Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 [396] 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... 3147
5926
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 12:53:55 PM »
Verse  6:


நறவார் தலையின் நயவா வுலகில்
பிறவா தவனே பிணியில் லவனே
அறையார் கழலாய் அழுந்தை மறையோர்
மறவா தெழமா மடமன் னினையே.


Siva who feels happy in holding a skull filled with today!  [see notes on Sambandhar, Tiruk Kazhumalam, Tiruvirākane, 7]. You are not born in the earth as a human being;
You are free from diseases! You wear Kazhal which makes a sound! The brahmins in Azhundhai to wake up from sleep remembering you you stayed permanently in the great Maṭam.

Arunachala Siva.

5927
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 12:50:42 PM »
Verse  5:


அலையார் புனல்சூழ் அழுந்தைப் பெருமான்
நிலையார் மறியுந் நிறைவெண் மழுவும்
இலையார் படையும் மிவையேந் துசெல்வ
நிலையா வதுகொள் கெனநீ நினையே.

The great one in Azhundhai, surrounded by water full of rippling waves! The god who holds in his hands a standing young deer. A pure white battle-axe a trident of three blades. To meditate upon these is permanent wealth you make me think you keep them in your mind.

Arunachala Siva.

5928
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 12:47:23 PM »
Verse  4:


வானே மலையே யெனமன் னுயிரே
தானே தொழுவார் தொழுதாள் மணியே
ஆனே சிவனே அழுந்தை யவரெம்
மானே யெனமா மடமன் னினையே.The cosmic space! The mountain! My eternal life, the ruby whose feet are worshipped by worshippers. The cow! Siva! You stayed permanently in the great Maṭam to be praised by the people of Azhundhai as our master.

Arunachala Siva.

5929
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 12:44:16 PM »
Verse 3:

கழிகா டலனே கனலா டலினாய்
பழிபா டிலனே யவையே பயிலும்
அழிபா டிலராய் அழுந்தை மறையோர்
வழிபா டுசெய்மா மடமன் னினையே.


You dance in the cremation ground at night; You dance in the fire you have nothing to be despised without knowing defeat and practicing the learning in assemblies you stayed permanently in the big Maṭam where brahmins of Azhundhai perform worship with rituals.

Arunachala Siva.

 

5930
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 12:40:06 PM »
Verse  2:


கடலே றியநஞ் சமுதுண் டவனே
உடலே உயிரே உணர்வே யெழிலே
அடலே றுடையாய் அழுந்தை மறையோர்
விடலே தொழமா மடமே வினையே.

One who consumed as nectar the poison which came on the shore of the ocean!
The body! The life within it! The knowledge! The beauty! One who has a strong bull the chief! You desired the big Maṭam to be worshipped by the brahmins of Azhundhur.

Arunachala Siva.

5931
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 14, 2017, 10:33:14 AM »
Tiru Azhundhur:

Verse  1:

தொழுமா றுவல்லார் துயர்தீ ரநினைந்
தெழுமா றுவல்லார் இசைபா டவிம்மி
அழுமா றுவல்லார் அழுந்தை மறையோர்
வழிபா டுசெய்மா மடம்மன் னினையே.


The brahmins in Azhunthur  who are capable of worshipping with joined hands,
who are able to wake up thinking of god as their suffering of birth is removed.
and who are able to weep and sob in the midst of singing, you stayed in the great Maṭam where they perform worship with rituals.

Arunachala Siva.

5932
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 14, 2017, 10:25:17 AM »
Verse  26:


அரியணை யதனில் விளங்கிட
    அடன்மழ விடையென நம்பியை
வரிமலர் அமளி அமர்ந்திட
    மலையர்கள் தலைவர் பணிந்தபின்
உரிமைநல் வினைகள் புரிந்தன
    உரைமுடி விலவென முன்செய்து
பரிசனம் மனமகி ழும்படி
    பலபட மணிநிதி சிந்தினர்.   


