Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 [411] 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... 2903
6151
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 23, 2016, 09:29:20 AM »
Verse 583:


மற்றது கண்ட போதே வாக்கின்மன்
    னவரை நோக்கிப்
பொற்புறு புகலி மன்னர் போற்றிட
    அவரும் போற்றி
அற்புத நிலையி னார்கள் அணிதிரு
    மறைக்கா டாளுங்
கொற்றவர் கோயில் வாயில் நேர்வழி
    குறுகிப் புக்கார்.The very moment when the Prince of Pukali
Witnessed the opening of the doors, he hailed
The Sovereign of Speech, he too hailed the godly child;
They both experienced a wondrous beatitude;
Then they entered the inner shrine of the Lord-Ruler
Of Tirumaraikkaadu through the direct entrance.   

Arunachala Siva.

6152
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 23, 2016, 09:27:05 AM »
Verse  582:


பாடியஅப் பதிகப்பாட் டான பத்தும்
    பாடல்நிரம் பியபின்னும் பைம்பொன் வாயிற்
சேடுயர்பொற் கதவுதிருக் காப்பு நீங்காச்
    செய்கையினால் வாகீசர் சிந்தை நொந்து
நீடுதிருக் கடைக்காப்பில் அரிது வேண்டி
    நின்றெடுக்கத் திருக்காப்பு நீக்கங் காட்ட
ஆடியசே வடியார்தம் அடியார் விண்ணோர்
    ஆர்ப்பெழுந்த தகிலாண்டம் அனைத்தும் மூழ்க.He sang all the ten hymns of the decade; yet
The glorious doors decked with gold
Of the golden threshold, would not open;
Distressed in mind when Vaakeesar invoked
The Lord, heart and soul, in the envoi,
The doors flung open; the din then raised
By the servitors of the Lord-Dancer and the celestial beings,
Filled all the worlds of the universe.

Arunachala Siva.

6153
The workers continued their work around me, while I sat in rapture at Bhagavan's Feet.  Strangely no
one chose to enter for the next three hours.  Periodically the door would open and someone would step
in and  bow hastily and leave after seeing the workers working around me.  There was no sign saying that
they could not stay. Yet no one dared to intrude.  It was as if Bhagavan had purposely orchestrated the
events to give me this private time with Him and I unabashedly drank with abandon from the cup that
was offered. 

I met Swami Shantananda Puri.  His body has slowed somewhat after his recent heart attack but his
mind has lost none of its perspicacity or wisdom.  Satsangh with such people and watching the quiet
unobtrusive teaching by practice of the many Asramam inmates is far more efficacious in enabling
my transformation than the most brilliant oratory of the learned pundits.

contd.,

Arunachala Siva.           

6154
Verse  32:


அடற்கரி போல்ஐம் புலன்களுக் கஞ்சி
    அழிந்தஎன்னை
விடற்கரி யாய்விட் டிடுதிகண் டாய்விழுத்
    தொண்டர்க்கல்லால்
தொடற்கரி யாய்சுடர் மாமணி யேசுடு
    தீச்சுழலக்
கடற்கரி தாய்எழு நஞ்சமு தாக்குங்
    கறைக்கண்டனே.O One,
rare to be apprehended save by Your Supreme servitor !
O bright-rayed Ruby great !
Even as fierce fire raged and swirled,
rose from the sea the rare venom;
You transformed it into nectar.
O One who sports in Your throat a dark patch !
I stand Quelled by the senses five which are puissant like a warring tusker.
Will You forsake me?

contd.,


Arunachala Siva.

6155
Verse 31:


சச்சைய னேமிக்க தண்புனல் விண்கால்
    நிலம்நெருப்பாம்
விச்சைய னேவிட் டிடுதிகண் டாய்வெளி
    யாய்கரியாய்
பச்சைய னேசெய்ய மேனிய னேயொண்
    படஅரவக்
கச்சைய னேகடந் தாய்தடந் தாள
    அடற்கரியே.


