Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 [403] 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... 2974
6031
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2016, 08:59:29 AM »
Verse  93:


வீடு தரும்இக் கற்குடியில்
    விழுமி யாரைப் பணிந்திறைஞ்சி
நீடு விருப்பில் திருப்பதிகம்
    நிறைந்த சிந்தை யுடன்பாடிப்
பாடும் விருப்பில் தொண்டருடன்
    பதிகள் பலவும் அணைந்திறைஞ்சித்
தேடு மிருவர் காண்பரியார்
    திருவா றைமேற் றளிசென்றார்.At Moksha-conferring Karkudi, he hailed and adored
Vizhumiyaar, the Lord; with a love-laden mind,
He longingly hymned the Lord in a divine decade;
Then borne by a desire to hail the Lord in hymns, he came
To many shrines and adored the Lord; eventually he reached
Tiruvaarai Metrali of the Lord who is unknowable
To the questing Vishnu and Brahma.

Arunachala Siva.

6032
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2016, 08:57:21 AM »
Verse  92:ஆயிடை நீங்கி அருளினால் செல்வார்
    அருவரைச் சுரங்களும் பிறவும்
பாயுநீர் நதியும் பலபல கடந்து
    பரமர்தம் பதிபல பணிந்து
மேயவண் தமிழால் விருப்பொடும் பரவி
    வெஞ்சமாக் கூடலும் பணிந்து
சேயிடை கழியப் போந்துவந் தடைந்தார்
    தென்திசைக் கற்குடி மலையில்.Blessed with the gracious leave of the Lord he left
The town and marched on; crossing a good many
Hard-to-pass hilly wildernesses, tracts of land
And flooding rivers, and adoring on his way
The many shrines of the Supreme One, and hymning in loving
Devotion Tamizh decades, he came to Venjamaa-k-Koodal and adored
The Lord there; then covering a great distance,
He arrived at the Karkudi-Hill in the south.

Arunachala Siva.

6033
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 06, 2016, 08:54:42 AM »
Verse  91:

அந்நிலை நிகழ்ந்த ஆரருள் பெற்ற
    அன்பனார் இன்பவெள் ளத்து
மன்னிய பாடல் மகிழ்ந்துடன் பரவி
    வளம்பதி யதனிடை மருவிப்
பொன்மணி மன்றுள் எடுத்தசே வடியார்
    புரிநடங் கும்பிடப் பெற்றால்
என்னினிப் புறம்போய் எய்துவ தென்று
    மீண்டெழுந் தருளுதற் கெழுவார்.The beloved of the Lord who was so totally blessed,
Hymned a decade compact of exceeding ecstasy, and adored
The Lord; then he sojourned in that town
Of bounty; when he desired to leave that town, he thought thus:
"If one is blessed to witness and hail the Dance
Of the Lord of roseate and redemptive feet
In the beauteous Pon-Ambalam, what else is there is there for him
To gain by moving away thence?"

Arunachala Siva.   

6034
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 05, 2016, 03:35:47 PM »
Vallalaar Ramalinga Swamigal Birth Day:

Today is Vallalaar Ramalinga Swamigal Birth Day.  I want someone like atmavichar 100, who must have
read Ramalinga Swamigal's works to write about him.

Arunachala Siva.   

6035
This book is for those who are free from desire, and could not even bear to be accused of it, just as a
warrior who is willing to die for a cause cannot bear to be accused of cowardice.  It is for those who are like
camel, which will eat anything with relish as if it were well cooked food.  To those who are full of desires,
and are accustomed to good food which bloats the body, it will seem flawed and unacceptable.  (154).

If the worldly bond falls away, the Jiva will automatically come to rest in the Lord, just someone swinging
on a swing will come to rest on the ground if the rope breaks.  Verse (349 of the Tiru Kural) speaks of the ending of births upon the cutting off of the attachments created by desire.  It is just your own understanding?
It is not also the understanding of all other religions everywhere?   (155).

