Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 [397] 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... 2906
5941
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 07, 2016, 10:23:50 AM »
Verse:  733:வெய்யதொழில் அமண்குண்டர்
    விளைக்கவரும் வெதுப்பவர்தாஞ்
செய்யுமதி மாயைகளால்
    தீராமைத் தீப்பிணியால்
மையலுறு மன்னவன்முன்
    மற்றவரை வென்றருளில்
உய்யும்எம துயிரும் அவன்
    உயிருமென உரைத்தார்கள்."This fever, the direct outcome of the cruel deed
Wrought by the base Samanas, would not at all abate
By their hocus-pocus; if you are pleased to cure
The king now lying delirious, and thus vanquish them
The king's life and our own shall sure stand redeemed."
Thus they spake.   
When thus they spake, the Prince of beauteous

Arunachala Siva.

5942
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 07, 2016, 10:20:18 AM »
Verse  732:

வெஞ்சமணர் முன்செய்த
    வஞ்சனைக்கு மிகஅழிந்தே
அஞ்சினோம் திருமேனிக்
    கடாதென்றே அதுதீர்ந்தோம்
வஞ்சகர்மற் றவர்செய்த
    தீத்தொழில்போய் மன்னவன்பால்
எஞ்சலிலாக் கொடுவெதுப்பாய்
    எழாநின்ற தெனத்தொழுது.


"We felt scared and undone for the truculent deed
Of the cruel Samanas; we were relieved of the dread, finding
That their evil could not touch your divine person;
(However) the evil that the deceitful Samanas did,
Hath afflicted the king with a fever, at once
Violent and boundless." Thus they spake, and bowed to him.


Arunachala Siva.
5943
Verse  4:பச்சைத்தால் அரவாட்டீ
    படர்சடையாய் பாதமலர்
உச்சத்தார் பெருமானே
    அடியேனை உய்யக்கொண்
டெச்சத்தார் சிறுதெய்வம்
    ஏத்தாதே அச்சோஎன்
சித்தத்தா றுய்ந்தவா
    றன்றே உன் திறம்நினைந்தே. O One that causes the moist-tongued snake to dance !
O one of spreading matted hair !
O Lord of them that wear Your feet on their crowns !
You saved me From hailing the minor gods replete with shortcomings and made me
contemplate You and Your greatness.
Ah,
thus,
even thus,
do I stand redeemed.


contd.,

Arunachala Siva.

5944
Verse  3:

ஆதமிலி யான்பிறப்
    பிறப்பென்னும் அருநரகில்
ஆர்தமரும் இன்றியே
    அழுந்துவேற் காவாஎன்
றோதமலி நஞ்சுண்ட
    உடையானே அடியேற்குன்
பாதமலர் காட்டியவா
    றன்றேஎம் பரம்பரனே. O One whose throat sports the venom that rose up in abundance from the billowy ocean !
O Ens Entium !
I would sink,
all loveless and kin-less in the inferno Of birth and death ? well-nigh impossible to escape.
Ah !
Ah !
For my sake,
You took pity on me and revealed to me Your flower-like feet.
This indeed is Your grace divine.


contd.,

Arunachala Siva.

5945
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 06, 2016, 10:23:30 AM »
Verse  90:


90: வருந்தாவகை, என் மனத்தாமரையினில் வந்து புகுந்து,
இருந்தாள், பழைய இருப்பிடமாக, இனி எனக்குப்
பொருந்தாது ஒரு பொருள் இல்லை--விண் மேவும் புலவருக்கு
விருந்தாக வேலை மருந்தானதை நல்கும் மெல்லியலே.

ஏ, அபிராமி! உலகில் எனக்கு இனிக் கிடைக்காத பொருளென்று ஏதுமில்லை. என்னுடைய உள்ளத் தாமரையை உன்னுடைய பழைய உறைவிடமாகக் கருதி வந்தமர்ந்தாய். மேலும் நான் பிறந்தும், இறந்தும் வருந்தாமல் இருக்க அருள் புரிந்தாய். பாற்கடலில் தோன்றிய அமிர்தத்தை திருமால் தேவர்களுக்குக் கொடுக்க முதலாக இருந்த அபிராமியே, எனக்கு இனியேது குறை?

