Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 [413] 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... 3061
6181
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 08:09:51 AM »
Verse 87:


நிறைந்த மறைகள் அர்ச்சித்த
    நீடு மறைக்காட் டருமணியை
இறைஞ்சி வீழ்ந்து பணிந்தெழுந்து
    போற்றி யாழைப் பழித்தென்னும்
அறைந்த பதிகத் தமிழ்மாலை
    நம்பி சாத்த அருட்சேரர்
சிறந்த அந்தா தியிற்சிறப்பித்
    தனவே யோதித் திளைத்தெழுந்தார்.


They adored the Lord, the rare Ruby of acviternal
Maraikkaadu hailed by the holy Vedas,
Prostrated on the ground, rose up and adored again;
Nampi Aaroorar adorned the Lord with a divine garland
Of Tamizh verse beginning with the words:
"Yaazhai-p-pazhitthu." The grace abounding Chera
Recited the glorious passages from his work,
Ponvannatthuanthaathi and reveled in joy.

Arunachala Siva.

6182
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 08:06:34 AM »
Verse 86:


முந்நீர் வலங்கொன் மறைக்காட்டு
    முதல்வர் கோயில் சென்றெய்திச்
செந்நீர் வாய்மைத் திருநாவுக்
    கரசும் புகலிச் சிவக்கன்றும்
அந்நேர் திறக்க அடைக்கவெனப்
    பாடுந் திருவா யிலையணைந்து
நன்னீர் பொழியும் விழியினராய்
    நாயன் மாரை நினைந்திறைஞ்சி.   They adored the shrine of the Primal Lord of Maraikkaadu
Bounded by the main; they came to the divine threshold
Where stood Tirunaavukarasu of salvific and truthful
Beatitude, and Siva's young one of Pukali, and commanded
The doors "to open straight" and "to close shut".
With tears flooding from their eyes they invoked
The twin Naayanmaar and adored them.

Arunachala Siva.

6183
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 08:03:26 AM »
Verse 85:


திருக்கா ரோணச் சிவக்கொழுந்தைச்
    சென்று பணிந்து சிந்தையினை
உருக்கார் வச்செந் தமிழ்மாலை
    சாத்திச் சிலநாள் உறைந்துபோய்ப்
பெருக்கா றுலவு சடைமுடியார்
    இடங்கள் பலவும் பணிந்தேத்தி
அருட்கா ரணர்தந் திருமறைக்கா
    டணைந்தார் சேர ராரூரர்.

Aaroorar adorned the Lord with a garland of splendorous
Verse that would in love melt the minds of devotees,
And in that he addressed the Lord thus;
"You abide in Tirukkaaronam." Aaroorar and the Chera king
Sojourned there and then marched on adoring the many shrines
Of the Lord of matted hair and arrived at Maraikkaadu
Of the Lord who is the Primal God abounding in grace.

Arunachala Siva.

6184
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 08:00:53 AM »
Verse  84:


சேவித் தணையும் பரிசனங்கள்
    சூழத் திருவா ரூர்இறைஞ்சிக்
காவிற் பயிலும் புறம்பணையைக்
    கடந்து போந்து கீழ்வேளூர்
மேவிப் பரமர் கழல்வணங்கிப்
    போந்து வேலைக் கழிக்கானல்
பூவில் திகழும் பொழில்நாகை
    புகுந்து காரோ ணம்பணிந்தார்.Encircled by the hailing retinue, they adored the bourne
Of Tiruvaaroor and crossed its out-skirts abounding
In gardens, arrived at Keezh Velur and there adored
The Supreme One; on they moved and came
To Naakaippattinam rich in backwaters and sand-dunes
As well as gardens teeming in flowers, and adored at Kaaronam.

Arunachala Siva.

6185
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 07:57:52 AM »
Verse 83:


இருவர் திருவுள் ளமும்இசைந்த
    பொழுதில் எழுந்து திருவாரூர்
ஒருவர் மலர்த்தாள் புக்கிறைஞ்சி
    யுடன்பாட் டருளாற் போந்தருளி
மருவும் உரிமைப் பெருஞ் சுற்றம்
    வரம்பில் பணிகள் வாகனங்கள்
பொருவில் பண்டா ரங்கொண்டு
    போது வார்கள் உடன்போத.

