Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 [418] 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... 2907
6256
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 20, 2016, 11:58:35 AM »
Verse 73:


73: தாமம் கடம்பு, படை பஞ்ச பாணம், தனுக் கரும்பு,
யாமம் வயிரவர் ஏத்தும் பொழுது, எமக்கு என்று வைத்த
சேமம் திருவடி, செங்கைகள் நான்கு, ஒளி செம்மை, அம்மை
நாமம் திரிபுரை, ஒன்றோடு இரண்டு நயனங்களே.

ஏ, அபிராமி! உன்னுடைய மாலை, கடம்ப மாலை, படைகளோ பஞ்ச பாணங்கள் (ஐவகை மலர் அம்புகள்); வில்லோ கரும்பு; உன்னுடைய நெற்றிக் கண்களோ அருட் கண்கள்; நான்கு கரங்களோ செந்நிறமாகும். உன்னை வயிரவர்கள் வணங்கும் நேரமோ நள்ளிரவாகும். திரிபுரை என்ற பெயரும் உண்டும். நீ எனக்கு மேலாக வைத்திருக்கும் செல்வம் நின்னுடைய திருவடித் தாமரைகளேயாகும்.

O Abhirami!  Your garland is made of Katmaba flowers.  Your army is only five flowers (arrows).  Your
bow is made of sugar-cane.  Your three eyes on Your forehead are merciful.  Your four arms are
red in color.  The Bhairavas, Your supporters, pray to You at midnight.  You are also called Tripura.
My great wealth is only Your lotus like Feet.

contd.,

Arunachala Siva.   

6257
Chapter 9:


1.  Nidagha:

Revered Master, where do you perform your sacred bath?  What is the mantra for ablution?  What is
the auspicious time for ablution and for offering of holy waters?  Please tell me. 

2. Ribhu:

The bath in the Self is the great ablution, the daily ablution and not anything else.  'I am Brahman'  -
This certitude alone is the great ablution.

3. I am of the form of the Supreme Brahman.  I am of Supreme Bliss.  I am of the form, 'I am Brahman'
-- this conviction indeed is the profound ablution.


4. I am of the form of knowledge. I am the Supreme alone. I am of the form of Peace only.  I am without
any impurities.   

5.  I am of the form of the eternal only.  I am imply the permanent.  This, indeed, is the supreme  Brahman.
I am Brahman alone.

6.  I am only of the nature of everything.  I am the leftover.  All this is verily Brahman.  I am Brahman
alone.

contd.,

Arunachala Siva.         

6258
584. Some believers in the reality of the world say that the Sage has a body.  Others say that the Sage,
being body-less can assume a body if he so pleases.

585. By the dawn of Right Awareness of the Real Self, the ego, the root cause of the appearance of forms,
has been lost.  Therefore, for the Sage, all forms are unreal and hence this talk of forms is foolishness.

586.  Since it is not proper to say that this (world) existed before Enlightenment, but was lost afterwards,
and since even in Ignorance, no one has a form from the point of view of Reality, how can the Sage have
a form?

587.  In the case of the Sage who is established in His own Natural State, free of all the three bodies,
how can a desire arise to have a body?  This talk of forms is in vain, being merely a concession to the
unenlightened.

588.  As a river reaching the ocean loses its river-form and becomes indistinguishable from it, so too
the Sage, losing His form as a soul, becomes non different from that Supreme Being, to whom all else
is inferior.

589. Thus the Revelation says that the Sage in that Supreme State becomes one with the Supreme Being.
Even when alive, the Liberated One is body-less because He does not think of Himself as having a body.

590.  Sri Bhagavan, our Guru, says that Liberation is just the extinction of the ego, who becomes a
disputant concerning the form of the Sage.  So this dispute about forms is meaningless.

contd.,

Arunachala Siva.   
   

