Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 [404] 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... 3200
6046
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 31, 2017, 09:06:15 AM »
Verse  2:

நிலையுறும் இடர்நிலை யாதவண்ணம்
இலையுறு மலர்கள்கொண் டேத்துதும்யாம்
மலையினில் அரிவையை வெருவவன்றோல்
அலைவரு மதகரி யுரித்தவனே
இமையோர்கள்நின் தாள்தொழ எழில்திகழ் பொழிற்புகலி
உமையாளொடு மன்னினை உயர்திரு வடியிணையே.

You who flayed the strong skin of the elephant having must which came to kill you, to frighten the daughter who was born in the mountain you resided permanently with Uma, Pukali which has parks of shining beauty, for the Devas, to worship your feet.
we will worship your eminent by our own efforts which appear to be permanent
may be only transitory.

Arunachala Siva.


6047
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 31, 2017, 08:57:04 AM »
Tirup Pukali:

Verse 1:


இயலிசை எனும்பொரு ளின்திறமாம்
புயல்அன மிடறுடைப் புண்ணியனே
கயல்அன வரிநெடுங் கண்ணியொடும்
அயல்உல கடிதொழ அமர்ந்தவனே
கலன்ஆவது வெண்டலை கடிபொழிற் புகலிதன்னுள்
நிலன்நாள்தொறும் இன்புற நிறைமதி அருளினனே.


The God who is the meaning of the division of Iyal, (prose), Isai (music),  and Nāṭakam, (drama),  the three divisions of Tamizh.  The God who has a neck as black as the cloud you resided gladly, for the people of other world to worship your feet, along with the lady with long eyes, resembling carp, having lines on the white portion.
your ornament is white skull your eating plate is skull is Pukali which has fragrant parks. You bestowed on me wisdom in full measure so that people of this world may derive happiness daily.

Arunachala Siva.6048
8. All is simply mental resolve. The whole world is Brahman.  The knowledge of the Self is supreme Brahman.  The significance of repetition Om is bliss.

9.  Duality or non duality, constant duality and honor and dishonor -- all being just
Consciousness, nothing in the least exists as separate.

10.  I am Brahman, the bliss of the Self.  The immanent awareness is Brahman, indeed.
The form of 'this', the form of 'I', the analysis of likes and dislikes,

11.  whatever is experienced in the world, whatever created by effort, what is endless and the concept of Brahman -- are all fabrications of mind.

12. I am, indeed, the gross body here. I am, indeed, the subtle body too.  Differences of the intellect, distinctions of the mind, ego, insentience and 'that' --

13. everything being just Consciousness, nothing else in the least exists as different -
be it listening, reflection, or inquiry about realization.             

14. I am, indeed, the Self, the supreme. I am myself not full of delusion.  All of this is
Brahman alone.  Brahman, indeed, is the supreme state.

15. Brahman alone is the cause and effect.  Brahman alone is the victory over the world.  Brahman is all Consciousness. Brahman alone becomes the mind.

contd.,

Arunachala Siva.     

6049
We truly forget the presence if the over crowded, ego driven, ignorant and messed up world outside us.  It is a wonderful surprise that such a secluded place exists on this earth, that can enlighten and elevate us above all vasanas. Sri Ramanasramam is not
abode form worldly people. One must have practiced intense penance in previous lives in order to step into such an Asramam and have spiritual experiences.

Sri Ramanasramam is the ultimate destination for a true seeker of the Self. I see the devotees in the Asramam, and I can in no way think that they are ordinary people.  I feel the presence of great Rishis, Sadhus and Jnanis among them.  The devotees who have come from far off lands in search of such destination, dedicating their lives at His feet, truly belong to this place.  I feel inferior to them when I see them chanting Sri Rudram and singing Tamizh parayana. Guru Ramana shows no discrimination between the rich and poor, black and white, literate and illiterate, East and West and showers His grace through His divine look according to each person's inner capacity and yearning.

I bow in thanks to Lord Guru Ramana Mahadeva for having created this divine temple of self knowledge for His devotees on this earth.

concluded.

