Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 [413] 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... 3147
6181
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:39:12 AM »
Verse  7:


பந்தணையும் மெல்விரலாள்
    பாகத்தர் திருப்பாதம்
வந்தணையும் மனத்துணையார்
    புகழ்த்துணையார் கழல்வாழ்த்திச்
சந்தணியும் மணிப்புயத்துத்
    தனிவீர ராந்தலைவர்
கொந்தணையும் மலர்அலங்கல்
    கோட்புலியார் செயல்உரைப்பாம்.


Adoring the feet of Pukazhtthunaiyaar in whose mind
The feet of the Lord who is concorporate with Uma--
Whose soft fingers sport with a ball wrought of petaled flowers--,
For ever abide, we proceed to narrate the servitorship
Of Kotpuliyaar, the wearer of a fragrant garland,
The peerless chief whose beauteous arms
Were smeared with aromatic sandal-paste.

Pugazh Thunai Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

6182
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:36:20 AM »
Verse  6:


அந்நாள்போல் எந்நாளும்
    அளித்தகா சதுகொண்டே
இன்னாத பசிப்பிணிவந்
    திறுத்தநாள் நீங்கியபின்
மின்னார்செஞ் சடையார்க்கு
    மெய்யடிமைத் தொழில்செய்து
பொன்னாட்டில் அமரர்தொழப்
    புனிதர்அடி நிழற்சேர்ந்தார்.


Like that day, on all succeeding days, with the coin
Thus received
(he flourished); when the famine
That caused the dire distress of cruel hunger,
Passed away, he continued as ever to do his true
And personal service to the Lord of fulgurant
And ruddy matted hair, and reached the umbrage
Cast by the feet of the Holy Lord, where he was
To be ever hailed by the immortals of Siva-loka.

Arunachala Siva.

6183
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:33:44 AM »
Verse  5:


சங்கரன்றன் அருளாலோர்
    துயில்வந்து தமையடைய
அங்கணனுங் கனவின்கண்
    அருள்புரிவான் அருந்துணவு
மங்கியநாட் கழிவளவும்
    வைப்பதுநித் தமும்மொருகா
சிங்குனக்கு நாமென்ன
    இடர்நீங்கி யெழுந்திருந்தார்.

The Lord who rides the Bull in joy, gave him
A coin of gold which was placed at the foot
Of the Pita to free him from his misery; the devotee
Whose body had wasted with hunger, took it and felt happy;
Blessed with absolutely divine consciousness,
His face burgeoned, and he felt ecstatic.

Arunachala Siva.

6184
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:30:30 AM »
Verse  4:


சங்கரன்றன் அருளாலோர்
    துயில்வந்து தமையடைய
அங்கணனுங் கனவின்கண்
    அருள்புரிவான் அருந்துணவு
மங்கியநாட் கழிவளவும்
    வைப்பதுநித் தமும்மொருகா
சிங்குனக்கு நாமென்ன
    இடர்நீங்கி யெழுந்திருந்தார்.

Then slumber closed his eyes by the grace of Sankara;
The Merciful One blessed him in his dream thus:
"Till the end of the famine which has caused
The scarcity of food, We will place here for you
A coin (of gold)." Freed of his misery, he woke up.   

Arunachala Siva.

6185
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:28:03 AM »
Verse  3:


மாலயனுக் கரியானை
    மஞ்சனமாட் டும்பொழுது
சாலவுறு பசிப்பிணியால்
    வருந்திநிலை தளர்வெய்திக்
கோலநிறை புனல்தாங்கு
    குடந்தாங்க மாட்டாமை
ஆலமணி கண்டத்தார்
    முடிமீது வீழ்த்தயர்வார்.


One day when he ritualistically bathed Him who is
Inaccessible to Brahma and Vishnu, as he languished
From dire hunger, he grew unsteady and could not hold
The beauteous pot of holy water; he dropped it on the crown
Of the blue-throated Lord, alas, and stood wilting.

Arunachala Siva.   

