Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 [394] 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... 3114
5896
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 09:55:27 AM »
Kaliya Nayanar Puranam:


Verse  1:பேருலகில் ஓங்குபுகழ்ப்
    பெருந்தொண்டை நன்னாட்டு
நீருலவுஞ் சடைக்கற்றை
    நிருத்தர்திருப் பதியாகும்
காருலவு மலர்ச்சோலைக்
    கன்னிமதில் புடைசூழ்ந்து
தேருலவு நெடுவீதி
    சிறந்ததிரு வொற்றியூர்.It is a beauteous city dear to the Lord Dancer
In whose matted hair the Ganga flows; it is in the great
Tondai Naadu renowned in this vast world; it is girt
With impregnable fort-like walls surrounded by cloud-capped
Flower-gardens; it is great Tiruvotriyoor,
In whose long streets the cars ply.

Arunachala Siva.

5897
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:26:03 AM »
Verse  11:

அந்தண் சோற்றுத் துறையெம் மாதியைச்
சிந்தை செய்ம்மி னடியா ராயினீர்
சந்தம் பரவு ஞான சம்பந்தன்
வந்த வாறே புனைதல் வழிபாடே.


You who are devotees!
meditate upon the primordial Siva in beautiful and cool Chōtṟṟuttuṟai,
the mode of worship for that is to adorn the god with songs composed by Jnana Sambandhan, who praises the nature of Siva, which came out of his mouth by God's grace.

Padigam on Tiruch Chotrrutjhurai completed.

Arunachala Siva.
5898
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:23:20 AM »
Verse  10:

கோது சாற்றித் திரிவா ரமண்குண்டர்
ஓது மோத்தை யுணரா தெழுநெஞ்சே
நீதி நின்று நினைவார் வேடமாம்
ஆதி சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


My mind!
leave without studying the scriptures which the Jains who go about dilating upon defects to be known to all, and the low Buddhists,
start, we shall go and reach Chōtṟṟuttuṟai of primordial god who assumes the form on which people who are firm in their righteousness, meditate.

Arunachala Siva.

5899
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:20:08 AM »
Verse  9:

தொழுவா ரிருவர் துயர நீங்கவே
அழலா யோங்கி யருள்கள் செய்தவன்
விழவார் மறுகில் விதியான் மிக்கவெம்
எழிலார் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.

To remove the sorrow of the two, Vishnu and Brahma, who worshipped him casting away their pride,
Siva bestowed his many kinds of grace by rising high as a column of fire.
We shall go and reach our Chōtṟṟuttuṟai which has streets in which festivals are celebrated and looks very beautiful laid according to the rules in the works on architecture.

Arunachala Siva.


5900
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:16:05 AM »
Verse  8:


பெண்ணோர் பாக முடையார் பிறைச்சென்னிக்
கண்ணோர் பாகங் கலந்த நுதலினார்
எண்ணா தரக்க னெடுக்க வூன்றிய
அண்ணல் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


Siva has a lady on one half,
has a head on which there is the crescent moon and a forehead with an eye in one place,
we shall go and reach Chotṟṟuttuṟai of the god who pressed down the demon (Ravaṇaṉ) who lifted (the mountain, Kailash) thoughtlessly.

Arunachala Siva.

5901
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:12:44 AM »
Verse  7:


சாடிக் காலன் மாளத் தலைமாலை
சூடி மிக்குச் சுவண்டாய் வருவார்தாம்
பாடி யாடிப் பரவு வாருள்ளத்
தாடி சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


Having killed Yama (god of death) to die,
Siva who appears in the very appropriate form wearing a garland of skulls.
we shall go and reach Chtōṟṟuttuṟai of Siva who dances out of joy in the hearts of those who praise him singing and dancing.

Arunachala Siva.


5902
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:09:37 AM »
Verse  6:

துடிக ளோடு முழவம் விம்மவே
பொடிகள் பூசிப் புறங்கா டரங்காகப்
படிகொள் பாணி பாடல் பயின்றாடும்
அடிகள் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.

When many drums which taper towards the middle, and muzhavu are played on a high pitch,
smearing himself with many kinds of sacred ash.
we shall reach Chōtṟṟuttuṟai of the god who dances to the songs and measure of time which can be compared to others, having the cremation ground as the stage.

Arunachala Siva.
5903
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:06:02 AM »
Verse 5:

பிறையு மரவும் புனலுஞ் சடைவைத்து
மறையு மோதி மயான மிடமாக
உறையுஞ் செல்வ முடையார் காவிரி
அறையுஞ் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


Placing the crescent moon, cobra and water in the matted locks,
Chanting also the Vēdam,
we shall go and reach Chōtṟṟuttuṟai where the Kaveri dashes on its banks and which belongs to Siva who has the cremation ground as his dwelling place.

Arunachala Siva.