Arunachala Siva.                     

6050
Paroksha Jnanam and Aparoksha Jnanam in Advaita Vedanta:

Applying the cue from this example (drshtaantham) to the 'main theme' (daarshtaantham) on hand, Vidayranya boldly asserts that the paroksha jnaanam gained from the Sastras through Sravanam and Mananam -- that the Jiva is in reality Brahman only, as revealed by the Tat Tvam Asi Mahavakya -- comes under the category of Samvaadi Bhrama only because the seeker does not have direct or immediate knowledge of the Pramana and the Apta Vakya (teachings of the Sadguru) which pays off in the end, as he attains direct knowledge (Aparoksha Jnanam) in due course through unremitting nididyaasanam.  Therefore faith (Sraddha) in the revelation of the Sastras and Guru upadesa and commitment to the pursuit (mumukshatavam) and perseverance are indispensable ingredients for Enlightenment to manifest.

The mediated knowledge of the Self through the vision of the Advaita Vedanta Sastra corresponds to the 'erroneous knowledge' of the first traveler who eventually succeeds
in his pursuit of the gem in the above example.  But it is 'a leading error' because it
'leads us successfully' towards realization (Pratyabhjnanam) of the 'ever attained' goal (praaptasya praapti, verse 155).  But any other teaching not Advaitic in content or essence, from whichever source it has arisen, can only be a 'fruitless error' (Visamvaadi bhrama) for it can never liberate the seeker from the primal ignorance of the Self and consequently from the beginning-less Samsara. Sraddha is then a case of provisional acceptance of the Vedantic revelation giving it a benefit of doubt as it were, pending verification. It becomes superfluous upon eventual vindication in one's
experience because direct vision then supercedes the article of faith.

contd.,

Arunachala Siva.             

6051
General Discussion / Re: Two Lovers, One Beloved - Margaret Laulor:
« on: March 30, 2017, 11:54:10 AM »
When the outward life of senses has been purified, it is necessary to bring the inward faculties of thought, feeling and will into conformity with the Divine will in order to be transformed wholly into the likeness of the Beloved.  The individual soul has no desire or wish, having renounced all save the will of God.  Love of God must first be present. Then only can the lover obey.  It is for this reason that Rabi'a said: 'Hadst thou been true in love, thou wouldst have surely obeyed Him. For the love is always obedient to his Beloved.'

When asked what she desired, she replied: 'I am a servant, and what has a servant to do with the desire?  If I will anything and my Lord does not will it, this would be unbelief.  That should be willed which He wills, in order to be His true servant. (Way, p.221).

Prayer for Rabi'a was not merely a matter of intercession; rather it was a time of communion with God that she might discover His will for her.  She allowed no created thing to distract her from the Creator.  Her love, then, went far beyond the love of God, which is obligatory of all Muslims.

contd.,

Arunachala Siva.               

6052
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 30, 2017, 11:37:24 AM »
Verse  11:


தேம்பல் நுண்ணிடை யாள்செழுஞ் சேலன
கண்ணி யோடண்ணல் சேர்விடம் தேன்அமர்
பூம்பொ ழில்திகழ் பொற்பதி பூந்தராய் போற்றுதும்என்
றோம்பு தன்மையன் முத்தமிழ் நான்மறை
ஞான சம்பந்தன் ஒண்டமிழ் மாலைகொண்
டாம்படி இவை ஏத்தவல் லார்க்குஅடை யாவினையே.


The place where the god resides along with a lady who has a lean and minute waist and eyes resembling fat Karnatic carp, with the words, we will worship beautiful Pūntarai, where there are flower parks in which there is honey. With the help of the garland of enlightening Tamizh verses composed by Jnana Sambandhan, who knows the four Vedas, the three divisions of Tamizh,  sins will not approach those who can praise, to raise themselves spiritually.

Padigam on Tirup Puntarai (Sirkazhi) completed.