6186
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:25:32 AM »
Verse  2:


தங்கோனைத் தவத்தாலே
    தத்துவத்தின் வழிபடுநாள்
பொங்கோத ஞாலத்து
    வற்கடமாய்ப் பசிபுரிந்தும்
எங்கோமான் தனைவிடுவேன்
    அல்லேன்என் றுஇராப்பகலும்
கொங்கார்பன் மலர்கொண்டு
    குளிர்புனல்கொண்டு அருச்சிப்பார்.

When he spent his days adoring his Lord King, in tapas
Poised in truth, a famine swept the earth girt
With the swelling main, and hunger became rampant;
Yet, affirming "I will not give up my Lord-King,"
He performed night and day his pooja to the Lord
With many a fragrant flower and cool water.

Arunachala Siva.   

6187
21. There is no bondage nor liberation either, no sentence, no characteristics of identity,
no female form, no male form, no condition of being neither male nor male nor female.
no permanent state.

22. There is no praise, no slander, no hymn, verily no eulogy, nothing worldly, nothing pertaining to the Vedas, no scripture, not any commandment.

23.  There is no drinking, no emaciation, none of this, no joy, no arrogance or the absence of it, no mood or the lack of it, no caste nor name and no form.

24.  There is nothing outstanding, nothing base, no prosperity nor verily the opposite of it, no blemishness or excretion, no individual  soul or control of mind.

25. There is no manifestation of peace, nothing attainable, no peace, no restraint of senses and mind, no sport, no part of existence, no transformation and no defect.

26.  There is nothing whatsoever in the least, nothing of the 'I' anywhere, nothing of what is called Maya (delusive power), nothing associated with Maya, no righeouslenss anywhere in the least, no persecution of dharma.

27.  There is no youth, no boyhood, no senility, no death and such, no relative, no one unrelated, no friend, and no brother.

28.  There is no 'all', nothing in the least, no Brahma, no Kesava Vishnu, no Siva,
no guardians of the eight cardinal directions, no experience of the waking state or
of the dreaming state.

29.  There is no experiencer of deep sleep, nor the fourth state, no Brahmana, no Kshatriya, or the highly learned.  This is indeed the supreme Brahman, the affection-less nectar of knowledge.

30.  There is nothing that is reborn, nothing to manifest in future. There is no manifestation of the worldly life.  There is no appearance of time, no 'I'.  There is no
reason for dialogue.

contd.,

Arunachala Siva.                                 

6188
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 03, 2017, 12:22:10 PM »
Pugazth thunai Naynar Puranam:

Verse  1:


செருவிலிபுத் தூர்மன்னும்
    சிவமறையோர் திருக்குலத்தார்
அருவரைவில் ஆளிதனக்கு
    அகத்தடிமை யாம்அதனுக்கு
ஒருவர்தமை நிகரில்லார்
    உலகத்துப் பரந்தோங்கிப்
பொருவரிய புகழ்நீடு
    புகழ்த்துணையார் எனும்பெயரார்.He came to be born in the ever-during and divine clan
Of Siva Brahmins of Seruviliputthoor; he was unique
In his sacred and personal servitorship to the Lord
Whose bow is Mount Meru; his matchless fame
Pervaded the whole world; he was called
Pukazhtthunaiyaar-- the ever-glorious.

Arunachala Siva.

6189
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:55:06 AM »
Verse  11:


மலியு மாளிகை சூழ்மழ பாடியுள் வள்ளலைக்
கலிசெய் மாமதில் சூழ்கடற் காழிக் கவுணியன்
* * * * *.

On Siva of unbounded liberality in Maḻzhpāṭi surrounded by mansions with plenty of wealth, Jnāṉa Sampandhaṉ belonging to Kavundinya Gotharm in Sirkazhi which is proximate to the sea, and which is surrounded by a high and strong wall of enclosure.
[In this verse the third and fourth lines have been lost] *****

Padigam on Tirumazhapadi concluded.

Arunachala Siva.


