Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 [405] 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... 3061
6061
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:37:46 AM »
Verse 140:


ஆய செயலின் அதிசயத்தைக்
    கண்டக் கரையில் ஐயாறு
மேய பெருமான் அருள்போற்றி
    வீழ்ந்து தாழ்ந்து மேல்பாற்போய்த்
தூய மதிவாழ்சடையார்தம்
    பதிகள் பிறவுந் தொழுதேத்திச்
சேய கொங்கர் நாடணைந்தார்
    திருவா ரூரர் சேரருடன்.


Marveling much at the miracle, they hailed the grace
Of the Lord of Ariyaaru from the other bank of the river;
They prostrated on the ground in adoration, rose up
And moved westward adoring and hailing the Lord
Who wears the white crescent moon in His matted hair
At His other shrines; thus Tiru Aaroorar reached
The splendorous county of the Kongku with the Chera king.

Arunachala Siva.


6062
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:34:39 AM »
Verse  139:


அங்கண் அரனார் கருணையினை
    ஆற்றா தாற்றித் திளைத்திறைஞ்சித்
தங்கள் பெருமான் திருவருளால்
    தாழ்ந்து மீண்டுந் தடம்பொன்னிப்
பொங்கு நதியின் முன்வந்த
    படியே நடுவு போந்தேறத்
துங்க வரைபோல் நின்றநீர்
    துரந்து தொடரப் பெருகியதால்.

They hailed the compassion of the Merciful One
In love insatiate; plunged as it were, in devotion, they
Adored Him; then they prostrated before their Lord
And blessed with His grace, moved out; they passed
Through the midst of the river as before, and when
They reached the other side, the water that stood
Like a great mountain, began to spread and rush amain.


Arunachala Siva.


6063
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:31:46 AM »
Verse 138:

செஞ்சொல் தமிழ்நா வலர்கோனும்
    சேரர் பிரானும் தம்பெருமான்
எஞ்ச லில்லா நிறைஆற்றின்
    இடையே யளித்த மணல்வழியில்
தஞ்ச முடைய பரிசனமும்
    தாமும் ஏறித் தலைச்சென்று
பஞ்ச நதிவா ணரைப்பணிந்து
    விழுந்தார் எழுந்தார் பரவினார்.


The Prince of Naavaloor--the wielder of redemptive words--,
And the Chera king, with the retinues attached to them,
Fared forth through the flawless sandy passage
Vouchsafed to them by their Lord, and crossed the river;
They came before the Lord of the five rivers
Fell prostrate before Him, rose up and hailed Him.


Arunachala Siva.
6064
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:27:47 AM »
Verse  137:


நம்பி பாதஞ் சேரமான்
    பெருமாள் பணிய நாவலூர்ச்
செம்பொன் முந்நூன் மணிமார்பர்
    சேரர் பெருமான் எதிர்வணங்கி
உம்பர் நாதர் உமக்களித்த
    தன்றோ என்ன வுடன்மகிழ்ந்து
தம்பி ரானைப் போற்றிசைத்துத்
    தடங்கா வேரி நடுவணைந்தார்.


Cheramaan Perumaan fell at the feet of Aaroorar,
And Navaloorar, the wearer of golden sacred thread on his
Beauteous chest, reciprocating the obeisance, said:
"Behold the grace of the Lord vouchsafed to you!"
In joy they hailed the Lord and moved into the midst
Of the vast Kaveri.

Arunachala Siva.   

6065
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:24:42 AM »
Verse 136:


விண்ணின் முட்டும் பெருக்காறு
    மேல்பாற் பளிக்கு வெற்பென்ன
நண்ணி நிற்கக் கீழ்பால்நீர்
    வடிந்த நடுவு நல்லவழி
பண்ணிக் குளிர்ந்த மணற்பரப்பக்
    கண்ட தொண்டர் பயில்மாரி
கண்ணிற் பொழிந்து மயிர்ப்புளகங்
    கலக்கக் கைஅஞ் சலிகுவித்தார்.

The flooding river that swelled sky-high, stood firmly
Like a crystal hill on the west; on the east where
The water had drained, the parted and goodly way,
Made soft with the spread of cool sand, was revealed:
The serviteurs that beheld this, rained tears from their eyes;
The hair on their thrilled bodies stood erect;
Folding their hands above their heads they adored the Lord.

Arunachala Siva.

