Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 [406] 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... 3112
6076
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 05, 2017, 08:33:55 AM »
Verse 173:


நாவலர்மன் னவர்அருளால்
    விடைகொண்ட நரபதியார்
ஆவியின்ஒன் றாநண்பின்
    ஆரூரர் தமைநினைந்து
மாவலரு மலர்ச்சோலை
    மகோதையினின் மன்னிமலைப்
பூவலயம் பொதுநீக்கி
    அரசுரிமை புரிந்திருந்தார்.


The Chera king who took leave of the lord of bards
For ever fixing his thought on Aaroorar who was merged
With his life in sheer friendship, and abiding
At Makothai bounded by flowery gardens
Where chafers hummed in joy, wielded
His impartial scepter over the Malai Naadu.

Arunachala Siva.


6077
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 05, 2017, 08:31:21 AM »
Verse  172:


கைக்கொண்டு கொடுபோம்அக்
    கைவினைஞர் தமையேவி
மைக்கொண்ட மிடற்றாரை
    வணங்கிப்போய்க் கொங்ககன்று
மெய்க்கொண்ட காதலினால்
    விரைந்தேகி மென்கரும்பும்
செய்க்கொண்ட சாலியுஞ்சூழ்
    திருவாரூர் சென்றணைந்தார்.


He bade the carriers to proceed ahead; then he
Adored the Lord whose throat holds the poison,
And blessed with His leave moved out; he crossed
The Kongku realm, and borne by truthful love
He hastened to and arrived at Tiruvaaroor
Girt with fertile fields of paddy and sugarcane.

Arunachala Siva.

6078
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 05, 2017, 08:28:48 AM »
Verse 171:


பாடியவர் பரவுதலும்
    பரம்பொருளாம் அவரருளால்
வேடுவர் தாம் பறித்தபொரு
    ளவையெல்லாம் விண்ணெருங்க
நீடுதிரு வாயிலின்முன்
    குவித்திடலும் நேரிறைஞ்சி
ஆடுமவர் திருவருளால்
    அப்படியே கைக்கொண்டார்.


As he thus hymned and hailed the Lord, by His grace
Who is the Supreme Ens, the bowmen who had seized
All the precious things, heaped them sky-high
Before the tall and beauteous temple entrance; beholding this,
He adored the Lord in His divine presence;
Thus by the grace of the Lord-Dancer he took them all
(As the Lord?s own gift).

Arunachala Siva.   


6079
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 04:46:04 PM »
Verse 170:

கழறிற் றறியுந் திருவடியும்
    கலைநா வலர்தம் பெருமானாம்
முழவிற் பொலியுந் திருநெடுந்தோள்
    முனைவர் தம்மை யுடன்கொண்டு
விழவிற் பொலியும் மாளிகையில்
    விளங்கு சிங்கா சனத்தின்மிசை
நிழல்திக் கொளிரும் பூணாரை
    இருத்தித் தாமும் நேர்நின்று.The holy Kazharitru Arivaar conducted him--the lord
Of scriptures whose shoulders were beauteous
(and broad)
Like the drum--, into the festive palace, and had Aaroorar
Whose adornments irradiated in all directions,
Seated on the throne, and humbly stood before him.

Arunachala Siva.


6080
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 04:42:19 PM »
Verse  149:


பூவும் பொரியும் பொற்றுகளும்
    பொழிந்து பணிவார் பொருவில்இவர்
மேவும் பொன்னித் திருநாடே
    புவிக்குத் திலதம் எனவியப்பார்
பாவுந் துதிகள் எம்மருங்கும்
    பயில வந்து மாளிகையின்
மாவுங் களிறும் நெருங்குமணி
    வாயில் புகுந்து மருங்கிழிந்தார்.They scattered profusely flowers, puffed rice,
And gold dust, and bowed before him; marveling they
Said: "The country of the Ponni from which he hails, is indeed
The tilaka of the world!" As such words
Of praise from all sides reached them, they moved
Into the beautiful vestibule of the palace where
Steeds and tuskers teemed, and got down.Arunachlala Siva.


6081
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 04:35:31 PM »
Verse 148:


நல்ல தோழர் நம்பெருமாள்
    தமக்கு நம்பி இவரென்பார்
எல்லை யில்லாத் தவம்முன்பென்
    செய்தோம் இவரைத் தொழவென்பார்
செல்வம் இனியென் பெறுவது நம்
    சிலம்பு நாட்டுக் கெனவுரைப்பார்
சொல்லுந் தரமோ பெருமாள்செய்
    தொழிலைப் பாரீ ர் எனத்தொழுவார்.