O ever-young Lord !
Such is Your form that You stand as the exceedingly cool water,
ether,
air,
Earth and fire.
O One who is white,
black and also green in hue !
O One whose body is incarnadine !
You wear in Your waist the splendor-hooded Cobra,
as Your cincture.
O Victor of the mighty Board-footed tusker!
Will you forsake me?

contd.,

Arunachala Siva.

6156
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: July 22, 2016, 10:50:48 AM »
Verse 75:75: தங்குவர், கற்பக தாருவின் நீழலில், தாயர் இன்றி
மங்குவர், மண்ணில் வழுவாய் பிறவியை,-மால் வரையும்,
பொங்கு உவர் ஆழியும், ஈரேழ் புவனமும், பூத்த உந்திக்
கொங்கு இவர் பூங்குழலாள் திருமேனி குறித்தவரே.

பெரிய மலைகளையும், நுரைக் கடலையும், பதினான்கு உலகத்தையும் பெற்றெடுத்த ஏ அபிராமி! மணம் வீசும் பூவையணிந்த குழலுடையவளே! உன்னுடைய திருமேனியை இடையுறாது சிந்தையிலே தியானிப்பவர் சகலத்தையும் தருகின்ற கற்பக மரத்தின் நிழலையும் பெற்று இன்புறுவர். இடைவிடாது தோன்றும் மானிடப் பிறவியும் இல்லாமல் போவர். அத்தகைய பல பிறவிகளில் பெற்றெடுக்கும் மானிடத் தாயாரும் இல்லாமல் போவர் (என்றும் நிலையாகிய தாய் நீயே).

O Abhirami!  You have given birth to big mountains, frothing seas, and fourteen worlds.  O Abhirami!
You are wearing sweet smelling flowers!  Those who contemplate on Your form without interruption,
shall get everything and also the the shade of Karpaga tree.  They will also not have any more human
birth.   They will have no mothers to bear them in various births.  You are the ever present Mother 
for me!

contd.,

Arunachala Siva.

6157
15.  I am of the form that is unlimited.  i am endless Bliss.  All this is, indeed, the Supreme Brahman.
I am Brahman alone.

16. I am of the form of true happiness.  I am consciousness-Bliss transcendental.  All this is, indeed,
the Supreme Brahman.  I am Brahman alone.

17.  I am of the form of endless Bliss.  I am unattainable by speech and mind. All this is, indeed, the
Supreme  Brahman.  I am Brahman alone.

18.  I am of the form of Brahmic Bliss.  I am the true Bliss, ever. All this is, indeed,  Supreme  Brahman.
I am Brahman alone.

19. I am of the form of Myself.  I am full of the Bliss of the Self.  All this is, the Supreme Brahman.
I am Brahman alone.

20.  I am of the form of Self effulgence.  I am the essence of the Self light. All this is, indeed, the Supreme
Brahman. I am Brahman alone.

21.  I am without beginning, middle or end.  I am like the sky.  All this is, indeed, the Supreme Brahman.
I am Brahman alone.

contd.,

Arunachala Siva.       

6158
598.  Revelation teaches this truth by saying that Self is infinite, and all else is finite and trivial.
He that buys the whole world by selling the Real Self is just a pauper, to be pitied.

599. Therefore, that Supreme State is freedom from poverty, and all else is only poverty, says the
Revelation.  Like an emperor the Sage is above all wants in a different way.  Even when going about
begging His daily meal, He is not cast down.

600.  It is this deluded men with outward turned minds, hankering for worldly enjoyments, who
talk of these Siddhis, namely becoming minute, etc.,  Revelation mentions these 'Siddhis'  for attracting
the dull witted ones also to the path for Deliverance.

601.  Since these are in the realm of the Ignorance, and therefore unreal like dream gains, no
discriminating person will be deluded by them.  Of course, the Sage is not deluded by these un-realities,
as He has attained the Supreme State, which is the State of Reality.

602.  Though thus it has been made clear that there is no gain equal to to the gain of the Self,
undiscriminating ones are afraid of the Supreme State, believing that therein the Self will be lost.

603.  "Just as, by the oncoming of spring, excellence like beauty and so on come to trees, so,
to the Sage, who abides in the Supreme State, come luster, keen intelligence and strength of all kinds.