6066
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:21:49 AM »
Verse  135:


மன்றில் நிறைந்து நடமாட
    வல்லார் தொல்லை ஐயாற்றில்
கன்று தடையுண் டெதிரழைக்கக்
    கதறிக் கனைக்கும் புனிற்றாப்போல்
ஒன்று முணர்வால் சராசரங்கள்
    எல்லாங் கேட்க வோலமென
நின்று மொழிந்தார் பொன்னிமா
    நதியு நீங்கி நெறிகாட்ட.In hoary Tiruvaiyaaru, the Lord that dances pervasively
In the Ambalam, abides; invoking Him, Aaroorar cried: "Olam!"
The cry that emanated from his integrated consciousness,
The cry that was like unto the mother-cow?s which heard
The call of its calf that stood prevented from reaching it,
Was heard by all beings -- animate and inanimate--;
At this, the river parted and revealed a passage.

Arunachala Siva.

6067
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:18:24 AM »
Verse 134:

பரவும் பரிசொன் றெடுத்தருளிப்
    பாடுந் திருப்பாட் டின்முடிவில்
அரவம் புனைவார் தமைஐயா
    றுடைய வடிக ளோவென்று
விரவும் வேட்கை யுடனழைத்து
    விளங்கும் பெருமைத் திருப்பதிகம்
நிரவு மிசையில் வன்றொண்டர்
    நின்று தொழுது பாடுதலும்.His divine decade opened thus." "Paravum parisu."
At the end of each verse, in great impassioned love
He addressed the Lord that wears the serpent, thus;
"Aiyaaru Udaiya Adikalo!" It was thus Van-tondar stood
There and adoringly melodized his divine decade.

Arunachala Siva.

6068
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:15:40 AM »
Verse  133:


ஆறு பெருகி இருகரையும்
    பொருது விசும்பில் எழுவதுபோல்
வேறு நாவாய் ஓடங்கள்
    மீது செல்லா வகைமிகைப்ப
நீறு விளங்குந் திருமேனி
    நிருத்தர் பாதம் பணிந்தன்பின்
ஆறு நெறியாச் செலவுரியார்
    தரியா தழைத்துப் பாடுவார்.

The river was in spate; its swelling water clashed
Against both the banks and rose up in the sky
Defying the plying of bark or boat; adoring the feet
Of the Lord-Dancer whose divine frame is besmeared
With the holy ash, Aaroorar who was privileged
To pass through any path, unable to contain himself,
Began to hymn the Lord.   

Arunachala Siva.


6069
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:12:57 AM »
Verse  132:

ஐயா றதனைக் கண்டுதொழு
    தருளா ரூரர் தமைநோக்கிச்
செய்யாள் பிரியாச் சேரமான்
    பெருமாள் அருளிச் செய்கின்றார்
மையார் கண்டர் மருவுதிரு
    வையா றிறைஞ்ச மனமுருகி
நையா நின்ற திவ்வாறு
    கடந்து பணிவோம் நாமென்ன.Cheramaan Perumaan from whom, the Goddess of Wealth
Never parts, beholding Tiruvaiyaaru adored it
And addressed Aaroorar thus: "To reach Tiruvaiyaru
And adore the Lord whose throat holds the venom.
My mind melts in yearning; let us cross this river
And proceed to adore the Lord."

Arunachala Siva.

6070
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 29, 2016, 08:10:14 AM »
Verse 131:


வடகரையில் திருவையா
    றெதிர்தோன்ற மலர்க்கரங்கள்
உடலுருக வுள்ளுருக
    வுச்சியின்மேற் குவித்தருளிக்
கடல்பரந்த தெனப்பெருகுங்
    காவிரியைக் கடந்தேறித்
தொடர்வுடைய திருவடியைத்
    தொழுவதற்கு நினைவுற்றார்.

When he beheld Tiruvaiyaaru on the northern bank, his life
And limb melted; he folded his flower-hands above his
Head; he longed to adore the Lord's hallowed feet,
Linked to him in redemption, by crossing the flooding
Kaveri which was like unto a spreading sea.

Arunachala Siva.


6071
41.  Renouncing affinity to the body, renouncing mental realities, -- always be thus
alone - I am the Self I am myself.

42.  Abiding thus, you will be liberated without having to do anything.  What little there is, is all Brahman only, just Being Consciousness Bliss.

43.  I am Brahman.  This is Brahman.  You are Brahman without a break.  You are that, which is revealed by Prajnanam Brahman (Awareness is Brahman.).  You are only Brahman.  There is no doubt of this.

44.  Achieving firm certitude thus, bring blessedness to yourself.  Brahman is ornament of the mind, it is the supreme ornament of the mind.

