Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 [409] 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 3060
6121
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 08:00:31 AM »
Verse  109:
மன்னும்இரா மேச்சரத்து
    மாமணியை முன்வணங்கிப்
பன்னுதமிழ்த் தொடைசாத்திப்
    பயில்கின்றார் பாம்பணிந்த
சென்னியர்மா தோட்டத்துத்
    திருக்கேதீச் சரஞ்சார்ந்து
சொன்மலர்மா லைகள்சாத்தித்
    தூரத்தே தொழுதமர்ந்தார்.


He adored the Great Ruby of aeviternal Rameswaram
And adored Him with a worshipful garland of Tamizh verse
And sojourned in that town; invoking the Lord
Of Tiru-k-Kedceccharam of Maa Thottam (in Sri Lanka)
Who wears as jewels in His crown the serpents,
He hailed Him in a garland of choice Tamizh verse,
Adored Him standing as it were from this side
Of the shore, at a great distance, and sojourned there.   

Arunachala Siva.

6122
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:57:55 AM »
Verse  108:

நெல்வேலி நீற்றழகர்
    தமைப்பணிந்து பாடிநிகழ்
பல்வேறு பதிபிறவும்
    பணிந்தன்பால் வந்தணைந்தார்
வில்வேட ராய்வென்றி
    விசயன்எதிர் பன்றிப்பின்
செல்வேத முதல்வரமர்
    திருவிரா மேச்சரத்து.

He adored Neetru Azhakar at Nelveli and hymned Him;
He moved on adoring at the many shrines and reached
Tiruviraamecchuram where abides the Lord, the Primordial
Lord of the Vedas, who in the guise of a bowman went
After a boar, of yore, adore victorious Arjuna.

Arunachala Siva.6123
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:55:05 AM »
Verse  107:


குற்றாலத் தினிதமர்ந்த
    கூத்தர்குரை கழல்வணங்கிச்
சொல்தாம மலர்புனைந்து
    குறும்பலாத் தொழுதிப்பால்
முற்றாவெண் மதிமுடியார்
    பதிபணிந்து மூவெயில்கள்
செற்றார்மன் னியசெல்வத்
    திருநெல்வே லியையணைந்தார்.


Adoring the resounding ankleted feet of the Lord-Dancer
Who willingly and joyously abides at Kutraalam,
He hymned a garland of verse and hailed Him;
He adored at Kurumpalaa; then he marched on
Worshipping at the shrines of the Lord who wears
A tender crescent on His crown, and arrived at opulent
And ever-during Tirunelveli where abides the Lord
Who, of yore, burnt the triple hostile cities.   

Arunachala Siva.

6124
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:52:39 AM »
Verse 106:


இருபெருவேந் தரும்இயல்பின்
    மீண்டதற்பின் எழுந்தருளும்
பொருவருஞ்சீர் வன்றொண்டர்
    புகழ்ச்சேர ருடன்புனிதர்
மருவியதா னம்பலவும்
    பணிந்துபோய் மலைச்சாரல்
குருமணிகள் வெயிலெறிக்கும்
    குற்றாலஞ் சென்றடைந்தார்.When the two great kings returned to Madurai,
Van-tondar of peerless glory and the renowned Chera
Moved onward adoring at the many shrines of the Holy One
And arrived at the slopes of Kutraalam
Where bright gems glowed with sunny splendor.

Arunachala Siva.   

6125
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:49:56 AM »
Verse  105:


அந்நாட்டுத் திருப்பதிகள்
    பலவும்அணைந்து இறைஞ்சமலை
நன்னாட்டு வேந்தருடன்
    நம்பிதாம் எழுந்தருள
மின்னாட்டும் பன்மணிப்பூண்
    வேந்தர்இரு வருமீள்வார்
தென்னாட்டு வேண்டுவன
    செய்தமைப்பார் தமைவிடுத்தார்.When Nampi Aaroorar fared forth to adore the nearby shrines
With the goodly Chera of Malai Naadu, the two Great kings resplendent with jewels wrought of bright gems,
Desired to return to Madurai; they ordered a retinue
To accompany them to render unto them all needed service
During their pilgrimage in the Paandya realm.

Arunachala Siva.

