Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 [411] 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... 3073
6151
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:36:43 AM »
Verse  3:நல்ல நந்தன வனப்பணி
    செய்பவர் நறுந்துணர் மலர்கொய்வோர்
பல்ம லர்த்தொடை புனைபவர்
    கொணர்திரு மஞ்சனப் பணிக்குள்ளோர்
அல்லும் நண்பக லும் திரு
    வலகிட்டுத் திருமெழுக் கமைப்போர்கள்
எல்லை யில்விளக் கெரிப்பவர்
    திருமுறை எழுதுவோர் வாசிப்போர்.The rearing and fostering of flower gardens, the gathering
Of fragrant flowers from bunches, the weaving
Of manifold garlands, the securing of holy water
For the ablutions, the coating with cow-dung after
Sweeping the holy premises during day and night,
The lighting of innumerable lamps, the inditing
And reciting of the Tirumurai:   

Arunachala Siva.

6152
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:33:53 AM »
Verse  2:


ஆய அன்பர்தாம் அணிமதில்
    சண்பையி லமர்பெருந் திருத்தோணி
நாய னார்க்குநல் திருப்பணி
    யாயின நாளும்அன் பொடுசெய்து
மேய அத்திருத் தொண்டினில்
    விளங்குவார் விரும்பிவந் தணைவார்க்குத்
தூய கைத்திருத் தொண்டினில்
    அவர்தமைத் துறைதொறும் பயில்விப்பார்.This servitor in all love rendered daily
Goodly service to the Lord of the sacred Ark enshrined
In the beautifully walled city of Sanbai;
Poised in such divine servitorship, he trained
The devotees that came to him willingly and in love,
In each branch of the holy manual service of Charya
Which befitted them.   

Arunachala Siva.

6153
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:31:05 AM »
Gana Natha Nayanar Puranam:

Verse  1:

ஆழி மாநிலத் தகிலம்ஈன்
    றளித்தவள் திருமுலை யமுதுண்ட
வாழி ஞானசம் பந்தர்வந்
    தருளிய வனப்பின தளப்பில்லா
ஊழி மாகடல் வெள்ளத்து
    மிதந்துல கினுக்கொரு முதலாய
காழி மாநகர்த் திருமறை
    யவர் குலக் காவலர் கணநாதர்.

Gananaathar was the chief of the divine clan
Of Vedic Brahmins of the great city of Kazhi,
The aeviternal source of creation that would float
Even during the boundless oceanic deluge at the end
Of the yuga; it is invested with the splendor
Of the avatar of divine Jnaana Sambandhar
Who was blessed to drink of the hallowed and nectarean
Breast-milk of the Mother of the sea-girt world.   

Arunachala Siva.

6154
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:27:36 AM »
Verse  175:

மலைமலிந்த திருநாட்டு
    மன்னவனார் மாகடல்போல்
சிலைமலிந்த கொடித்தானைச்
    சேரலனார் கழல்போற்றி
நிலைமலிந்த மணிமாட
    நீண்மறுகு நான்மறைசூழ்
கலைமலிந்த புகழ்க்காழிக்
    கணநாதர் திறமுரைப்பாம்.


We adore the feet of the king of the divine realm
Full of mountains, the Chera king of the vast, sea-like
Army wielding the banner of the bow, and thus blessed,
We proceed to narrate the glory of Gananaathar
Of renowned Kazhi in whose long and spacious
Streets rich in beauteous mansions, The great Vedas and the allied scriptures are cultivated.   

Kazharir Arivar Puranam concluded.

Arunachala Siva.


6155
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:24:41 AM »
Verse  174:


இந்நிலைமை யுதியர்பிரான்
    எம்பிரான் வன்றொண்டர்
பொன்னிவள நாடகன்று
    மகோதையினின் மேற்புகுந்து
மன்னுதிருக் கயிலையினின்
    மதவரைமேல் எழுந்தருள
முன்னர்வயப் பரியுகைக்குந்
    திருத்தொழில்பின் மொழிகின்றாம்.


The Chera king who reigned thus, later rode on his
Royal steed and reached aeviternal and divine Kailash
Even before Aaroorar could arrive thither borne
By the musty hill-like tusker; this happened when
Out Lord Van-tondar left the Pooni country
Of foison and came to Makothai; this divine act
Of the Chera, we will relate later.   