"Lo, for out king and lord, Nampi is a great friend!
What indeed is the aeviternal askesis we have
Wrought in the past to adore him! What else does
Our Malai Naadu need henceforth by way of wealth!
Behold the act of the king! It is truly ineffable!"

Arunachala Siva.

6082
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 04:31:18 PM »
Verse  147:


இந்த மாதவர் கூட்டத்தை யெம்பிரான்
அந்த மில்புகழ் ஆலால சுந்தரன்
சுந்த ரத்திருத் தொண்டத் தொகைத்தமிழ்
வந்து பாடிய வண்ணம் உரைசெய்வாம்.

This holy company of divine tapaswins great
Was hailed in beauteous Tamizl verse
By Alala Sundarar of endless glory -- my deity --;
In unison with his Tiru-th-tonda-th-Tokai
We indite this, our work.Aru   

Arunachala Siva

6083
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 11:55:45 AM »
Verse  145:


நகர மாந்தர் எதிர்கொள்ள
    நண்ணி எண்ணில் அரங்குதொறும்
மகரக் குழைமா தர்கள்பாடி
    ஆட மணிவீ தியிலணைவார்
சிகர நெடுமா ளிகையணையார்
    சென்று திருவஞ் சைக்களத்து
நிகரில் தொண்டர் தமைக்கொண்டு
    புகுந்தார் உதியர் நெடுந்தகையார்.


Thus, even thus, the dwellers of the city came forth
To receive them; in the innumerable theaters danseuses
Who wore fish-like ear-rings, sang and danced; thus were they
Received into the beauteous streets; without entering
The palace of lofty turrets, they moved on; the Chera king
Conducted the peerless servitor to Tiruvanjaikkalam.

Arunachala Siva.

6084
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 11:52:44 AM »
Verse  144:


கொடுங்கோ ளூரின் மதில்வாயில்
    அணிகோ டித்து மறுகில்உடுத்
தொடுங்கோ புரங்கள் மாளிகைகள்
    சூளி குளிர்சா லைகள்தெற்றி
நெடுங்கோ நகர்கள் ஆடரங்கு
    நிரந்த மணித்தா மங்கமுகு
விடுங்கோ தைப்பூந் தாமங்கள்
    நிரைத்து வெவ்வே றலங்கரித்து.

The entrance to the fortress of Kodangkaloor was decked
With ornaments; the towers in the streets which rose up
To the stars, the mansions, the pavilions, the cool roads,
The great royal cities and the theaters were decorated
In variform ways; long chains closely knit to gems,
Areca bunches, dangling garlands and the like
In manifold ways bedecked the places in serried order.

Arunachala Siva.

6085
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 11:48:07 AM »
Verse 143:


திசைகள் தோறும் வரும்பெருமை
    அமைச்சர் சேனைப் பெருவெள்ளம்
குசைகொள் வாசி நிரைவெள்ளங்
    கும்ப யானை யணிவெள்ளம்
மிசைகொள் பண்ணும் பிடிவெள்ளம்
    மேவுஞ் சோற்று வெள்ளங்கண்
டசைவி லின்பப் பெருவெள்ளத்
    தமர்ந்து கொடுங்கோ ளூர்அணைந்தார்.

Manifold glories filled all the directions; the ministers
Joined the king's armies; maned steeds marched in rows;
Strong-necked tuskers stood in order;
The elephants beautifully bedecked were legion;
Heaps and heaps of food were stored everywhere
(For feeding); beholding these, the two immersed
In joy, moved on and arrived at Kodungkoloor.


Arunachala Siva.

6086
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 11:42:48 AM »
Verse 142:


பதிகள் எங்குந் தோரணங்கள்
    பாங்கர் எங்கும் பூவனங்கள்
வதிகள் எங்குங் குளிர்பந்தர்
    மனைகள் எங்கும் அகிற்புகைக்கார்
நதிகள் எங்கும் மலர்ப்பிறங்கல்
    ஞாங்கர் எங்கும் ஓங்குவன
நிதிகள் எங்கும் முழவினொலி
    நிலங்கள் எங்கும் பொலஞ்சுடர்ப்பூ.