6126
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:47:13 AM »
Verse  104:


இறைவர்திருத் தொண்டுபுரி
    யருமையினை இருநிலத்து
முறைபுரியும் முதல்வேந்தர்
    மூவர்களும் கேட்டஞ்சி
மறைமுந்நூல் மணிமார்பின்
    வன்றொண்டர் தமைப்பணிந்தார்
நிறைதவத்தோர் அப்பாலும்
    நிருத்தர்பதி தொழநினைந்தார்.


The three great monarchs that ruled this vast earth
Hearing of the formidability attendant upon the servitorship
Of the Lord, grew scared; they adored Van-Tondar
Whose beauteous chest displayed the sacred thread worn in unison
With the rules of the Vedas; Aaroorar of perfect
Tapas further desired to adore the Lord-Dancer
In His many shrines.


Arunachala Siva.

6127
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:44:11 AM »
Verse  103:


கோத்திட்டை எனஎடுத்துக்
    கோதில்திருப் பதிகவிசை
மூர்த்தியார் தமைவணங்கி
    முக்கோக்கள் தம்முன்பே
ஏத்தியவண் டமிழ்மாலை
    இன்னிசைபா டிப்பரவிச்
சாத்தினார் சங்கரனார்
    தங்குதிருப் பரங்குன்றில்.


He hailed the Lord with a flawless and musical decade
Which began thus: "Kotthittai." In the presence
Of the three sovereigns, he melodized the bountiful decade
And adorned the Lord with a garland of verse
In Tiru-p-Parangkunram where Lord Sankara abides.   

Arunachala Siva.

6128
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:41:10 AM »
Verse 102:


பரமர்திருப் பரங்குன்றில்
    சென்றுபார்த் திபரோடும்
புரமெரித்தார் கோயில்வலங்
    கொண்டுபுகுந் துள்ளிறைஞ்சிச்
சிரமலிமா லைச்சடையார்
    திருவடிக்கீழ் ஆட்செய்யும்
அருமைநினைந் தஞ்சுதும்என்
    றாரூரர் பாடுவார்.


With the three kings he came to Tiru-p-Perungkunru
Of the Supreme One, and circumambulated the shrine of the Lord
Who burnt the hostile cities; he moved in and adored
The Lord; contemplating the formidable nature of servitorship
Under the sacred feet of the Lord of matted hair
Who wears a garland of skulls Aaroorar sang:  "We are scared."

Arunachala Siva.

6129
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 26, 2016, 07:38:43 AM »
Verse 101:


செஞ்சடையார் திருவாப்ப
    னூர்திருவே டகம்முதலாம்
நஞ்சணியுங் கண்டரவர்
    நயந்தபதி நண்ணியே
எஞ்சலிலாக் காதலினால்
    இனிதிறைஞ்சி மீண்டணைந்து
மஞ்சணையும் மதில்மதுரை
    மாநகரின் மகிழ்ந்திருந்தார்.

He visited Tiruvaappanoor and Tiruvetakam of the Lord
Of ruddy matted hair; he also adored the Lord
Whose throat holds the poison, in His many shrines,
In boundless love, and returned to Madurai girt
With cloud-capped fortress, and abode in joy.Arunachala Siva.


6130
17,18: Transcending intellect, transcending mind,  transcending Vedas, higher
than this; transcending oneself, transcending humanity, transcending the beings
and attribute-less; transcending inertness of wood, transcending parts, transcending
dance, the highest joy - perceive all as Brahman and be of Brahman alone.

19.  Be of Brahman, ever.  Just Consciousness am I; there is no doubt of this.
I am only the joyous light, the bliss of my own Self alone.

20. I am the Self that is just blissful void. Remember that I am Consciousness alone.
I am just Being here, ever distinct from time and attribute.

21.  I am of the form of the eternal Being, just the Self that is pure bliss.  I am of
the form that is world-less; just Being Consciousness Bliss.

22.  I am just the bliss of conviction. I am just the bliss of unitariness. I am just
the highest bliss. Indeed, the total bliss am I.

23.  I am versed in the extent of duality.  I am of the character of the soverign
state.  Achieving this conviction, be as you please in all the triads.

