Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 [404] 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... 3182
6046
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:21:23 AM »
Verse  4:

மேய்ந்தி ளஞ்செந்நென் மென்க திர்கவ்வி மேற்ப டுகலின் மேதி வைகறை
பாய்ந்த தண்பழனப் புறவார் பனங்காட்டூர்
ஆய்ந்த நான்மறை பாடி யாடும் அடிக ளென்றென் றரற்றி நன்மலர்
சாய்ந்தடி பரவுந் தவத்தார்க் கருளாயே.

The buffaloes grazing grass at daybreak, and seizing by the mouth the soft ears of corn of the superior variety of paddy, in Puṟavār Paṉankāṭṭūr in the fields, it jumps on the land on the bank of a river fit for cultivation which is beyond it, shouting with excitement many times as the god who dances singing the four Vēdas which were investigated. Grant your grace to those who have meritorious deeds and who praise your feet in which fresh flowers thrown by devotees have fallen.

Arunachala Siva.


6047
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:17:41 AM »
Verse  3:


வாளை யுங்கய லும்மிளிர் பொய்கை வார்பு னற்கரை யருகெ லாம்வயற்
பாளை யொண்கமுகம் புறவார் பனங்காட்டூர்ப்
பூளை யுந்நறுங் கொன்றை யும்மத மத்த மும்புனை வாய்க ழலிணைத்
தாளையே பரவுந் தவத்தார்க் கருளாயே.


In Puṟavār Paṉankaṭṭūr, the colorful Areca-palm which has spathes, growing by the side of the long bank of the natural tank full of water in which the scabbard and carp roll. Siva who adorns himself with flowers of Javanese wool plant, fragrant Koṉṟai and Datura flowers!  Grant your grace to those who possess the meritorious deed of praising your two feet which wear Kazhal.

Arunachala Siva.

6048
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:13:22 AM »
Verse  2:


நீடல் கோடல் அலரவெண் முல்லை நீர்ம லர்நிரைத் தாத ளஞ்செயப்
பாடல் வண்டறையும் புறவார் பனங்காட்டூர்த்
தோடி லங்கிய காத யன்மின் துளங்க வெண்குழை துள்ள நள்ளிருள்
ஆடுஞ் சங்கரனே அடைந்தார்க் கருளாயே.


The long white species of Malabar glory lily to blossom, the pollen of the rows of flowers of Arabian jasmine resembling water heap like salt in salt pans,
in Puṟavai Paṉankāṭṭūr where humming bees make a loud noise. The light to shine brightly by the side of the ear where the women's ear-ring is shining. The white men's ear-ring to jump up. Siva who bestow auspicious things on devotees and who dances  at mid-night.

Arunachala Siva.

6049
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 13, 2017, 08:09:38 AM »
Tirup Puravar Panankattur:

Verse 1:

விண்ண மர்ந்தன மும்ம தில்களை வீழ வெங்கணை யாலெய் தாய்விரி
பண்ணமர்ந் தொலிசேர் புறவார் பனங்காட்டூர்ப்
பெண்ண மர்ந்தொரு பாக மாகிய பிஞ்ஞ காபிறை சேர்நு தலிடைக்
கண்ணமர்ந் தவனே கலந்தார்க் கருளாயே.

You discharged a cruel arrow to make the three forts which remained in the sky to fall down. You are the destroyer of all things, who has a lady on one half desiring it, in Puṟavār Paṉankāṭṭūr where the sweet sound of spreading melody types gathers together. Sivaṉ who has an eye in the forehead where the crescent moon stays!
Grant your grace to those who come near you.

Arunachala Siva.

6050
11.  It is certain that I am of the form of quiescence, inquiry and joy.  I am the supreme Self, the transcendental Light, the beyond and bereft of any other.   

12.  I am of the nature of the all-full. I am the infallible and the supreme self. I am of the nature of the Veda and the conclusion of all the scriptures.

