Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 [419] 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... 2949
6271
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 09:18:57 AM »
Verse  940:


பொய்யிலியா ரைப்பணிந்து
    போற்றியே புறத்தணைவார்
செய்யசடை யார்கோயில்
    திருவாயில் முன்னாக
மையறுசீர்த் தொண்டர்குழாம்
    வந்துபுடை சூழஉல
குய்யவரு வார்தங்க
    ளுடன்மகிழ்ந்தங் கினிதிருந்தார்.Having humbly hailed Lord Poyyili, he moved out;
Surrounded by the flawless and glorious devotees
Of the Lord of ruddy matted hair, at the entrance
Of the temple, the two that came to be born
For the redemption of the world (came out
Of the temple) and gladly abode in that town.

Arunachala Siva.


6272
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 09:16:50 AM »
Verse  939:


அன்பர்குழாத் தொடும்செல்வார்
    ஆனேற்றார் மகிழ்கோயில்
முன்பணித்தா கச்சென்று
    கோபுரத்தை முன்னிறைஞ்சித்
துன்பமிலாத் திருத்தொண்ட
    ருடன்தொழுது புக்கருளி
என்புருக வலங்கொண்டு
    பணிந்தேத்தி இறைஞ்சினார்.The godly child who moved on, in the company
Of holy devotees, first adored the tower of the temple
Where is enshrined the Lord whose mount is the Bull;
He moved into the temple with the servitors who were
For ever free from troubles, adoring the Lord;
He circumambulated the shrine in bone-melting love,
Came before the presence of the Lord, hailed Him,
Paid obeisance to Him and adored Him.

Arunachala Siva.

6273
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 09:14:35 AM »
Verse  938:


திருஞான சம்பந்தர்
    திருநாவுக் கரசர்தமைப்
பெருகார்வத் தொடும்அணைந்து
    தழீஇக்கொள்ளப் பிள்ளையார்
மருவாரும் மலரடிகள்
      வணங்கியுடன் வந்தணைந்தார்
பொருவாரும் புனற்சடையார்
    மகிழ்ந்ததிருப் பூந்துருத்தி.Tiru Jnaana Sambandhar in spiraling love embraced
Tirunaavukkarasar who adored the fragrant
Flower-feet of the godly child, and walked with him;
It was thus the godly child reached Tiru-p-poonthurutthi
Where abides in joy the Lord in whose crest courses
The billowy Ganga.

Arunachala Siva.

6274
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 09:12:21 AM »
Verse  937:


சூழ்ந்துமிடைந் தருகணையுந்
    தொண்டரெல்லாம் அதுகண்டு
தாழ்ந்துநில முறவணங்கி
    எழுந்துஅங்கை தலைகுவித்து
வாழ்ந்துமனக் களிப்பினராய்
    மற்றிவரை வணங்கப்பெற்
றாழ்ந்தபிறப் புய்ந்தோம்என்
    றண்டமெலாம் உறஆர்த்தார்.Beholding this, the servitors that stood thronging thick,
Fell prostrate on the ground and rose up;
They folded their hands above their heads, and felt
Blessed and filled with delight; with one voice
They said: "Blessed to adore these two, we stand
Delivered from the sunken state of our embodiment."
They raised an uproar which tore the welkin.

Arunachala Siva.   

6275
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 09:09:33 AM »
Verse  936:


அவ்வார்த்தை கேட்டஞ்சி
    அவனியின்மேல் இழிந்தருளி
இவ்வாறு செய்தருளிற்
    றென்னாம்என் றிறைஞ்சுதலும்
செவ்வாறு மொழிநாவர்
    திருஞான சம்பந்தர்க்
கெவ்வாறு செயத்தகுவ
    தென்றெதிரே இறைஞ்சினார்.


Hearing the words of Appar, stricken with fear,
Down he descended, saying: "Is this the way that you
Should grace me?" The godly child adored him.
Then he whose tongue for ever articulates pious words
Said: "What else will become the glory
Of Tiru Jnaana Sambandhar?" This said, Appar adored the child.