நம்பியாரூரரை, அரியணையில், வண்டுகள் மொய்த்த மலர்கள் பரப்பிய பூந்தவிசில், வலிய ஆனேற்றைப் போல் விளக்கம் பொருந்த வீற்றிருக்கும்படி, மலை நாட்டவரின் மன்னரான சேரர் வணங்கி வேண்டிக் கொண்ட பின்பு, விரும்பியனவான நல்ல பூசனைகளைச் சொல் அளவில் அடங்காதவாறு முன்னே செய்து, உடன் வந்தவர்கள் மகிழும்படி பலவாறாக மணிகளை வாரி வழங்கினர்

Arunachala Siva.


5933
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 14, 2017, 10:15:12 AM »
Verse  25:


தூநறு மலர்தர ளம்பொரி
    தூவிமுன் இருபுடை யின்கணும்
நான்மறை முனிவர்கள் மங்கல
    நாமநன் மொழிகள் விளம்பிட
மேனிறை நிழல்செய வெண்குடை
    வீசிய கவரி மருங்குற
வானவர் தலைவரும் நண்பரும்
    மாளிகை நடுவு புகுந்தனர்.   


தூய மணமுடைய மலர்களையும், முத்துக்களையும் பொரிகளையும் தூவி, முன் இரு பக்கங்களிலும் நான்மறைகளில் வல்ல முனிவர்கள் மங்கலமுடைய நல்ல சொற்களைச் சொல்ல, மேலே வெண்கொற்றக் குடை, நிறைந்த நிழல் பரப்ப, வெண் சாமரைகள் இருமருங்கும் வீசப்பட, சேரமானும் நம்பியாரூரரும் அரண்மனை யின் நடுவே புகுந்தனர்.Arunachala Siva.

5934
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 14, 2017, 10:12:27 AM »
Verse  24:


அரிவையர் தெருவில் நடம்பயில்
    அணிகிளர் தளிரடி தங்கிய
பரிபுர வொலிகள் கிளர்ந்தன
    பணைமுர சொலிகள் பரந்தன
சுரிவளை நிரைகள் முரன்றன
    துணைவர்கள் இருவரும் வந்தணி
விரிதரு பவன நெடுங்கடை
    விறன்மத கரியி னிழிந்தனர்.   


When the two friends descended from the mighty tusker,
Tinkling sounds rose aloft from all the anklets
Of the jeweled flower-feet of danseuses that danced
In the streets; sounds of huge drums soared aloft;
Whorled conches in serried rows blared.

Arunachala Siva.

5935
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 14, 2017, 08:43:08 AM »
Verse 23:

ஆரண மொழிகன் முழங்கிட
    ஆடினர் குணலைகள் அந்தணர்
வாரண மதமழை சிந்தின
    வாசிகள் கிளரொலி பொங்கின
பூரண கலசம் மலிந்தன
    பூமழை மகளிர் பொழிந்திடும்
தோரண மறுகு புகுந்தது
    தோழர்கள் நடவிய குஞ்சரம்.

To the chanting of the Vedas the Brahmins danced
The Kunalai dance; the elephants rained ichor;
Pots filled with holy water were seen everywhere;
Through the streets decked with festoons, as damsels
Showered flowers, the elephant that carried on its back
The two friends, marched on.

Arunachala Siva.

5936
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 14, 2017, 08:40:27 AM »
Verse  22:


உதியர் பெருமாள் பெருஞ்சேனை
    ஓதங் கிளர்ந்த தெனஆர்ப்பக்
கதிர்வெண் திருநீற் றன்பர்குழாம்
    கங்கை கிளர்ந்த தென ஆர்ப்ப
எதிர்வந் திறைஞ்சும் அமைச்சர்குழாம்
    ஏறும் இவுளித் துகளார்ப்ப
மதிதங் கியமஞ் சணியிஞ்சி
    வஞ்சி மணிவா யிலையணைந்தார்.   

The huge Chera army roared like the resounding ocean;
The devotee throngs decked with white and bright
Holy ash made an uproar very like that of the swelling Ganga;
The clouds of dust raised
By the hooves of steeds ridden by the ministers who
Came to adore them, settled everywhere;
Thus, even thus, they reached the beauteous entrance
Of Tiruvanjaikkalam girt with ramparts
Over which the moon crawls and clouds rest.


Arunachala Siva.