13. I am of the nature of the Bliss of the world, the definition of the essential happiness. All is indeed Brahman. There is no world.  Brahman is the cause of all.

14.  All is only Brahman, there is nothing purposeless.  All is Brahman, itself the best. I am the ever decay-less. I am the eternal, bestower of auspiciousness to all.

15. I am the light of Reality and Knowledge. I am the embodiment of the highest knowledge. I shine as the fourth and other than the fourth state. I am bereft of accomplishments, non accomplishments and the like.

16.  All is Brahman always.  All is Brahman, ceaselessly. All is Brahman, the space of consciousness, the eternal Brahman, the taint-less.

17.  All is Brahman, transcending qualities. All is just Brahman. All is only Brahman -
achieve this certitude always.

18.  Brahman is everything - be of this conviction always. All is Brahman - with this certainty be joyous.

19.  All is always Brahman - being and non being are Consciousness only.  There is no scope for arguments, none whatsoever, about duality or non duality here. There is no doubt of this.

20.  I am only absolute knowledge. It is certain that all is Brahman. I am He, more mysterious.  I am above qualities and without a second.

contd.,

Arunachala Siva.                     

6051
I justified to myself that uttering a harmless lie did not matter when it came to attaining a lofty goal.  With my conscience thus put at ease, I rested for the night, but the night went by in wakeful expectation. At three a.m., I left home informing no one. It was the month of January in 1920.  Obsessed with an intense desire to have darshan of my Bhagavan, I just packed one extra set of dhoti and a towel for change of dress. I felt certain that I would never again step back into that erstwhile home of mine.  So I fell
prostrate - by way of salutation to my home and my parents  - rose and departed.

To avoid being spotted by any known persons at the Palakkad railway station, I headed for the nearby small station of Kanjikode.  There I was informed that the train towards Tiruvannamalai would arrive only in the evening. I waited with anxiety lest I be spotted by someone known.  So keen was I to see Bhagavan I felt no thirst or hunger.  I bought nothing to eat, in case all of the five rupees was needed for train fare.           

When I demanded a ticket to Tiruvannamalai, I was issued instead a ticket only up to
Katpadi junction (some fifty miles short of Tiruvannamalai).  I was told that tickets to Tiruvannamalai station were not being issued. I took my seat in the train when all thoughts forsook me and I was not aware of even the passing of the night, as my mind was transfixed on the single thought of Bhagavan's darshan.  The train reached Katpadi junction at 4.00 am. 

On alighting I was informed that the train to Tiruvannamalai was at 6.30 am.  I waited, watching trains come and go.  At 6.00 am., I went to the ticket counter for buying my ticket.  It was a jolt to me when they said that my train had already departed, half an hour ago.  The next train was only at six in the evening!  it was a moment of desperation.  After a while my mind calmed down and I came to terms with the situation.  I had eaten nothing since the previous day's morning. I now brought some Elandhai fruit (jujube or zizyphus) for half an ana, getting more than a quarter of a large measure for the price.  The whole day went by, alternating between consuming a few fruits and drinking water from the tap.  That took care of the problem of meal!

contd.,

Arunachala Siva.

Arunachala Siva,           
       

6052
Along with some others I went in search of him and discovered him under a tree in a nearby grove.  He was rattled and visibly in distress. He said that it was not his intention to dupe the public. He has duped himself with the conviction that he would bury himself in Jeeva Samadhi.  'Now the untoward has happened' he said ruefully.  He said he was now proceeding a visit to Samiar Gounder of Pudupalayam after which he would go on a pilgrimage to Pazhani, and return after the dust settled down.  'You will go back to your respective homes.  We shall meet later on', he told us.

He advised me to continue with my listening to Vedanta teachings and practicing meditation. He departed early the following morning.  Thus ended the misadventure 
of the Jeeva Samadhi of Elapulli Kuppandi Swami.  Though the Swami's attempts at pre-planned interment ended in a fiasco, it was from him that I came to know of Bhagavan Ramana's spiritual stature.  I am thus indebted to Kuppandi Swami for the opportunity of reaching out to Bhagavan and basking in spiritual bliss.

