Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 [407] 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... 3112
6091
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:06:07 AM »
Verse  8:


அரனுறை தருகயி லையைநிலை குலைவது செய்ததச முகனது
கரமிரு பதுநெரி தரவிரல் நிறுவிய கழலடி யுடையவன்
வரன்முறை யுலகவை தருமலர் வளர்மறை யவன்வழி வழுவிய
சிரமது கொடுபலி திரிதரு சிவனுறை பதிதிரு மிழலையே.

Sivaṉ who has feet which wear Kazhalai, and who set up his toe to crush the twenty hands of the demon of ten faces who shook the mountain, Kailash, where Haraṉ dwells, from its position. Holding the skull of Brahma who is thriving on a lotus flower, who erred from the right path, and who created all the worlds according to tradition,
Tiruveezhimizhalai  is the place where Siva who wanders for alms, dwells.

Arunachala Siva.


6092
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:00:22 AM »
Verse  7:


வசையறு வலிவன சரவுரு வதுகொடு நினைவரு தவமுயல்
விசையன திறன்மலை மகளறி வுறுதிற லமர்மிடல் கொடுசெய்து
அசைவில படையருள் புரிதரும் அவனுறை பதியது மிகுதரு
திசையினின் மலர்குல வியசெறி பொழின்மலி தருதிரு மிழலையே.Assuming the form of a hunter possessing strength without any blemish, and fighting strongly with Vijayan who performed such severe penance that even sages could not think of, so that Pārvati can know his strength. The city where the god who granted a weapon which knows no defeat, dwells, is Tiruveezhimizhalai where there are many dense gardens where flowers are shining wherever one turns his looks.


Arunachala Siva.


6093
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 09:56:09 AM »
Verse 5:


அணிபெறு வடமர நிழலினில் அமர்வொடு மடியிணை யிருவர்கள்
பணிதர வறநெறி மறையொடும் அருளிய பரனுறை விடமொளி
மணிபொரு வருமர கதநில மலிபுன லணைதரு வயலணி
திணிபொழி றருமண மதுநுகர் அறுபத முரல்திரு மிழலையே.


When the four sages two on each side made obeisance to the feet, being seated under the shade of the beautiful banyan tree, the abode of the supreme god who expounded the right conduct with Vedas, is Tiruveezhimizhalai, which is made beautiful of fields where abundant water is in the ground, which is like the emerald which has no comparison with any other brilliant precious stone, because of its depth.
Tiruveezhimizhalai, where bees having six legs hum having sucked the fragrant honey in the dense gardens.

Arunachala Siva.

6094
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 09:51:09 AM »
Verse  4:

மலைமக டனையிகழ் வதுசெய்த மதியறு சிறுமன வனதுயர்
தலையினொ டழலுரு வனகர மறமுனி வுசெய்தவ னுறைபதி
கலைநில வியபுல வர்களிடர் களைதரு கொடைபயில் பவர்மிகு
சிலைமலி மதிள்புடை தழுவிய திகழ்பொழில் வளர்திரு மிழலையே.


Along with the head of Dakshaṉ of little mind and devoid of good sense who despised Pārvati, the abode of Siva who cut off the seven hands of the god of fire to be served (as the hands of the god of fire are seven in number the plural case ending is used) is Tirumveezhimizhalai, where thriving gardens are by the side of the wall of enclosure built of stones and where liberal donors are on the increases who completely remove the needs of poets in whom knowledge is permanent.

Arunachala Siva.

6095
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 09:46:24 AM »
Verse  2:


தரையொடு திவிதல நலிதரு தகுதிற லுறுசல தரனது
வரையன தலைவிசை யொடுவரு திகிரியை யரிபெற வருளினன்
உரைமலி தருசுர நதிமதி பொதிசடை யவனுறை பதிமிகு
திரைமலி கடன்மண லணிதரு பெறுதிடர் வளர்திரு மிழலையே.


Siva granted the discus which served and brought the head of Jalantaran which was like a mountain with speed and had such prowess to harass heaven as well as this earth. The place where Siva who contains in his matted hairs the Ganga, by the river of gods and a crescent, is Tiruveezhaimizhalai where high level grounds that grow in extent and are made beautiful by the sound of the sea where there are many waves.