5937
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 14, 2017, 08:37:10 AM »
Verse  21:


சிந்தை மகிழும் சேரலனார்
    திருவா ரூரர் எனும்இவர்கள்
தந்தம் அணிமே னிகள்வேறாம்
    எனினும் ஒன்றாந் தன்மையராய்
முந்த எழுங்கா தலின்தொழுது
    முயங்கி உதியர் முதல்வேந்தர்
எந்தை பெருமான் திருவாரூர்ச்
    செல்வம் வினவி யின்புற்றார்.   

ஒருவர் ஒருவருள் உள்ளம் கலக்க எவ்வகையான குறைவும் இல்லாமல் உயர்வான பெருவிருப்பம் உடைய இருவரின் நட்புச் செயலைக் கண்ட இருசார் மக்களும், பெருமகிழ்ச்சி அடைந்து மகிழ்வொலி செய்தனர். சேரமானார் நம்பியைத் தாம் ஏறி வந்த யானையின் மீது ஏற்றித் தாம் அவர் பின் அமர்ந்து, முழுமதி போன்ற வெண்கொற்றக் குடையை ஏந்தினார்.

Arunachala Siva.

5938
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 14, 2017, 08:34:02 AM »
Verse  20:


சிந்தை மகிழும் சேரலனார்
    திருவா ரூரர் எனும்இவர்கள்
தந்தம் அணிமே னிகள்வேறாம்
    எனினும் ஒன்றாந் தன்மையராய்
முந்த எழுங்கா தலின்தொழுது
    முயங்கி உதியர் முதல்வேந்தர்
எந்தை பெருமான் திருவாரூர்ச்
    செல்வம் வினவி யின்புற்றார்.   


Though the beauteous person of the Chera King whose mind
Reveled in joy and Tiru Aaroorar were different,
They but appeared to be one and the same person;
Such indeed was the nature of their loving embrace
Born of great and swelling desire, after their
Mutual obeisance; then the Chera King par excellence
Listened with rapture to the narration by our father and lord
Touching the opulent greatness of Tiruvaaroor.


Arunachala Siva.

5939
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 14, 2017, 08:31:28 AM »
Verse  19:


மலைநாட் டெல்லை யுட்புகுத
    வந்த வன்தொண் டரைவரையில்
சிலைநாட் டியவெல் கொடித்தானைச்
    சேரர் பெருமான் எதிர்சென்று
தலைநாட் கமலப் போதனைய
    சரணம் பணியத் தாவில்பல
கலைநாட் டமுத ஆரூரர்
    தாமுந் தொழுது கலந்தனரால்.   

When Van-tondar was about to enter the bourne of Malai Naddu,
The lord of great armies-- Cheramaan Perumaan
Of victorious flag, the signum of which was, of yore,
Inscribed on the Himavant--,
Went forth to receive him, and bowed at his feet--
Very like fresh-flown lotus flower;
At this Aaroorar- the abode of nectarean scriptures
That do away with all flaws and blemishes--,
Reciprocated the obeisance.   

Arunachala Siva.

5940
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 14, 2017, 08:27:49 AM »
Verse  18:


பெருகும் மதிநூல் அமைச்சர்களை
    அழைத்துப் பெரியோ ரெழுந்தருளப்
பொருவில் நகரம் அலங்கரித்துப்
    பண்ணிப் பயணம் புறப்படுவித்
தருவி மதமால் யானையினை
    அணைந்து மிசைகொண் டரசர்பெருந்
தெருவு கழிய எதிர்வந்தார்
    சேரர் குலம்உய்ந் திடவந்தார்.   


பெருகிய மதிநுட்பம் நூலொடு அமைந்த அமைச்சர் களை வரவழைத்து, பெரியவரான நம்பியாரூரர் எழுந்தருளுவ தற்காக அந் நகரத்தை அழகுபெறச் செய்து, செலவு மேற்கொளச் செய்து, அருவிபோல் பாயும் மதத்தையுடைய யானையைச் சேர்ந்து, அதன் மீது சேரர் குலம் உயர்ந்திடத் தோன்றிய சேரலனார் அமர்ந்து, மன்னர்களின் பெருந்தெருவு கழிந்திட, எதிர்கொள்ளும் பொருட்டு வந்தார்.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 [396] 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... 3147