Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 [406] 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... 2972
6076
Verse   14:

காதார் குழையாடப் பைம்பூண் கலனாடக்
    கோதை குழலாட வண்டின் குழாமாடச்
சீதப் புனலாடிச் சிற்றம் பலம்பாடி
    வேதப் பொருள்பாடி அப்பொருள்ஆ மாபாடிச்
சோதி திறம்பாடிச் சூழ்கொன்றைத் தார்பாடி
    ஆதி திறம்பாடி அந்தம்ஆ மாபாடிப்
பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளைதன்
    பாதத் திறம்பாடி ஆடேலோ ரெம்பாவாய்.Ear-pendants are a-dangle;
jewels wrought of fresh gold sway;
Chaplets on tresses flutter;
swarms of chafers dance:
It is thus we bathe in cool water,
sing of Chitrambalam,
So hymn the import of the Veda that it becomes ours,
Melodies the valiance of Siva ? the Flame -,
hail in verse His wreath of Konrai,
extol in song His being the first as well as the last and celebrate in solemn strain the greatness of the bebangled Uma's sacred feet who severally and commensurate with our attainment,
Fosters us.
Sing of these and bathe,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

6077
Verse  13:பைங்குவளைக் கார்மலரால் செங்கமலப் பைம்போதால்
    அங்கங் குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால்
தங்கள் மலங்கழுவு வார்வந்து சார்தலினால்
    எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த
பொங்கு மடுவிற் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்துநம்
    சங்கஞ் சிலம்பச் சிலம்பு கலந்தார்ப்பக்
கொங்கைகள் பொங்கக் குடையும் புனல்பொங்கப்
    பங்கயப் பூம்புனல்பாய்ந் தாடேலோ ரெம்பாவாய்.


The pool of deep and swelling water is like unto the harmonious combination of our Goddess Uma and Sovereign Siva,
as it is full of the twitter of birds as well as the hiss of water-snakes And of devotees that come there to wash off their impurities.
Let us barge into the swelling water,
plunge and plunge,
The while our chank-bangles jingle and our anklets tinkle and thus produce a mingling sound;
Let us so plunge into the pool of fresh lotus flowers and bathe that our breasts and the pool water swell,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

6078
Verse  12:


ஆர்த்த பிறவித் துயர்கெடநாம் ஆர்த்தாடுந்
    தீர்த்தன்நற் றில்லைச்சிற் றம்பலத்தே தீயாடும்
கூத்தன்இவ் வானும் குவலயமும் எல்லோமும்
    காத்தும் படைத்தம் கரந்தும் விளையாடி
வார்த்தையும் பேசி வளைசிலம்ப வார்கலைகள்
    ஆர்ப்பரவஞ் செய்ய அணிகுழல்மேல் வண்டார்ப்பப்
பூத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம்
    ஏத்தி இருஞ்சுனைநீ ராடேலோ ரெம்பாவாய்.He is the holy ford where we can bathe in joy and get rid of our fettering embodiment.
He is the God that dances In the Hall of Gnosis at beautiful Tihllai,
holding fire in His hand.
He is the God who evolves,
fosters and resolves the heaven,
the earth and all of us,
as if it were a play.
Let us hymn His glory and bathe in the flowery pool The while chafers circle and bombinate
over our jeweled tresses,
Our bangles tinkle and our fastened girdles And ornaments sway and jingle.
Lo,
may you hail the auric feet of the Lord and plunge in the great spring,
Empaavaai !

Arunachala Siva.

6079
Verse  11:


மொய்யார் தடம்பொய்கை புக்கு முகேரென்னக்
    கையாற் குடைந்து குடைந்துன் கழல்பாடி
ஐயா வழியடியோம் வாழ்ந்தோங்காண் ஆரழல்போற்
    செய்யாவெண் ணீறாடீ செல்வா சிறுமருங்குல்
மையார் தடங்கண் மடந்தை மணவாளா
    ஐயாநீ ஆட்கொண் டருளும் விளையாட்டின்
உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம்
    எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோ ரெம்பாவாய்.


O One whose hue is ruddy like the fiercely burning fire !
O One fully bedaubed with the white Holy Ash !
O opulent One !
O Consort of Her whose broad eyes are touched with khol and whose waist is willowy !
O Sire,
the wide pool swarmed over by chafers,
We enter dinsomely,
and with arms outstretched,
We plunge and plunge,
hailing Your divine feet.
Thus do we,
Your traditional servitors thrive.
O Sire,
by Your divine sport of enslaving,
they that are Freed from misery.
have come by salvific joy.
We too have gradually gained such redemptive grace.
Pray,
save us from our wearying embodiment.
Empaavaai !

Arunachala Siva.

6080
63.   The supreme meditation is only consciousness.  The supreme adoration is only consciousness.
You are only consciousness.  I am just awareness.  All is just consciousness only. 

