Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 [403] 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... 3062
6031
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:24:45 AM »
Verse  10:


மாசேறிய வுடலாரமண் குழுக்கள்ளொடு தேரர்
தேசேறிய பாதம்வணங் காமைத்தெரி யானூர்
தூசேறிய வல்குற்றுடி யிடையார்துணை முலையார்
வீசேறிய புருவத்தவர் வேணுபுர மதுவே.

Along with the groups of Jains who have in their bodies accumulated dirt and Buddhists, the shrine of the Lord who could not be known to those two as they cannot worship the feet of increasing brightness. It is that Veṇupuram, where the women who dress in fine cloth, have a waist comparable to the middle of the Tuṭi, breasts which are equal to each other and eye-brows that are raised in the forehead and thrown as a weapon on men.

Arunachala Siva.

6032
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:20:56 AM »
Verse  9:


வயமுண்டவ மாலும்மடி காணாதல மாக்கும்
பயனாகிய பிரமன்படு தலையேந்திய பரனூர்
கயமேவிய சங்கந்தரு கழிவிட்டுயர் செந்நெல்
வியன்மேவிவந் துறங்கும்பொழில் வேணுபுர மதுவே.


The supreme god whose feet could not be seen even by that Vishnu, who swallowed the world, and therefore become confused in mind. The shrine of the supreme god who holds in his hand the skull of Brahma who was full of fear. It is that Veṇupuram surrounded by gardens, where the conch that is in the deep tank leaves the back water where it is produced and, reaching the broad field where superior red paddy is grown, sleeps.


Arunachala Siva.


6033
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:16:50 AM »
Verse  8:


மலையான்மக ளஞ்சவ்வரை யெடுத்தவ்வலி யரக்கன்
தலைதோளவை நெரியச்சர ணுகிர்வைத்தவன் றன்னூர்
கலையாறொடு சுருதித்தொகை கற்றோர்மிகு கூட்டம்
விலையாயின சொற்றேர்தரு வேணுபுர மதுவே.


The shrine of the Lord who pressed down with the nail of his toe to crush the heads and shoulders of the strong demon (Ravanaṉ) who lifted the mountain to make the daughter of the mountain to be seized with fear. He is in that Veṇupuram where big crowds of people who are well-versed in the collection of Vedams and the six Ankams, make researches which are very valuable.

Arunachala Siva.

6034
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:15:45 AM »
Verse  7:

The palm leaf that has this verse, is not available.


Arunachala Siva.

6035
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:12:14 AM »
Verse  6:

மண்ணோர்களும் விண்ணோர்களும் வெருவிம்மிக வஞ்சக்
கண்ணார்சல மூடிக்கட லோங்கவ்வுயர்ந் தானூர்
தண்ணார்நறுங் கமலம்மலர் சாயவ்விள வாளை
விண்ணார்குதி கொள்ளும்வியன் வேணுபுர மதுவே.


The shrine of the god who rose above the ocean which rose by covering with its water the world to make the people of this world and the celestial  world to have fear in their minds and visible expression of it in their bodies. It is that extensive Veṇupuram where the young scabbard fish jump into the air to make the cool and fragrant lotus flower to bend.

Arunachala Siva.

6036
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:08:47 AM »
Verse  5:

நானாவித வுருவானமை யாள்வானணு காதார்
வானார்திரி புரமூன்றெரி யுண்ணச்சிலை தொட்டான்
தேனார்ந்தெழு கதலிக்கனி யுண்பான்றிகழ் மந்தி
மேனோக்கிநின் றிரங்கும்பொழில் வேணுபுர மதுவே.

Te Lord has many forms. He will admit us into his grace.
He shot an arrow from the bow for the fire to consume the three cities which were wandering in the sky, and belonged to the enemies. The god will admit us into his grace manifesting himself in the form in which his devotees meditate upon that is Veṇupuram which has gardens in which the beautiful female monkey descends looking at the sky in order to eat the fruits of the Tenkatali.

Arunachala Siva.

6037
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:04:34 AM »
Verse  4:


தக்கன்றன சிரமொன்றினை யரிவித்தவன் றனக்கு
மிக்கவ்வர மருள்செய்தவெம் விண்ணோர்பெரு மானூர்
பக்கம்பல மயிலாடிட மேகம்முழ வதிர
மிக்கம்மது வண்டார்பொழில் வேணுபுர மதுவே.


Having the head of Dakshan cut off by (Virapattirar) the shrine of the chief of the celestial beings, who granted him boons in an abundant measure.
In many places many peacocks dance; the cloud thunders like the sound of the Muzhavu. It is Vēṇupuram where in the gardens the bees drink the honey found profusely.

Arunachala Siva.
6038
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 11:01:32 AM »
Verse  3:


கடந்தாங்கிய கரியையவர் வெருவவுரி போர்த்துப்
படந்தாங்கிய வரவக்குழைப் பரமேட்டிதன் பழவூர்
நடந்தாங்கிய நடையார்நல பவளத்துவர் வாய்மேல்
விடந்தாங்கிய கண்ணார்பயில் வேணுபுர மதுவே.

The ancient shrine of the god who is in the most exalted place, who wears an ear-ring of cobra to make those sages who sent it, to be frightened, is Veṇupuram where the ladies who carry a superior poison in their looks and have red lips like good coral and walk steps to be in agreement with music and dancing, are large in numbers.