6259
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:49:24 AM »
Verse 561:


சிரபுரத் தந்தணர் சென்ற பின்னைத்
    திருவீழி மேவிய செல்வர் பாதம்
பரவுதல் செய்து பணிந்து நாளும்
    பண்பின் வழாத்திருத் தொண்டர் சூழ
உரவுத் தமிழ்த்தொடை மாலை சாத்தி
    ஓங்கிய நாவுக் கரச ரோடும்
விரவிப் பெருகிய நண்பு கூர
    மேவி இனிதங் குறையும் நாளில்.After the departure of the Brahmins of Sirapuram
He adored the feet of the opulent Lord
Of Tiruveezhimizhalai; he accompanied with the holy
Servitors who were for ever firmly poised
In the pious way; he adorned the Lord with great garlands
Of Tamil verse; he flourished in the friendship
Of lofty and sublime Naavukkarasar,
While thus he sojourned there?

Arunachala Siva.

6260
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:47:01 AM »
Verse  560:


என்று கவுணியப் பிள்ளை யார்தாம்
    இயம்பப் பணிந்தருள் ஏற்றுக் கொண்டே
ஒன்றிய காதலின் உள்ளம் அங்கண்
    ஒழிய ஒருவா றகன்று போந்து
மன்றுள் நடம்புரிந் தார்ம கிழ்ந்த
    தானம் பலவும் வணங்கிச் சென்று
நின்ற புகழ்த்தோணி நீடு வாரைப்
    பணியும் நியதிய ராய் உறைந்தார்.


Thus bidden by the godly child of the Kauniya clan
They obeyed his gracious mandate;
With their minds clinging to the godly child
They reluctantly parted from his presence;
Adoring the Lord-Dancer of Ambalam in His
Many shrines, on their way they came back
To Tonipuram and there dwelt poised in their way
Of ever adoring the glorious Lord of the Ark.

Arunachala Siva.


6261
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:43:07 AM »
Verse 559:


பிரம புரத்தி லமர்ந்த முக்கட்
    பெரிய பிரான்பெரு மாட்டி யோடும்
விரவிய தானங்கள் எங்குஞ் சென்று
    விரும்பிய கோயில் பணிந்து போற்றி
வருவது மேற்கொண்ட காதல் கண்டங்
    கமர்ந்த வகையிங் களித்த தென்று
தெரிய வுரைத்தருள் செய்து நீங்கள்
    சிரபுர மாநகர் செல்லும் என்றார்.


"We are adoring the triple-eyed Lord enshrined
With the Great Consort in Bhiramaapuram,
In all his shrines; we hail and adore
His splendorous form in all these shrines;
Pleased with this, the Lord has this day, here
Deigned to grant us a darshan of His form as in Tonipuram."
Thus he enlightened them and bade them thus:
"You may now leave for the great city of Sirapuram."

Arunachala Siva.

6262
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:40:29 AM »
Verse 558:செஞ்சொல் மலர்ந்த திருப்ப திகம்
    பாடித் திருக்கடைக் காப்புச் சாத்தி
அஞ்சலி கூப்பி விழுந்தெ ழுவார்
    ஆனந்த வெள்ளம் அலைப்பப் போந்து
மஞ்சிவர் சோலைப்புகலி மேவும்
    மாமறை யோர்தமை நோக்கி வாய்மை
நெஞ்சில் நிறைந்த குறிப்பில் வந்த
    நீர்மைத் திறத்தை அருள்செய் கின்றார்.


He sang the divine decade, verily a wreath
Of burgeoning flowers of beauty,
And concluded it; folding his hands, he fell
Prostrate on the ground and rose up;
He moved out tossed by waves of bliss;
Addressing the great Brahmins of Pukali
Cinctured by cloud-capped gardens, he began
To instruct them of the glory of the grace
That pervaded his heart which is poised in truth.   


Arunachala Siva.