64.  This chapter, called 'You are consciousness alone' is hard to to find in sacred lore.  The rare one who
hears this surely becomes Brahman oneself. 

65.  By the practice of yogic meditation, one, whose existence is controlled by the seemingly eternal cycle
of birth and death, gains freedom from the infatuation of Maya.  The knots born of fear of heart are sundered,
his desires are fulfilled by His vision that transforms the world to transcendence and he becomes eternal and
immutable in the world.  He verily becomes Brahman within himself.

Chapter 16, a dialogue between Ribhu and Nidagha entitled 'You are consciousness alone' in the sixth
amsa called Sankara of Sri Siva Rahasyam, is concluded.

contd.,

Arunachala Siva.     
     

6081
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2016, 09:33:11 AM »
Verse 60:


வாசி யறிந்து காசளிக்க
    வல்ல மிழலை வாணர்பால்
தேசு மிக்க திருவருள்முன்
    பெற்றுத் திருவாஞ் சியத்தடிகள்
பாச மறுத்தாட் கொள்ளுந்தாள்
    பணிந்து பொருவ னார்என்னும்
மாசில் பதிகம் பாடியமர்ந்
    தரிசிற் கரைப்புத் தூரணைந்தார்.   

Blessed with the divinely resplendent grace of the Lord
Of Veezhimizhalai who granted Tiru Jnaana Sambandhar coins
Of gold of equal worth matching those of Tirunaavukkarasar's,
He proceeded to Tiruvaanjiyam whose Lord would grant
Deliverance, snapping bondage; he hailed His feet and hymned Him
In a flawless decade beginning with the word, "Poruvanar,"
And sojourned there; then he proceeded to Arisilkaraiputthoor.

Arunachala Siva.
6082
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2016, 09:30:46 AM »
Verse  59:


படங்கொள் அரவில் துயில்வோனும்
    பதுமத் தோனும் பரவரிய
விடங்கன் விண்ணோர் பெருமானை
    விரவும் புளக முடன்பரவி
அடங்கல் வீழி கொண்டிருந்தீர்
    அடியேனுக்கும் அருளுமெனத்
தடங்கொள் செஞ்சொல் தமிழ்மாலை
    சாத்தி யங்குச் சாருநாள்.

He felt thrilled, as he hailed Vitangkan, the Lord of gods--
Not easy of access for adoration unto Vishnu who slumbers
On the hooded serpent and Brahma seated on the lotus-flower;
He adorned the Lord with a great and glorious garland
Of splendorous Tamil in which he beseeched Him thus:
"You rule the whole of Veezhi; be pleased to grace me also."
Having sung the decade he sojourned there.

Arunachala Siva.
6083
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2016, 09:28:33 AM »
Verse  58:


வந்து நம்பி தம்மைஎதிர்
    கொண்டு புக்கார் மற்றவருஞ்
சிந்தை மலர்ந்து திருவீழி
    மிழலை யிறைஞ்சிச் சேண்விசும்பின்
முந்தை யிழிந்த மொய்யொளிசேர்
    கோயில் தன்னை முன்வணங்கிப்
பந்த மறுக்குந் தம்பெருமான்
    பாதம் பரவிப் பணிகின்றார்.


Thus they greeted him and conducted him to their town;
With a burgeoning mind he adored Tiruveezhimizhalai;
Then coming before the great heaven-descended and resplendent
Shrine, he worshipped it; he hailed the feet
Of the Lord who snaps bondage, and bowed before Him.

Arunachala Siva.


6084
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2016, 09:25:14 AM »
Verse 57:


பாடி யங்கு வைகியபின்
    பரமர் வீழி மிழலையினில்
நீடு மறையான் மேம்பட்ட
    அந்த ணாளர் நிறைந்தீண்டி
நாடு மகிழ அவ்வளவும்
    நடைக்கா வணம்பா வாடையுடன்
மாடு கதலி பூகநிரை
    மல்க மணித்தோ ரணநிரைத்து.


He completed the decade and sojourned there; to receive him
To their town the lofty Brhamins of the ever-during Veda
Of the Supreme One's Tiruveezhimizhalai assembled
In throngs and decorated to the delectation of their townsmen
Their entire town with a long shady Pandal to walk there under;
They also spread the red carpet and set up festoons
Of beauteous Toranas and rich bunches of bananas and Arecas.


Arunachala Siva.


6085
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2016, 09:22:57 AM »
Verse 56:


பலநாள் அமர்வார் பரமர்திரு
    வருளால் அங்கு நின்றும்போய்ச்
சிலைமா மேரு வீரனார்
    திருநன் னிலத்துச் சென்றெய்தி
வலமா வந்து கோயிலினுள்
    வணங்கி மகிழ்ந்து பாடினார்
தலமார் கின்ற தண்ணியல்வெம்
    மையினான் என்னுந் தமிழ்மாலை.


