Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 [395] 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... 3195
5911
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:32:04 AM »
Verse  8:


கன்னெடு மால்வரைக் கீழரக் கன்னிடர் கண்டானும்
வின்னெடும் போர்விறல் வேடனா கிவிச யற்கொரு
பொன்னெடுங் கோல்கொடுத் தானுமந் தண்புக லிந்நகர்
அன்னமன் னந்நடை மங்கையொ டும்அமர்ந் தானன்றே.

The Lord who inflicted suffering on demon, who has caught under the big and long mountain Kailāsam which is as strong as a stone. Assuming the form of a victorious hunter wall skilled in fighting with a bow, and gave Vijayan Arjunaṉ a long golden arrow Pāsupatam is definitely the Lord who resides gladly in the beautiful and cool city of Pukali with a young lady having a gait like that of the swan.

Arunachala Siva.

5912
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:28:38 AM »
Verse  7:


சேர்ப்பது திண்சிலை மேவினா னுந்திகழ் பாலன்மேல்
வேர்ப்பது செய்தவெங் கூற்றுதைத் தானும்வேள் விப்புகை
போர்ப்பது செய்தணி மாடமோங் கும்புக லிந்நகர்ப்
பார்ப்பதி யோடுடன் வீற்றிருந் தபர மனன்றே.

The Lord who desired as his place the strong mountain Kailāsam and kicked the cruel god of death who was angry with the brilliant youth, is the supreme being who sat majestically in company with Pārvti in the city of Pukali where beautiful storeys rise high which are enveloped in the smoke rising from sacrificial pits.


Arunachala Siva,

5913
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:23:01 AM »
Verse  6:


இரவிடை யொள்ளெரி யாடினா னும்இமை யோர்தொழச்
செருவிடை முப்புரந் தீயெரித் தசிவ லோகனும்
பொருவிடை யொன்றுகந் தேறினா னும்புக லிந்நகர்
அரவிடை மாதொடும் வீற்றிருந் தவழ கனன்றே.

The Lord who danced in the fire after destruction of the worlds when darkness envelops everything, and resides in Sivalōkam, burning with fire the three cities in the battle, to be worshipped by the Devas, and mounted on a fighting bull, desiring it,
is definitely the beautiful Lord who sat majestically in the city of Pukali, with a lady having a waist resembling serpent.

Arunachala Siva.

5914
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:18:06 AM »
Verse  5:


சாமநல் வேதனுந் தக்கன்றன் வேள்வித கர்த்தானும்
நாமநூ றாயிரஞ் சொல்லிவா னோர்தொழு நாதனும்
பூமல்கு தண்பொழின் மன்னுமந் தண்புக லிந்நகர்க்
கோமள மாதொடும் வீற்றிருந் தகுழ கனன்றே.

The god who sang the good Sama Vedam and destroyed the sacrifice of Daksan the chief,who is worshipped by the celestial beings by uttering his names which are millions in number, is definitely the youth who sat majestically with the tender-natured lady in the city of beautiful and cool Pukali where there are permanent cool parks abounding in flowers.

Arunachala Siva.


5915
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 10:13:57 AM »
Verse  4:


அங்கையி லங்கழ லேந்தினா னும்அழ காகவே
கங்கையைச் செஞ்சடை சூடினா னுங்கட லின்னிடைப்
பொங்கிய நஞ்சமு துண்டவ னும்புக லிந்நகர்
மங்கைநல் லாளொடும் வீற்றிருந் தமண வாளனே.

The Lord who held in his palm fire, and adorned on the red matted locks, Ganga to appear beautiful, and He drunk the poison, which shot up in the sea, as nectar.  He
is definitely the bridegroom who sat majestically with a good-natured lady in the city of Pukali.


Arunachala Siva.

5916
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 09:25:18 AM »
Verse  3:


கருப்புநல் வார்சிலைக் காமன்வே வக்கடைக் கண்டானும்
மருப்புநல் லானையி னீருரி போர்த்தம ணாளனும்
பொருப்பன மாமணி மாடமோங் கும்புக லிந்நகர்
விருப்பினல் லாளொடும் வீற்றிருந் தவிம லனன்றே.

The Lord who looked at Manmatha, who has a good and long bow of sugar-cane, by the corner of the eye to burn him, and the bridegroom who covered himself with the skin of the elephant with well formed tusks, wet with blood, is the spotless god who sat majestically with a loving lady in the city of Pukali where the big and beautiful storeys which are like mountains, rise high into the sky.

Arunachala Siva.


5917
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 09:21:12 AM »
Verse 2:


சாம்பலோ டுந்தழ லாடினா னுஞ்சடை யின்மிசைப்
பாம்பினோ டும்மதி சூடினா னும்பசு வேறியும்
பூம்படு கல்லிள வாளைபா யும்புக லிந்நகர்க்
காம்பன தோளியொ டும்மிருந் தகட வுளன்றே.

The Lord who danced in the fire covered by ash. (This refers to the dance of Siva, after destruction of the worlds.) and wore on his matted locks, the crescent moon and cobra, and mounted on a bull is definitely the god who was seated with the lady who has shoulders like bamboo, in the city of Pukali where the young scabbard fish leaps in the tank having flowers.

