Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 [414] 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... 3128
6196
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:37:50 AM »
Verse  38:


அம்மாற்றங் கேட்டழியும்
    அமைச்சரையும் இடரகற்றிக்
கைம்மாற்றுஞ் செயல்தாமே
    கடனாற்றுங் கருத்துடையார்
செம்மார்க்கந் தலைநின்று
    செந்தீமுன் வளர்ப்பித்துப்
பொய்ம்மாற்றுந் திருநீற்றுப்
    புனைகோலத் தினிற்பொலிந்தார்.

He consoled the ministers who stood bewildered,
Hearing his words; the king who himself devised
His expiation, standing firm in the redemptive way,
Had the ruddy fire reared before him; then he decked
Himself with the holy ash that would quell the false way;
He stood wondrously resplendent.

Arunachala Siva.


6197
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:35:06 AM »
Verse  37:


என்றருளிச் செய்தருளி
    இதற்கிசையும் படிதுணிவார்
நின்றநெறி யமைச்சர்க்கு
    நீள்நிலங்காத் தரசளித்து
மன்றில்நடம் புரிவார்தம்
    வழித்தொண்டின் வழிநிற்ப
வென்றிமுடி என்குமரன்
    தனைப்புனைவீர் எனவிதித்தார்.


He resolved to expiate
(his sin), and accordingly addressed
His ministers who ever stood by his word and the Holy Writ;
To reign in this vast earth and foster it, and to stand
Firmly established in the traditional servitorship
Of the Lord-Dancer of the Ambalam, you will invest
My son with the victorious crown." Thus he bade them.

Arunachala Siva.

6198
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:31:51 AM »
Verse  36:

தார்தாங்கிக் கடன்முடித்த
    சடைதாங்குந் திருமுடியார்
நீர்தாங்குஞ் சடைப்பெருமான்
    நெறிதாங்கண் டவரானார்
சீர்தாங்கும் இவர்வேணிச்
    சிரந்தாங்கி வரக்கண்டும்
பார் தாங்க இருந்தேனோ
    பழிதாங்கு வேன்என்றார்.


"This person with matted hair wearing the garland
That became the war, did his duly to his king; he was
Poised in the divine way of the Lord of matted hair
Which sports the Ganga; even after beholding his severed
Head of matted hair mantled in glory, brought
To me, do I live to bear the burden of the earth?
Am I not the bearer of blame?" Thus he spake.

Arunachala Siva.


6199
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:28:53 AM »
Verse  35:


முரசுடைத்திண் படைகொடுபோய்
    முதலமைச்சர் முனைமுருக்கி
உரைசிறக்கும் புகழ்வென்றி
    ஒன்றொழிய வொன்றாமல்
திரைசரித்த கடலுலகில்
    திருநீற்றி நெறிபுரந்தியான்
அரசளித்த படிசால
    அழகிதென அழிந்தயர்வார்.

Then he burst out thus: "My eminent ministers
Led strong armies to the beat of martial drums,
Destroyed the foes and annexed glorious victory
Celebrated by others; but behold my beauteous reign
Of fostering the way of the Holy Ash in this world
Girt with billowy main!" He wilted, he languished sore.

Arunachala Siva.

6200
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:25:56 AM »
Verse  34:


கண்டபொழு தேநடுங்கி
    மனங்கலங்கிக் கைதொழுது
கொண்டபெரும் பயத்துடன்
    குறித்தெதிர்சென் றதுகொணர்ந்த
திண்டிறலோன் கைத்தலையிற்
    சடைதெரியப் பார்த்தருளிப்
புண்டரிகத் திருக்கண்ணீர்
    பொழிந்திழியப் புரவலனார்.


Even as he beheld it, he quaked; his mind grew
Bewildered; he folded his hands in adoration;
Borne by the great fear which possessed him, he moved
Toward the head held by the valiant and hardy warrior
And clearly beheld the matted hair;
Tears cascaded from the beauteous lotus-eyes of the king.

Arunachala Siva.

