Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 [407] 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... 3148
6091
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 08, 2017, 09:53:28 AM »
Verse  2:


சோதியைச் சுண்ணவெண் ணீறணிந் திட்டவெம்
ஆதியை யாதியு மந்தமு மில்லாத
வேதியை வேதியர் தாந்தொழும் வெண்ணியில்
நீதியை நினையவல் லார்வினை நில்லாவே.


Siva who is the divine light, who is our supreme being who is the cause of all things, and who adorns himself with the fine powder of white sacred ash, who is omniscient;
who has no birth and death. The acts, good and bad, of those who are capable of meditating upon the truth in Veṇṇi who is worshipped by the Brahmins, will cease to bear fruit.

Arunachala Siva.

6092
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 08, 2017, 09:49:34 AM »
Tiru Venniyur:

Verse  1:


சடையானைச் சந்திர னோடுசெங் கண்ணரா
உடையானை யுடைதலை யிற்பலி கொண்டூரும்
விடையானை விண்ணவர் தாந்தொழும் வெண்ணியை
உடையானை யல்லதுள் காதென துள்ளமே.


Siva who has on his matted locks,  the crescent moon and the cobra with red eyes,
who rides on a bull obtaining alms in a broken skull. Except worshipping Siva who
as his abode Veṇṇi where the celestial beings worship him with joined hands,
my mind will not think of any other god.

Arunachala Siva.

6093
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:38:47 AM »
Verse  11:


தொண்டரை விளக்கத் தூயோன்
    அருள்செயத் துயிலை நீங்கித்
திண்டிறல் மன்னன் அந்தத்
    திருப்பணி செய்தார் தம்மைக்
கண்டுதான் வணங்க வேண்டும்
    என்றெழுங் காத லோடும்
தண்டலைச் சூழல் சூழ்ந்த
    நின்றவூர் வந்து சார்ந்தான்.


When the Holy One who (ever) proclaims the glory
Of His servitor, graced him thus, he woke up;
The puissant king then resolved thus: "I must
Behold him and pay obeisance to him who has
Rendered such holy service." With spiraling love
He proceeded to Ninravoor girt with gardens.

Arunachala Siva.

6094
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:35:40 AM »
Verse  10:


நின்றவூர்ப் பூசல் அன்பன்
    நெடிதுநாள் நினைந்து செய்த
நன்றுநீ டால யத்து
    நாளைநாம் புகுவோம் நீயிங்கு
ஒன்றிய செயலை நாளை
    ஒழிந்துபின் கொள்வாய் என்று
கொன்றைவார் சடையார் தொண்டர்
    கோயில் கொண்டருளப் போந்தார்.   


On the morrow We move into the great and goodly
Temple built by the devotee--Poosal; lo!
He planned it and built it over many many days;
So you have the consecration-ceremony done
On any day after tomorrow." This said,
The Lord who wears in His matted hair Konrai flowers
Departed from him to move into the devotee's temple.

Arunachala Siva.

6095
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:32:24 AM »
Verse 9:


காடவர் கோமான் கச்சிக்
    கற்றளி எடுத்து முற்ற
மாடெலாஞ் சிவனுக் காகப்
    பெருஞ்செல்வம் வகுத்தல் செய்வான்
நாடமால் அறியா தாரைத்
    தாபிக்கும் அந்நாள் முன்னால்
ஏடலர் கொன்றை வேய்ந்தார்
    இரவிடைக் கனவில் எய்தி.


While so, the Kaatavar king had in Kanchi built
A temple of granite, making extensive and rich
Endowments therefor; on the day preceding the day fixed
By him for consecrating the shrine of the deity who is unknown
To Vishnu, the Lord who wears petaled Konrai flowers,
Appeared in his dream during night, and said:

Arunachala Siva.

6096
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:29:28 AM »
Verse 8:

தூபியும் நட்டு மிக்க
    சுதையும்நல் வினையுஞ் செய்து
கூவலும் அமைத்து மாடு
    கோயில்சூழ் மதிலும் போக்கி
வாவியுந் தொட்டு மற்றும்
    வேண்டுவ வகுத்து மன்னும்
தாபனம் சிவனுக் கேற்க
    விதித்தநாள் சாரும் நாளில்.


He fixed the Stupa; he did the plastering and made
The picturesque decorations, he had a well dug out;
He built the great walls within and without the temple;
He excavated a tank; he reared all else, needed
For the temple; the auspicious and fitting day
For consecrating the shrine drew near.

