Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 3200
616
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 04:09:40 PM »
Verse  5:

பொழிந்திழி மும்மதக் களிற்றின மருப்பும்
    பொன்மலர் வேங்கையின் நன்மலர் உந்தி
இழிந்திழிந் தருவிகள் கடும்புனல் ஈண்டி
    எண்டிசை யோர்களும் ஆடவந் திங்கே
சுழிந்திழி காவிரித் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
ஒழிந்திலேன் பிதற்றுமா றெம்பெரு மானை
    உற்றநோய் இற்றையே உறவொழித் தானை.

Pushing out the beautiful flowers of east Indian Kino-tree which blossoms like gold and the collections of tusks of male elephants from which the three musts descend pouring forth, the water flowing swiftly in the many streams which descend often to be helpful to the people in the eight quarters to come here and bathe.
The god in Vēḷvikkuṭi and Turutti on the bank of the great Kāveri which flows forming eddies, our god who cured me completely of the disease which I had, this day itself I full of blemishes, and as low as the dog, did not cease from prating his names in several ways. 

Arunachala Siva.

617
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 01:05:27 PM »
Verse 4:

பொறியுமா சந்தனத் துண்டமோ டகிலும்
    பொழிந்திழிந் தருவிகள் புன்புலங் கவரக்
கறியுமா மிளகொடு கதலியும் உந்திக்
    கடலுற விளைப்பதே கருதித்தன் கைபோய்
எறியுமா காவிரித் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
அறியுமா றறிகிலேன் எம்பெரு மானை
    அருவினை யுள்ளன ஆசறுத் தானை.

The streams that descend down after heavy downpour of rain carrying forward big logs of sandal trees of rough cracked surface, and eagle-wood and submerge under water the dry lands.  Pushing the plantain trees and big pepper creepers which have a pungent taste, thinking only of supplying them to the sea and overflowing on both its banks. The god who is Vēḷvikkuṭi and Turutti on the banks of the great Kāveri which huris waves our God, Siva who removed quickly the irresistible karmas that are with me, I being full of faults, who am as low as the dog, do not know how to know him properly.  (The reason for not knowing him properly are his greatness and Sundarar's smallness.) 

Arunachala Siva

618
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 11:08:45 AM »
Verse  3:

கொல்லுமால் யானையின் கொம்பொடு வம்பார்
    கொழுங்கனிச் செழும்பயன் கொண்டுகூட் டெய்திப்
புல்கியுந் தாழ்ந்தும்போந் துதவஞ் செய்யும்
    போகரும் யோகரும் புலரிவாய் மூழ்கச்
செல்லுமா காவிரித் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
சொல்லுமா றறிகிலேன் எம்பெரு மானைத்
    தொடர்ந்தடுங் கடும்பிணித் தொடர்வறுத் தானை.

Having gathered in a sweep the fertile products of luscious and sweet smelling fruits along with the tusks of big elephants capable of killing, and coming to the plains,
circumambulating and bowing the god who is in Vēḷvikkuṭi and in Turutti which are situated on the bank of the great Kāveri, which flows so that the house-holders and those who practice Yoga, may bathe in the early morning before sunrise.
Our god, Siva who completely cut off the connection of the acute disease which afflicted me since a long time I, who am full of faults and as low as the dog, am incapable of praising him adequately.

Arunachala Siva.619
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 11:00:44 AM »
Verse 2:

கூடுமா றுள்ளன கூடியுங் கோத்துங்
    கொய்புன ஏனலோ டைவனஞ் சிதறி
மாடுமா கோங்கமே மருதமே பொருது
    மலையெனக் குலைகளை மறிக்குமா றுந்தி
ஓடுமா காவிரித் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
பாடுமா றறிகிலேன் எம்பெரு மானைப்
    பழவினை யுள்ளன பற்றறுத் தானை.


Joining with rivers that are fit to join it, swollen with floods so that the difference in color may not be visible and scattering paddy grown on mountain along with the millet in the farm, fit for harvest and breaking mango tree, common Caung and flowering Murdah on both sides, pushing out waves like mountains to break to pieces the banks. Siva who is in Vēḷvikkuṭi and Turutti on the banks of the great flowing Kāveri, our god who completely destroyed the old karmas that exists.  I, who am full of faults and as low as the dog am incapable of singing his praises, God's fame is so great and varied that it cannot be compressed in a few verses.

Arunachala Siva.

