Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 [398] 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... 3112
5956
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 13, 2017, 10:27:57 AM »
Verse  6:


அறையார் புனலோ டகிலும் வருபொன்னிச்
சிறையார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய
கறையார் கண்டத் தீசன் கழல்களை
நிறையால் வணங்க நில்லா வினைகளே.

The Karmas will not remain if one worship with a steady mind the feet of Siva of dark black neck, who dwells in Chempoṉpaḷḷi where in the river which brings with its floods dashing against the banks, eagle-wood also.

Arunachala Siva.

5957
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 13, 2017, 10:25:17 AM »
Verse 5:

மலையான் மகளோ டுடனாய் மதிலெய்த
சிலையார் செம்பொன் பள்ளி யானையே
இலையார் மலர்கொண் டெல்லி நண்பகல்
நிலையா வணங்க நில்லா வினைகளே.

Being united with the daughter of the mountain, Karmas will cease to exist, if one worships with the steady mind during night and day, with leaves and plenty of flowers, Siva in Chempoṉpalli who has a bow from which he shot an arrow on the forts (of enemies).

Arunachala Siva.


5958
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 13, 2017, 10:22:15 AM »
Verse  4:


மழுவா ளேந்தி மாதோர் பாகமாய்ச்
செழுவார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய
எழிலார் புரிபுன் சடையெம் மிறைவனைத்
தொழுவார் தம்மேற் றுயர மில்லையே.

Holding the weapon of a battle-axe, and having a lady on one half.
there will be no sufferings for those who worship our Siva having a golden twisted matted locks, excessive beauty, who dwells in Chempoṉpaḷḷi which is very fertile.

Arunachala Siva.

5959
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 13, 2017, 10:19:28 AM »
Verse  3:

வரையார் சந்தோ டகிலும் வருபொன்னித்
திரையார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய
நரையார் விடையொன் றூரும் நம்பனை
உரையா தவர்மே லொழியா வூனமே.

The defects will not leave those who do not praise Siva who rides on a white bull and who dwells in Chempoṉpaḷḷi where the waves in the river Poṉṉi in which the sandal-wood and the eagle-wood trees that are found in the mountain come along with the floods, are full.

Arunachala Siva.

5960
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 13, 2017, 10:16:27 AM »
Verse 2:


வாரார் கொங்கை மாதோர் பாகமாய்ச்
சீரார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய
ஏரார் புரிபுன் சடையெம்மீசனைச்
சேரா தவர்மேற் சேரும் வினைகளே.


Having a lady wearing a bodice on her breasts, on one half, Karma will join people who do not meditate upon our Siva who has a twisted golden matted hairs of excessive beauty and who dwells in Chempoṉpaḷḷi of great eminence.

Arunachala Siva.

5961
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 13, 2017, 10:13:39 AM »
Tiruch Chempon Palli:

Verse  1:

மருவார் குழலி மாதோர் பாகமாய்த்
திருவார் செம்பொன் பள்ளி மேவிய
கருவார் கண்டத் தீசன் கழல்களை
மருவா தவர்மேன் மன்னும் பாவமே.


Having a lady who has fragrant tresses of hair, on one half, sins will rest permanently with those who do not approach the feet of Siva, who has a black neck and who dwells in Chempoṉpaḷḷi of abundant wealth.


Arunachala Siva.

 

5962
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:45:24 AM »
Verse  41:


முரசங்கொள் கடற்றானை
    மூவேந்தர் தங்களின்முன்
பிரசங்கொள் நறுந்தொடையல்
    புகழ்ச்சோழர் பெருமையினைப்
பரசுங்குற் றேவலினால்
    அவர்பாதம் பணிந்தேத்தி
நரசிங்க முனையர்திறம்
    நாமறிந்த படியுரைப்பாம்.   


He was the greatest of the three crowned kings endowed
With resounding drums and sea-like, vast armies;
By our propagation of the glory of Pukazhcchozhar--
The service that we render unto him, the wearer
Of a melliferous garland--, and by our adoration
And hailing of his feet, we are now blessed to narrate
The greatness of Narasingka Munaiyar as is known to us.

Pugazh Chozha Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

5963
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:43:04 AM »
Verse  40:


புக்கபொழு தலர்மாரி
    புவிநிறையப் பொழிந்திழிய
மிக்கபெரு மங்கலதூ
    ரியம்விசும்பில் முழக்கெடுப்பச்
செக்கர்நெடுஞ் சடைமுடியார்
    சிலம்பலம்பு சேவடியின்
அக்கருணைத் திருநிழற்கீழ்
    ஆராமை யமர்ந்திருந்தார்.


When he entered the fire, celestial flowers showered
On the whole earth; great and auspicious instruments
Resounded from the heavens; thus, even thus,
He reached the umbrage of the great and merciful
And ankleted feet of the Lord of the ruddy
Matted hair, there to abide in aeviternal bliss.


Arunachala Siva.