Arunachala Siva.


6097
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:26:30 AM »
Verse  7:


அடிமுதல் உபான மாதி
    யாகிய படைக ளெல்லாம்
வடிவுறுந் தொழில்கள் முற்ற
    மனத்தினால் வகுத்து மான
முடிவுறு சிகரந் தானும்
    முன்னிய முழத்திற் கொண்டு
நெடிதுநாள் கூடக் கோயில்
    நிரம்பிட நினைவால் செய்தார்.

He completely planned in his mind the base line,
The base and the basement and also the basal
Construction of the Gopura; so too he devised
The many picturesque tiers, one upon the other;
He also fixed the top of the Vimaana in unison
With the prescribed cubit-measurement; thus,
Even thus, for many many days on end,
He plied himself in the work of completing
The temple in his mind.

Arunachala Siva.

6098
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:23:24 AM »
Verse 6:


சாதனத் தோடு தச்சர்
    தம்மையும் மனத்தால் தேடி
நாதனுக் கால யஞ்செய்
    நலம்பெறும் நன்னாள் கொண்டே
ஆதரித்து ஆக மத்தால்
    அடிநிலை பாரித் தன்பால்
காதலில் கங்குற் போதுங்
    கண்படா தெடுக்க லுற்றார்.

The materials apart, he mentally searched for
And commandeered the masons and the sculptors;
He fixed the auspicious day and the hour too
For commencing the work of building the temple;
He laid the foundation-stone in conformity
With the Aagamic rules; in love and devotion
He proceeded with the building of the temple
Even during night, with out sleep.

Arunachala Siva.

6099
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:20:07 AM »
Verse  5:


மனத்தினால் கருதி எங்கும்
    மாநிதி வருந்தித் தேடி
எனைத்துமோர் பொருட்பே றின்றி
    என்செய்கேன் என்று நைவார்
நினைப்பினால் எடுக்க நேர்ந்து
    நிகழ்வுறு நிதிய மெல்லாம்
தினைத்துணை முதலாத் தேடிச்
    சிந்தையால் திரட்டிக் கொண்டார்.


He mentally went over the places where he could
Get abundant wealth; he painstakingly sought after it;
He could not however come by even a little; so he
Sorely languished thinking: "What am I to do?"
Then he resolved to build it in his mind; he gathered
The needed wherewithal bit by small bit.
And stored them all in his mind.

Arunachala Siva.

6100
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:16:52 AM »
Verse  4:


அடுப்பது சிவன்பால் அன்பர்க்
    காம்பணி செய்தல் என்றே
கொடுப்பதெவ் வகையுந் தேடி
    அவர்கொளக் கொடுத்துக் கங்கை
மடுப்பொதி வேணி ஐயர்
    மகிழ்ந்துறை வதற்கோர் கோயில்
எடுப்பது மனத்துக் கொண்டார்
    இருநிதி இன்மை யெண்ணார்.


He resolved thus: "Rendering service to the Lord
And His servitors alone befits me."
So coming by wealth through proper and possible means
He gave it away to the devotees; then he resolved
To build a temple for the joyous enshrining of the Lord
In whose matted hair, Ganga of deep waters, flows;
He did not at all think of his lack.

Arunachala Siva.

6101
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:13:33 AM »
Verse  3:


அருமறை மரபு வாழ
    அப்பதி வந்து சிந்தை
தரும்உணர் வான வெல்லாந்
    தம்பிரான் கழல்மேற் சார
வருநெறி மாறா அன்பு
    வளர்ந்து எழ வாய்மைப்
பொருள்பெறு வேத நீதிக்
    கலையுணர் பொலிவின் மிக்கார்.

He came to be born in that town for the flourishing
Of the rare Vedic tradition; all his thoughts
Bred by mind, were dedicated to the Lord's feet;
He swerved not from the path of devotion;
He grew fostered by that waxing devotion
And shone with exceedingly conscientious splendor--
Generative of the import of Truth.

Arunachala Siva.

6102
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2017, 08:11:12 AM »
Verse  2:


உலகினில் ஒழுக்கம் என்றும்
    உயர்பெருந் தொண்டை நாட்டு
நலமிகு சிறப்பின் மிக்க
    நான்மறை விளங்கும் மூதூர்
குலமுதற் சீலமென்றுங் குறை
    விலா மறையோர் கொள்கை
நிலவிய செல்வம் மல்கி
    நிகழ்திரு நின்ற வூராம்.