620
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 08:21:57 AM »
Tiru Turutti and Tiru Velvikkuti:

Verse  1:

மின்னுமா மேகங்கள் பொழிந்திழிந் தருவி
    வெடிபடக் கரையொடுந் திரைகொணர்ந் தெற்றும்
அன்னமாங் காவிரி அகன்கரை யுறைவார்
    அடியிணை தொழுதெழும் அன்பராம் அடியார்
சொன்னவா றறிவார் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
என்னைநான் மறக்குமா றெம்பெரு மானை
    யென்னுடம் படும்பிணி இடர்கெடுத் தானை.


After the sable clouds which emit lightning pour down rains heavily the water collects into streams and descends from the tops of mountains with a great noise,
brings the waves that are brought by them to dash against the banks.   Siva who dwells in the broad banks of the Kāveri, where there are swans, who knows the wants of those loving devotees who worship his feet and then wake up from sleep, and fulfills them. He who is in Turutti and Vēḷvikkuṭi, our god who cured me of the suffering caused by the disease which afflicted my body.  How can I, who have all faults and as low as the dog forget him?

Arunachala Siva.

621
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 08:16:24 AM »
Verse  11:


எந்தை இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ என்று
சிந்தை செயுந்திறம் வல்லான்
    திருமரு வுந்திரள் தோளன்
மந்த முழவம் இயம்பும்
    வளவயல் நாவல்ஆ ரூரன்
சந்தம் இசையொடும் வல்லார்
    தாம்புகழ் எய்துவர் தாமே.

The one who has globular shoulders on which the goddess of victory dwells,
Arūraṉ, a native of the village, naval which has fertile fields and where the Muzhavu is played in a low pitch. Being capable of questioning the devotees, Arūr is the place where our father dwells.  Will he admit us too as his protege?
Those who are able to sing the musical songs with the appropriate music, composed by him will attain fame.

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

622
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 08:12:50 AM »
Verse  10:


ஆசை பலஅறுக் கில்லேன்
    ஆரையும் அன்றி யுரைப்பேன்
பேசிற் சழக்கலாற் பேசேன்
    பிழைப்புடை யேன்மனந் தன்னால்
ஓசை பெரிதும் உகப்பேன்
    ஒலிகடல் நஞ்சமு துண்ட
ஈசன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I am incapable of rooting out many desires.
As anger is born out of unfulfilled desire, I talk angrily to all people.
If at all I speak, I speak wicked words, which are contrary to good manners.
I desire an empty fame very much.
I commit mistakes intentionally.
Arūr is the place of the Lord of the Universe who consumed poison that rose in the roaring sea, as if it were nectar.
see 1st verse.

Arunachala Siva.


623
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 07:02:03 AM »
Verse  9:


நமர்பிறர் என்ப தறியேன்
    நான்கண்ட தேகண்டு வாழ்வேன்
தமரம் பெரிதும் உகப்பேன்
    தக்கவா றொன்றுமி லாதேன்
குமரன் திருமால் பிரமன்
    கூடிய தேவர் வணங்கும்
அமரன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I do not make any difference between our people and others.
I shall despise what others say being adamant in my opinion about what is the truth.
I shall like noise very much.
I do not have even a single right way of conduct.
Arūr is the place where the god who is bowed by Kumaraṉ, Vishnu and Brahma in the company of other celestial beings reside.

See 1st verse.

Arunachala Siva.


624
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 21, 2019, 06:57:37 AM »
Verse 8:நெண்டிக்கொண் டேயுங்க லாய்ப்பேன்
    நிச்சய மேஇது திண்ணம்
மிண்டர்க்கு மிண்டலாற் பேசேன்
    மெய்ப்பொரு ளன்றி யுணரேன்
பண்டங் கிலங்கையர் கோனைப்
    பருவரைக் கீழடர்த் திட்ட
அண்டன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I will not think about things untrue except the truth.
I will not speak sweet words to rude people, except harsh words,
though limping in arguments I shall get angry and kick up a row with people.
This is my determined opinion and character which knows no laxity.
Arūr is the place where the god who pressed under the big mountain, long ago, the King of the people of Lanka.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

625
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 20, 2019, 10:39:25 AM »
Verse  7:


