Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 [418] 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... 2975
6256
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 25, 2016, 09:18:59 AM »
Verse  1227:

மறைக்குல மனையின் வாழ்க்கை
    மங்கல மகளி ரெல்லாம்
நிறைத்தநீர்ப் பொற்கு டங்கள்
    நிறைமணி விளக்குத் தூபம்
நறைக்குல மலர்சூழ் மாலை
    நகுசுடர் முளைப்பொற் பாண்டில்
உறைப்பொலி கலவை யேந்தி
    உடன்எதி ரேற்று நின்றார்.


All the auspicious housewives of the Brahmins
Duly greeted the godly bridegroom, holding
Pots of gold filled with water, beauteous lamps
In serried order, gold platters on which were
Displayed Paalikaas where grew the bright
Seedlings, and sandal-paste compounded sweet.

Arunachala Siva.6257
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 25, 2016, 09:16:04 AM »
Verse  1226:பொன்னணி சங்கின் வெள்ளம்
    பொலிவுடன் முழங்கி ஆர்ப்ப
மன்னிய தரளப் பத்தி
    வளர்மணிச் சிவிகை நின்றும்
பன்மலர் நறும்பொற் சுண்ணம்
    பரந்தபா வாடைமீது
முன்னிழிந் தருளி வந்தார்
    மூவுல குய்ய வந்தார்.


Even as the innumerable shells lined with gold
Roared aloud in swelling harmony,
From the abiding palanquin bathed in the luster
Of its serried rows of pearls,
He stepped out and set foot on the red carpet
Damasked with many a flower and fragrant gold-dust.
He that came to be born for the deliverance
Of the triple worlds, walked forth in grace.

Arunachala Siva.


6258
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 25, 2016, 09:13:30 AM »
Verse 1225:


பொன்னணி சங்கின் வெள்ளம்
    பொலிவுடன் முழங்கி ஆர்ப்ப
மன்னிய தரளப் பத்தி
    வளர்மணிச் சிவிகை நின்றும்
பன்மலர் நறும்பொற் சுண்ணம்
    பரந்தபா வாடைமீது
முன்னிழிந் தருளி வந்தார்
    மூவுல குய்ய வந்தார்.


Even as the innumerable shells lined with gold
Roared aloud in swelling harmony,
From the abiding palanquin bathed in the luster
Of its serried rows of pearls,
He stepped out and set foot on the red carpet
Damasked with many a flower and fragrant gold-dust.
He that came to be born for the deliverance
Of the triple worlds, walked forth in grace.

Arunachala Siva.


6259
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 25, 2016, 09:09:06 AM »
Verse  1224:


மாமறை மைந்தர் எல்லாம்
    மணத்தெதிர் சென்று மன்னும்
தூமலர்ச் செம்பொற் சுண்ணம்
    தொகுநவ மணியும் வீசத்
தாமரை மலரோன் போல்வார்
    அரசிலை தருப்பை தோய்ந்த
காமர்பொற் கலச நன்னீர்
    இருக்குடன் கலந்து வீச.


The glorious sons of Brahmins came before
The wedding party and strewed fresh flowers,
Gold-dust and nine-fold gems; the Brahmins
Who were like unto Brahma, dipped Peepal leaves
And Kusa grass into the comely pots of gold
That contained holy water, and sprinkled it,
The while chanting the Vadic mantras.


Arunachala Siva.6260
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 25, 2016, 09:06:44 AM »
Verse 1223:


செம்பொன்செய் வாசிச் சூட்டுத்
    திருமணிப் புனைபூண் செல்வப்
பைம்பொனின் மாலை வேய்ந்த
    பவளமென் கொடியொப் பாரை
நம்பன்தன் அருளே வாழ்த்தி
    நல்லெழில் விளங்கச் சூட்டி
அம்பொன்செய் தீப மென்ன
    அழகலங் கரித்து வைத்தார்.


She was decked with a Cutti of ruddy gold
On her forehead; jewels cunningly wrought
With beauteous rubies and chains of great worth
Made of fresh gold adorned her who was
Like unto a soft creeper of coral; thus they adorned
That beauty, verily a lamp of beauteous gold.

Arunachala Siva.