He that abode at Aaroor for many a day, departed
Therefrom with the leave of the Supreme One, and came
To Tirunannilam of the Lord-Hero who bent the mount Meru
Into a bow; he went round the shrine and adored
The Lord; he hymned a happy and ever-during garland
Of Tamizh verse beginning with the words: "Thanniyal vemmai."

Arunachala Siva.

6086
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2016, 09:20:14 AM »
Verse 55:


வந்து பரவைப் பிராட்டியார்
    மகிழ வைகி மருவுநாள்
அந்த ணாரூர் மருங்கணிய
    கோயில் பலவும் அணைந்திறைஞ்சிச்
சிந்தை மகிழ விருப்பினொடும்
    தெய்வப் பெருமாள் திருவாரூர்
முந்தி வணங்கி யினிதிருந்தார்
    முனைப்பா டியர்தங் காவலனார்.


He abode with Paravaiyaar to her great delight; from there
He visited many shrines near unto cool and beauteous
Tiruvaaroor and worshipped the Lord there; then adoring
The Lord of gods at Tiruvaaroor with a rejoicing mind,
The Lord of Munaippaadi abode sweetly there.   


Arunachala Siva.

6087
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2016, 09:17:49 AM »
Verse  54:

வளமல் கியசீர்த் திருப்பனையூர்
    வாழ்வா ரேத்த எழுந்தருளி
அளவில் செம்பொன் இட்டிகை
    களால்மேல் நெருங்கி யணியாரூர்த்
தளவ முறுவற் பரவையார்
    தம்மா ளிகையிற் புகத்தாமும்
உளமன் னியதம் பெருமானார்
    தம்மை வணங்கி உவந்தணைந்தார்.


Well-received by the dwellers of Tiruppanaiyoor of great foison
He moved into the town; to the mansion
At beauteous Aaroor, of Paravaiyaar whose teeth were
Like unto Mullai buds, servants bore the bricks
Of ruddy gold of inestimable worth; he too entered it in joy after hailing
The Lord of the Ant-Hill ever-enshrined in his bosom.

Arunachala Siva.6088
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2016, 09:14:52 AM »
Verse 53:


செய்ய சடையார் திருப்பனையூர்ப்
    புறத்துத் திருக்கூத் தொடுங்காட்சி
எய்த அருள எதிர்சென்றங்
    கெழுந்த விருப்பால் விழுந்திறைஞ்சி
ஐயர் தம்மை அரங்காட
    வல்லார் அவரே யழகியரென்
றுய்ய வுலகு பெறும்பதிகம்
    பாடி யருள்பெற் றுடன்போந்தார்.


The Lord of the ruddy matted hair gave him a darshan
Of His divine Dance at the outskirts of Tiruppanaiyoor;
There itself he prostrated on the ground
In swelling love, adored the Great One, hymned Him
In a decade which would grant deliverance to the world,
And affirmed therein thus: "He that dances in the Ambalam
Is indeed the beauteous Lord!"
Blessed with His grace, he moved on.


Arunachala Siva.


6089
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2016, 09:12:53 AM »
Verse  52:


பதிகம் பாடித் திருக்கடைக்காப்
    பணிந்து பரவிப் புறம்போந்தே
எதிரி லின்பம் இம்மையே
    தருவா ரருள்பெற் றெழுந்தருளி
நிதியின் குவையும் உடன்கொண்டு
    நிறையும் நதியுங் குறைமதியும்
பொதியுஞ் சடையார் திருப்பனையூர்
    புகுவார் புரிநூல் மணிமார்பர்.


He concluded the decade and sealed it with
His benediction; hailing and adoring the Lord
He moved out blessed with the peerless grace of the Lord
Who confers it in this life itself; with the heaps
Or riches, the wearer of the sacred thread proceeded
To Tiruppanaiyoor of the Lord who wears on His matted hair
The whole river and part of the moon.

Arunachala Siva.6090
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 02, 2016, 09:10:18 AM »
Verse  51:


தொண்ட ருணர மகிழ்ந்தெழுந்து
    துணைக்கைக் கமல முகைதலைமேல்
கொண்டு கோயி லுட்புக்குக்
    குறிப்பி லடங்காப் பேரன்பு
மண்டு காத லுறவணங்கி
    வாய்த்த மதுர மொழிமாலை
பண்தங் கிசையில் தம்மையே
    புகழ்ந்தென் றெடுத்துப் பாடினார்.
The devotees too woke up; up he rose in joy
And folding his hands, like unto lotus-buds, over his head,
He moved into the sacred shrine, worshipped the Lord,
In love that knew no bounds and hymned Him
Fittingly in a sweet and melodious and tuneful garland
Of Tamizh verse which opened thus: "Thammaiye pukazhnthu?"

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 [406] 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... 2972