6201
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:23:43 AM »
Verse  33:


மண்ணுக் குயிராம் எனுமன் னவனார்
எண்ணிற் பெருகுந் தலையா வையினும்
நண்ணிக் கொணருந் தலையொன் றில்நடுக்
கண்ணுற் றதொர்புன் சடைகண் டனரே.


The monarch who was the life of the earth,
Among the innumerable severed heads
Brought to his view, beheld on the top of a head
A little braid of matted hair.

Arunachala Siva.

6202
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:21:31 AM »
Verse  32:

மன்னுங் கருவூர் நகர்வா யிலின்வாய்
முன்வந் தகருந் தலைமொய்க் குவைதான்
மின்னுஞ் சுடர்மா முடிவேல் வளவன்
தன்முன் புகொணர்ந் தனர்தா னையுளோர்.


Before the presence of the spear-wielding Chozha
Of the great and bright-rayed crown,
The warriors brought the heaps of black
And severed heads already kept gathered
At the entrance of the ever-during city of Karur.

Arunachala Siva.


6203
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:19:09 AM »
Verse 31:


அரண்முற் றியெறிந் தஅமைச் சர்கள் தாம்
இரணத் தொழில்விட் டெயில்சூழ் கருவூர்
முரணுற் றசிறப் பொடுமுன் னினர்நீள்
தரணித் தலைவன் கழல்சார் வுறவே.


The ministers who besieged and destroyed
The fortresses ceased all their martial activities;
Desiring to come under the shade of the ankleted feet
Of the earth's king, with all the glory of victory,
They arrived at the city of Karur girt with great walls.

Arunachala Siva.

6204
Sri Ramana's advice is only to Keep Quiet - Summa Iru.

Since we are not able to do the same, though He considers it as simple, we follow
various other methods like Bhakti Marga, Yoga Marga and Karma Marga.   

Sri Ramana says in Akshara Mana Malai:  Please keep your mind with Atma,
and the ocean of sukam will come forth and and the words and feelings will subside.

Arunachala Siva.

6205
Dear friend,

I am not able to quote from Vichara Sanmghram of Gambiram Seshayyar, since the
Vichara Sangraham in the Collected Works is not readily available with me.
Gambhiram Seshayyarn came to Bhagavan from 1900, when he was working as Municipal Overseer in Tiruvannamalai.

When Seshayyar who was interested in Ashtanga Yogam, used to bring Vivekananda's books on Raja Yoga and Jnana Yoga to Bhagavan, without
understanding their meaning.  Sri Bhagavan who was observing mouna those days,
used to write in slips of papers.  Seshayyar collected them and after his death, Natananada Swamigal collected those paper bits and brought a book titled Vichara
Sangraham.

Sri Ramana also advised Seshayyar about the difficulty of Raja Yoga and also advised
him to follow simpler jnana marga  through Who am ? questioning.

Arunachala Siva.     
 
 

6206
Today is Sivapraksam Pillai's Liberation Day: 12.01.2017.


***

Sivaprakasam Pillai
The Essence of Sri Ramana's Sayings

By Sivaprakasam Pillai

Sivaprakasam Pillai is the fortunate devotee, who put the important question "Who am I?" to Bhagavan and preserved His answers. This treasure-trove of Wisdom now guides innumerable seekers all over the world.

He dedicated the rest of his life for contemplation on His teachings. Now and then he used to write a few verses. Sivaprakasam Pillai passed away in January 1949. After that, when Sri Manickam Pillai, his nephew, came to the Ashram, Bhagavan enquired about Sivaprakasam Pillai's last days. He asked whether 'Pillaiyavargal' (this is how Bhagavan referred to Sivaprakasam Pillai) had left any poems behind. The nephew hesitatingly replied: 'Bhagavan! He did leave some manuscripts with me, but with the instructions that I should burn them after his death and not show them to others.?'
'Oh, is it so! Doesn't matter. You can show them to me!' From the bunch Bhagavan picked up one sheet and said: 'This one is enough' and returned the rest.