Arunachala Siva.
6053
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 30, 2017, 11:32:10 AM »
Verse  10:


கலவ மாமயி லார்இய லாள்கரும்
பன்ன மென்மொழி யாள்கதிர் வாள்நுதற்
குலவு பூங்குழ லாள்உமை கூறனை வேறுரையால்
அலவை சொல்லுவார் தேர்அமண் ஆதர்கள்
ஆக்கி னான்றனை நண்ணலும் நல்கும்நற்
புலவர் தாம்புகழ் பொற்பதி பூந்தராய் போற்றுதுமே.

The lady who has the tender nature of the big peacock having a tail and speaks soft words which are as sweet as the juice of the sugar-cane. About the Lord who has a part of Uma who has shining tresses of hair adorned with flowers and a bright forehead gleaming with rays. Created the ignorant persons of Jains and Buddhists who speak inimical words not appropriate to the greatness of Siva. (If taken as the natural word may also mean ceaseless chatter.) The beautiful city which can bestow grace as soon as one reached that place. We will worship the beautiful city of Pūntarāi praised by poets.

Arunachala Siva.


6054
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 30, 2017, 11:26:03 AM »
Verse 9:


கொங்கு சேர்குழ லாள்நிழல் வெண்ணகைக்
கொவ்வை வாய்க்கொடி யேரிடை யாள்உமை
பங்கு சேர்திரு மார்புடை யார்படர் தீயுருவாய்
மங்குல் வண்ணனு மாமல ரோனும்
மயங்க நீண்டவர் வான்மிசை வந்தெழு
பொங்கு நீரின் மிதந்தநற் பூந்தராய் போற்றுதுமே.

The lady with tresses of hair having natural fragrance, bright white teeth, lips resembling the fruit of the common creeper of the hedges, and a waist like the creeper, the Lord who has a chest in which Uma with the above mentioned attributes is having a half. Having assumed the form of a spreading fire, rose high for Vishnu who has the color of the cloud and Brahma, who is in a big lotus flower, to get bewildered.  We will worship the good Pūntarāi which floated on the surging water of the deluge which rose to reach the sky. (This refers to the Puraṇic story for the derivation of the name of Tōṇipuram, one of the twelve names for Sirkazhi.)

Arunachala Siva.

6055
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 30, 2017, 10:06:08 AM »
Verse  8:


காசை சேர்குழ லாள்கயல் ஏர்தடங்
கண்ணி காம்பன தோள்கதிர் மென்முலைத்
தேசு சேர்மலை மாதம ருந்திரு மார்பகலத்
தீசன் மேவும் இருங்கயி லையெடுத்
தானை அன்றடர்த் தானிணைச் சேவடி
பூசை செய்பவர் சேர்பொழிற் பூந்தராய் போற்றுதுமே.


The lady whose tresses of hair resemble the flowers of iron-wood tree. The lady with big eyes like the carp fish. We will worship Pūntarāi of parks where people who perform Puja at the twin red feet of the Lord who pressed down on that day the demon, who lifted the big Kailash, in which the Lord who has on his broad chest the daughter of the mountain who has the brilliance of the soft breasts which spreads rays and shoulders like bamboo, resides.

Arunachala Siva.

6056
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 30, 2017, 09:58:09 AM »
Verse  7:


காரு லாவிய வார்குழ லாள்கயற்
கண்ணி னாள்புயற் காலொளி மின்னிடை
வாரு லாவிய மென்முலை யாள்மலை மாதுடனாய்
நீரு லாவிய சென்னி யன்மன்னி
நிகரும் நாமமுந் நான்கு நிகழ்பதி
போரு லாவெயில் சூழ்பொழிற் பூந்தராய் போற்றுதுமே.


The lady with long tresses of hair like the sable cloud and eyes like carp fish, joining with a daughter of the mountain, who has soft breasts on which is worn a bodice, a waist as slender as the bright lightning emitted by clouds. The city which has twelve names which are in the proper order, where the Lord on whose head the water of the Ganga, is always moving, resides permanently. We will worship that Pūntarāi which has parks and surrounded by a wall of enclosure in which engines of warfare are always on the move.