6263
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:35:48 AM »
Verse  557:மைம்மரு பூங்குழல் என்றெ டுத்து
    மாறில் பெருந் திருத்தோணி தன்மேற்
கொம்மை முலையினாள் கூட நீடு
    கோலங் குலாவும் மிழலை தன்னில்
செம்மை தருவிண் ணிழிந்த கோயில்
    திகழ்ந்த படிஇது என்கொல் என்று
மெய்ம்மை விளங்குந் திருப்ப திகம்
    பாடி மகிழ்ந்தனர் வேத வாயர்.


His decade oped thus: "Maimmaru Poongkuzhal?"*
"The divine form that is enshrined in the peerless
And immense Sacred Ark of the Lord with His great Consort
Of ever-glorious breasts, is manifested at Mizhalai
Of glowing beauty in the Heaven-descended Vimaana
That confers liberation! What may this be?"
Thus sang he, whose lips are the abode of the Vedas,
The divine decade compact of splendorous truth,
And rejoiced.   

(*Padigam 1 Decade  4)

Arunachala Siva.

6264
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:33:06 AM »
Verse 556:


அறிவுற்ற சிந்தைய ராய்எ ழுந்தே
    அதிசயித் துச்சிமேல் அங்கை கூப்பி
வெறியுற்ற கொன்றையி னார்ம கிழ்ந்த
    விண்ணிழி கோயிலிற் சென்று புக்கு
மறியுற்ற கையரைத் தோணி மேல்முன்
    வணங்கும் படியங்குக் கண்டு வாழ்ந்து
குறியிற் பெருகுந் திருப்ப திகம்
    குலவிய கொள்கையிற் பாடு கின்றார்.
He rose up thus instructed by the Lord; he marveled;
He folded his hands above his crown; he entered
The temple of the Heaven-descended Vimaana where
The Lord who wears the Konrai flowers, abides
In joy; he beheld the Lord whose hands sports
The fawn-calf, in the very form in which he had
Adored Him in the Ark, and flourished; then he
Hymned a divine decade that celebrated the theophany.

Arunachala Siva.

6265
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:30:26 AM »
Verse  555:


தோணியில் நாம்அங் கிருந்த வண்ணம்
    தூமறை வீழிமிழலை தன்னுள்
சேணுயர் விண்ணின் றிழிந்த இந்தச்
    சீர்கொள் விமானத்துக் காட்டு கின்றோம்
பேணும் படியால் அறிதி என்று
    பெயர்ந்தருள் செய்யப் பெருந்த வங்கள்
வேணு புரத்தவர் செய்ய வந்தார்
    விரவும் புளகத் தொடும் உணர்ந்தார்."Here at Veezhimizhalai-- the true form of the Vedas--,
In the ever-glorious Vimaana that descended
From the heaven, We will reveal to you
The very form in which We abide there in the Ark;
May you comprehend it by adoration."
As the Lord blessed him thus and vanished
He that came to be born by the great tapas
Of the dwellers of Venupuram. woke up thrilled.   

Arunachala Siva.

6266
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:28:12 AM »
Verse  554:


மேற்பட்ட அந்தணர் சண்பை மேவும்
    வேதியர்க் காய விருந்த ளிப்பப்
பாற்பட்ட சிந்தைய ராய்ம கிழ்ந்து
    பரம்பொரு ளானார் தமைப் பரவும்
சீர்ப்பட்ட எ ல்லை யினிது செல்லத்
    திருத்தோணி மேவிய செல்வர் தாமே
கார்ப்பட்ட வண்கைக் கவுணி யர்க்குக்
    கனவிடை முன்னின் றருள்செய் கின்றார்.

The Brahmins of Veezhimizhalai treated the Brahmins
Of Sanbai to an excellent feast; with their minds
Immersed in love, they rejoiced; they adored the Lord
And thus sweetly passed their time; the opulent Lord
Of the Sacred Ark appeared in the dream
Of the godly child whose hands are liberal
As the clouds, and graced him thus.   

