Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 [393] 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... 3072
5881
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:44:52 AM »
Verse  7:


முன்புதிரு விளக்கெரிக்கும்
    முறையாமங் குறையாமல்
மென்புல்லும் விளக்கெரிக்கப்
    போதாமை மெய்யான
அன்புபுரி வார்அடுத்த
    விளக்குத்தந் திருமுடியை
என்புருக மடுத்தெரித்தார்
    இருவினையின் தொடக்கெரித்தார்.   

He who caused the lamps to glow before the Lord
During the appointed hour, could not come by enough
Grass to render duly his service;
Thereupon he that served the Lord in true love
Burnt for a lamp the hair on his head;
He so burnt it that his very bones melted;
Thus, even thus, he burnt away the bondage
And nexus of the twofold Karma.   

contd.,

Arunachala Siva.


5882
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:42:03 AM »
Verse  6:

இவ்வகையால் திருந்துவிளக்
    கெரித்துவர அங்கொருநாள்
மெய்வருந்தி அரிந்தெடுத்துக்
    கொடுவந்து விற்கும்புல்
எவ்விடத்தும் விலைபோகாது
    ஒழியவும்அப் பணியொழியார்
அவ்வரிபுல் லினைமாட்டி
    அணிவிளக்கா யிடஎரிப்பார்.


While in this flawless way he lighted lamps,
The grass he cut and carried with him, by dint
Of hard labor, could not be sold anywhere, one day;
Yet he would not give up his service;
He lighted the grass cut by him and made it
Perform the office of beauteous lamps.

contd.,

Arunachala Siva.5883
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:38:30 AM »
Verse  5:


ஆயசெயல் மாண்டதற்பின்
    அயலவர்பால் இரப்பஞ்சிக்
காயமுயற் சியில்அரிந்த
    கணம்புல்லுக் கொடுவந்து
மேய விலைக் குக்கொடுத்து
    விலைப்பொருளால் நெய்மாறித்
தூயதிரு விளக்கெரித்தார்
    துளக்கறுமெய்த் தொண்டனார்.

While thus he throve, there was nothing left with him
To sell; afraid to indulge in begging he plied himself
In cutting Kanampul; he sold it for such price he could
Get, and with that money bought ghee, and thus lighted
The holy and divine lamps; lo, the greatness;
Of the true and undaunted devotee!

contd.,

Arunachala Siva.


5884
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:35:14 AM »
Verse 4:


தில்லைநகர் மணிமன்றுள்
    ஆடுகின்ற சேவடிகள்
அல்கியஅன் புடன்இறைஞ்சி
    அமர்கின்றார் புரமெரித்த
வில்லியார் திருப்புலீச்
    சரத்தின்கண் விளக்கெரிக்க
இல்லிடையுள் ளனமாறி
    எரித்துவரும் அந்நாளில்.In abiding love he adored the redemptive feet
Of the Lord who dances in the beauteous Ambalam
Of Thillai city, and abode there; he came by money
By selling the movables in his house, and lighted
Lamps in Tiru-p-Puleeccharam of the Lord,
The wielder of the bow, who gutted with fire
The triple hostile citadels.   


contd.,

Arunachala Siva.

5885
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:31:33 AM »
Verse 3:தாவாத பெருஞ்செல்வம்
    தலைநின்ற பயன்இதுவென்
றோவாத ஓளிவிளக்குச்
    சிவன்கோயில் உள்ளெரித்து
நாவாரப் பரவுவார்
    நல்குரவு வந்தெய்தத்
தேவாதி தேவர்பிரான்
    திருத்தில்லை சென்றடைந்தார்.


He was convinced that the most proper use to which
Flawless wealth could be put, was to light
Within the shrine of Siva, lamps that would always
Burn with endless luster; this he did,
And with his tongue ambrosially hailed the Lord;
As time passed on, he grew penurious; then he eventually
Arrived at hallowed Thillai of the Lord of gods.

contd.,

Arunachala Siva,5886
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:27:32 AM »
Verse  2:

அப்பதியில் குடிமுதல்வர்க்
    கதிபராய் அளவிறந்த
எப்பொருளும் முடிவறியா
    எய்துபெருஞ் செல்வத்தார்
ஒப்பில்பெருங் குணத்தினால்
    உலகின்மேற் படவெழுந்தார்
மெய்ப்பொருளா வனஈசர்
    கழல்என்னும் விருப்புடையார்.


He was the chief of all the clan-chiefs of that town;
Great and immeasurable was his manifold wealth;
Endowed with lofty and peerless qualities he lived poised
In ever-growing nobility; his loving consciousness
Ever informed him thus: "The Lord's feet alone
Endure, for ever, in truth."


contd.,

Arunachala Siva. 5887
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 16, 2016, 02:24:03 AM »
Ganampulla Nayanar Puranam:


Verse  1:


திருக்கிளர்சீர் மாடங்கள்
    திருந்துபெருங் குடிநெருங்கிப்
பெருக்குவட வெள்ளாற்றுத்
    தென்கரைப்பால் பிறங்குபொழில்
வருக்கைநெடுஞ் சுளைபொழிதேன்
    மடுநிறைத்து வயல்விளைக்கும்
இருக்குவே ளூரென்ப
    திவ்வுலகில் விளங்குபதி.


It abounds in glorious and opulent mansions where
Flourished many great and flawless families;
It is on the southern bank of the northern Vellaaru;
There the honey that flowed from long drupaceous jackfruit
Coursed its way to the water-spread
And irrigated the fields; this bright town
Is called Irukku Velur in this world.

contd.,

Arunachala Siva.

