Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 3062
616
Verse  6:

அனுச யப்பட் டதுவிது வென்னாதே
கனிம னத்தொடு கண்களும் நீர்மல்கிப்
புனித னைப்பூவ னூரனைப் போற்றுவார்
மனித ரில்தலை யான மனிதரே.

Not being repentant owing to thinking, "that is good and this is bad", with a tender heart and having eyes filled with tears, those who praise the pure Siva in Pūvaṉūr are superior to other human beings.


Arunachala Siva.


617
Verse  5:

புல்லம் ஊர்தியூர் பூவனூர் பூம்புனல்
நல்ல மூர்திநல் லூர்நனி பள்ளியூர்
தில்லை யூர்திரு வாரூர்சீர் காழிநல்
வல்ல மூரென வல்வினை மாயுமே.

The places of Siva, who has a vehicle of a bull, are Pūvaṉūr Nallam which has water full of flowers. (Nallam is now known as Koṉērirājapuram in Tanjāvūr Dt.) Naṉipaḷḷiūr this was the birth place of the mother of Sambandhar. Tillaiyūr Chidambaram, Tiruvarūr, Sirkazhi,  if one utters good Vallam as his places. The irresistible acts will vanish.

Arunachala Siva.618
Verse  4:


ஆவின் மேவிய ஐந்தமர்ந் தாடுவான்
தூவெண் ணீறு துதைந்தசெம் மேனியான்
மேவ நூல்விரி வெண்ணியின் தென்கரைப்
பூவ னூர்புகு வார்வினை போகுமே.


Siva bathes in the five products which are obtained from the cow. He who has a red form on which pure and white sacred ash is smeared thickly.  The good and bad acts of those who enters into Pūvaṉūr on the southern bank of Veṇṇi, which is the abode of
Siva who expounded the Vedas to be studied, will go away from them.

Arunachala Siva.

619
Verse  3:

குற்றங் கூடிக் குணம்பல கூடாதீர்
மற்றுந் தீவினை செய்தன மாய்க்கலாம்
புற்ற ராவினன் பூவனூ ரீசன்பேர்
கற்று வாழ்த்துங் கழிவதன் முன்னமே.

People of this world who have many accumulation of faults and not many good qualities!  You can destroy the bad acts done, in addition to those. Siva, who has as ornaments cobras living in anthills, learn the names of the Lord in Pūvaṉūr and praise him before you pass away from this world.

Arunachala Siva.620
Verse  2:

என்ன னென்மனை யெந்தையெ னாருயிர்
தன்னன் தன்னடி யேன்தன மாகிய
பொன்னன் பூவனூர் மேவிய புண்ணியன்
இன்ன னென்றறி வொண்ணா னியற்கையே.


Siva is my close companion, is like my wife.  He is like my father.  He is my precious life.  He who is the gold, which is the wealth of the slave and devotee, who is myself.
He who is the embodiment of all virtues, who dwells with desire in Pūvaṉūr. It is difficult to know his nature as a person of such and such a character.

Arunachala Siva.

621
Tirup Puvanur:

Verse  1:

பூவ னூர்ப்புனி தன்திரு நாமந்தான்
நாவில் நூறுநூ றாயிரம் நண்ணினார்
பாவ மாயின பாறிப் பறையவே
தேவர் கோவினுஞ் செல்வர்க ளாவரே.

The sins of those who repeat the names of the pure god, Siva who dwells in Pūvaṉur in the tongues, one crore times, will disappear, being scattered.  They will become richer than the King of the immortals Indra.


Arunachala Siva.
622
Verse  11:

துட்ட னாகி மலையெடுத் தஃதின்கீழ்ப்
பட்டு வீழ்ந்து படர்ந்துய்யப் போயினான்
கொட்டம் நாறிய கோழம்பத் தீசனென்
றிட்ட கீத மிசைத்த அரக்கனே.

The demon Ravanan who sang the songs which Siva loved, saying, "Siva in Kōzhampam which has the fragrance of costus root". Being mischievous by nature.
lifting the mountain, Kailash and being caught under it and falling, got the grace of Siva with his help.

Padigam on Tiruk Kozhampam completed.

Arunachala Siva.623
Verse  10:

சமர சூரபன் மாவைத் தடிந்தவேற்
குமரன் தாதைநற் கோழம்பம் மேவிய
அமரர் கோவினுக் கன்புடைத் தொண்டர்கள்
அமர லோகம தாளுடை யார்களே.