Arunachala Siva.6267
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:25:36 AM »
Verse  553:


என்றவர் விண்ணப்பஞ் செய்த போதில்
    ஈறில் சிவஞானப் பிள்ளை யாரும்
நன்றிது சாலவுந் தோணி மேவும்
    நாதர் கழலிணை நாம் இறைஞ்ச
இன்று கழித்து மிழலை மேவும்
    இறைவர் அருள்பெற்றுப் போவ தென்றே
அன்று புகலி அரும றையோர்க்
    கருள்செய் தவர்க்கு முகமளித்தார்.When they beseeched him thus, the child of Siva?s own
Endless Gnosis, said: "Well very well; let this day
Pass; on the morrow to adore the feet of the Lord
Of the Ark, we will secure the leave of the Lord
Of Veezhimizhalai and then proceed." Thus the godly child
That day, graced the rare Brahmins of Pukali.


Arunachala Siva.

6268
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 20, 2016, 09:21:45 AM »
Verse  552:சண்பைத் திருமறை யோர்கள் எல்லாம்
    தம்பிரா னாரைப் பணிந்து போந்து
நண்பிற் பெருகிய காதல் கூர்ந்து
    ஞானசம் பந்தர் மடத்தில் எய்திப்
பண்பிற் பெருகுங் கழும லத்தார்
    பிள்ளையார் பாதம் பணிந்து பூண்டே
எண்பெற்ற தோணி புரத்தில் எம்மோ
    டெழுந்தரு ளப்பெற வேண்டும் என்றார்.The Brahmins of Sanbai having adored the Lord
(Of Veezhimizhalai) came to the Matam
Of Jnaana Sambandhar in loving friendship;
The cultured dwellers of Kazhumalam fell at the feet
Of the divine child, and wore them as it were,
On their crowns; then they addressed him thus:
"May you be pleased to abide with us in the great
And lofty city of Tonipuram."   

Arunachala Siva.

6269


The only way is to surrender to Guru/God.  He does not care for the jivas' mistakes and pitfalls,
sins and wrongdoings.  He wants you to protect you and for that he needs one's total surrender.
Draupadi was calling Krishna with many names, when she was being disrobed. But she was
holding tight the saree at one end. When she left that hand, and raised both the hands in total surrender, Krishna made her saree to grow endlessly and Dushasan became tired and fell down.  Raising both
the hands, without bothering about the saree end falling down, is total surrender.
At that moment, God comes to your rescue.  But God / Guru does not act against nature.
The sarees simply grew. He did not cause a massive heart attack to Duschasan to die.

Arunachala Siva.


6270If you read old Tamizh and Sanskrit scriptures, you will find that Sages were eating only air and
water, they call it Vayu bakshanam and Jala bakshanam.  This is impossible.  Then, they have
mentioned that one can eat dry fallen leaves of trees and fruits that had fallen on their own
on the ground.  But practically speaking even Sages have to live nd they have to eat something.
Hence they prescribed the plant and fruits, which at best, one may say, are in the lowest cycle of
beings.  The animals, birds and fish are on the higher rung of the evolution ladder.  And the first
two 'express' the pain while being killed. Hence this was forbidden.  Advaita in fact, never speaks
on this subject.  Only Saiva Siddhantam, which came into practice sometime from 300 AD,
prescribed this because Siva is grace embodiment.

"Saivam" in Tamizh means Vegetarian apart from the Siva doctrine.

We can, if we want, prescribe a level as it suits one.  It is
only to improve the Sattvic qualities, that shall aid Atma Vichara.
(Who am I?)

Jainism and Buddhism prescribed vegetarianism as the code of
conduct.  But practically today, they have fallen way behind eating
all sorts of non vegetarian items, like pigs, snakes, sharks and whales and frogs!

Arunachala Siva. 

Pages: 1 ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 [418] 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... 2907