Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 [403] 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... 3172
6031
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 03, 2017, 08:27:09 AM »
Verse  6:


மற்று மிவ்வுல கத்து ளோர்களும் வானு ளோர்களும் வந்து வைகலுங்
கற்ற சிந்தையராய்க் கருதுங் கலிக்காழி
நெற்றி மேலமர் கண்ணி னானை நினைந்தி ருந்திசை பாடு வார்வினை
செற்றமாந் தரெனத் தெளிமின்கள் சிந்தையுளே.

In Sirkazhi, of great bustle where the people of this world and celestial beings come and meditate daily, with a mind, having learnt to worship god. People of this world!
Be clear in your minds that those who sing the fame with music meditating on the god who has a frontal eye, are people who have destroyed their sins.

Arunachala Siva.

6032
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 03, 2017, 08:23:29 AM »
Verse  5:


மலிக டுந்திரை மேனி மிர்ந்தெதிர் வந்து வந்தொளிர் நித்திலம் விழக்
கலிக டிந்தகையார் மருவுங் கலிக்காழி
வலிய காலனை வீட்டி மாணிதன் இன்னு யிரளித் தானை வாழ்த்திட
மெலியுந் தீவினைநோய் அவைமேவுவார் வீடே.


As the shining pearls fall coming very often crowded on the quickly flowing waves,
in Sirkazhi, of great bustle where the donors who completely remove the poverty of supplicants. If one praises the god who protected the previous life of the Brahmachari, killing the strong Yama (God of death) his sins and diseases will perish, and will attain eternal bliss.


Arunachala Siva.

 

6033
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 03, 2017, 08:20:14 AM »
Verse  4:

மையி னார்பொழில் சூழ நீழலில் வாச மார்மது மல்க நாடொறும்
கையி னார்மலர் கொண்டெழுவார் கலிக்காழி
ஐய னேயர னேயென் றாதரித் தோதி நீதியு ளேநி னைப்பவர்
உய்யு மாறுலகில் உயர்ந்தாரி னுள்ளாரே.


As the parks on which clouds rest, in the shade the fragrant honey increases in quantity, in Sirkazhi of great bustle where the devotees start full of flowers in their hands, to worship the god daily. Treating with regard saying, Master, Hara!
and those who think with right conduct uttering those names, are among those exalted in virtue to save themselves from the cycle of birth and death.

Arunachala Siva.

6034
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 03, 2017, 08:16:42 AM »
Verse  3:

நாடெ லாமொளி யெய்த நல்லவர் நன்று மேத்தி வணங்கு வார்பொழிற்
காடெ லாமலர் தேன்துளிக்குங் கடற்காழித்
தோடு லாவிய காது ளாய்சுரி சங்க வெண்குழை யானென் றென்றுன்னும்
வேடங் கொண்டவர்கள் வினை நீங்கலுற்றாரே.


In Sirkazhi, which is in proximity to the sea, where in all the dense gardens flowers give honey in drops and which has good people who worship and praise the god to make the whole of the country shine with fame. The ascetics who are dressed like Siva think of god without ceasing as one who has on one ear a lady's ear-ring moving and a men's ear-ring made of spiraling conch on the other. Their sins will take leave of them of their own accord. (The past tense is used for certainty).

Arunachala Siva.

6035
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 03, 2017, 08:13:04 AM »
Verse  2:


மொண்ட லம்பிய வார்தி ரைக்கடல் மோதி மீதெறி சங்க வங்கமுங்
கண்டலம் புடைசூழ் வயல்சேர் கலிக்காழி
வண்ட லம்பிய கொன்றை யானடி வாழ்த்தி யேத்திய மாந்தர் தம்வினை
விண்ட லங்கெளிதாம் அதுநல் விதியாமே.

The clouds having drawn water, the sea of long waves which make a big sound.
makes the conches and ships which are dashed and thrown on the shore.
In Sirkazhi,  of great bustle, reach the fields which are surrounded on all sides by mangroves. The sins of people who praised and blessed the feet of the god wearing Koṉṟai flowers on which bees hum. Leaving them is easy; That is the golden rule.

Arunachala Siva.

6036
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 03, 2017, 08:09:28 AM »
Sirkazhi:

Verse 1:

பண்ணி னேர்மொழி மங்கை மார்பலர் பாடி யாடிய வோசை நாடொறுங்
கண்ணி னேரயலே பொலியுங் கடற்காழிப்
பெண்ணி னேரொரு பங்கு டைப்பெரு மானை யெம்பெரு மானென் றென்றுன்னும்
அண்ண லாரடியார் அருளாலுங் குறைவிலரே.