சந்தம் பலஅறுக் கில்லேன்
    சார்ந்தவர் தம்மடிச் சாரேன்
முந்திப் பொருவிடை யேறி
    மூவுல குந்திரி வானே
கந்தங் கமழ்கொன்றை மாலைக்
    கண்ணியன் விண்ணவர் ஏத்தும்
எந்தை இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I cannot compose verses containing Vaṇṇam.  (Vaṇṇam = Rhythmic verse with regular beats as in Tiruppugazh.)
I did not cut at the root of worldly pleasures. (another meaning - I will not approach the feet of devotees who have not approached god.)
Riding on a fighting bull which gives battle first, though he will wander in all the three worlds though, he is like that, Arūr is the place where our father, whom the celestial beings praise and who wears a chaplet and garland of Koṉṟai flowers which spread their fragrance, dwells.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

626
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 20, 2019, 10:34:10 AM »
Verse 6:


அருத்தம் பெரிதும் உகப்பன்
    அலவலை யேன்அலந் தார்கள்
ஒருத்தர்க் குதவியேன் அல்லேன்
    உற்றவர்க் குந்துணை யல்லேன்
பொருத்தமேல் ஒன்றும் இலாதேன்
    புற்றெடுத் திட்டிடங் கொண்ட
அருத்தன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I would value wealth more than anything else.
I do things that come to my mind without considering the consequence.
I have no senses of shame, I did not give any help even to a single individual among people who are in want.
I am not a help mate even to my relations.
As this is my nature I do not possess any pleasing qualities.
Arūr is the place where our wealth, Siva who created an ant-hill and had it as his abode.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

627
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 20, 2019, 10:24:45 AM »
Verse  5:


நீதியில் ஒன்றும் வழுவேன்
    நிர்க்கண் டகஞ்செய்து வாழ்வேன்
வேதியர் தம்மை வெகுளேன்
    வெகுண்டவர்க் குந்துணை யாகேன்
சோதியிற் சோதிஎம் மானை
    சுண்ணவெண் ணீறணிந் திட்ட
ஆதி இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I won't swerve even a little from moral conduct.
I shall live affording people freedom from trouble.
I will not be angry with people well-versed in Vēdas.
It applies to members of other castes also who follow the path laid down in the Vēdas.
I won`t be a party even to those who are angry with them.
Siva who is the brilliance in the light, he is like an elephant to us.
Arūr is the place where the cause of all things,
who smeared himself with the fins powder of white sacred ash resides.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

628
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 20, 2019, 10:19:50 AM »
Verse  4:

நெறியும் அறிவுஞ் செறிவும்
    நீதியும் நான்மிகப் பொல்லேன்
மிறையுந் தறியும் உகப்பன்
    வேண்டிற்றுச் செய்து திரிவேன்
பிறையும் அரவும் புனலும்
    பிறங்கிய செஞ்சடை வைத்த
இறைவன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I am bad in the path I follow in my knowledge, in my relationship with others and in the right moral conduct.
I am desirous of inflicting suffering on others and separating friends.
I wander doing things according to my whom.
Arūr is the place where the Lord who bare on his shining red matted locks, a crescent moon, cobra and water resides.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

629
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 20, 2019, 07:18:10 AM »
Verse 3:

சொல்லிற் குலாவன்றிச் சொல்லேன்
    தொடர்ந்தவர்க் குந்துணை யல்லேன்
கல்லில் வலிய மனத்தேன்
    கற்ற பெரும்புல வாணர்
அல்லல் பெரிதும் அறுப்பான்
    அருமறை ஆறங்கம் ஓதும்
எல்லை இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

If I talk about anything, I do not talk about anything else, except my greatness.
I am not of any help even to my relations, not to speak of others.
I have a heart which is harder than the stone.
Siva who completely removes the sufferings of great learned people who live by their knowledge, Arūr is the place where Siva, the meaning of all the abstruse Vēdas and six Aṅgams lead.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

630
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 20, 2019, 07:12:36 AM »
Verse  2:தனியன்என் றெள்கி யறியேன்
    தன்னைப் பெரிதும் உகப்பன்
முனிபவர் தம்மை முனிவன்
    முகம்பல பேசி மொழியேன்
கனிகள் பலவுடைச் சோலைக்
    காய்க்குலை ஈன்ற கமுகின்
இனியன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர்.

I did not slight Siva about his being lonely without father mother and other relations.
I like him very much contrary to that.
I hate people who hate him.
I won't talk words which are sweet on their surface, but not sweet from the bottom of the heart.
The abode of the god who is sweet to me is Arūr which has many areca-palms which have put forth clusters of fruits in the gardens which have many kinds of fruits.

See 1st verse.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 3200