5904
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:02:50 AM »
Verse  4:


பிணிகொ ளாக்கை யொழியப் பிறப்புளீர்
துணிகொள் போரார் துளங்கு மழுவாளர்
மணிகொள் கண்டர் மேய வார்பொழில்
அணிகொள் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.wise people who want to derive benefit from this birth in order to be free from this body which is heir to many diseases!
Siva who handles the battle-axe which is shaking and which is useful in battle for cutting the bodies of enemies.
we will go and reach Chōtṟṟuttuṟai which is made beautiful by long gardens and where Siva with a neck like sapphire dwells.

Arunachala Siva.5905
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 09:59:54 AM »
Verse  3:

செய்யர் செய்ய சடையர் விடையூர்வர்
கைகொள் வேலர் கழலர் கரிகாடர்
தைய லாளொர் பாக மாயவெம்
ஐயர் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.Siva who is red in color.
has a ruddy matted hairs
rides on a bull.
holds a trident in his hand.
wears an armor in the leg.
dwells in the charred cremation-ground.
we shall reach Chtōṟṟuttuṟai belonging to our father who has a young lady as one half, by making a journey.

Arunachala Siva.

5906
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 09:56:41 AM »
Verse  2:


பாலு நெய்யுந் தயிரும் பயின்றாடித்
தோலு நூலுந் துதைந்த வரைமார்பர்
மாலுஞ் சோலை புடைசூழ் மடமஞ்ஞை
ஆலுஞ் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


Bathing many times in milk, ghee and curd.
Siva who has a chest as strong and broad as the mountain on which the skin of a deer and sacred thread are close together.
we shall reach by journey Chotṟṟuttuṟai where young peacocks which are in the gardens, and surrounded on all sides by gardens which confound people.

Arunachala Siva.

5907
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 09:53:00 AM »
Tiruch Chotruthurai:

Verse  1:


செப்ப நெஞ்சே நெறிகொள் சிற்றின்பம்
துப்ப னென்னா தருளே துணையாக
ஒப்ப ரொப்பர் பெருமா னொளிவெண்ணீற்
றப்பர் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


My mind!
Siva will give his assent definitely when we enjoy momentary pleasures according to rules prescribed for house-holders without the slightest egoism, when we say, I enjoy them with the aid of his grace Siva.
we shall reach Chotruttuṟai of the father who smears bright and white holy ash, by going there.

Arunachala Siva.5908
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 16, 2017, 08:28:32 AM »
Verse  10:


ஓத மலிநீர் விடமுண்டார்
    அடியார் வேடம் என்றுணரா
மாத ரார்கை தடிந்தகலிக்
    கம்பர் மலர்ச்சே வடிவணங்கிப்
பூத நாதர் திருத்தொண்டு
    புரிந்து புவனங் களிற்பொலிந்த
காதல் அன்பர் கலிநீதி
    யார்தம் பெருமை கட்டுரைப்பாம்.Adoring the flower-feet of Kalikkampar who cut away
The hand of his wife who could not con the habit
Of the devotee of the Lord that ate the poison
Churned out of the roaring waters of the main,
We proceed to hymn the glory of Kali Nitiyaar
Who divinely served the Lord of the Bhootas
And whose splendorous servitorship shines
In all the worlds.

Kalikkamba Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

5909
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 16, 2017, 08:26:20 AM »
Verse  9:


விளக்கி அமுது செய்வதற்கு
    வேண்டு வனதா மேசெய்து
துளக்கில் சிந்தை யுடன்தொண்டர்
    தம்மை அமுது செய்வித்தார்
அளப்பில் பெருமை யவர்பின்னு
    மடுத்த தொண்டின் வழிநின்று
களத்தி னஞ்ச மணிந்தவர்தா
    ணிழற்கீ ழடியா ருடன்கலந்தார்.   

Having washed his feet, he himself did all the acts
Needed for feeding, and with an unflinching mind
He fed the devotees; he of endless glory, poised in his
Chosen way of servitorship, flourished;
Thus, even thus, he reached the divine shade
Of the feet of the blue-throated Lord, thither
To abide aeviternally in the company of devotees.   

Arunachala Siva.


5910
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 16, 2017, 08:23:09 AM »
Verse  8:


வெறித்த கொன்றை முடியார்தம்
    அடியார் இவர்முன் மேவுநிலை
குறித்து வெள்கி நீர்வாரா
    தொழிந்தாள் என்று மனங்கொண்டு
மறித்து நோக்கார் வடிவாளை
    வாங்கிக் கரகம் வாங்கிக்கை
தறித்துக் கரக நீரெடுத்துத்
    தாமே அவர்தாள் விளக்கினார்."He is indeed a servitor of the Lord who wears
Fragrant Konrai flowers; thinking of his past status,
And feeling abashed, she would not pour water."
Thus convinced, he would not look at her again;
He unsheathed his sword, seized the pot from her
And cut away her hand; he himself poured
The water from the pot and washed his feet.

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 [394] 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... 3114