Arunachala Siva.

5918
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 04, 2017, 09:16:04 AM »
Tirup Pukali (another name for Sirkazhi):

Verse 1:

கண்ணுத லானும்வெண் ணீற்றினா னுங்கழ லார்க்கவே
பண்ணிசை பாடநின் றாடினா னும்பரஞ் சோதியும்
புண்ணிய நான்மறை யோர்களேத் தும்புக லிந்நகர்ப்
பெண்ணினல் லாளொடும் வீற்றிருந் தபெரு மானன்றே.


The Lord who has an eye on the forehead, and who has smeared himself with the sacred white ash.  He danced standing, the Bhutas to sing music with raga, to make the anklets to sound, and the supreme divine light is definitely the great god who is seated majestically with a noble lady in the city of Pukali which is praised by the Brahmins who have learnt the four Vedas and enjoy the fruits of virtuous acts.

Arunachala Siva.5919
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: April 03, 2017, 01:12:29 PM »
Today is Gananatha Nayanar Liberation Day.  He attained the Lotus Feet of Siva,
on this day, Panguni month, Tiru Adirai star day.

I have given the full details of life story of Gananatha Nayanar my serial posts on
63 Saiva Saints.  Members are requested to go through the same to know the full story\
of Gananatha Nayanar.

Arunachala Siva.

5920
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 03, 2017, 11:11:26 AM »
Verse  11:


கொன்றை சேர்சடை யான்கொள்ளம் பூதூர்
நன்று காழியுள் ஞானசம் பந்தன்
இன்றுசொன் மாலைகொண் டேத்த வல்லார்போய்
என்றும் வானவ ரோடிருப் பாரே.Those who are able to praise Siva in Koḷḷampūtūr, who adorns his matted locks, with Koṉṟai flowers, with the garlands of verses composed today by Jnana Sambandhan of Sirkazhi, which has many good things. Entering into heaven after leaving this world,
will live along with the celestial beings always.


Padigam on Tiruk Kollamputur completed.

 
Arunachala Siva.

5921
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 03, 2017, 11:06:14 AM »
Verse  10:

நீர கக்கழ னிக்கொள்ளம் பூதூர்த்
தேர மண்செற்ற செல்வனை யுள்கச்
செல்ல வுந்துக சிந்தை யார்தொழ
நல்கு மாறருள் நம்பனே.


(See 1st verse.)  As we think of the god who destroyed the Buddhists, (Teravadis) and Jains, and who dwells in Kollampūtūr which has fields full of water. Let this boat be propelled to reach the opposite bank to enable to worship you in person also.

Arunachala Siva.5922
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 03, 2017, 11:01:50 AM »
Verse  9:


பருவ ரால்உக ளுங்கொள்ளம் பூதூர்
இருவர் காண்பரி யான்கழ லுள்கச்
செல்ல வுந்துக சிந்தை யார்தொழ
நல்கு மாறருள் நம்பனே.

Siva who grants us his grace to worship you in our minds! (See 1st verse.). As we think of the feet of Siva who could not be known by both Vishnu and Brahma, and who dwells in Koḷḷampūtūr where big Murrel fish frisk. (See 1st verse.)

Arunachala Siva.

5923
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 03, 2017, 10:58:12 AM »
Verse  8:

குரக்கி னம்பயி லுங்கொள்ளம் பூதூர்
அரக்க னைச்செற்ற ஆதியை யுள்கச்
செல்ல வுந்துக சிந்தை யார்தொழ
நல்கு மாறருள் நம்பனே.

Siva who grants us his grace to worship him in our minds! (See 1st verse.)  As we think of the cause of all things who destroyed the strength of the demon and who is in Koḷḷampūtūr where groups of monkeys are crowded. Let this boat be propelled to reach the opposite bank to enable us to worship you in person also.

Arunachala Siva,


5924
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 03, 2017, 10:54:00 AM »
Verse  7:

ஆறு வந்தணை யுங்கொள்ளம் பூதூர்
ஏறு தாங்கிய இறைவனை யுள்கச்
செல்ல வுந்துக சிந்தை யார்தொழ
நல்கு மாறருள் நம்பனே.

Siva who grants us his grace to worship you in our minds! (See 1st verse.) Let the boat be propelled to reach the opposite bank to enable us to worship in person also the god in Koḷḷampūtūr, who is borne by a bull and who in Koḷḷampūtūr where the river, Muḷḷi, comes and approaches the shrine.

Arunachala Siva.

5925
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: April 03, 2017, 10:50:43 AM »
Verse  6:

ஓடம் வந்தணை யுங்கொள்ளம் பூதூர்
ஆடல் பேணிய அடிகளை யுள்கச்
செல்ல வுந்துக சிந்தை யார்தொழ
நல்கு மாறருள் நம்பனே.

As we think of the god who is desirous of dancing and who is in Koḷḷampūtūr where the boat reaches the opposite bank by being propelled. Siva who grants us grace to worship you in our minds! (See 1st verse.) Let the boat be propelled to reach the opposite bank to enable us to worship in person also.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 [395] 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... 3195