When thus the two minds grew concordant, they fared forth
And adored the flower-feet of the One enshrined
In Tiruvaaroor; blessed with His leave, they moved out
And marched on; the great and privileged devotees
And the retinue accompanied them with boundless jewels,
Mounts, carriers and peerless wealth.

Arunachala Siva.

6186
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 07:55:24 AM »
Verse  82:


சேரர் பிரானும் ஆரூரர்
    தம்மைப் பிரியாச் சிறப்பாலும்
வாரம் பெருகத் தமக்கன்று
    மதுரை யால வாயமர்ந்த
வீரர் அளித்த திருமுகத்தால்
    விரும்பும் அன்பில் வணங்குதற்குச்
சார வெழுந்த குறிப்பாலுந்
    தாமும் உடனே செலத்துணிந்தார்.

The Chera king unable to part from Nampi Aaroorar
Desired a continuum of his company; he was also blessed
With a divine intimation by reason of which he longed
In soaring love, to adore the Lord-Hero of Madurai Aalavaai
Who in the past graced him with the Tirumukham;
So he resolved to accompany him.   

Arunachala Siva.6187
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2016, 07:53:00 AM »
Verse  81:


இவ்வா றொழுகும் நாளின்கண்
    இலங்கு மணிப்பூண் வன்றொண்டர்
மைவாழ் களத்து மறையவனார்
    மருவும் இடங்கள் பலவணங்கிச்
செய்வார் கன்னித் தமிழ்நாட்டுத்
    திருமா மதுரை முதலான
மொய்வார் சடையார் மூதூர்கள்
    இறைஞ்ச முறைமை யால்நினைந்தார்.

While they flourished thus, Van-Tondar who wears
Bright and beauteous adornments, prompted by grace,
Longed to adore the blue-throated Lord-Brahmin
In His shrines, and proceed to the great and divine city
Of Madurai girt with fields, and situate in Kanni Naadu
And adore the Lord in such hoary cities.   

Arunachala Siva.

6188
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 11:02:36 AM »
Verse  11:


அருநெறியமறை வல்லமுனியகன் பொய்கையலர்மேய
பெருநெறியபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவன்றன்னை
ஒருநெறியமனம் வைத்துணர்ஞானசம் பந்தன்னுரைசெய்த
திருநெறியதமிழ் வல்லவர்தொல்வினை தீர்தல்எளிதாமே.


About this person who gladly resides in Piramāpuram who can lead one in the path of obtaining eternal bliss, that Piramāpuram which has a natural tank of lotus flowers
deriving its name from Brahma who is well versed in the Vedam) which has laid down many difficult ways of reaching god. The accumulated karmas in several previous birth of those who are able to recite the Tamizh verses which show the beautiful path, which were composed by Jnana Sambandhan who realized god by fixing his mind and focusing his thoughts on him, will easily vanish.

concluded.

Arunachala Siva.

6189
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:59:29 AM »
Verse  10:


புத்தரோடுபொறி யில்சமணும்புறங் கூறநெறிநில்லா
ஒத்தசொல்லவுல கம்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
மத்தயானைமறு கவ்வுரிபோர்த்ததோர் மாயம்மிதுவென்னப்
பித்தர்போலும்பிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


Buddhists and the unfortunate Samanas to slander about Siva and to speak words of similar ideas and transgress all limits of decency. The thief who captivated my mind having obtained alms, this person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram, and is a like a mad man to be spoken derisively by people that the act of covering his body with the skin of a rutting elephant to make it bewildered.

Arunachala Siva.6190
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:57:11 AM »
Verse 9:


தாணுதல்செய்திறை காணியமாலொடு தண்டாமரையானும்
நீணுதல்செய்தொழி யந்நிமிர்ந்தானென துள்ளங்கவர்கள்வன்
வாணுதல்செய்மக ளீர்முதலாகிய வையத்தவரேத்தப்
பேணுதல்செய்பிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

திருமாலும், தாமரை மலரில் எழுந்தருளியிருக்கும் நான்முகனும், தனது தாளையும் முடியையும் சிறிதே காணுதற் பொருட்டுப் பன்றியாயும் அன்னமாயும் தேடிச் செயலற, அண்ணா மலையாய் நிமிர்ந்தவனாய், என் உள்ளம் கவர்கள்வனாய் விளங்குபவன், ஒளி பொருந்திய நுதலையும் சிவந்த நிறத்தையும் உடைய மகளிர் முதலாக உலகோர் அனைவரும் துதிக்க விரும்புதலைச் செய்யும் பிரமபுரம் மேவிய பெருமானாகிய இவன் அல்லனோ!