Thoranas were hung in all towns everywhere; at the sides
Of the towns stood flower-gardens; over the way shady Pandals
Were erected; in all houses, the smoke of eagle wood
Rose up like clouds; rivers ran with heaps of flowers;
At their sides were shored up gold and gems in wealthy heaps;
Drums were sounded everywhere;
The earth was damasked thick with flowers;
Thus they bedecked all the places.   

Arunachala Siva.6087
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 04, 2017, 11:39:48 AM »
Verse  141:

கொங்கு நாடு கடந்துபோய்க்
    குலவு மலைநாட் டெல்லையுற
நங்கள் பெருமான் தோழனார்
    நம்பி தம்பி ரான்தோழர்
அங்க ணுடனே யணையவெழுந்து
    அருளா நின்றார் எனும்விருப்பால்
எங்கும் அந்நாட் டுள்ளவர்கள்
    எல்லாம் எதிர்கொண் டின்புறுவார்.

கொங்கர் நாட்டைக் கடந்து சென்று, விளங்கும் மலை நாட்டின் எல்லையை அடைய, `நம் சேரர் பெருமானின் தோழ ரான, தம்பிரான் தோழர், அங்கு ஒருசேர அணைவதற்குப் புறப்பட்டு வருகின்றார்' என்ற விருப்பத்தினால், அந்நாட்டில் உள்ளவர்கள் எல்லாரும், அவர்களை வரவேற்று எதிர்கொண்டு இன்பம் அடைவார் களாகி,

(English Prose Translation Not avaialble.)

Arunachala Siva.

6088
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:18:32 AM »
Verse  11:


சினமலி கரியுரி செய்தசிவ னுறைதரு திருமிழ லையைமிகு
தனமனர் சிரபுர நகரிறை தமிழ்விர கனதுரை யொருபதும்
மனமகிழ் வொடுபயில் பவரெழின் மலர்மகள் கலைமகள் சயமகள்
இனமலி புகழ்மக ளிசைதர இருநில னிடையினி தமர்வரே.


About Tiruveezhimizhalai where Siva who flayed an angry elephant, dwells,
the ten verses of the expert in Tamizh who is the chief of the city of Sirāpuram (Chīkāḻi) where great wealthy people live, those who practice singing them with their hearts full of joy, will live happily in this wide world, as the goddess of wealth, goddess of knowledge, goddess of victory and goddess of fame which is of several kinds, being united in them.

Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai concluded.

Arunachala Siva.

6089
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:14:55 AM »
Verse  10:


இகழுரு வொடுபறி தலைகொடும் இழிதொழின் மலிசமண் விரகினர்
திகழ்துவ ருடையுடல் பொதிபவர் கெடவடி யவர்மிக வருளிய
புகழுடை யிறையுறை பதிபுனல் அணிகடல் புடைதழு வியபுவி
திகழ்சுரர் தருநிகர் கொடையினர் செறிவொடு திகழ்திரு மிழலையே.


The Jains who are cunning and commit mean acts with bodies to be despised and with plucking the hairs on their heads, and the Buddhists who cover their bodies with a robe soaked in shining yellow ochre, to meet with ruin, granting his grace to devotees in an abundant measure, is the city where the master with fame dwells.
It is eminent Tiruveezhimizhalai,  where in this earth which is surrounded by the ocean of beautiful water, liberal donors who can be compared to the Kaṟpakam, the divine tree, are conspicuous by their modesty.

Arunachala Siva.6090
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 04, 2017, 10:11:05 AM »
Verse  9:


அயனொடு மெழிலமர் மலர்மகள் மகிழ்கண னளவிட லொழியவொர்
பயமுறு வகைதழ னிகழ்வதொர் படியுரு வதுவர வரன்முறை
சயசய வெனமிகு துதிசெய வெளியுரு வியவவ னுறைபதி
செயநில வியமதின் மதியது தவழ்தர வுயர்திரு மிழலையே.


Kaṇṇaṉ who is the joy of the beautiful goddess of wealth who is seated in the red lotus, along with Brahma, to give up measuring assuming a form which was shining as a mass of fire to be frightened, the abode of Siva who went beyond the sky for both of them to praise very much saying victory, victory! It is Tiruveezhimizhalai where on the wall of fortification which was always victorious and so high that the moon had to crawl on it.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 [406] 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... 3112