604. Peace of mind, and other good qualities, which aspirants to Deliverance have to acquire and retain
with effort, are natural to the Sage.  He is beyond the three qualities (Sattva, Rajas, and Tamas) and at the
same time is the abode of all good qualities.

contd.,

Arunachala Siva.
             


         


6159
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 10:13:27 AM »
Verse 581:அப்பரே வேதவனத் தையர் தம்மை
    அபிமுகத் திருவாயில் திறந்து புக்கே
எப்பரிசும் நாம்இறைஞ்ச வேண்டும் நீரே
    இவ்வாயில் திருக்காப்பு நீங்குமாறு
மெய்ப் பொருள்வண் டமிழ்பாடி அருளும் என்ன
    விளங்குமொழி வேந்தரது மேற்கொண் டென்னை
இப்பரிசு நீரருளிச் செய்தீ ராகில்
    இதுசெய்வேன் எனப்பதிகம் எடுத்துப் பாட."O father, open, we should somehow, the doors
Of the entrance that fronts the Great One
Of Vedavanam and adore the Lord; may you
Yourself be pleased to hymn, in truthful
And bounteous Tamizh, to unbar the doors."
Thus told, the Monarch of Vedic words, expressed
His assent thus: "If you graciously tell me to do so,
I will do it." Then he began to hymn his decade.

Arunachala Siva.

6160
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 10:10:54 AM »
Verse  580:


அருமறைகள் திருக்காப்புச் செய்து வைத்த
    அக்கதவந் திறந்திடஅம் மறைகளோதும்
பெருகியஅன் புடைஅடியார் அணைந்து நீக்கப்
    பெறாமையினால் அன்றுமுத லாகப் பின்னை
ஒருபுடைஓர் வாயில்அமைத் தொழுகுந் தன்மை
    உள்ளபடி கேட்டருளி உயர்ந்த சண்பைத்
திருமறையோர் தலைவர்வியப் பெய்தி நின்று
    திருநாவுக் கரசருக்குச் செப்பு கின்றார்.


Since the time the Vedas locked the doors,
No servitor, at once steeped in ever-increasing love
And the Vedas, had come to open the doors.
So from that day, ingress was through an entrance
Provided for this purpose; when the chief
Of the sacred Brahmins of lofty Sanbai heard this
He marveled; addressing Thirunaavukkarasar, he said;


Arunachala Siva.


6161
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 10:08:25 AM »
Verse  579:


அடியவரும் பதியவரும் மருங்கு போற்ற
    அணிமறுகின் ஊடெய்தி அருகு சூழ்ந்த
கொடிநுடங்கு செழுந்திருமா ளிகையின் முன்னர்க்
    கோபுரத்தைத் தாழ்ந்திறைஞ்சிக் குறுகிப் புக்கு
முடிவிலிமை யவர்முனிவர் நெருங்குந் தெய்வ
    முன்றில்வலம் கொண்டுநேர் சென்று முன்னாள்
படியின்மறை அருச்சித்துக் காப்புச் செய்த
    பைம்பொன்மணித் திருவாயிற் பாங்கு வந்தார்.Praised by the circling servitors and the dwellers
Of the town, they passed through the beauteous streets
And came to the tower fronting the shrine
Near whose sides flags fluttered; bowing low
Thither, they moved in, circumambulated
The sacred court where would throng immortal Devas
And saints, and came straight near unto
The beauteous entrance inlaid with gold and gems;
It was here, of yore, the Vedas performed their Pooja
And then closed the doors of the entrance.   


Arunachala Siva.

6162
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 10:05:58 AM »
Verse 578:


சொல்லரச ருடன்கூடப் பிள்ளை யாரும்
    தூமணிநீர் மறைக்காட்டுத் தொல்லை மூதூர்
மல்குதிரு மறுகின்கட் புகுந்த போது
    மாதவர்கள் மறையவர்கள் மற்று முள்ளோர்
எல்லையில்லா வகைஅரஎன் றெடுத்த ஓசை
    இருவிசும்பும் திசையெட்டும் நிறைந்து பொங்கி
ஒல்லொலிநீர் வேலையொலி அடக்கி விண்மேல்
    உம்பர்நாட் டப்புறத்தும் உற்ற தன்றே.When the godly child and the Sovereign of Speech
Entered the hoary town of Maraikkaadu
Girt with the sea abounding in gems
Of purest ray serene,
Great tapaswis, Brahmins and others
Chanted immeasurably aloud: "Hara, Hara!"
This filled the skies and the eight directions,
And reverberated; it even quelled the noisy din
Of the sea, and passed beyond the ethereal world too.   