The sound of the dance when many young girls whose words are as sweet as the melody and sing, daily. In Sirkazhi, girt by the sea where they abound before one's eyes, the holy slaves of the god, who think very often of the god who has a beautiful lady on his half as our God. They are not wanting not only in his grace but also in other worldly wealth which is necessary for enjoying the pleasures of this world.

Arunachala Siva.

6037
General topics / Siddha Siddhi - John Grimes:
« on: March 02, 2017, 10:59:30 AM »
The word 'siddha' means complete, perfect, accomplished from the root 'sidh' 'to attain'. There are two uses for this word.  One use refers to an accomplished one, a seer, a sage, a perfect being, a Jnani, a Mukta. The other use refers to a person who possesses one or more miraculous powers (siddhi).  Bhagavan Ramana used the word in both of these ways. Further, in this regard He said:

'There are two kinds of siddhis and one kind may well be a stumbling block to Self Realization. It is said that by Mantras, by some drug possessing occult virtues, by severe austerities, or by samadhi of a certain kind, powers can be acquired. But these powers are not a means to Self Knowledge..... the other kind are manifestations of power and knowledge which are quite natural to a person when the Self is realized.
They come of their own accord, they are God given.'  (Sad Darsana Bhashya, Kapali
Sastri).

contd.,

Arunachala Siva.,             

6038
contd.,

The perceiver of this Substance is done with obstructions
  Finding in all that accrues, the resident Joy
All their needs met; rejecting nothing
  Them, the earthlings praise as the Master Divine.
Wanting nothing they rule the world
  Rejoicing within in solitary companionship of the One
A flood, dear brother, the desired One ever at hand
  Surging from within, the spring of Immortality
The needed ruse to occasion this Eternal
  Bliss flood is indeed simple, very simple!
The act of attention; the phenomenon of thinking;
  The direction within; and Reality is patent.
It is sufficient if one were to reinforce with feeling;
  Praising the Divine omnipresence, gushing too from
  Here within.
It is enough to repeat 'Divine flood which has become all this
  Is bubbling forth from within me.' Feel thus
  That is enough!
No need for ochre robe, nor matted hair
  Feeling conviction is sufficient to attain to the
  Transcendent Reality.
No need for scriptures, no need for cannon
  No need for eulogy. Mind stilled in touch of feeling will do.
No place for tough tapas; none for practice of sadhana;
  The thought given room 'Siva is all that exists,' delivers!
Let the mouth utter, 'The One Sivam, transcendent                  ,
  Standing everywhere, as All, for all time, courses through
  Me here!' That is ample!
Faith for the form, 'The eternal Siva flood of Self
  Surges and flows through me.'
Mind thus permeated, this conviction alone will do!

concluded.

Arunachala Siva.   

6039
The first talk, on 'Common Commerce', was held opposite the Eastern Gopuram entrance on 2nd May 1921, and was reported in the newspaper on May 3rd.

The second talk, on 'India's Future', was held in the 16 Pillar Hall in the Big Temple,
on May 3rd and reported in Mitran of May 5th.  (See the Asramam's Tamizh Souvenir commemorating the 125th Jayanti in 2004.).

Thus that silent communion of an hour with Bhagavan Ramana could have taken place
on May 1st 1921.

Sri Ilaya Raaja, renowned composer and ardent devotee of Bhagavan Sri Ramana,
had come across the Day by Day with Bhagavan entry a few years ago, and his curiosity was sufficient enough for him to wish to know which poem among Bharati's body of work around the topic Jnana and Sakti, would qualify as the one written following his undoubtedly inspiring, silent communion in Ramana Mouna magic.

He conveyed his curiosity immediately to Sri Sundaram Anna, our President, who thought it fit to ask me for my input. The literary hound in me awakened and I sifted through the lot of those of Bharati's poems under Vedanta, and leaving aside occurrence of powerful single verses on Advaitic Sahaja Samadhi, I zeroed onto
Para Siva Vellam among those of sufficient 'weight'. It is serendipitous, and stunning,
that we are given a 'feel' of what Bharati found himself helplessly soaked in.

The Surge of Suprme Siva

A Surge there is named God by Vedic sages
 Encompassing all as the Self; within and without
Objects seen, considered in mind, held within
 As understanding -- all arise off that
Limitless, without separation, unattached
 As Being and Absence, confounding the clever ones.
As pure space, as consciousness, as the cloud
 Raining diverse Energies; mating, dispersing atoms
In dimensions gross and subtle and the casual
 Beyond, where all selfhood becomes Self.
Devoid of particular self yet itself the sole one
 Standing all the same as multiple selves
It is here, that many faiths proclaim as
 The omnipresent, omnipotent, omniscient Person
This it is that stands as Desire of those desirous
 As their fullfiller and the object and the provider
As sight, the seer and the seen it abides
 Majestic frustrating full analysis.
Though It has of itself become the all, the knowers of Truth
 Swear that but a rare one can know It.
The seer of this is freed of taint, freed of sorrow
 The desirer of this realizes the fruit of all desirables.

contd.,

Arunachala Siva. 
                     