Arunachala Siva.
6096
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 09:40:54 AM »
Tiru Veezhi Mizhalai:

Verse  1:


தடநில வியமலை நிறுவியொர் தழலுமிழ் தருபட வரவுகொ
டடலசு ரரொடம ரர்களலை கடல்கடை வுழியெழு மிகுசின
விடமடை தருமிட றுடையவன் விடைமிசை வருமவ னுறைபதி
திடமலி தருமறை முறையுணர் மறையவர் நிறைதிரு மிழலையே.


Having set up a spacious mountain (Mantaaramalai) using the serpent with a hood and vomiting fire, as a cord for turning the churn-stiff,
when the demons and the immortals churned the roaming ocean (of milk),
Siva has a neck which the poison which rose with great fury reached as its refuge.
the abode of the god who comes riding on a bull, is Tiruveezhimizaḻai where Brahmins who understood the Vedas in the proper manner as they possess steady state of mind in an abundant measure;

Arunachala Siva.

6097
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 09:35:36 AM »
Verse 140:


ஆய செயலின் அதிசயத்தைக்
    கண்டக் கரையில் ஐயாறு
மேய பெருமான் அருள்போற்றி
    வீழ்ந்து தாழ்ந்து மேல்பாற்போய்த்
தூய மதிவாழ்சடையார்தம்
    பதிகள் பிறவுந் தொழுதேத்திச்
சேய கொங்கர் நாடணைந்தார்
    திருவா ரூரர் சேரருடன்.Marveling much at the miracle, they hailed the grace
Of the Lord of Ariyaaru from the other bank of the river;
They prostrated on the ground in adoration, rose up
And moved westward adoring and hailing the Lord
Who wears the white crescent moon in His matted hair
At His other shrines; thus Tiru Aaroorar reached
The splendorous county of the Kongku with the Chera king.

Arunachala Siva.

6098
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 09:32:10 AM »
Verse 139:


அங்கண் அரனார் கருணையினை
    ஆற்றா தாற்றித் திளைத்திறைஞ்சித்
தங்கள் பெருமான் திருவருளால்
    தாழ்ந்து மீண்டுந் தடம்பொன்னிப்
பொங்கு நதியின் முன்வந்த
    படியே நடுவு போந்தேறத்
துங்க வரைபோல் நின்றநீர்
    துரந்து தொடரப் பெருகியதால்.


They hailed the compassion of the Merciful One
In love insatiate; plunged as it were, in devotion, they
Adored Him; then they prostrated before their Lord
And blessed with His grace, moved out; they passed
Through the midst of the river as before, and when
They reached the other side, the water that stood
Like a great mountain, began to spread and rush forth.

Arunachala Siva.

6099
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 09:29:34 AM »
Verse  138:


செஞ்சொல் தமிழ்நா வலர்கோனும்
    சேரர் பிரானும் தம்பெருமான்
எஞ்ச லில்லா நிறைஆற்றின்
    இடையே யளித்த மணல்வழியில்
தஞ்ச முடைய பரிசனமும்
    தாமும் ஏறித் தலைச்சென்று
பஞ்ச நதிவா ணரைப்பணிந்து
    விழுந்தார் எழுந்தார் பரவினார்.


The Prince of Naavaloor--the wielder of redemptive words--,
And the Chera king, with the retinues attached to them,
Fared forth through the flawless sandy passage
Vouchsafed to them by their Lord, and crossed the river;
They came before the Lord of the five rivers
Fell prostrate before Him, rose up and hailed Him.

Arunachala Siva.


6100
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 09:26:18 AM »
Verse 137:

நம்பி பாதஞ் சேரமான்
    பெருமாள் பணிய நாவலூர்ச்
செம்பொன் முந்நூன் மணிமார்பர்
    சேரர் பெருமான் எதிர்வணங்கி
உம்பர் நாதர் உமக்களித்த
    தன்றோ என்ன வுடன்மகிழ்ந்து
தம்பி ரானைப் போற்றிசைத்துத்
    தடங்கா வேரி நடுவணைந்தார்.


Cheramaan Perumaan fell at the feet of Aaroorar,
And Navaloorar, the wearer of golden sacred thread on his
Beauteous chest, reciprocating the obeisance, said:
"Behold the grace of the Lord vouchsafed to you!"
In joy they hailed the Lord and moved into the midst
Of the vast Kaveri.   

Arunachala Siva.