6261
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 25, 2016, 09:04:30 AM »
Verse  1222:


முற்றுமெய்ஞ்ஞானம் பெற்ற
    மூர்த்தியார் செங்கை பற்ற
நற்பெருந் தவத்தின் நீர்மை
    நலம்படைத் தெழுந்த தெய்வக்
கற்பகப் பூங்கொம் பன்னார்
    தம்மையும் காப்புச் சேர்த்துப்
பொற்புறு சடங்கு முன்னர்ப்
    பரிவுடன் செய்த வேலை.She was to hold the roseate and divine hand
Of him blessed with true wisdom-- total and absolute--;
Up she rose, graced with all the blessings of great tapas;
She who was like the flowery twig of the divine
Karpaka tree, was decked with a Raksha;
All holy rites were done in loving ardor.


Arunachala Siva.

6262
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 25, 2016, 08:58:59 AM »
Verse 1221:


மண்ணினுக் கிடுக்கண் தீர
    வந்தவர் திருநா மங்கள்
எண்ணில பலவும் ஏத்திச்
    சின்னங்க ளெழுந்த போதவ்
வண்ணலார் வதுவை செய்ய
    அலங்கரித் தணையப் பெற்ற
புண்ணிய மறையோர் மாட
    மங்கலம் பொழிந்து பொங்க.

When the Cinnams blared proclaiming
The innumerable and hallowed names
Of him that came to be born for the annihilation
Of the misery of the world, at the mansion
Of the holy Brahmin, blessed to receive
The godly bridegroom in all his splendor,
Auspiciousness swelled and flourished.

Arunachala Siva.

6263
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: September 25, 2016, 07:37:49 AM »
Today is Punarvasu star day, Punarvasu is Bhagavan's birth star.  It was also Sri Rama's birth star.
Today there will be special abhishekam, alankaram and arti for Sri Ramaneswara Maha Lingam,
followed  by a lunch with sweets.

Sri Bhagavan was born on a Punarvasu day in the Tamizh month of Margazhi.

Muruganar has written a poem called Punarvasu Vannam, in Sri Ramana Sannidhi Murai.

Arunachala Siva.

6264
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 24, 2016, 11:49:50 AM »
5.கூறும் நாவே முதலாகக்
    கூறுங் கரணம் எல்லாம்நீ
தேறும் வகைநீ திகைப்பும்நீ
    தீமை நன்மை முழுதும்நீ
வேறோர் பரிசிங் கொன்றில்லை
    மெய்ம்மை உன்னை விரித்துரைக்கில்
தேறும் வகைஎன் சிவலோகா
    திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ.


You are all the bodily instruments commencing from the articulating tongue !
You are the source of clarity as well as bewilderment.
Evil and good:
You are wholly these.
Truly speaking,
there is Nought apart from You.
How may I gain clarity?
If I stand nonplussed,
should You not,
In mercy,
clarify my intellect?

Arunachala Siva.

6265
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 24, 2016, 11:46:09 AM »
4.


மானேர் நோக்கி மணவாளா
    மன்னே நின்சீர் மறப்பித்திவ்
வூனே புகஎன் றனைநூக்கி
    உழலப் பண்ணு வித்திட்டாய்
ஆனால் அடியேன் அறியாமை
    அறிந்து நீயே அருள்செய்து
கோனே கூவிக் கொள்ளும்நாள்
    என்றென் றுன்னைக் கூறுவதே.O Bridegroom of Her whose eyes are like the gazelle's !
O Monarch !
You caused me forget Your glory and made me enter this flesh and wallow in it.
Yet,
O king !
I repeatedly appeal to You thus:
"O for the day,
when,
aware of my - Your servitor's -,
Nescience,
You will be pleased,
In grace,
to call me unto You!


Arunachala Siva.

6266
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 24, 2016, 11:43:35 AM »
3.


ஒன்றும் போதா நாயேனை
    உய்யக் கொண்ட நின்கருணை
இன்றே இன்றிப் போய்த்தோதான்
    ஏழை பங்கா எம்கோவே
குன்றே அனைய குற்றங்கள்
    குணமாம் என்றே நீகொண்டால்
என்றான் கெட்ட திரங்கிடாய்
    எண்தோள் முக்கண் எம்மானே. 