Arunachala Siva.

6163
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 10:02:28 AM »
Verse  577:முன்னணைந்த திருநாவுக் கரசர் தம்மை
    முறைமையால் எதிர்கொண்டு களிப்பின் மூழ்கிப்
பின்னணைய எழுந்தருளும் பிள்ளை யார்தம்
    பெருகியபொற் காளத்தின் ஓசை கேட்டுச்
சென்னிமிசைக் கரங்குவித்து முன்பு சென்று
    சேணிலத்து வணங்குதலுந் திருந்து சண்பை
மன்னவரும் மணிமுத்தின் சிவிகை நின்று
    வந்திழிந்து வணங்கியுடன் மகிழ்ந்து போந்தார்.


In great delight they duly received
Tirunaavukkarasar who arrived there first;
Then when they heard the growing blare
Of the golden trumpets of the godly child
Who was to arrive next, folding their hands
Above their heads, they came before him
And prostrated on the ground, even when they
But sighted his coming at a distance;
The bright Prince of Sanbai descended
From his pearly palanquin, paid obeisance to them
And gladly fared forth with them.   

Arunachala Siva.


.

6164
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 09:57:44 AM »
Verse  576:


கார்அமண்வெஞ் சுரமருளாற் கடந்தார் தாமும்
    கடற்காழிக் கவுணியர்தந் தலைவர் தாமும்
சேரஎழுந் தருளியஅப் பேறு கேட்டுத்
    திருமறைக்காட் டகன்பதியோர் சிறப்பிற் பொங்கி
ஊரடைய அலங்கரித்து விழவு கொள்ள
    உயர்கமுகு கதலிநிறை குடந்தீ பங்கள்
வார்முரச மங்கலநா தங்கள் மல்க
    எதிர்கொள்ள அடியருடன் மகிழ்ந்து வந்தார்.Hearing of the beatific arrival of Vaakeesar that had
By the grace of the Lord, crossed the cruel desert
Of the Samana-fold, and also the chief
Of the Kauniyas of sea-girt Kaazhi,
The dwellers of spacious Tirumaraikkaadu
Possessed of a spiraling greatness, set about decorating
The whole town in festive splendor;
With lovely areca bunches and plantain trees
Pots filled with water and rows of blazing lamps
They beautified the town; striped drums and other
Auspicious instruments raised poly-symphonic airs;
With servitors they gladly fared forth to receive them.

Arunachala Siva.

6165
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: July 22, 2016, 09:55:25 AM »
Verse  575:மற்றவ்வூர் தொழுதேத்தி மகிழ்ந்து பாடி
    மாலயனுக் கரியபிரான் மருவுந் தானம்
பற்பலவும் சென்று பணிந் தேத்திப் பாடிப்
    பரவுதிருத் தொண்டர்குழாம் பாங்கின் எய்தக்
கற்றவர்வாழ் தண்டலைநீள் நெறியுள் ளிட்ட
    கனகமதில் திருக்களருங் கருதார் வேள்வி
செற்றவர்சேர் பதிபிறவும் சென்று போற்றித்
    திருமறைக்காட்டதன் மருங்கு சேர்ந்தா ரன்றே.Having adored and hymned the Lord there,
He visited many other shrines and there adored
The Lord inaccessible to Vishnu and Brahma,
And hymned Him; circled by the devotee-throngs
He visited Tandalaineellneri where abide
The learned, and also other shrines and adored
The Lord there; he hailed Tirukkalar
Girt with auric, fort-like walls, and other shrines
Where the Lord that smote the sacrifice of the foes,
Abides, and hailed Him; then he fared forth
And came near Tirumaraikkaadu.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 [411] 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... 2903