Siva the father of Kumaraṉ, who cut with his Spear, Sūrapadman, who opposed him in battle, those devotees who bestow their love on the chief of immortals, Siva who dwells in the good place of Kōzhampam.  Theywill rule over the world belonging to immortals. (The Purāṇic story is that Sūraṉ assumed the form of a mango tree with roots above, contrary to nature and Murugaṉ cut that tree with his Spear.)

Arunachala Siva.


624
Verse  9:

அரவ ணைப்பயில் மாலயன் வந்தடி
பரவ னைப்பர மாம்பரஞ் சோதியைக்
குரவ னைக்குர வார்பொழிற் கோழம்பத்
துரவ னையொரு வர்க்குணர் வொண்ணுமே.

Siva whose feet Vishnu  who always sleeps on the serpent bed and Brahma, praise leaving their worlds respectively Vaikuṇṭam and Satyalōkam, and coming to Sivalōkam.  The pre-eminent light divine, the preceptor Dakṣiṇāmūrti, is it possible for any one to know Siva who has the form of knowledge and who is in Kōzhampam which has gardens of bottle flower-trees?

Arunachala Siva.625
Verse  8:

ஏழை மாரிடம் நின்றிரு கைக்கொடுண்
கோழை மாரொடுங் கூடிய குற்றமாங்
கூழை பாய்வயற் கோழம்பத் தானடி
ஏழை யேன்முன் மறந்தங் கிருந்ததே.


It is due to the mistake of having joined with the timid people, Jains who eat with both hands, standing before women, that I who was not endowed with intelligence, lived in their company before, forgetting the feet of the Lord in Kōzhampam, which has fields where mire spreads throughout the whole surface.

Arunachala Siva.626
Verse  7:


முன்னை நான்செய்த பாவ முதலறப்
பின்னை நான்பெரி தும்மருள் பெற்றது
அன்ன மார்வயற் கோழம்பத் துள்ளமர்
பின்னல் வார்சடை யானைப் பிதற்றியே. 


Only by prattling the names of Siva, who has  long twining matted locks, and who dwells in Kōzhampam, having fields in which swans live.  I received the grace of god in abundance after my sins which were committed in previous births, were cut at the root completely in this birth.

Arunachala Siva.

627
Verse  6:


நாத ராவர் நமக்கும் பிறர்க்குந்தாம்
வேத நாவர் விடைக்கொடி யார்வெற்பில்
கோதை மாதொடுங் கோழம்பங் கோயில்கொண்
டாதி பாத மடையவல் லார்களே.

Siva who chants the Vedas, by his tongue, who has a flag on which is drawn the form of a bull, only those who can approach the feet of the first cause of all things who dwells in the temple, with the lady wearing garlands, who is the daughter of the mountain, they will be masters for us and others.

Arunachala Siva.

628
Verse 5:

தளிர்கொள் மேனியள் தான்மிக அஞ்சவோர்
பிளிறு வாரணத் தீருரி போர்த்தவன்
குளிர்கொள் நீர்வயற் கோழம்பம் மேவினான்
நளிர்கொள் நீர்சடை மேலு நயந்ததே.

The lady who has the complexion of tender leaves to be very much frightened, one who covered himself with skin wet with blood of the roaring elephant.  It creates wonder that the god in Kōzhampam which has long and cool fields, desired the cool water of the Ganga on the matted locks also.

Arunachala Siva.


629
Verse 4:

பாட லாக்கிடும் பண்ணொடு பெண்ணிவள்
கூட லாக்கிடுங் குன்றின் மணற்கொடு
கோடல் பூத்தலர் கோழம்பத் துள்மகிழ்ந்
தாடுங் கூத்தனுக் கன்புபட் டாளன்றே.


This girl, will sing songs with tunes.  She will draw with the sand which is large as a hill, circles.  She fell in love with Siva, who dances with joy in Kozhampam, where the white and red Malabar glory-lily blossom and unfolds its petals, on the very day she saw him.  (Nayaki Nayaka Bhavam).

Arunachala Siva.


630
Verse 3:

வாழும் பான்மைய ராகிய வான்செல்வம்
தாழும் பான்மைய ராகித்தம் வாயினால்
தாழம் பூமணம் நாறிய தாழ்பொழில்
கோழம் பாவெனக் கூடிய செல்வமே.


The great wealth that people who make their lives worth living, possess having the nature of making obeisance,  is the wealth that comes to them by saying with their tongues the Lord in Kōzhampam, which has low gardens which spread the fragrance of the flowers of screw-pines. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 3062