Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 [392] 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... 3073
5866
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 17, 2016, 10:30:23 AM »
Verse  4:


துணையல்செய்தான் றூயவண்டியாழ்செய் சுடர்க்கொன்றை
பிணையல்செய்தான் பெண்ணினல்லாளை யொருபாகம்
இணையல்செய்யா விலங்கெயின்மூன்று மெரியுண்ணக்
கணையல்செய்தான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.


Siva wears a garland of shining Koṉṟai on which spotless bees hum like the music of Yāzh, knitting them into two, was united on one half with a lady of good nature.
Kazhukuṉṟu is the temple to which Siva who discharged an arrow on all the three glittering forts which were not friendly, to be consumed by fire, is warmly attached.

Arunachala Siva.

5867
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 17, 2016, 10:26:09 AM »
Verse  3:


தேனகத்தார் வண்டதுவுண்ட திகழ்கொன்றை
தானகத்தார் தண்மதிசூடித் தலைமேலோர்
வானகத்தார் வையகத்தார்கள் தொழுதேத்தும்
கானகத்தான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.


Wearing on the head a cool crescent moon and a garland of shining blossomed
Koṉṟai from which bees drank the honey sitting inside the flower, Kazhukuṉṟu is the temple to which of Siva who dwells in the cremation ground, who is praised with joined hands by the celestial beings who always think of him and the people of this world, is warmly attached.

Arunachala Siva.
5868
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 09:05:17 AM »
Vayilar Nayanar Puranam:


Verse  1:

சொல்வி ளங்குசீர்த் தொண்டைநன் னாட்டிடை
மல்லல் நீடிய வாய்மை வளம்பதி
பல்பெ ருங்குடி நீடு பரம்பரைச்
செல்வம் மல்கு திருமயி லாபுரி.

In glorious Tondai Naadu hailed by works of renown,
This beautiful town, established in truth, is situate;
Many a hoary clan here thrives from the hoary past
In traditional opulence; it is Tirumayilaappoor.

Arunachala Siva.

5869
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 09:01:22 AM »
Verse  10:


பொன்மதில்சூழ் புகலிகா
    வலர்அடிக்கீழ்ப் புனிதராம்
தென்மதுரை மாறனார்
    செங்கமலக் கழல்வணங்கிப்
பன்மணிகள் திரையோதம்
    பரப்புநெடுங் கடற்பரப்பைத்
தொன்மயிலை வாயிலார்
    திருத்தொண்டின் நிலைதொழுவாம்.


Adoring the red lotus-feet of Netu Maarar
Of Southern Madurai who became pure and holy,
By reason of his taking refuge under the flower-feet
Of the Prince of Pukali which is girt with great walls
Adorned with gold, we now proceed to hail
And indite the servitorship of Vaayilaar of hoary
Mayilai which is situate on the long beach where
The waves of the main shore up many a gem.

Ninra Seer Nedumarar puranam completed.

Arunachala Siva.

5870
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 08:58:57 AM »
Verse  9:


திரைசெய்கட லுலகின்கண்
    திருநீற்றின் நெறிவிளங்க
உரைசெய்பெரும் புகழ்விளக்கி
    ஓங்குநெடு மாறனார்
அரசுரிமை நெடுங்காலம்
    அளித்திறைவர் அருளாலே
பரசுபெருஞ் சிவலோகத்
    தின்புற்றுப் பணிந்திருந்தார்.


Lofty Netu Maaranaar caused the way of the Holy Ash
To glow in glorious splendor in this world girt
With the billowy sea; he ruled for many years and by the grace
Of the Lord, reached the great Siva-Loka
Hailed by all, thither to abide in aeviternal bliss.   

Arunachala Siva.

5871
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 08:56:06 AM »
Verse  8:


வளவர்பிரான் திருமகளார்
    மங்கையருக் கரசியார்
களபமணி முலைதிளைக்குந்
    தடமார்பிற் கவுரியனார்
இளஅரவெண் பிறையணிந்தார்க்
    கேற்றதிருத் தொண்டெல்லாம்
அளவில்புகழ் பெறவிளக்கி
    அருள்பெருக அரசளித்தார்.The Paandya king whose broad chest was caressed by the beauteous
And sandal-pasted breasts of Mangkayarkkarasiyaar--,
The Chozha's divine daughter--, performed endlessly glorious
And fitting acts of service to the Lord who wears
The young serpent and the argent crescent; thus he ruled
His realm with the ever-crescent grace of Siva.   

Arunachala Siva.

5872
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 08:51:10 AM »
Verse  7:


இனையகடுஞ் சமர்விளைய
    இகலுழந்த பறந்தலையில்
பனைநெடுங்கை மதயானைப்
    பஞ்சவனார் படைக்குடைந்து
முனையழிந்த வடபுலத்து
    முதன்மன்னர் படைசரியப்
புனையுநறுந் தொடைவாகை
    பூழியர்வேம் புடன்புனைந்து.


In the field where the fierce battle was fought,
The armies of the pre-eminent northern kings routed
By the Paandya's army endowed with musty elephants
Whose long tusks were tall like
The Palmyra trees, scattered away; the king
Thereupon wore the victorious garland of fragrant
garland along with the Paandya's own, of neem.

Arunachala Siva.