In Thondai Naadu of this world, for ever glorious
And lofty in righteousness, is a hoary town, the abode
Of the four Vedas which confer weal and well-being;
It is Tiruninravoor abounding in the ever- during
Wealth of piety in which are poised the righteous
And perfect Brahmins of lofty lineage.

Arunachala Siva.

6103
21. I am the one and the only great bliss, the one and the sole imperishable, the one and the only imperishable Brahman, the one and the only imperishable syllable.

22.  I am the one and the only great Self, the one and the only plunderer of the mind,
the one and the only non dual, the one and the only and not another.

23.  I am the one and the only, not the world etc., I am the one and the only exceedingly peaceful, the one and the only blissful Self.

24.  I am the one and the only, not the self full of desire.  I am the one and the only,
not the angry.  I am the one and only, not the greedy self.  I am the one and the only,
not the deluded.

25.  I am the one and the only, not the arrogant. I am the one and the only not the essence.  I am the one and only, not the mind stuff. I am the one and only, not another.

26.  I am the one and the only, not the existing Self. I am the one and the only,   
without ageing and death.  I am the one and only; indeed the complete Self.  I am the one and the only, unmoving indeed.

27. I am the one and the only, the great joy. I am the one and the only One.  I am devoid of 'I am the body' concept. I am the eternal, as 'I am peaceful'.

28. 'I am Siva' - thus I am at peace. 'The Self alone am I'  - thus settled I am. 'I am the individual' - thus I am at peace.  I am eternal, pure and the dweller within the Heart.

29. Meditate thus.  You shall be undoubtedly delivered into the non duality in a trice.
Read this aloud everyday without wavering. 

30.  It is told by the scriptures that the manifestation of the world by the regulation of elements is a function of time. As the world is insentient this turns out to be only a notion. It comes into being only by the will of Isvara.

Thus concludes chapter 27 entitled 'The demonstration of the nature of Bliss' in the
sixth amsa called Sankara in Sri Siva Rahasyam.

Chapter 27 concluded.

Arunachala Siva.           
     

6104
Explanation for verses 162 and 163:

Here it is being stated that the aspirant must validate the fact that the world is unreal
in itself from his own experience. TCS notes in his summary of the verses' meaning:
Jnana is the true realization that all the faculties (of body and mind) are unreal.

The image evoked in the latter part of the verses is that of the someone who is not satisfied that the absence of darkness and the full illumination of his surroundings is sufficient proof of the existence of the sun, but insists on trying to look directly at it,
to make sure that it is there.  Unable to see it by looking directly at it, he nevertheless perseveres in his attempts to do so, repeatedly turning his head to look at it, then blinking and turning away, and so forth.  In the same way the ignorant person is unable to seek assurance of the existence of the Self in the blissful serenity of his own being, but is driven to continually seek objective proof of its existence through the mind and senses.

contd.,

Arunachala Siva.                 

6105
General topics / Re: Puinarvasu Vannam -
« on: February 07, 2017, 01:08:08 PM »
Today is the Punarvasu star day, of Thai month, the birth star of Bhagavan.  Today there will be special abhishekam, alankaram and arti for Ramaneswara Maha Lingam followed by good meals with sweets etc.,

I shall give below the verses of Muruganar on Punarvasu star, to remember this day
and for reading:


I shall give in this context, some translations from Guru Vachaka Kovai of Muruganar.

Destruction of Mind:

913. Unsteady and wavering minds find only
        Failure and frustration always.

914. The restless mind moves with a speed
        That shames the God of Wind . To starve it,
        So that it, like a cripple, stays
        Totally immobile is to attain
        Actual Immortality.

915. It is true wisdom to pluck out
        Before they grow too strong the weeds
        Of lust and anger and greed, and keep
        The mind serene and self contained
        Like a vast ocean deep and calm
        Untroubled by a single ripple
        Raised by any wind.

918.  He who has vanquished thought, he only
         Sits like an emperor on the neck
         Of the  majestic elephant, Jnana,
         Know for certain that the mind's
         Movements alone give rise to birth
         And every cruel pain and sorrow.

920.   Even as the ego does not die
          Unless the Self's  glance falls on it,
          The painful dream of this phenomenal
          World will never disappear
           Unless the mind meets glorious death.

Arunachala Siva.

 

Pages: 1 ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 [407] 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... 3148