Miraculous Coincidences During My Trip to Tiruvannamalai:         

My parents were happy to have me back home. A couple of days passed but my thoughts were ever fixed on reaching Tiruvannamalai.  The wherewithal to undertake the trip was still a question when my father called me all of a sudden and queried, 'Do you owe money to anyone, expenses incurred for boarding, during your stay with the
Swami?' Well, that was it!  I lied saying that some amount was due.  At once he handed me five rupees and asked me to settle the dues, first thing in the morning.  Thus came the resources to undertake my longed trip!

contd.,

Arunachala Siva.         

6053
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 12, 2017, 09:47:25 AM »
Verse  11:


கால னைக்கழ லாலு தைத்தொரு காம னைக்கன லாகச் சீறிமெய்
கோல வார்குழலாள் குடிகொண்ட கோட்டாற்றில்
மூல னைமுடி வொன்றி லாதவெம் முத்த னைப்பயில் பந்தன் சொல்லிய
மாலை பத்தும்வல்லார்க் கெளிதாகும் வானகமே.


Kicking Yama (the god of death) with his leg, being angry with the unequaled Manmatha to be burnt, in Kōṭṭāṟu when the lady with long and beautiful tresses of hair is occupying his body. The origin of all things, our Lord who is naturally free from all bondage and who has no end (death) for those who are able to recite all the ten verses by Jnana Sambandhan, who always practices in singing the fame of Siva, heaven is easy of reach.

Padigam on Tiruk Kottaru completed.

Arunachala Siva.

6054
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 12, 2017, 09:43:40 AM »
Verse  10:


உடையி லாதுழல் கின்ற குண்டரும் ஊண ருந்தவத் தாய சாக்கியர்
கொடையி லாமனத்தார் குறையாருங் கோட்டாற்றில்
படையி லார்மழு வேந்தி யாடிய பண்ப னேயிவ ரென்கொ லோநுனை
அடைகி லாதவண்ணம் அருளாயுன் னடியவர்க்கே.


In Kōṭṭāṟu where the low people of Jains, who wander naked and Buddhists, who perform penance without taking food and who have no mind to give anything good but dilate upon the faults, Siva who has the nature of dancing holding a rare battle-axe among weapons! What is the reason for these people for not reading and saving themselves by worshiping you? Please tell your devotees that reason.

Arunachala Siva.

6055
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 12, 2017, 09:39:14 AM »
Verse  9:


கருதி வந்தடி யார்தொ ழுதெழக் கண்ண னோடயன் றேடவானையின்
குருதி மெய்கலப்ப உரிகொண்டு கோட்டாற்றில்
விருதி னான்மட மாது நீயும்வி யப்பொ டுமுயர் கோயில் மேவிவெள்
எருதுகந் தவனே யிரங்காயுன தின்னருளே.

The devotees come thinking of Siva and worship him.  When Kaṇṇaṉ (Vishnu) and Ayaṉ (Brahma)r searched for you, having the skin of an elephant when its blood mixed with your body, in Kōṭṭāṟu yourself and the young lady with the title dwelling with desire in the superior temple with wonder. The one who rides on a white bull!
Take pity on me and grant me your benign grace.

Arunachala Siva.

6056
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 12, 2017, 09:35:13 AM »
Verse 8:


வண்ட லார்வயற் சாலி யாலைவ ளம்பொ லிந்திட வார்பு னற்றிரை
கொண்ட லார்கொணர்ந் தங்குலவுந்திகழ் கோட்டாற்றில்
தொண்டெ லாந்துதி செய்ய நின்ற தொழில னேகழ லால ரக்கனை
மிண்டெ லாந்தவிர்த் தென்னுகந்திட்ட வெற்றிமையே.