Arunachala Siva.
6039
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 10:58:04 AM »
Verse  2:


படைப்புந்நிலை யிறுதிப்பயன் பருமையொடு நேர்மை
கிடைப்பல்கண முடையான்கிறி பூதப்படை யானூர்
புடைப்பாளையின் கமுகின்னொடு புன்னைமலர் நாற்றம்
விடைத்தேவரு தென்றன்மிகு வேணுபுர மதுவே.


The shrine of the Lord who has an army of Bhootas of playful mischief and who has many groups which chant the Vedam, who is in addition thickness, thinness, the fruit of the acts of creation, protection and destruction, is Veṇupuram where the balmy breeze from the south increases, and abounds in the fragrance of the flowers of Puṉṉai along with the fragrance of the Areca-palm which has spathes at its sides.

Arunachala Siva.

6040
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 01, 2016, 10:55:29 AM »
Tiru Venupuram:

(another name for Sirkazhi)

Verse  1:


வண்டார்குழ லரிவையொடு பிரியாவகை பாகம்
பெண்டான்மிக வானான்பிறைச் சென்னிப்பெரு மானூர்
தண்டாமரை மலராளுறை தவளந்நெடு மாடம்
விண்டாங்குவ போலும்மிகு வேணுபுர மதுவே.


The shrine of the great one who has a crescent moon on his head and who has as his half a lady with tresses of hair on which bees hum loudly so that he may not be separated from her. It is Vēṇupuram where the white and tall mansions where the goddess who is seated in the cool lotus resides, appear to support the sky.

Arunachala Siva.

6041
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2016, 08:49:00 AM »
Verse  154:

(This was left by oversight)

பாடல் ஆட ல் இன்னியங்கள்
    பயிறன் முதலாம் பண்ணையினில்
நீடும் இனிய விநோதங்கள்
    நெருங்கு காலந் தொறும்நிகழ
மாடு விரைப்பூந் தருமணஞ்செய்
    ஆரா மங்கள் வைகுவித்ததுக்
கூட முனைப்பா டியர்கோவைக்
    கொண்டு மகிழ்ந்தார் கோதையார்.

The Chera Perumaakkothaiyaar arranged for goodly
Musical concerts and dance-performances;
He had pleasing entertainments performed by the lasses
During all the hours; he took Aaroorar to the nearby
Flower-gardens thither to spend their time; thus the Chera
Gladdened the heart of the Prince of Munaippaadi.

Arunachala Siva.


6042
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2016, 08:44:56 AM »
Verse  160:


மன்னவனார் அதுமொழிய
    வன்றொண்டர் எதிர்மொழிவார்
என்னுயிருக் கின்னுயிராம்
    எழிலாரூர்ப் பெருமானை
வன்னெஞ்சக் கள்வனேன்
    மறந்திரேன் மதியணிந்தார்
இன்னருளால் அரசளிப்பீர்
    நீரிருப்பீர் எனவிறைஞ்ச.


When the King to spake, Van-tondar replied thus:
"I, a cruel-hearted filcher, cannot abide here
In utter forgetfulness of the Lord of Aaroor who is
The dear Life of my life; by the sweet grace
Of the crescent-crested Lord, you stay here poised in kingship."   


Arunachala Siva.

6043
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2016, 08:41:38 AM »
Verse  159:

ஆரூரர் மொழிந்தருள
    அதுகேட்ட அருட்சேரர்
பாரோடு விசும்பாட்சி
    எனக்குமது பாதமலர்
தேரூரும் நெடுவீதித்
    திருவாரூர்க் கெழுந்தருள
நேரூரு மனக்காதல்
    நீக்கவும்அஞ் சுவன்என்றார்.

When Aaroorar spake thus, the Chera king who graciously
Listened to him, said: "Unto me the sovereignty
Of Heaven and earth is truly your flower-feet;
Yet I dare not go without your mind-borne love
Which impels you to proceed to Tiruvaaroor
In whose long and spacious streets, cars ply."

Arunachala Siva.6044
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2016, 08:38:29 AM »
Verse  158:

வன்றொண்டர் முன்எய்தி
    மனமழிந்த வுணர்வினராய்
இன்றுமது பிரிவாற்றேன்
    என்செய்கேன் யான்என்ன
ஒன்றும்நீர் வருந்தாதே
    யுமதுபதி யின்கணிருந்
தன்றினார் முனைமுருக்கி
    அரசாளும் எனமொழிந்தார்.

He came before Van-tondar, suffering as it were
An emotional break-down, and said: "This day,
I canst not bear your parting; what am I to do?"
Then Aaroorar spake thus: "May you not grieve at all;
Abide in your city and reign from there quelling
All your foes in war."

Arunachala Siva.6045
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 01, 2016, 08:35:28 AM »
Verse  157:

திருவாரூர் தனைநினைந்து
    சென்றுதொழு வேன்என்று
மருவுஆர்வத் தொண்டருடன்
    வழிக்கொண்டு செல்பொழுதில்
ஒருவாநண் புள்ளுருக
    வுடனெழுந்து கைதொழுது
பெருவான வரம்பனார்
    பிரிவாற்றார் பின்செல்வார்.


Thinking of Tiruvaaroor, he resolved thus:
"I will fare forth and adore the Lord thither."
When with the loving servitors he rose up
For his journey, the great Chera king of inseparable
Friendliness, with his mind inly melting,
Folded his hands above his head in adoration,
And desired to follow him, unable to bear parting.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 [403] 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... 3062