Arunachala Siva.


6191
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:53:53 AM »
Verse 8:


வியரிலங்குவரை யுந்தியதோள்களை வீரம்விளைவித்த
உயரிலங்கையரை யன்வலிசெற்றென துள்ளங்கவர்கள்வன்
துயரிலங்கும்முல கிற்பலவூழிகள் தோன்றும்பொழுதெல்லாம்
பெயரிலங்குபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


Having destroyed the strength of the shoulders of the King of great Lanka, who performed valorous deeds, which pushed out the expansive mountain (of Kailasa)
the thief who captivated my mind. This person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram whose fame shines (for ever) every time when many universal deluges occur when all things are destroyed, appear in this world where sufferings outweigh happiness.

Arunachala Siva.6192
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:49:30 AM »
Verse  7:


சடைமுயங்குபுன லன்அனலன்னெரி வீசிச்சதிர்வெய்த
உடைமுயங்குமர வோடுழிதந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கடன்முயங்குகழி சூழ்குளிர்கானலம் பொன்னஞ்சிறகன்னம்
பெடைமுயங்குபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


Thee Lord has water (of Ganga) on his matted locks of hair, has a fire on his hand waving the fire in order to attain greatness and wandering along with the cobra tied round the dress on the waist. The thief who captivated my mind. in the cool sea-shore garden surrounded by the back-water combining with the sea, the male swans which have beautiful feathers. This person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram, where (the male swans) embrace their mates.

Arunachala Siva.

6193
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:46:42 AM »
Verse  6:


மறைகலந்தவொலி பாடலோடாடல ராகிமழுவேந்தி
இறைகலந்தவின வெள்வளைசோரவென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
கறைகலந்தகடி யார்பொழில்நீடுயர் சோலைக்கதிர்சிந்தப்
பிறைகலந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


Dancing with singing Veda which is in the form of sound [as Vētam was not committed to writing it were in the form of sound), holding a battle-axe,
the thief who captivated my mind to make the collection of white bangles worn on the forearm to slip off. This person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram where that famous crescent moon scatters its light here and there in the very tall natural gardens and fragrant and dark flower gardens.

Arunachala Siva.

6194
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:43:36 AM »
Verse 5:


ஒருமைபெண்மையுடை யன்சடையன்விடை யூரும்மிவனென்ன
அருமையாகவுரை செய்யவமர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
கருமைபெற்றகடல் கொள்ளமிதந்ததொர் காலம்மிதுவென்னப்
பெருமைபெற்றபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.


The Lord has a lady in the self-same form; has matted locks of hair; has hairs plaited when my friends speak about him appreciatively that he rides on a bull. The thief who captivated my mind through the means of their talk and sat in my mind making it his own place, when the blue sea covered the earth at the end of the world.
The person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram which got the fame that it did not submerge but floated (on the water).

Arunachala Siva.
6195
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 23, 2016, 10:40:34 AM »
Verse  4:


விண்மகிழ்ந்தமதி லெய்ததுமன்றி விளங்குதலையோட்டில்
உண்மகிழ்ந்துபலி தேரியவந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்
மண்மகிழ்ந்தவர வம்மலர்க்கொன்றை மலிந்தவரைமார்பில்
பெண்மகிழ்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே.

In addition to having discharged an arrow on the forts which delighted in flying in the sky. [The three forts were made of gold, silver and iron;  the thief who captivated my mind, by coming to me in order to collect alms with gladness to heart, in the bright skull, in the chest comparable to the mountain where there are abundant Koṉṟai flowers and cobras which live in ant-hills desirous of them. This person is truly the Lord who resides gladly in Piramāpuram and rejoices in having a lady (in the chest).


Arunachala Siva.Pages: 1 ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 [413] 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... 3061