Arunachala Siva.

6057
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 30, 2017, 09:54:21 AM »
Verse  6:

வாணி லாமதி போல்நுத லாள்மட
மாழை யொண்க ணாள்வண்ட ரளந்நகை
பாணி லாவிய இன்னிசை யார்மொழிப் பாவையொடும்
சேணி லாத்திகழ் செஞ்சடை யெம்மண்ணல்
சேர்வ துசிக ரப்பெருங் கோயில்சூழ்
போணி லாநுழை யும்பொழிற் பூந்தராய் போற்றுதுமே.

The lady with a forehead which is like the crescent moon of bright light. She has eyes like the green tender mango fruit, teeth as bright as mature pearls. The place where our god who has red matted locks, on which the moon which moves in the sky is shining resides along with the lady speaking words like sweet music which is eminent in songs. We will worship Pūntarāi surrounded by parks into which the crescent moon enters bending itself, and which has a big temple with a turret.

Arunachala Siva.


6058
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 30, 2017, 09:50:26 AM »
Verse  5:


பண்ணி யன்றெழு மென்மொழி யாள்பகர்
கோதை யேர்திகழ் பைந்தளிர் மேனியோர்
பெண்ணி யன்றமொய்ம் பிற்பெரு மாற்கிடம் பெய்வளையார்
கண்ணி யன்றெழு காவிச் செழுங்கரு
நீல மல்கிய காமரு வாவிநற்
புண்ணி யருறை யும்பதி பூந்தராய் போற்றுதுமே.


The lady with soft words which come out of the mouth combining with melodies music.
who is extolled as a garland, the place of the great god who has on his shoulders an unequaled lady whose complexion is like the shining green leaves, the good and pleasant Pūntarāi which has attractive tanks where the fertile blue Nelumbo combining with red water-lilies rise and thrive like the eyes, we will worship the city of Pūntarai where people of virtuous deeds reside.

Arunachala Siva.


6059
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 30, 2017, 09:46:04 AM »
Verse  4:


முள்ளி நாண்முகை மொட்டியல் கோங்கின்
அரும்பு தேன்கொள் குரும்பைமூ வாமருந்
துள்ளி யன்றபைம் பொற்கல சத்தியல் ஒத்தமுலை
வெள்ளி மால்வரை அன்னதோர் மேனியின்
மேவி னார்பதி வீமரு தண்பொழிற்
புள்ளி னந்துயின் மல்கிய பூந்தராய் போற்றுதுமே.

The fresh and just appeared bud of the lotus as the lotus has thorn in its stem it is named that which has thorns, the bud of the common Caung which has put forth buds in an advanced stage about to blossom, immature nuts of coconut or Palmyra which has sweetness, the lady with breasts which are like golden pots into which the nectar which prevents ageing, is filled up the city which is desired by the god who has that lady with the above-mentioned description in his body which resembles the big silver mountain Kailāsam as the body is smeared with bright and white sacred ash it appears like the silver mountain we will worship that city of Pūntarāi where flocks of birds are in deep slumber without any anxiety, in the cool parks of flowers.

Arunachala Siva.

6060
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 30, 2017, 09:42:47 AM »
Verse  3:

பைய ராவரும் அல்குன் மெல்லியல்
பஞ்சின் நேரடி வஞ்சிகொள் நுண்ணிடைத்
தைய லாள்ஒரு பாலுடை எம்மிறை சாருமிடம்
செய்யெ லாங்கழு நீர்கம லம்மலர்த்
தேற லூறலிற் சேறுல ராதநற்
பொய்யி லாமறை யோர்பயில் பூந்தராய் போற்றுதுமே.


The place where our god who has on one side a young lady who has a small waist like the glabrous mahua, beautiful feet as soft as cotton, tender nature, and sides resembling the cobra with a hood, fertile Pūntārai where the mire does not get dry as the honey from lotus flowers and blue Indian water lilies flows in all the fields.
we will worship Pūntarāi where Brahmins who do not know falsehood gather together.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 [404] 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... 3200