Arunachala Siva.


6156
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:22:15 AM »
Verse  173:


நாவலர்மன் னவர்அருளால்
    விடைகொண்ட நரபதியார்
ஆவியின்ஒன் றாநண்பின்
    ஆரூரர் தமைநினைந்து
மாவலரு மலர்ச்சோலை
    மகோதையினின் மன்னிமலைப்
பூவலயம் பொதுநீக்கி
    அரசுரிமை புரிந்திருந்தார்.


The Chera king who took leave of the lord of bards
For ever fixing his thought on Aaroorar who was merged
With his life in sheer friendship, and abiding
At Makothai bounded by flowery gardens
Where chafers hummed in joy, wielded
His impartial scepter over the Malai Naadu.

Arunachala Siva.   


6157
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:19:43 AM »
Verse  172:கைக்கொண்டு கொடுபோம்அக்
    கைவினைஞர் தமையேவி
மைக்கொண்ட மிடற்றாரை
    வணங்கிப்போய்க் கொங்ககன்று
மெய்க்கொண்ட காதலினால்
    விரைந்தேகி மென்கரும்பும்
செய்க்கொண்ட சாலியுஞ்சூழ்
    திருவாரூர் சென்றணைந்தார்.


He bade the carriers to proceed ahead; then he
Adored the Lord whose throat holds the poison,
And blessed with His leave moved out;  he crossed
The Kongku realm, and borne by truthful love
He hastened to and arrived at Tiruvaaroor
Girt with fertile fields of paddy and sugarcane.

Arunachala Siva.


6158
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 03, 2016, 08:17:05 AM »
Verse  171:


பாடியவர் பரவுதலும்
    பரம்பொருளாம் அவரருளால்
வேடுவர் தாம் பறித்தபொரு
    ளவையெல்லாம் விண்ணெருங்க
நீடுதிரு வாயிலின்முன்
    குவித்திடலும் நேரிறைஞ்சி
ஆடுமவர் திருவருளால்
    அப்படியே கைக்கொண்டார்.


As he thus hymned and hailed the Lord, by His grace
Who is the Supreme Ens, the bowmen who had seized
All the precious things, heaped them sky-high
Before the tall and beauteous temple entrance; beholding this,
He adored the Lord in His divine presence;
Thus by the grace of the Lord-Dancer he took them all
(As the Lord?s own gift).


Arunachala Siva.   

6159
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 02, 2016, 01:59:17 PM »
Today is Sirapuli Nayanar Liberation Day:

Karthikai month, Puradam star day.

I have given the detailed life story of Sirapuli Nayanar in my serial post on the
63 Saiva Saints. Please go through the same.

Arunachala Siva.   


6160
14. Acting only thus always remember 'I am indeed Brahman'.  Even with this
much you will be emancipated for sure.

15.  I am just Consciousness.  I am verily Siva.  I am only blessedness ever.  I am of the form of truth.  I am liberated, ever unknown through speech. 

16.  I am ever the all round perfection, devoid of the adjuncts of knowledge.  I am devoid of the activity of mind.  There is nothing such as mind for me. 

17. What little there is, is non existent.  There is nothing as sweet speech. Something
dear to the Self or non self are in actuality non existent for me.

18. 'This sorrow, this pleasure, this shining am I' - is naught.  I am of the nature that is bereft of everything and the Consciousness that is devoid of everything.

19.  Indescribable am I, the indescribable.  I am the supreme Brahman, the essence.
I am Brahman.  There is no doubt of this.  I am indeed beyond the beyond.

20.  I am the Self of Consciousness being;  not the gross body ever, nor the subtle body nor the casual body.

21.  'I' renounced, I am the highest.  I am of the nature of Brahman, bereft of lust,
transcending differentiation of time and beyond the supreme.

contd.,

Arunachala Siva.                   

6161
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 12:01:01 PM »
Verse  11:


வெம்புந்திய கதிரோனொளி விலகும்விரி சாரல்
அம்புந்திமூ வெயிலெய்தவன் அண்ணாமலை யதனைக்
கொம்புந்துவ குயிலாலுவ குளிர்காழியுண் ஞான
சம்பந்தன தமிழ்வல்லவர் அடிபேணுதல் தவமே.