In this comparison the individual self, Jiva, Pasu, is compared to someone swinging on a swing; the ropes
supporting it are the worldly bonds, Pasam, consisting of the mind and senses, and the solid earth
is Pati, Sivam, the Self.  As long as these ropes are in place, the Jiva will swing endlessly forwards and
backwards, oscillating between desire and fear, attraction and revulsion.  However, if the ropes
are cut away, it will come to rest on the solid ground of the Self.

The words 'pattru atra kanne pirappu arukkam - births will end upon the ending of attachments -are
a direct quotation from Verse 349 of Tiruk Kural:  'When attachments are ended, rebirth will be cut off.
Otherwise the impermanent state of birth and death, will manifest over and over again.'

(will be continued from the next issue of Mountain Path).

Arunachala Siva.
                           

6036
All six religions agree that the final goal is the pure state which results from renunciation and the cutting away
of desire.  Know that this is the state of liberation, free of thirty six 'tattvas', in which there is no more birth.
It is the final state in which all effort comes to an end upon the annihilation of karma.  (153).

The six religious systems which are considered to be Vedic, each being based on a deity of the Hindu
pantheon are: Saivam (Siva), Vaishnavam (Vishnu), Saktam (Sakti), Sauram (Sun), Ganapatyam
(Ganesa) and Kaumaram (Murugan).

TCS says that the author is again (see verse 143) quoting the names of two chapters from the Tiruk Kural
of Tiruvalluvar, chapter 35, 'turvau' - renunciation, and chapter 37, 'avaa aruttal' - The Extirpation of Desire.
He further states that, given the above, Chapter 36, 'mey unartal' - Knowledge of the True is also included
by implication.  The word 'kuudal' --agreement can also mean Madurai, the home of legendary Tamizh
Sanghams.  His commentary therefore indicates that the author is inviting us to imagine that these three
chapters are being read out in Madurai from the Sanga Palakai, which according to the Tamizh Lexicon is
a 'Miraculous Seat capable of accommodating only deserving scholars, believed to have been granted by
Siva at Madurai to the Sangam poets.'

contd.,

Arunachala Siva.                     

6037
Chapter 6:

An explanation of non attachment.

The word 'vritti', Sanskrit 'virakti', which is translated as non attachment in the title of this verse means
freedom from attachment.  TCS explains that it refers to inner renunciation, not outer renunciation,
which is the subject of the next chapter, entitled 'turavu', which is the native Tamizh word for renunciation.
The two words are not essentially different in meaning, although the latter, being derived from the verb
'tura' - to leave, relinquish, reject, discard has a more active sense, and is therefore probably more suited
to express outward renunciation.

The sage who drank the ambrosial milk of non dual bliss, from the breast of Parvati (in a cup of gold),
said, 'In a state of true knowledge there is neither suffering nor happiness, and in the state in which the
true knowledge is lost, suffering and happiness manifest, causing delusion.  You are the knowledge
which embraces both of these.    (152).

That the milk from Parvati's breast was served to the young Jnana Sambandhar in a golden cup is attested
by the saint himself in Teveram 3.24.2:  'My father grew angry saying that the food (milk) served to me
in a flower like gold cup was bad.

You are the knowledge which embraces both of these -  The Tamizh text says 'ali arivu nee', which means         
literally You are the androgynous knowledge. The word 'ali' can be used in the sense of neither male nor
female, neuter, or possessing both male and female characteristics, hermaphordite, androgyne.  The Tamizh
lexicon says, 'Hermaphrordite, being which is neither man nor woman wholly.'  TCS glosses as follows:
'He the author, calls jiva (pasu) knowledge 'androgynous knowledge, and the knowledge of the bond
(pasam) - female knowledge, it exists as god knowledge when it unites with god knowledge, and as bond
knowledge when it unites with bond knowledge, in the same way that the hermaphrodite embraces both
the male and female forms.'

Thus the jiva, the individual soul, possesses no inherent consciousness, and therefore no reality, in its own
right.  It comes into existence simply through its identification with the world, and since it has no existence
in itself, it ceases to exist once that identification has ended, in not other than Sivam itself.