On the sacred day of Sri Pillaiavargal's remembrance, we present the English translation of his poem selected by Bhagavan:

SRI RAMANA VACHANA SARAM

Translation by Devotees

This is the essence; This is the essence!
This indeed is the essence of Ramana's words!
Tell me who is the real You! Seek the real You!
You are not surely the putrid flesh.
The body is born, the body dies.
The body knows not itself in deep sleep.
You are Knowledge. Knowledge is You.
Knowledge-Eternal is never born nor dies.
In sleep is Awareness of Self, not of body
You alone witness absence of body-consciousness
Do not all know that body takes birth
Is there anybody who is aware of birth of Consciousness?
You are not the body as declared above.
Destroy the false notion that you are the body
Seek ceaselessly your real nature
Think no other thought.
If the root thought 'I am the body'
Subside; then all other thoughts subside.
'Who is aware of the body' -This quest
Alone will eliminate 'I am the body' notion.
The deluded one who thinks 'I am the body'
Will crave for food, clothes and desires thereon
He who is free from the delusion 'I am the body'-
His mind will not crave for food, clothes and desires extensive
Even as the end draws nigh, get not perturbed
Be tranquil; it is all God's work
Ponder not the body is one, two or three(gross, subtle or causal)
Vain is such pursuit.

***

Arunachala Siva.
If you observe attentively
There is no scope for body-consciousness at all
Reject all appearance that seems apart [from You]
Reject it as ?Not I?
All other dogmas and tenets are garbage-like collections
Remove them all away.
Repeatedly questing ?Who am I?
The I-thought alone stays
The rest will be ashes.
When I-thought gets burnt away
Know that ?That is the Real You?; bereft of thought
That which neither rises nor sets is the Real You shinning effulgent
As the Self shines like the resplendent Sun
Be that, never falling back
This is the essence, this is the essence,
This indeed is the essence of Ramana?s Teaching.

***

Arunachala Siva.

6207
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 12, 2017, 01:55:42 PM »
Verse 11:


நலமா கியஞா னசம்பந்தன்
கலமார் கடல்சூழ் தருகாழி
நிலையா கநினைந் தவர்பாடல்
வலரா னவர்வா னடைவாரே.


Those who are able to recite the verses on the god who has as his permanent abode Kāazhi, surrounded by the sea on which ships are moving, by Jnana Sambandhar, of great virtues, will reach heaven.


Padigam on Sirkazhi concluded.

Arunachala Siva.

6208
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 12, 2017, 01:52:37 PM »
Verse  10:


சமண்சாக் கியர்தா மலர்தூற்ற
அமைந்தா னுமையோ டுடனன்பாய்க்
கமழ்ந்தார் பொழில்சூழ் தருகாழி
சுமந்தார் மலர்தூ வுதல்தொண்டே.


The god was seated with love in company with Uma, for the Jains and Buddhists  to spread calumny. Those who meditate upon Kāazhi, surrounded by fragrant parks; if they strew flowers, that is service to god.

Arunachala Siva.

6209
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 12, 2017, 01:47:45 PM »
Verse  9:


இருவர்க் கெரியா கிநிமிர்ந்தான்
உருவிற் பெரியா ளொடுசேருங்
கருநற் பரவை கமழ்காழி
மருவப் பிரியும் வினைமாய்ந்தே.

The god shot up as a column of fire to be searched by the two (Vishnu and Brahma.), All sins will vanish and be destroyed if one reaches Kaazhi where the god is united with the beautiful Periyanāyaki* and where the good and blue sea is issuing its fragrance.

(*The name of the goddess Parvati in Sirkazhi)

Arunachala Siva.
6210
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 12, 2017, 01:44:47 PM »
Verse  8:


அரக்கன் வலியொல் கவடர்த்து
வரைக்கும் மகளோ டுமகிழ்ந்தான்
சுரக்கும் புனல்சூழ் தருகாழி
நிரக்கும் மலர்தூ வுநினைந்தே.

Having pressed down to diminish the might of Ravanan, the god rejoiced in the company of the daughter of the mountain. People of this world! Strew flowers in rows thinking about Kāazhi which is surrounded by gushing water.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 [414] 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... 3128