5964
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:40:51 AM »
Verse  39:


கண்டசடைச் சிரத்தினையோர்
    கனகமணிக் கலத்தேந்திக்
கொண்டுதிரு முடிதாங்கிக்
    குலவும்எரி வலங்கொள்வார்
அண்டர்பிரான் திருநாமத்
    தஞ்செழுத்து மெடுத்தோதி
மண்டுதழற் பிழம்பினிடை
    மகிழ்ந்தருளி யுள்புக்கார்.   


He placed that head of matted hair in a vessel
Of gold set with gems and set it on his head;
He circumambulated the blazing fire, chanted
The Panchaakshara, the hallowed name of the Lord of Devas;
In joy he entered the flames that spiraled up.

Arunachala Siva.

5965
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:37:50 AM »
Verse  38:


அம்மாற்றங் கேட்டழியும்
    அமைச்சரையும் இடரகற்றிக்
கைம்மாற்றுஞ் செயல்தாமே
    கடனாற்றுங் கருத்துடையார்
செம்மார்க்கந் தலைநின்று
    செந்தீமுன் வளர்ப்பித்துப்
பொய்ம்மாற்றுந் திருநீற்றுப்
    புனைகோலத் தினிற்பொலிந்தார்.

He consoled the ministers who stood bewildered,
Hearing his words; the king who himself devised
His expiation, standing firm in the redemptive way,
Had the ruddy fire reared before him; then he decked
Himself with the holy ash that would quell the false way;
He stood wondrously resplendent.

Arunachala Siva.


5966
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:35:06 AM »
Verse  37:


என்றருளிச் செய்தருளி
    இதற்கிசையும் படிதுணிவார்
நின்றநெறி யமைச்சர்க்கு
    நீள்நிலங்காத் தரசளித்து
மன்றில்நடம் புரிவார்தம்
    வழித்தொண்டின் வழிநிற்ப
வென்றிமுடி என்குமரன்
    தனைப்புனைவீர் எனவிதித்தார்.


He resolved to expiate
(his sin), and accordingly addressed
His ministers who ever stood by his word and the Holy Writ;
To reign in this vast earth and foster it, and to stand
Firmly established in the traditional servitorship
Of the Lord-Dancer of the Ambalam, you will invest
My son with the victorious crown." Thus he bade them.

Arunachala Siva.

5967
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:31:51 AM »
Verse  36:

தார்தாங்கிக் கடன்முடித்த
    சடைதாங்குந் திருமுடியார்
நீர்தாங்குஞ் சடைப்பெருமான்
    நெறிதாங்கண் டவரானார்
சீர்தாங்கும் இவர்வேணிச்
    சிரந்தாங்கி வரக்கண்டும்
பார் தாங்க இருந்தேனோ
    பழிதாங்கு வேன்என்றார்.


"This person with matted hair wearing the garland
That became the war, did his duly to his king; he was
Poised in the divine way of the Lord of matted hair
Which sports the Ganga; even after beholding his severed
Head of matted hair mantled in glory, brought
To me, do I live to bear the burden of the earth?
Am I not the bearer of blame?" Thus he spake.

Arunachala Siva.


5968
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:28:53 AM »
Verse  35:


முரசுடைத்திண் படைகொடுபோய்
    முதலமைச்சர் முனைமுருக்கி
உரைசிறக்கும் புகழ்வென்றி
    ஒன்றொழிய வொன்றாமல்
திரைசரித்த கடலுலகில்
    திருநீற்றி நெறிபுரந்தியான்
அரசளித்த படிசால
    அழகிதென அழிந்தயர்வார்.

Then he burst out thus: "My eminent ministers
Led strong armies to the beat of martial drums,
Destroyed the foes and annexed glorious victory
Celebrated by others; but behold my beauteous reign
Of fostering the way of the Holy Ash in this world
Girt with billowy main!" He wilted, he languished sore.

Arunachala Siva.

5969
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:25:56 AM »
Verse  34:


கண்டபொழு தேநடுங்கி
    மனங்கலங்கிக் கைதொழுது
கொண்டபெரும் பயத்துடன்
    குறித்தெதிர்சென் றதுகொணர்ந்த
திண்டிறலோன் கைத்தலையிற்
    சடைதெரியப் பார்த்தருளிப்
புண்டரிகத் திருக்கண்ணீர்
    பொழிந்திழியப் புரவலனார்.


Even as he beheld it, he quaked; his mind grew
Bewildered; he folded his hands in adoration;
Borne by the great fear which possessed him, he moved
Toward the head held by the valiant and hardy warrior
And clearly beheld the matted hair;
Tears cascaded from the beauteous lotus-eyes of the king.

Arunachala Siva.

5970
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2017, 08:23:43 AM »
Verse  33:


மண்ணுக் குயிராம் எனுமன் னவனார்
எண்ணிற் பெருகுந் தலையா வையினும்
நண்ணிக் கொணருந் தலையொன் றில்நடுக்
கண்ணுற் றதொர்புன் சடைகண் டனரே.


The monarch who was the life of the earth,
Among the innumerable severed heads
Brought to his view, beheld on the top of a head
A little braid of matted hair.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 [398] 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... 3112