O Abhirami!  In this world, there is nothing that I cannot get.  You have taken my heart-lotus
as Your ancient place to stay !  You have also seen to it that I do not take birth and die in this world.   
When nectar that came from the milky ocean, Mahavishnu gave it first only to You and not to devas.
Where is the deficiency for me in this life?

contd.,

Arunachala Siva.

5946
Chapter 11:

1. Ribhu:

I shall explain  the knowledge of Brahman and the traits of a Jivanmukta.  One who is firmly established
in the Self alone is referred to as a Jivanmukta.

2. I am thus Brahman alone.  Without doubt I am the Self.  One who is rooted in the conviction that
the consciousness is the Self is called a Jivanmukta.

3.  I am the consciousness that is the Self. I am the supreme Self. I am without qualities. I am
beyond the Supreme.  One who has such a conviction is called a Jivanmukta.

4. I am beyond the three fold bodies. I am the consciousness that is Brahman.  One whose ultimate
resolve is 'I am Brahman' is called a Jivanmukta.

5.  I am of the form of a solid mass of Bliss.  I am beyond the transcendental Bliss.  For whom the
consciousness is verily supernal Bliss is called a Jivanmukta.

6.  For whom there is no body and such, whose certitude is in Brahman, who is filled with transcendental
Bliss is called a Jivanmukta.

7.  For whom there is no trace of ego, who is established in consciousness alone, who is the supreme
Bliss and who rejoices in Bliss is called a Jivanmukta.

contd.,

Arunachala Siva.       

5947
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 09:09:24 AM »
Verse  731:


அருமறைவாழ் பூம்புகலி
    அண்ணலார் அடிபூண்ட
இருவரையுந் திருக்கையால்
    எடுத்தருளித் தேற்றிடவும்
தெருமந்து தெளியாதார்
    தமைநோக்கிச் சிறப்பருளித்
திருவுடையீர் உங்கள்பால்
    தீங்குளதோ எனவினவ.


The Lord of Pukali where flourish the rare Vedas,
With his divine hands lifted them up that held
Fast to his feet, and consoled them; nathless
Their bewilderment abated not; so he cast
His benign looks on them and said: "O ye
Of divinity! Hath aught of evil assailed you?"

Arunachala Siva.


5948
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 09:06:58 AM »
Verse  730:உரைகுழறி மெய்ந்நடுங்கி
    ஒன்றும்அறிந் திலராகித்
தரையின்மிசைப் புரண்டயர்ந்து
    சரணகம லம்பற்றிக்
கரையில்கவ லைக்கடற்கோர்
    கரைபற்றி னார்போன்று
விரைவுறுமெய் அன்பினால்
    விடாதொழிவார் தமைக்கண்டு.


Their words became incoherent; they trembled;
Bewildered, their minds became blank;
They rolled on the floor and grew faint;
They clutched at the lotus-feet (of refuge)
Of the godly child and felt assured of reaching
The shore of the otherwise shore-less sea of misery;
They held fast to the feet, and lay there thus.


Arunachala Siva.

5949
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 09:04:42 AM »
Verse  729:கண்டபொழு தமண்கொடியோர்
    செய்தகடுந் தொழில்நினைந்தே
மண்டியகண் ணருவிநீர்
    பாயமலர்க் கைகுவித்துப்
புண்டரிகச் சேவடிக்கீழ்ப்
    பொருந்தநில முறவிழுந்தார்
கொண்டகுறிப் போடுநெடி
    துயிர்த்தழிந்த கொள்கையராய்.


Even as they beheld him they thought of the violent
Deed of the cruel Samanas, and tears cascaded
From their eyes; folding their flower-hands,
They fell at his lotus-feet, on the ground;
Past happenings pervaded their minds; they heaved
Deep sighs, and stood broken-hearted.

Arunachala Siva.