It should be pointed out here that the 'bond knowledge' spoken of above should not be taken to mean an
entity existing in its own right, but only an appearance within the Self, Sivam, projected by the jiva out of
its false understanding.

contd.,

Arunachala Siva.                           

6038
17.  I alone am the universal Self.  Indeed, I alone am.  I alone am the supreme Brahman.  I alone
am beyond the beyond.

18.  I alone am the joy of awareness. I alone am happiness and unhappiness.  I alone am the ideal of the
Guru too.  I alone am the infallible ever.

19.  I alone am the end of the Vedas.  I alone am brooding.  I am the body, verily the pure consciousness.
I am bereft of doubt.

20.  I alone am the supreme light.  I alone am the supreme state.  I alone am the indestructible Self.
I alone am the ancient.

21. I am Brahman - there is no doubt of this.  I alone am the part-less.  I am the fourth - there is no
doubt.  I am the Self, there is no doubt.

22. I lack even 'I'.  I am purged of the 'I' concept.  I alone am the end of notions. I alone am elegance.

contd.,

Arunachala Siva.           

6039
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2016, 09:17:45 AM »
Verse  90:காண்டலும் தொழுது வீழ்ந்துஉட னெழுந்து
    கரையிலன் பென்பினை யுருக்கப்
பூண்டஐம் புலனிற் புலப்படா இன்பம்
    புணர்ந்துமெய் யுணர்வினிற் பொங்கத்
தாண்டவம் புரியுந் தம்பிரா னாரைத்
    தலைப்படக் கிடைத்தபின் சைவ
ஆண்டகை யாருக் கடுத்தஅந் நிலைமை
    விளைவையார் அளவறிந் துரைப்பார்.   As he beheld the form divine, he adored,
Fell prostrate on the ground and rose up at once;
A bliss not to be comprehended by the five
Concatenated senses coursed in him and welled up
In his true consciousness; his was the beatitude
Of coming by the Lord; whoever could know
Or tell of the transcendental bliss that then
Attended the Ruler of the Saivites.   

Arunachala Siva.

6040
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2016, 09:14:49 AM »
Verse  89:


அத்திருப் பதியை யணைந்துமுன் தம்மை
    யாண்டவர் கோயிலுள் புகுந்து
மெய்த்தவர் சூழ வலங்கொண்டு திருமுன்
    மேவுவார் தம்மெதிர் விளங்க
நித்தனார் தில்லை மன்றுள்நின் றாடல்
    நீடிய கோலம்நேர் காட்டக்
கைத்தலங் குவித்துக் கண்களா னந்தக்
    கலுழிநீர் பொழிதரக் கண்டார்.   

Reaching the town he moved into the shrine of the Lord
Who rules him as of yore; accompanied with the true tapaswins
As he circumambulated the inner shrine and came
Before the Deity, the Lord revealed to Him His eternal
And beauteous Form as the glorious Dancer of Thillai-Ambalam;
Folding his hands above his head, he beheld the Lord,
Even as tears of joy flooded from his eyes.

Arunachala Siva.


6041
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2016, 09:12:11 AM »
Verse  88:


உலகெ லாம்உய்ய உறுதியாம் பதிகம்
    உரைத்துமெய் யுணர்வறா வொருமை
நிலவிய சிந்தை யுடன்திரு வருளால்
    நீங்குவார் பாங்குநற் பதிகள்
பலவுமுன் பணிந்து பரமர்தாள் போற்றிப்
    போந்துதண் பனிமலர்ப் படப்பைக்
குலவுமக் கொங்கிற் காஞ்சிவாய்ப் பேரூர்
    குறுகினார் முறுகுமா தரவால்.


Having hymned the decade which blessed all the world
With assured deliverance, with his mind integrated
To the ceaseless and truthful consciousness he moved out
With the gracious leave of the Lord; he adored
Many a nearby and goodly shrine and hailed
The hallowed feet of the Supreme One; marching onward,
In swelling and great love he came towards Peroor
On the bank of the river Kaanji in the western
Kongku Nadu rich in cool fields well watered
By the cool and flower-filled river.

Arunachala Siva.