Arunachala Siva.

6276
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 09:07:03 AM »
Verse  935:


அப்பர்தாம் எங்குற்றார்
    இப்பொழுதென் றருள்செய்யச்
செப்பரிய புகழ்த்திருநா
    வுக்கரசர் செப்புவார்
ஒப்பரிய தவஞ்செய்தேன்
    ஆதலினால் உம்மடிகள்
இப்பொழுது தாங்கிவரப்
    பெற்றுய்ந்தேன் யான்என்றார்.


"Where indeed is Appar now?" When he spake thus,
The ineffably glorious Tirunaavukkarasar said:
"As I had wrought incomparable tapas, I am now
blessed with the beatitude of bearing
Your feet; behold, I stand redeemed."

Arunachala Siva.

6277
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 09:04:34 AM »
Verse  934:


வந்தணைந்த வாகீசர்
    வண்புகலி வாழ்வேந்தர்
சந்தமணித் திருமுத்தின்
    சிவிகையினைத் தாங்கியே
சிந்தைகளிப் புறவருவார்
    திருஞான சம்பந்தர்
புந்தியினில் வேறொன்று
    நிகழ்ந்திடமுன் புகல்கின்றார்.


With the palanquin-bearers, Vaakeesar bore
The beauteous and pearly litter of the Prince
Of munificent Pukali and moved on in great delight;
Then, something (strange and) different occurred
In Tiru Jnaana Sambandhar's buddhi; so he spake thus:

Arunachala Siva.


6278
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 09:02:32 AM »
Verse 933:


திருச்சின்னம் பணிமாறக்
    கேட்டநாற் றிசையுள்ளோர்
பெருக்கின்ற ஆர்வத்தால்
    பிள்ளையார் தமைச்சூழ்ந்த
நெருக்கினிடை யவர்காணா
    வகைநிலத்துப் பணிந்துள்ளம்
உருக்கியெழு மனம்பொங்கத்
    தொண்டர்குழாத் துடன்அணைந்தார்.


When they heard the clarion call of the divine Cinnams,
From all the four directions, in great love,
Devotees came and thronged round the godly child;
Without being seen by him, Arasu fell on the ground
And adored him; his heart melted and his mind, in love,
Soared aloft; it was thus he melted into the devotee-throng.

Arunachala Siva.

6279
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 09:00:13 AM »
Verse  932:


எதிர்சென்று பணிவனென
    எழுகின்ற பெருவிருப்பால்
நதிதங்கு சடைமுடியார்
    நற்பதங்கள் தொழுதந்தப்
பதிநின்றும் புறப்பட்டுப்
    பரசமயஞ் சிதைத்தவர்பால்
முதிர்கின்ற பெருந்தவத்தோர்
    முன்னெய்த வந்தணைந்தார்.


Fired by a great desire he resolved thus: "Before him
Will I go and pay obeisance." Then adoring the hallowed feet
Of the river-crested Lord, he moved out of the town
And came towards him-- the annihilator of alien faiths--,
And the ripe devotees of great tapas.

Arunachala Siva.

6280
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 26, 2016, 08:58:13 AM »
Verse  931:


அந்தணர்சூ ளாமணியார்
    பூந்துருத்திக் கணித்தாக
வந்தருளும் பெருவார்த்தை
    வாகீசர் கேட்டருளி
நந்தமையா ளுடையவரை
    நாம்எதிர்சென் றிறைஞ்சுவது
முந்தைவினைப் பயனென்று
    முகமலர அகமலர்வார்.


Vaakisar heard of the great tidings that he,
The crest-jewel of the Brahmins, was nearing
Poonthurutthi; he thought thus: "It is indeed
The fruit of the tapas wrought by us in our
Previous births that enable us now to receive
And adore him that truly owns us." Forthwith
His countenance bloomed in joy; so too his heart.

