் காழி நாடர்.NeelaNakkaAtikal and Sirutthondar joined them;
The godly child in their company and with the true
And righteous tapaswis adored the Lord
In single-minded devotion; he of Kaazhi spent his time
Confabulating with them seeking clearly the true
Greatness of divine servitorship poised in lofty truth.


Arunachala Siva.
 
6299
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 18, 2016, 09:53:03 AM »
Verse  522:


தேவர்தந் தலைவனார் கோயில்புக் கனைவரும்
    சீர்நிலத் துறவ ணங்கிப்
பாவருந் தமிழிசைப் பதிகமும் பாடிமுன்
    பரவுவார் புறம்ப ணைந்தே
தாவில்சீர் முருகனார் திருமனைக் கெய்திஅத்
    தனிமுதல் தொண்டர் தாமே
யாவையுங் குறைவறுத் திடஅமர்ந் தருளுவார்
    இனிதின்அங் குறையு நாளில்.Reaching the temple of the Lord of the celestial beings,
They prostrated on the hallowed floor;
The godly child hymned before the divine presence
Of the Lord a melodic decade in Tamizh,
Moved out and came to the bounteous mansion
Of flawless and glorious Murukanaar
And abode there; that unique servitor attended
To them and would not allow aught to mar his hospitality;
Thus the godly child sojourned there joyously.


Arunachala Siva.

6300


Self Inquiry is inquiring into the futility of all non-self.  Once the Truth is found, there is no more
practice.  The way and the goal become one.  See Sri Arunachala Navamani Malai:  Annamalaiyai
adiyenai, aNda anre, en aavi udal, koNdai, enakkor kurai undo?  Kuraiyum gunamum nee allal,
ennen ivatrai ennuiyire, eNNam adhuvo adhu seyvai, KaNNe un dhan kazhal iNiayil kadhal
perukke tharuvaaye.....

Just love and surrender to Bhagavan Ramana.  All roles would take care of themselves.

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 [420] 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... 2905