6190
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:50:34 AM »
Verse  10:


கலியின் வல்லம ணுங்கருஞ் சாக்கியப் பேய்களும்
நலியு நாள்கெடுத் தாண்டவென் னாதனார் வாழ்பதி
பலியும் பாட்டொடு பண்முழ வும்பல வோசையும்
மலியு மாமழ பாடியை வாழ்த்தி வணங்குமே.

The place where my master who granted his grace removing the days when the strong Jains who gave suffering to people of Tamizh Nādu and the black Buddhists who can be compared to ghosts dwells. People of this world! Make obeisance to, and praise, the big city of Mazhapāṭi where food offerings to god, songs , music Muzhavu and many other sounds are in plenty.


Arunachala Siva.
 

6191
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:47:02 AM »
Verse 9:

ஆல முண்டமு தம்மம ரர்க்கரு ளண்ணலார்
கால னாருயிர் வீட்டிய மாமணி கண்டனார்
சால நல்லடி யார்தவத் தார்களுஞ் சார்விட
மால யன்வணங் கும்மழ பாடியெம் மைந்தனே.

Siva who was gracious to give the nectar to the immortals, himself drinking the poison, the blue-necked Siva who took away the dear life of Yama (God of death) the place of refuge for the extremely good devotees and sages who performed penance.
He is our strong person in Mazhapāṭi, who is worshipped by Vishnu and Brahma.)

Arunachala Siva.


6192
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:43:44 AM »
Verse  8:

இரக்க மொன்று மிலானிறை யான்றிரு மாமலை
உரக்கை யாலெடுத் தான்றன தொண்முடி பத்திற
விரற்ற லைந்நிறு வியுமை யாளொடு மேயவன்
வரத்தை யேகொடுக் கும்மழ பாடியுள் வள்ளலே.

To crush the ten bright crowns of the one without even a little of devotion, lifted the holy mountain of the god, He who dwells with Uma with affection, pressing down with the end of the big toe, Siva of unbounded liberality in Mazhapāṭi will grant boons only.

Arunachala Siva.

6193
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:40:24 AM »
Verse 7:


சந்த வார்குழ லாளுமை தன்னொரு கூறுடை
எந்தை யானிமை யாதமுக் கண்ணின னெம்பிரான்
மைந்தன் வார்பொழில் சூழ்மழ பாடிம ருந்தினைச்
சிந்தி யாவெழு வார்வினை யாயின தேயுமே.

My Father who has as his one half Uma, who has beautiful and long tresses of hair.
He has three eyes whose eyelids do not wink. Our master, is the strong person.
The Karmas of those who wake up from sleep thinking of the nectar in Mazhapāṭi surrounded by tall gardens, will get decreased gradually.

Arunachala Siva.

6194
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:37:07 AM »
Verse  6:


தெரிந்த வன்புர மூன்றுடன் மாட்டிய சேவகன்
பரிந்து கைதொழு வாரவர் தம்மனம் பாவினான்
வரிந்த வெஞ்சிலை யொன்றுடை யான்மழ பாடியைப்
புரிந்து கைதொழு மின்வினை யாயின போகுமே.

Siva who has omniscience, the warrior who had the three cities destroyed by fire simultaneously, he filled himself in the minds of those who worship him with joined hands out of love. Worship with joined hands with desire in your heart Mazhapāṭi of Siva who has a cruel bow fastened with bands.all karmas will go away from you.

Arunachala Siva.

6195
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 03, 2017, 09:34:13 AM »
Verse  5:


தேனு லாமலர் கொண்டுமெய்த் தேவர்கள் சித்தர்கள்
பானெ யஞ்சுட னாட்டமுன் னாடிய பால்வணன்
வான நாடர்கள் கைதொழு மாமழ பாடியெங்
கோனை நாடொறுங் கும்பிட வேகுறி கூடுமே.

Siva who is as white as milk who danced long ago when the true devas and Chittars had him bathed with five products including milk and ghee, with flowers which shed honey all the cherished intentions will reach people if they daily worship with joined hands our King in the great Mazhapāṭi which the residents of heaven worship with joined hand.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 [413] 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... 3147