       

6040
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 02, 2017, 08:40:44 AM »
Verse  11:


விடையார் கொடியான் மேவி யுறையும் வெண்காட்டைக்
கடையார் மாடங் கலந்து தோன்றுங் காழியான்
நடையா ரின்சொல் ஞானசம் பந்தன் தமிழ்வல்லார்க்
கடையா வினைக ளமர லோகம் ஆள்வாரே.


Jnana Sambandhan, who has sweet words of good style and who is a native of Sirkazhi, where the storeys appear with many entrances, sins will not approach those who are able to recite the Tamizh verses in praise of Veṇkātu where the god with a banner in which there is a bull, resides with joy, they will rule over the celestial world.

Padigam on Tiru Venkatu completed.

Arunachala Siva.

6041
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 02, 2017, 08:37:41 AM »
Verse  10:

பாடு மடியார் பலருங் கூடிப் பரிந்தேத்த
ஆடு மரவம சைத்த பெருமா னறிவின்றி
மூட முடைய சமண்சாக் கியர்க ளுணராத
வேட முடைய பெருமான் பதியாம் வெண்காடே.

To be praised affectionately by all the devotees with music, gathering together.
the Lord who fastened a dancing cobra as a girdle, Veṇkātu is the place of the Lord who has a disguised form which cannot be understood by the Jains and Buddhists who have only ignorance and no wisdom.

Arunachala Siva.

6042
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 02, 2017, 08:34:35 AM »
Verse  9:

கரியா னோடு கமல மலரான் காணாமை
எரியாய் நிமிர்ந்த வெங்கள் பெருமா னென்பார்கட்
குரியா னமரர்க் கரியான் வாழு மூர்போலும்
விரியார் பொழிலின் வண்டு பாடும் வெண்காடே.


Veṇkātu where in the blossomed gardens bees hum like music, the Lord who is the property of those devotees who praise that he shot up as a column of fire that could not seen by the black-colored Vishnu, and the one who is seated in the lotus flower.
and is difficult to be reached by the immortals, is the place where he resides.

Arunachala Siva.


6043
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 02, 2017, 08:30:40 AM »
Verse  8:

வளையார் முன்கை மலையாள் வெருவ வரையூன்றி
முளையார் மதியஞ் சூடி யென்று முப்போதும்
இளையா தேத்த விருந்தா னெந்தை யூர்போலும்
விளையார் கழனிப் பழனஞ் சூழ்ந்த வெண்காடே.


Veṇkatu which is surrounded by tanks near the fields which yield produce abundantly,
seeing the daughter of the mountain who has bangles on her forearm to be seized with fear, having pressed down the mountain, wearing the crescent moon that appears every day, is the place of the god, our father, who resides there to be worshipped always thrice without growing weary.

Arunachala Siva.

6044
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 02, 2017, 08:26:53 AM »
Verse  7:


கோள்வித் தனைய கூற்றந் தன்னைக் குறிப்பினான்
மாள்வித் தவனை மகிழ்ந்தங் கேத்த மாணிக்காய்
ஆள்வித் தமர ருலக மளிப்பா னூர்போலும்
வேள்விப் புகையால் வான மிருள்கூர் வெண்காடே.


Veṇkātu where the sky becomes very dark by the smoke that rises from sacrifices,
having killed the god of death who is the seed for killing, by his meditation,
on behalf of the bachelor who praised Siva with gladness [The bachelor is Svetaketu,
a local legend] is the place for the god who made him rule over the celestial world and thereby bestowed his favor on him.

Arunachala Siva.

6045
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: March 02, 2017, 08:22:41 AM »
Verse  6:

ஒளிகொண் மேனி யுடையா யும்ப ராளீயென்
றளிய ராகி யழுதுற் றூறு மடியார்கட்
கெளியா னமரர்க் கரியான் வாழு மூர்போலும்
வெளிய வுருவத் தானை வணங்கும் வெண்காடே.

Thinking that 'you have a brilliant form; you have the Devas as your servants',
the Lord who is easily accessible to the devotees who have the highest limit of love and who weep, rooted firmly in the grace of the Lord; Who is at the same time difficult to be approached by the immortals.  The place where [the Lord of above mentioned qualities] resides is Veṇkāṭu where the elephant of white color is worshipped.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 [403] 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... 3172