6042
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2016, 09:09:14 AM »
Verse  87:


அண்ணலா ரடிகள் மறக்கினுநாம
    அஞ்செழுத் தறியவெப் பொழுதும்
எண்ணிய நாவே யின்சுவை பெருக
    இடையறா தியம்புமென் றிதனைத்
திண்ணிய வுணர்விற் கொள்பவர் மற்றுப்
    பற்றிலேன் எனச்செழுந் தமிழால்
நண்ணிய அன்பிற் பிணிப்புற நவின்றார்
    நமச்சிவா யத்திருப் பதிகம்.


"Even if I forget the hallowed feet of the Lord, the tongue
That ever chants His sacred name-- the Panchaakshara--,
Will continue to iterate it without interruption
In ever-abounding sweetness." Established in this
Clear and firm consciousness, to bind himself the more
In loving devotion, he hymned the divine Namasivaya-decade
In splendorous Tamizh which opened thus:" Matrup patrilane?"

Arunachala Siva.
.

6043
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2016, 09:06:45 AM »
Verse  86:


கொங்கினிற் பொன்னித் தென்கரைக் கறையூர்க்
    கொடுமுடிக் கோயில் முன்குறுகிச்
சங்கவெண் குழையா ருழைவலஞ் செய்து
    சார்ந்தடி யிணையினில் தாழ்ந்து
பொங்கிய வேட்கை பெருகிடத்தொழுது
    புனிதர்பொன் மேனியை நோக்கி
இங்கிவர் தம்மை மறக்கவொண் ணாதென்
    றெழுந்தமெய்க் குறிப்பினி லெடுப்ப.
 
He came to the temple of Karaiyoor-k-Kodumudi situated
On the southern bank of the Ponni in Kongku Naadu,
And circumambulated the shrine of the Lord who wears
Ear-rings wrought of Chank-beads; and prostrated at His feet
In love; in devotion that increasingly welled up in him,
He adored the Lord; as he beheld the golden person of the Lord,
He was blessed with the divine truth that he could
Never, never forget the Lord.


Arunachala Siva.

6044
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2016, 09:03:51 AM »
Verse  85:பரவியப் பதிகத் திருக்கடைக் காப்புச்
    சாத்திமுன் பணிந்தருள் பெற்றுக்
கரவிலன் பர்கள்தங் கூட்டமுந் தொழுது
    கலந்தினி திருந்துபோந் தருளி
விரவிய ஈங்கோய் மலைமுத லாக
    விமலர்தம் பதிபல வணங்கிக்
குரவலர் சோலை யணிதிருப் பாண்டிக்
    கொடுமுடி யணைந்தனர் கொங்கில்.


He concluded the decade and sealed it with his benediction;
He bowed before the Lord, and blessed with His leave
He hailed the holy company that knew no deception
And abode with them; then he proceeded onward, worshipping
The Lord in His many shrines beginning with Eengkoi Malai, and came
Near Tiruppaandikkodumudi--girt with gardens
Where bloomed Kura flowers--, in Kongku Naadu.

Arunachala Siva.

6045
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 05, 2016, 08:59:38 AM »
Verse  84:

கண்டவர் கண்கள் காதல்நீர் வெள்ளம்
    பொழிதரக் கைகுவித் திறைஞ்சி
வண்டறை குழலார் மனங்கவர் பலிக்கு
    வருந்திரு வடிவுகண் டவர்கள்
கொண்டதோர் மயலால் வினவுகூற் றாகக்
    குலவுசொற் காருலா வியவென்று
அண்டர்நா யகரைப் பரவிஆ ரணிய
    விடங்கராம் அருந்தமிழ் புனைந்தார்.   


Tears of love cascaded from his eyes when he beheld
The Lord; folding his hands he adored Him; he sang a decade
Which opened thus: "Kaarulaaviya" This decade was formed
Of the solicitous questions put to the Lord Bikshaadana when He
Appeared before the women whose locks of hair were buzzed by bees,
Begging alms; he composed this rare garland of Tamizh verse
In which he apostraphised the Lord thus:
"O Aaraneeya Vitangka!"

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 [403] 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... 2974