24-26:  Being the Self of the nature of firm conviction filled with the Reality of firm
conviction, being the peaceful Self of firm conviction, with a mind of firm conviction,
being the all full Self of firm conviction, being the individual Self of firm conviction,
being the auspicious one of firm conviction, being the individual Self of firm conviction
-- all doubts are destroyed thus.  Firm conviction alone is the hall mark of the knowledge of Brahman here.

contd.,

Arunachala Siva.                       

6131
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: November 25, 2016, 12:04:39 PM »
Today is the Liberation Day of Anaaya Nayanar.

Kartikai Hastam star day.

I have given the detailed life story of Anaaya Nayanar in my serial post of 63 Saiva
Saints.  One can go through the same to find out the full life story
of Anaaya Nayanar.

Arunachala Siva.
 

6132
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 10:07:22 AM »
Verse  11:

வண்டுவைகும்மண மல்கியசோலை வளரும்வலிதாயத்
தண்டவாணனடி யுள்குதலாலருண் மாலைத்தமிழாகக்
கண்டல்வைகுகடற் காழியுண்ஞானசம் பந்தன்றமிழ்பத்துங்
கொண்டுவைகியிசை பாடவல்லார்குளிர் வானத்துயர்வாரே.


Having all the ten Tamizh verse done by Jnana Sambandhan in Sirkazhi, surrounded by the sea where mangroves are found, as a garland of Tamizh having the grace of Siva as he meditated on the feet of the Lord who pervades all the universe, and who dwells in Valitayam where the gardens of increasing fragrance in which bees are staying, are flourishing, who are capable of singing them with music dwelling there.
will reach Sivalokam which is higher than the cool heaven.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.

6133
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 10:02:20 AM »
Verse  10:


ஆசியாரமொழி யாரமண்சாக்கிய ரல்லாதவர்கூடி
ஏசியீரமில ராய்மொழிசெய்தவர் சொல்லைப்பொருளென்னேல்
வாசிதீரவடி யார்க்கருள்செய்து வளர்ந்தான்வலிதாயம்
பேசுமார்வமுடை யாரடியாரெனப் பேணும்பெரியோரே.


Those who are outside the pale of Saivism, the Chamaṇar who do not have the mind to say blessings to the satisfaction of their hearts, Chakkiyar (Buddhists), all of them joining together. Do not consider as having any substance the words of those people who have no love, and talk only despisingly about Siva.  Great people will esteem such people as have the devotion to speak highly of Valitayam of Siva who grew into fame having bestowed his grace on devotees without any distinction.

Arunachala Siva.


6134
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:58:05 AM »
Verse  9:


பெரியமேருவரை யேசிலையாமலை வுற்றாரெயின்மூன்றும்
எரியவெய்தவொரு வன்னிருவர்க்கறி வொண்ணாவடிவாகும்
எரியதாகியுற வோங்கியவன்வலி தாயந்தொழுதேத்த
உரியராகவுடை யார்பெரியாரென வுள்கும்முலகோரே.


The unequalled god who shot an arrow to burn all the three forts of those who came to fight with him, having as a bow the big mountain, Meru. Those devotees who have the right to praise and worship with joined hands Valitayam of Siva who grow very all as such a great column of fire that as the two, Vishnu and Brahma could not see that.
People of this world will esteem them as great souls.

Arunachala Siva.

6135
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 25, 2016, 09:54:16 AM »
Verse  8:


கடலினஞ்சமமு துண்டிமையோர்தொழு தேத்தநடமாடி
அடலிலங்கையரை யன்வலிசெற்றருள் அம்மான்அமர்கோயில்
மடலிலங்குகமு கின்பலவின்மது விம்மும்வலிதாயம்
உடலிலங்குமுயி ருள்ளளவுந்தொழ வுள்ளத்துயர்போமே.

He consumed the poison that rose in the ocean, as nectar; and dancing to be praised with joined hands by the celestial beings who do not wink, the temple in which the god who destroyed the strength of the King of Lanka who was strong and then granted his grace. To worship with joined hands Valitayam where the honey from the flat leaf of the Areca palms and jack-trees is increasing, as long as the life in the body shines, the mental sufferings of those devotees will go away.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 [409] 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... 3060