5950
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 09:02:01 AM »
Verse  728:


ஞானத்தின் திருவுருவை
    நான்மறையின் தனித்துணையை
வானத்தின் மிசையன்றி
    மண்ணில்வளர் மதிக்கொழுந்தைத்
தேனக்கமலர்க் கொன்றைச்
    செஞ்சடையார் சீர்தொடுக்கும்
கானத்தின் எழுபிறப்பைக்
    கண்களிப்பக் கண்டார்கள்.They beheld with delighted eyes the from divine
Of Gnosis, the unique support of the Vedas four,
The tender shoot of a crescent that moves, not only
In the heavens but on earth too, the source
And abode of the (seven-fold) music that celebrates
The glories of the Lord of matted and crimson hair,
Bedecked with meliferous flowers of Konrai.

Arunachala Siva.

5951
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:59:40 AM »
Verse  727:பாண்டிமா தேவி யாரும்
    பரிவுடை அமைச்ச னாரும்
ஈண்டுவந் தணைந்தா ரென்று
    விண்ணப்பஞ் செய்யச் சண்பை
ஆண்டகை யாரும் ஈண்ட
    அழையுமென் றருளிச் செய்ய
மீண்டுபோந் தழைக்கப் புக்கார்
    விரைவுறு விருப்பின் மிக்கார்.


"The great queen of the Pandya and the devoted
Minister have come again." The Lord of Sanbai then said:
"Show them in." The servants moved out and invited them;
They moved in, borne by love and devotion.   


Arunachala Siva.

5952
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:57:19 AM »
Verse  726:திருமடஞ் சாரச் சென்று
    சேயரிக் கண்ணி னார்முன்
வருபரி இழிந்து நின்ற
    அமைச்சனார் வந்த பான்மை
சிரபுரப் பிள்ளை யார்க்கு
    விண்ணப்பஞ் செய்வீர் என்னப்
பரிசனத் தவரும் புக்குப்
    பதமறிந் துணர்த்து கின்றார்.


They came to the Matam; the minister who rode
Before the queen whose eyes were endowed with streaks
Of red, dismounted from his horse, and told
The servants of the Matam to announce them
To the godly child of Sirapuram; they awaited
The opportune moment and announced thus:

Arunachala Siva.

5953
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:54:43 AM »
Verse  725:


மன்னவன் இடும்பை தீர
    மற்றவன் பணிமேற் கொண்டே
அன்னமென் டையி னாரும்
    அணிமணிச் சிவிகை யேறி
மின்னிடை மடவார் சூழ
    வேற்படை அமைச்ச னாரும்
முன்னணைந் தேகச் சண்பை
    முதல்வனார் மடத்தைச் சார்ந்தார்.


For the redressal of the King? s misery
They proceeded on his errand; she whose gait was
Swan-like, rode a litter inlaid with beauteous gems,
Encircled by lightning-waisted women-guards;
The spear-handed minister rode before them on a horse;
Thus they reached the Matam of Sanbai's chief.

Arunachala Siva.

5954
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:52:23 AM »
Verse  724:


பாயுடைப் பாத கத்தோர்
    திருமடப் பாங்கு செய்த
தீவினைத் தொழிலை நோக்கி
    உள்ளழி திருவுள் ளத்தால்
மேயஅத் துயரம் நீங்க
    விருப்புறு விரைவி னோடு
நாயகப் பிள்ளை யார்தம்
    நற்பதம் பணிவா ராகி.


By reason of the evil caused to the outer court
Of the holy Matam, by the sinners whose clothing
Is but mats, he inly wasted; to rid him of his misery,
In longing devotion they desired to hasten and bow
At the holy feet of the godly child-- the Master.


Arunachala Siva.

5955
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 06, 2016, 08:49:46 AM »
Verse  723:


என்றுமுன் கூறிப் பின்னும்
    யானுற்ற பிணியைத் தீர்த்து
வென்றவர் பக்கம் சேர்வன்
    விரகுண்டேல் அழையும் என்ன
அன்றவர் உவகை பொங்கி
    ஆர்வத்தால் அணையை நூக்கிச்
சென்றநீர் வெள்ளம் போலுங்
    காதல்வெள் ளத்தில் செல்வார்.Having so spoken (to the Samanas) he addressed
(His queen and also the minister) thus: "I will join
The fold of the victorious one who cures me
Of my malady; if you know the means, invite him."
Thus told they fared forth borne by the flood
Of loving devotion-- the gushing flood
That flows remain smashing the dam.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 [397] 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... 2906