5873
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 08:48:10 AM »
Verse  6:


தீயுமிழும் படைவழங்கும்
    செருக்களத்து முருக்குமுடல்
தோயுநெடுங் குருதிமடுக்
    குளித்துநிணந் துய்த்தாடிப்
போயபரு வம்பணிகொள்
    பூதங்க ளேயன்றிப்
பேயும்அரும் பணிசெய்ய
    உணவளித்த தெனப்பிறங்க.


In the field of battle where fire-spitting weapons
Opposed each other, ghouls bathed in the pools
Of blood where lay immersed slaughtered bodies,
Ate the flesh and danced in glee; it looked as though
In the battle-field, like the Bhootas
Of yore, the ghouls too served and were fed.   

Arunachala Siva.
5874
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 08:45:56 AM »
Verse  5:


வயப்பரியின் களிப்பொலியும்
    மறவர்படைக் கலஒலியும்
கயப்பொருப்பின் முழக்கொலியும்
    கலந்தெழுபல் லியஒலியும்
வியக்குமுகக் கடைநாளின்
    மேகமுழக் கெனமீளச்
சயத்தொடர்வல் லியுமின்று
    தாம்விடுக்கும் படிதயங்க.


The joyous neighing of the victorious steeds,
The noise of the clanging weapons, the trumpeting
Of the hill-like elephants and the blaring
Of the many martial instruments were like unto the rumbling
Of the clouds that would gather at the end
Of the Yuga; it looked as though that the King too,
Like Ugra Kumaara, should then unleash
The great heroic shackle.

Arunachala Siva.

5875
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 08:43:38 AM »
Verse 4:


எடுத்துடன்ற முனைஞாட்பின்
    இருபடையிற் பொருபடைஞர்
படுத்தநெடுங் கரித்துணியும்
    பாய்மாவின் அறுகுறையும்
அடுத்தமர்செய் வயவர்கருந்
    தலைமலையும் அலைசெந்நீர்
மடுத்தகடல் மீளவுந்தாம்
    வடிவேல்வாங் கிடப்பெருக.


In the field of battle, from the limbs of tuskers
And horses slaughtered by warriors on both sides
And also the severed black heads of soldiers
Piled up as a hill, blood gushed forth and formed
A ruddy sea; once Ugra Kumaara Paandya wielded
And ever-fiery spear to dry up the soaring main;
It looked as though that Netu Maarar too
Had to do a similar feat to dry up the ruddy sea.

Arunachala Siva.

5876
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 08:41:31 AM »
Verse  3:


ஆயஅர சளிப்பார்பால்
    அமர்வேண்டி வந்தேற்ற
சேயபுலத் தெவ்வரெதிர்
    நெல்வேலிச் செருக்களத்துப்
பாயபடைக் கடல்முடுகும்
    பரிமாவின் பெருவெள்ளம்
காயுமதக் களிற்றினிரை
    பரப்பியமர் கடக்கின்றார்.

When he ruled thus, his enemies came from the north
Waging a war, with his sea-like army, his flood
Of swift steeds, and his rows and rows of wrathful
And destructive elephants, he gave them battle
At Tirunelveli and victoriously forged ahead.


Arunachala Siva.

5877
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2016, 08:38:30 AM »
Verse  2:


அந்நாளில் ஆளுடைய
    பிள்ளையார் அருளாலே
தென்னாடு சிவம்பெருகச்
    செங்கோலுய்த்து அறம்அளித்துச்
சொல்நாம நெறிபோற்றிச்
    சுரர்நகர்க்கோன் தனைக்கொண்ட
பொன்னார மணிமார்பில்
    புரவலனார் பொலிகின்றார்.

During his time, by the grace of the godly child,
Saivism grew apace in the Paandya country;
The king wielding a righteous scepter, fostered
The Saivite way of the celebrated Panchaakshara;
He wore
(the heirloom of) the garland of gold
Received from Indra, and glowed in splendor.

Arunachala Siva.

5878
General topics / Re: Puinarvasu Vannam -
« on: December 17, 2016, 07:14:58 AM »
Dear Sadhak,

Yes.  You are correct.  The Jayanti celebrations will be on the second Punarvasu day.

Arunachala Siva.
 

5879
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 01:35:29 PM »
Verse  2:

கேணவல்லான் கேழல்வெண்கொம்பு குறளாமை
பூணவல்லான் புரிசடைமேலொர் புனல்கொன்றை
பேணவல்லான் பெண்மகள்தன்னை யொருபாகம்
காணவல்லான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.


He is capable of breaking the white tusk of the hog and adorns it on his chest;
He s capable of wearing the shell of a dwarf tortoise.
is desirous of having on the twisted matted locks, water and Koṉṟai.
Kaḻukkuṉṟu is the temple to which Siva, who has on one half a lady, is warmly attached.


Arunachala Siva.5880
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 16, 2016, 01:34:13 PM »
Tiruk Kazhuk Kunram:

Verse  1:


தோடுடையானொரு காதிற்றூய குழைதாழ
ஏடுடையான் றலைகலனாக விரந்துண்ணும்
நாடுடையா னள்ளிருளேம நடமாடும்
காடுடையான் காதல்செய்கோயில் கழுக்குன்றே.

Siva wears a woman's ear-ring in the left ear.
Wears flowers when the spotless men`s ear-ring hangs in the right ear.
He has a country in which he can beg alms in a bowl of a skull, and eats.
Kaḻukkuṉṟu is the temple to which he who has a cremation ground in which he performs at midnight, dance affording protection is warmly attached.

Arunachala Siva.

 

Pages: 1 ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 [392] 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... 3073