6101
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 09:23:23 AM »
Verse 136:

விண்ணின் முட்டும் பெருக்காறு
    மேல்பாற் பளிக்கு வெற்பென்ன
நண்ணி நிற்கக் கீழ்பால்நீர்
    வடிந்த நடுவு நல்லவழி
பண்ணிக் குளிர்ந்த மணற்பரப்பக்
    கண்ட தொண்டர் பயில்மாரி
கண்ணிற் பொழிந்து மயிர்ப்புளகங்
    கலக்கக் கைஅஞ் சலிகுவித்தார்.


he flooding river that swelled sky-high, stood firmly
Like a crystal hill on the west; on the east where
The water had drained, the parted and goodly way,
Made soft with the spread of cool sand, was revealed;
The servitors that beheld this, rained tears from their eyes;
The hair on their thrilled bodies stood erect;
Folding their hands above their heads they adored the Lord.   


Arunachala Siva.
6102
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 09:00:29 AM »
Verse 135:


மன்றில் நிறைந்து நடமாட
    வல்லார் தொல்லை ஐயாற்றில்
கன்று தடையுண் டெதிரழைக்கக்
    கதறிக் கனைக்கும் புனிற்றாப்போல்
ஒன்று முணர்வால் சராசரங்கள்
    எல்லாங் கேட்க வோலமென
நின்று மொழிந்தார் பொன்னிமா
    நதியு நீங்கி நெறிகாட்ட.


In hoary Tiruvaiyaaru, the Lord that dances pervasively
In the Ambalam, abides; invoking Him, Aaroorar cried: "Olam!"
The cry that emanated from his integrated consciousness,
The cry that was like unto the mother-cow's which heard
The call of its calf that stood prevented from reaching it,
Was heard by all beings -- animate and inanimate--;
At this, the river parted and revealed a passage.

Arunachala Siva.

6103
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 08:56:53 AM »
Verse  134:


பரவும் பரிசொன் றெடுத்தருளிப்
    பாடுந் திருப்பாட் டின்முடிவில்
அரவம் புனைவார் தமைஐயா
    றுடைய வடிக ளோவென்று
விரவும் வேட்கை யுடனழைத்து
    விளங்கும் பெருமைத் திருப்பதிகம்
நிரவு மிசையில் வன்றொண்டர்
    நின்று தொழுது பாடுதலும்.


His divine decade opened thus. "Paravum parisu."
At the end of each verse, in great impassioned love
He addressed the Lord that wears the serpent, thus;
"Aiyaaru Udaiya Adikalo!" It was thus Van-tondar stood
There and adoringly melodized his divine decade
Of splendorous glory.

Arunachala Siva.

6104
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 08:54:10 AM »
Verse 133:

ஆறு பெருகி இருகரையும்
    பொருது விசும்பில் எழுவதுபோல்
வேறு நாவாய் ஓடங்கள்
    மீது செல்லா வகைமிகைப்ப
நீறு விளங்குந் திருமேனி
    நிருத்தர் பாதம் பணிந்தன்பின்
ஆறு நெறியாச் செலவுரியார்
    தரியா தழைத்துப் பாடுவார்.

The river was in spate; its swelling water clashed
Against both the banks and rose up in the sky
Defying the plying of bark or boat; adoring the feet
Of the Lord-Dancer whose divine frame is besmeared
With the holy ash, Aaroorar who was privileged
To pass through any path, unable to contain himself,
Began to hymn the Lord.   

Arunachala Siva.

6105
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 08:50:27 AM »
Verse 132:


ஐயா றதனைக் கண்டுதொழு
    தருளா ரூரர் தமைநோக்கிச்
செய்யாள் பிரியாச் சேரமான்
    பெருமாள் அருளிச் செய்கின்றார்
மையார் கண்டர் மருவுதிரு
    வையா றிறைஞ்ச மனமுருகி
நையா நின்ற திவ்வாறு
    கடந்து பணிவோம் நாமென்ன.Ceramaan Perumaan from whom, the Goddess of Wealth
Never parts, beholding Tiruvaiyaaru adored it
And addressed Aaroorar thus; "To reach Tiruvaiyaru
And adore the Lord whose throat holds the venom.
My mind melts in yearning; let us cross this river
And proceed to adore the Lord."

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 [407] 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... 3112