In shining Kōṭṭāṟu where the waves of the flowing water are brought by the clouds, roam about for the paddy and sugar-cane growing in the fields with alluvial soil to thrive by the fertility Siva who has the functions fit to be praised by all the devotees!
What is the victory in rising high having removed completely the strength of the demon by your leg?

Arunachala Siva.

6057
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 12, 2017, 08:25:03 AM »
Verse  7:


கலவ மாமயி லாளொர் பங்கனைக் கண்டு கண்மிசை நீர்நெ கிழ்த்திசை
குலவு மாறுவல்லார் குடிகொண்ட கோட்டாற்றில்
நிலவு மாமதி சேர்ச டையுடை நின்ம லாவென வுன்னு வாரவர்
உலவு வானவரின் உயர்வாகுவ துண்மையதே.


In Kōṭṭāṟu where people who reside there and rejoice in singing the praises of Siva, (have)) tears rolling down the eyes on seeing Siva who has as a half a lady as gentle as the big peacock with a long tail. It is certainly true that those who meditate (thinking such things)) as the immaculate Siva who has on his matted locks, a crescent moon that gives light!  They are superior to the celestial beings who can go everywhere they wish.

Arunachala Siva.

6058
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 12, 2017, 08:20:38 AM »
Verse  6:


பஞ்சின் மெல்லடி மாத ராடவர் பத்தர் சித்தர்கள் பண்பு வைகலும்
கொஞ்சி யின்மொழியால் தொழின்மல்கு கோட்டாற்றில்
மஞ்ச னேமணி யேம ணிமிடற் றண்ண லேயென வுண்ணெ கிழ்ந்தவர்
துஞ்சு மாறறியார் பிறவாரித் தொன்னிலத்தே.

In Kōṭṭāṟu where ladies with feet as soft as cotton, males, devotees, persons possessing eight kinds of mystic powers, daily talk about his nature softly and increase in their acts of worship. Those whose hearts melted uttering the names, "the strong youth! the ruby! the chief who has a neck as blue as a sapphire" do not know death and will not be born in this very old earth.

Arunachala Siva.

6059
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 12, 2017, 08:16:58 AM »
Verse  5:


பழைய தம்மடி யார்து திசெயப் பாரு ளோர்களும் விண்ணு ளோர்தொழக்
குழலு மொந்தை விழாவொலி செய்யுங்கோட்டாற்றில்
கழலும் வண்சிலம் பும்மொ லிசெயக் கானி டைக்கண மேத்த வாடிய
அழக னென்றெழுவார் அணியாவர் வானவர்க்கே.


As the immortals in heaven and the people of this earth worship with joined hands and the devotees to whom comes as heritage, praise him, in Kōṭṭāṟu where in the festivals flutes and Montai are played. Those who rise from sleep thinking of the beautiful god who danced in the cremation ground when the kazhal and beautiful anklet make a sound, to be praised by the groups of Bhutas and ghosts, are ornaments to the immortals heaven.

Arunachala Siva.

6060
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 12, 2017, 08:13:15 AM »
Verse  4:

அம்பி னேர்விழி மங்கை மார்பலர் ஆட கம்பெறு மாட மாளிகைக்
கொம்பி னேர்துகி லின்கொடியாடு கோட்டாற்றில்
நம் பனேநட னேந லந்திகழ் நாதனே யென்று காதல் செய்தவர்
தம்பி னேர்ந்தறி யார்தடுமாற் றவல்வினையே.


In Kōṭṭāṟu which has dancing stages where many young girls with eyes as sharp as arrows and where the flags made of cloth tied to the staff flutter in the wind in the storeyed mansions, those who bestow their love addressing him as Siva, the dancer, and the master who can grant the eminent supreme bliss, do not know the occurrence of the irresistible Karmas which toss the soul about, following them wherever they are born.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 [404] 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... 3182