On Aṇṇāmalai which has expansive slopes where the light of the extremely hot sun steps aside and gives way, and which belongs to Siva, who shot the three forts by discharging an arrow. It is equal to penance if one cherishes with love the feet of those who are able to recite the Tamizh verses of Jnana Sambandhan in Sirkzashi where Indian cuckoos sing being an accompaniment to the instrument's horn.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.

6162
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:57:32 AM »
Verse  10:


வேர்வந்துற மாசூர்தர வெயினின்றுழல் வாரும்
மார்பம்புதை மலிசீவர மறையாவரு வாரும்
ஆரம்பர்த முரைகொள்ளன்மின் அண்ணாமலை யண்ணல்
கூர்வெண்மழுப் படையானல்ல கழல்சேர்வது குணமே.


உடலில் வியர்வை தோன்றவும் அழுக்கேறவும் வெயிலில் நின்று உழல்வதைத் தவமாகக் கொள்வோராகிய சமணரும், மரவுரியால் மார்பை மிகவும் மறைத்து வருபவர் ஆகிய புத்தரும் போதிய பயிற்சியின்றித் தொடக்க நிலையில் உள்ளவர்கள் ஆதலின், அவர்களுடைய உரைகளைக் கொள்ளாதீர். திருவண்ணாமலையில் உறையும் தலைவனும் கூரிய வெண்மையான மழுவாயுதத்தைக் கைக்கொண்டவனும் ஆகிய சிவபெருமானது நன்மைதரும் திருவடிகளை அடைதலே மேலான குணம்.

(English rendering not available)

Arunachala Siva.

6163
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:52:09 AM »
Verse  9:


விளவார்கனி படநூறிய கடல்வண்ணனும் வேதக்
கிளர்தாமரை மலர்மேலுறை கேடில்புக ழோனும்
அளவாவண மழலாகிய அண்ணாமலை யண்ணல்
தளராமுலை முறுவல்லுமை தலைவன்னடி சரணே.


Vishnu who is blue in color like the sea and killed the demon who stood as a wood apple tree full of delicious fruits, and Brahma who is seated on a bright lotus flower, learnt the Vedam-s and has undying fame.  The god in Aṇṇāmalai who took the form of fire so that both cannot measure his greatness. The feet of the Lord of Uma who has breasts which do not droop and who smiles, is our refuge.
(The anecdote about Vishnu and Brahma is mentioned in the 9th verse of every decade by Sambandhar  but in this decade it has added significance as that story is connected with Aṇṇāmalai. As Uma has not fed any child with her breast milk and did not allow any child suckle them; they did not droop].

Arunachala Siva.

6164
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:48:41 AM »
Verse  8:


ஒளிறூபுலி யதளாடையன் உமையஞ்சுதல் பொருட்டால்
பிளிறூகுரன் மதவாரண வதனம்பிடித் துரித்து
வெளிறூபட விளையாடிய விகிர்தன்னிரா வணனை
அளறூபட வடர்த்தானிடம் அண்ணாமலை யதுவே.


Siva wears a dress made of the shining tiger's skin. Flaying the roaring elephant of must catching hold of its face in order to make Uma seized with fear.
The Lord who is different from the world and played without any seriousness.
The place of the god who pressed down Ravana to become a slough is Aṇṇāmalai.

Arunachala Siva.

6165
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 02, 2016, 11:45:23 AM »
Verse  7:


கரிகாலன குடர்கொள்வன கழுதாடிய காட்டில்
நரியாடிய நகுவெண்டலை யுதையுண்டவை யுருள
எரியாடிய விறைவர்க்கிட மினவண்டிசை முரல
அரியாடிய கண்ணாளொடும் அண்ணாமலை யதுவே.


I the cremation ground where the ghosts which have charred legs and seize the intestines of corpses,  dance.  The white skulls, which seem to laugh and which are kicked by the foxes, roll.  It is Aṇṇāmalai where the swarms of bees hum like music the place of Siva who danced in fire and stays along with a lady in whose eyes there are lines in the white portion.


Arunachala Siva.
 

Pages: 1 ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 [411] 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... 3073