Arunachala Siva.

6281


In 1945, there was in the Asramam, a small, sickly, lame, puppy that we feared would die at any moment.  But under Bhagavan's
constant care, he not only recovered health but began to eat
iddlies [rice-cakes] daily with so much relish that Bhagavan
nicknamed him Iddli Swami.  Relating this incident, I wrote
on June 15, 1945, a Telugu verse meaning:

"O Ramana, you once [as Lord Krishna] straightened
and beautfied the hunchback woman of your abounding
Grace. So now you have reared this little lame puppy to
a fine Iddli Swami. How wonderful!"

Two days later, Subbaramayya also composed couple of
verses reading as under:

1. "Seeing you caress peacocks, squirrels, cows, dogs
and monkeys and children with such tender Grace, anyone
must melt to his bonds. O Ramana!"

2. "So many birds and animals coming to you, have attained
deliverance.  Likewise do bless us with Grace this human
animal that has sought refuge at your feet, O Ramana!"

(Source: Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace,
Volume 5. Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.

6282


When Bhagavan Ramana was on the Hill, serpents
and peacocks used to remain quiet, friendly to each other
in His Presence.  Panthers which came to tanks and ponds
to drink water, finished their work and went away without
harming anyone.

Arunachala Siva.

6283
Verse  3:

3.  சீல மின்றி நோன்பின்றிச்
    செறிவே யின்றி அறிவின்றித்
தோலின் பாவைக் கூத்தாட்டாய்ச்
    சுழன்று விழுந்து கிடப்பேனை
மாலுங் காட்டி வழிகாட்டி
    வாரா உலக நெறியேறக்
கோலங் காட்டி ஆண்டானைக்
    கொடியேன் என்றோ கூடுவதே. 

Void of character,
penance,
discipline or understanding I strutted the stage like a leather puppet,
Swirled and fell down and lay senseless.
Lo,
You fired Me with maddening love,
showed me the way and Your splendor,
caused me to transcend the ways of the world and gain deliverance which blocks,
For ever,
the way leading to rebirth.
It is thus,
You rule me.
When will I,
the cruel one,
be united with You?

contd.,

Arunachala Siva.

6284
Verse  2:


2.  என்னால் அறியாப் பதம்தந்தாய்
    யான தறியா தேகெட்டேன்
உன்னால் ஒன்றுங் குறைவில்லை
    உடையாய் அடிமைக் காரென்பேன்
பன்னாள் உன்னைப் பணிந்தேத்தும்
    பழைய அடிய ரொடுங்கூடா
தென்னா யகமே பிற்பட்டிங்
    கிருந்தேன் நோய்க்கு விருந்தாயே. 


You blessed me with a station not comprehending which I stand ruined;
You are not to be blamed at all.
O Lord-Owner,
I ask:
"Who indeed is this slave's succor?
" Not accompanying with Your traditional servitors who bow before You and hail You for days without number,
O Lord-Master,
I lag behind and tarry here alas,
Becoming a sumptuous banquet unto maladies.

contd.,

Arunachala Siva.

6285
Ananda Malai:

The love for Siva experience:


1.  மின்னே ரனைய பூங்கழல்க
    ளடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம்
பொன்னே ரனைய மலர்கொண்டு
    போற்றா நின்றார் அமரரெல்லாம்
கன்னே ரனைய மனக்கடையாய்க்
    கழிப்புண் டவலக் கடல்வீழ்ந்த
என்னே ரனையேன் இனியுன்னைக்
    கூடும் வண்ணம் இயம்பாயே.


They have gone beyond the wide world who have gained The flowery and ankleted Feet ? flashing
fulgurantly.
All the Devas adore them with flowers like unto gold.
I am an abandoned and base one with a stony mind and I had fallen into the ocean of misery.
Lo,
in baseness,
I am mine own equal.
So,
deign to show me the way to get united with You.
 
contd.,

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 [419] 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... 2949