5888
20.  'Touch' is Brahman; the word is 'skin'.  Skin and Brahman are together.  All are
indeed non existent, verily non existent.  Indeed I alone am.

21.  By the divine sight alone the supreme Brahman is to be realized.  All indeed are
non existent, verily non existent.  Indeed I alone am.

22.  Brahman is everything, ever only Being Consciousness Bliss.  All are indeed non
existent, verily non existent. Indeed I alone am.

23.  I am just Bliss, full of consciousness, this universe, ever this. All are indeed non existent, simply non existent.  Verily I alone am.

24. Whatever in the least there is, it is all Brahman indeed.  That Brahman I am.
There is no doubt of this.  All are indeed non existent, simply non existent.  Verily
I alone am.

25.  Whatever name is uttered through speech and whatever thought of by the
mind, all are indeed non existent, simply non existent.  Verily, I alone am.

contd.,

Arunachala Siva.     

5889
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 12, 2016, 10:26:56 AM »
Verse  11:


ஞாலத் துயர்காழி ஞான சம்பந்தன்
சீலத் தார்கொள்கைச் சிற்றம் பலமேய
சூலப் படையானைச் சொன்ன தமிழ்மாலை
கோலத் தாற்பாட வல்லார் நல்லாரே.

Virtuous people cherish the Chitrambalam where Siva, who holds the trident, dwells. Tiru Jnana Sambandhan, hailing from the great town Sirkazhi, has sung this Tamizh garland on Siva. Anyone who sings this Tamizh garland properly are good indeed.

Padigam on Koil (Chidambaram) is concluded. 

Arunachala Siva.5890
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 12, 2016, 10:23:30 AM »
Verse  10:

பட்டைத் துவராடைப் படிமங் கொண்டாடும்
முட்டைக் கட்டுரை மொழிவ கேளாதே
சிட்டர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய
நட்டப் பெருமானை நாளுந் தொழுவோமே.

Without listening to the fabricated falsehood which is as blunt as the egg, spoken by those who pride on their ascetic austerities and who wear a cloth soaked in ochre of the bark of Maruta Maram (Myrobalam) we will worship with our hands daily the dancing Lord who is residing in Chitrambalam desiring it, in Thillai where learned men well-versed in Vedic lore live.

Arunachala Siva.5891
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 12, 2016, 10:20:36 AM »
Verse 9:


கோணா கணையானுங் குளிர்தா மரையானுங்
காணார் கழலேத்தக் கனலா யோங்கினான்
சேணார் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேத்த
மாணா நோயெல்லாம் வாளா மாயுமே.


When Siva stood as an infinite column of fire, Vishnu (who lies on a serpent bed) and Brahma (who is on a cool lotus flower) could not see His feet and top and worshipped Him. He dwells in the Chitrambalam in Thillai where great men live. Even great ills will leave quietly without causing any harm to those who worship Him.

Arunachala Siva.5892
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 12, 2016, 10:17:39 AM »
Verse  8:


கூர்வா ளரக்கன்றன் வலியைக் குறைவித்துச்
சீரா லேமல்கு சிற்றம் பலமேய
நீரார் சடையானை நித்த லேத்துவார்
தீரா நோயெல்லாந் தீர்த றிண்ணமே.


When Ravana, who carries a sharp sword, tried to lift the Kailash mountain, Siva crushed his strength. Siva matted locks hold the Ganga river. He dwells in the Chitrambalam. It is certain that those who praise Him daily will be rid of their incurable ills.

Arunachala Siva.5893
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 12, 2016, 10:14:57 AM »
Verse  7:அலையார் புனல்சூடி யாகத் தொருபாகம்
மலையான் மகளோடு மகிழ்ந்தா னுலகேத்தச்
சிலையா லெயிலெய்தான் சிற்றம் பலந்தன்னைத்
தலையால் வணங்குவார் தலையா னார்களே.


Siva wears the Ganga river that is full of waves on his head. He has the mountain king daughter (Parvathi) as His one half. He is praised by the world. He destroyed the three forts with a fiery arrow shot from the bow made of a mountain. He dwells in the Chitrambalam. Those who bow their head and worship Him achieve preeminence.

Arunachala Siva.

 

5894
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 12, 2016, 10:12:04 AM »
Verse 6:


வருமாந் தளிர்மேனி மாதோர் பாகமாந்
திருமாந் தில்லையுட் சிற்றம் பலமேய
கருமா னுரியாடைக் கறைசேர் கண்டத்தெம்
பெருமான் கழலல்லாற் பேணா துள்ளமே.


Uma has a tender body like the tender shoot of a mango tree. Siva has Uma as his one half. He wears the elephant skin. He has a blue throat. He dwells in Chitrambalam in the rich town of Thillai (Chidambaram). My heart does not desire anything except His feet.

Arunachala Siva.

5895
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 12, 2016, 10:09:26 AM »
Verse  5:


செல்வ நெடுமாடஞ் சென்று சேணோங்கிச்
செல்வ மதிதோயச் செல்வ முயர்கின்ற
செல்வர் வாழ்தில்லைச் சிற்றம் பலமேய
செல்வன் கழலேத்துஞ் செல்வஞ் செல்வமே.


Thillai (Chidambaram) has many rich tall buildings that reach into the sky and touch the beautiful moon. It has various kinds of wealth. Many people with the wealth of wisdom live there. Siva, the bestower of eternal bliss, dwells in the Chitrambalam in Thillai. Worshipping His feet is the true wealth.

Arunachala Siva.

 

Pages: 1 ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 [393] 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... 3072