Has Your mercy which redeemed me ? a feckless dog -,
Vanished this day?
O Sovereign who is concorporate with the tender woman !
What harm will ensue if You deem hill-like flaws as virtues?
Pity me,
O eight-armed and triple-eyed Lord !

Arunachala Siva.


6267
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 24, 2016, 11:40:30 AM »
2.அடியேன் அல்லல் எல்லாம்முன்
    அகல ஆண்டாய் என்றிருந்தேன்
கொடியே ரிடையாள் கூறாஎம்
    கோவே ஆவா என்றருளிச்
செடிசேர் உடலைச் சிதையாத
    தெத்துக் கெங்கள் சிவலோகா
உடையாய் கூவிப் பணிகொள்ளா
    தொறுத்தால் ஒன்றும் போதுமே. O One whose Half is Her of beautiful liana-like waist !
I was comforted by the thought that You had,
In the past,
done away with my ? Your servitor's -,
Troubles and ruled me.
O my Sovereign !
Why did You Not grace me with the wondrous splendor,
and shatter My evil-ridden embodiment?
O Our Lord Of Siva-loka !
O Lord-Owner !
If You do not bid me serve You,
but cause me continue my embodiment.  Will it be at all condign punishment for me?

Arunachala Siva.

6268
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: September 24, 2016, 11:37:06 AM »
Kuzhaitha Pathu:

Decade on melting.

Atma Nivedanam.


1.


குழைத்தாற் பண்டைக் கொடுவினைநோய்
    காவாய் உடையாய் கொடுவினையேன்
உழைத்தால் உறுதி யுண்டோதான்
    உமையாள் கணவா எனைஆள்வாய்
பிழைத்தாற் பொறுக்க வேண்டாவோ
    பிறைசேர் சடையாய் முறையோஎன்
றழைத்தால் அருளா தொழிவதே
    அம்மா னேஉன் னடியேற்கே.


O Lord-Owner,
if my hoary and cruel malady of Karma assails me,
You do not save me;
so if I,
the one of evil Karma,
Toil hard,
can I gain salvation at all?
O Consort of Uma !
Be pleased to redeem and rule me.
If I err,
should You not forgive me?
When I call You aloud thus:
``Is this Proper,
O One in whose matted crest the crescent rests!
`` O God,
should You leave Your servitor,
un-blessed?

Arunachala Siva.

6269
20.   The sextet of philosophical systems is unreal, verily unreal indeed.  Knowledge is always
unreal, verily unreal indeed.

21.  What cannot be uttered, what is not uttered are unreal.  This topic dealing with the unreal
is hard to come by in all Vedas.

22. O master of yoga, listen again. I shall tell you about the actual liberation.  I am only Being, the Self,
Existence Consciousness Bliss alone.

23.  The blissful Self that is full of existence is bliss of conscious and solid being teaming with joy
of awareness.  It is the bliss consciousness alone.

24.  The light of joy is awareness alone, the embodiment of the light of consciousness, the Lord of the
light that is consciousness alone, ever the joy alone.

25. All is light of consciousness only. I am the light that is consciousness that is everything.  All is just
consciousness only.

26. The mind stuff is just consciousness alone. Mental reflections are just consciousness alone.
Listening too is just consciousness.       

contd.,

Arunachala Siva.

6270
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 24, 2016, 09:34:17 AM »
Verse  1220:


சீரணி தெருவி னூடு
    திருமணம் செல்ல முத்தின்
ஏரணி காளம் சின்னம்
    இலங்கொளித் தாரை யெல்லாம்
பேரொலி பெருக முன்னே
    பிடித்தன மறைக ளோடு
தாரணி உய்ய ஞான
    சம்பந்தர் வந்தா ரென்று.

As the wedding procession marched on through
The street decorated with choice adornments,
The beauteous and glorious ekkaalam inlaid with pearls
Tirucchinnam and lustrous trumpets
Blared aloud and announced his advent thus:
"Behold Tiru Jnaana Sambandhar comes
For the flourishing of the Vedas and the whole world!"


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 [418] 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... 2975