45.  The doer is the ornament of the mind.  I am indeed Brahman that watches everything. Brahman alone is Being Consciousness Bliss; the embodiment of Being
Consciousness Bliss.

46.  Being Consciousness Bliss is everything. Being Consciousness Bliss alone is.
The individual is Being Consciousness Bliss, the embodiment of Being Consciousness
Bliss, the embodiment of Being Consciousness Bliss.

47. Non duality is Being Consciousness Bliss.  The auspiciousness - bestowing Sankara is Being Consciousness Bliss. Enjoying is Being Consciousness Bliss.

48.  The all full self is Being Consciousness Bliss.  The generative cause is Being
Consciousness Bliss.  The sport of Being Consciousness Bliss is the Self.  Being
Consciousness Bliss is the treasure.

contd.,

Arunachala Siva.           

6072
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 01:41:37 PM »
Verse  11:


நாலுங் குலைக்கமு கோங்குகாழி ஞானசம் பந்தன் நலந்திகழும்
மாலின் மதிதவழ் மாடமோங்கும் மருகலின் மற்றதன் மேன்மொழிந்த
சேலும் கயலும் திளைத்தகண்ணார் சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
சூலம்வல் லான்கழ லேத்துபாடல் சொல்லவல் லார்வினை யில்லையாமே.


Jnana Sambandhan of Sirkazhi where areca-palms with hanging cluster of fruits grow to a great height the verses composed on Marukal where storeys are high and on which the moon and the beneficial clouds seem to crawl, in Ceṅkāṭṭaṅkudi where ladies whose eyes are comparable to Chel and Kayal fish are eminent.
The karmas of those who are capable of reciting the verses which praise the feet of Siva who is capable of wielding the trident, will be destroyed.

Padigam concluded.

Arunachala Siva.

6073
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 01:37:13 PM »
Verse  10:


இலைமரு தேயழ காகநாளும் இடுதுவர்க் காயொடு சுக்குத்தின்னும்
நிலையமண் தேரரை நீங்கிநின்று நீதரல் லார்தொழு மாமருகல்
மலைமக டோள்புணர் வாயருளாய் மாசில்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கலைமல்கு தோலுடுத் தெல்லியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


Wearing leaves of the flowering Marutam tree, daily, eating dried ginger along with betal-nuts putting them into the mouth, keeping away from the Jains who are steadfast in their doctrines and the Buddhists, Siva who embraces the shoulders of the daughter of the mountain in Marukal which people who are great worship in Ceṅkāṭṭaṅkudi which is without any blemish. Please tell me the reason for desiring Gaṇapati Īsvaram where you dance at night wearing the big skin of a male deer.

Arunachala Siva.
 

6074
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 01:33:19 PM »
Verse  9:


அந்தமு மாதியுந் நான்முகனு மரவணை யானு மறிவரிய
மந்திர வேதங்க ளோதுநாவர் மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
செந்தமி ழோர்கள் பரவியேத்துஞ் சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
கந்தம கிற்புகை யேகமழுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


The youth whose head and feet both the four-faced Brahma, and Vishnu who is lying on a serpent-bed could not find out! The youth who stayed permanently in Marukal where brahmins who chant the Vedam-s containing mantras!
In eminent Cheṅkāṭṭaṅkudi where people who have knowledge of refined Tamizh praise you. Please tell me the reason for desiring the temple of Gaṇapati Īsvaram where only the sweet smelling smoke of the eagle-wood spreads everywhere.

Arunachala Siva.6075
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: November 28, 2016, 01:29:34 PM »
Verse  8:


பூண்டங்கு மார்பி னிலங்கைவேந்தன் பொன்னெடுந் தோள்வரை யாலடர்த்து
மாண்டங்கு நூன்மறை யோர்பரவ மருகல் நிலாவிய மைந்தசொல்லாய்
சேண்டங்கு மாமலர்ச் சோலைசூழ்ந்த சீர்கொள்செங் காட்டங் குடியதனுள்
காண்டங்கு தோள்பெயர்த் தெல்லியாடுங் கணபதி யீச்சரங் காமுறவே.


Pressing down by the mountain the beautiful and tall shoulders of the King of Lanka who wears ornaments on his chest, to be praised by the brahmins who wear glorious sacred thread.  The youth who stays permanently in Marukal!
in eminent Ceṅkāṭṭaṅkuṭi surrounded by flower-gardens which seem to touch the sky.
please tell me the reason for desiring the temple, Gaṇapati Īsvsram  where you dance at night moving the beautiful shoulders.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 [405] 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... 3061