Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 [391] 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... 3111
5851
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:34:26 AM »
Verse  5:எயிலணையும் முகில்முழக்கும்
    எறிதிரைவே லையின்முழக்கும்
பயில்தருபல் லியமுழக்கும்
    முறைதெரியாப் பதியதனுள்
வெயில்அணிபல் மணிமுதலாம்
    விழுப்பொருளா வனவிளக்கும்
தயிலவினைத் தொழின்மரபில்
    சக்கரப்பா டித்தெருவு.   

The rumble of the clouds nearing the great walls,
The roar of the billowy main and the melodious sound
Of the many musical instruments thither merged irretrievably;
The street of the oil-vendors who ply the oil-presses
Was bright with gems and things pure.

Arunachala Siva.

5852
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:31:56 AM »
Verse  4:


கெழுமலர்மா தவிபுன்னை
    கிளைஞாழல் தளையவிழும்
கொழுமுகைய சண்பகங்கள்
    குளிர்செருந்தி வளர்கைதை
முழுமணமே முந்நீரும்
    கமழமலர் முருகுயிர்க்கும்
செழுநிலவின் துகளனைய
    மணற்பரப்புந் திருப்பரப்பு.

There teemed kurukkatthis rich in blooms, punnais,
Branchy kunkuma trees, shanbaka trees whose rich
Buds lavishly burgeoned, cool ceruntis, and growing
Fragrant screw-pines; each of them perfumed the air
With the scent of its flowers; even the breeze from the main
Was loaded with incense; there the white stretches of sand looked
As though they were wrought of the dust of moon-rays.

Arunachala Siva.


5853
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:27:27 AM »
Verse  3:

பன்னுதிருப் பதிகஇசைப்
    பாட்டுஓவா மண்டபங்கள்
அன்னநடை மடவார்கள்
    ஆட்டு ஓவா அணியரங்கு
பன்முறைதூ ரியமுழங்கும்
    விழவுஓவா பயில்வீதி
செந்நெல்லடி சிற்பிறங்கல்
    உணவுஓவா திருமடங்கள்.In its mantapams, the divine hymns (in decades) were ever
Melodized; in the theaters, the lasses whose gait was
Swan-like, for ever danced; the crowded streets
Were always full of festivities linked to the orchestration
Of music; the sacred Matams were ever full
Of hills of cooked samba rice.

Arunachala Siva.

5854
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 10:24:33 AM »
Verse  2:

பீடுகெழு பெருந்தெருவும்
    புத்தருடன் பீலிஅமண்
வேடமுடை யவர்பொருள்போல்
    ஆகாச வெளிமறைக்கும்
ஆடிகொடி மணிநெடுமா
    ளிகைநிரைகள் அலைகமுகின்
காடனைய கடல்படப்பை
    யெனவிளங்குங் கவின்காட்டும்.


Its glorious and vast streets with their rows
Of beauteous mansions from whose tops wafted fluttering
Flags covering the sky, suggested,
Like the Buddhists and the peacock-feather holding Jains
The non-existence of space; these resembled
The waving areca-gardens; the nearby sea was
Like unto beautiful gardens full of crops.

Arunachala Siva.


5855
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2017, 09:55:27 AM »
Kaliya Nayanar Puranam:


Verse  1:பேருலகில் ஓங்குபுகழ்ப்
    பெருந்தொண்டை நன்னாட்டு
நீருலவுஞ் சடைக்கற்றை
    நிருத்தர்திருப் பதியாகும்
காருலவு மலர்ச்சோலைக்
    கன்னிமதில் புடைசூழ்ந்து
தேருலவு நெடுவீதி
    சிறந்ததிரு வொற்றியூர்.It is a beauteous city dear to the Lord Dancer
In whose matted hair the Ganga flows; it is in the great
Tondai Naadu renowned in this vast world; it is girt
With impregnable fort-like walls surrounded by cloud-capped
Flower-gardens; it is great Tiruvotriyoor,
In whose long streets the cars ply.

Arunachala Siva.

5856
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:26:03 AM »
Verse  11:

அந்தண் சோற்றுத் துறையெம் மாதியைச்
சிந்தை செய்ம்மி னடியா ராயினீர்
சந்தம் பரவு ஞான சம்பந்தன்
வந்த வாறே புனைதல் வழிபாடே.


You who are devotees!
meditate upon the primordial Siva in beautiful and cool Chōtṟṟuttuṟai,
the mode of worship for that is to adorn the god with songs composed by Jnana Sambandhan, who praises the nature of Siva, which came out of his mouth by God's grace.

Padigam on Tiruch Chotrrutjhurai completed.

Arunachala Siva.
5857
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:23:20 AM »
Verse  10:

கோது சாற்றித் திரிவா ரமண்குண்டர்
ஓது மோத்தை யுணரா தெழுநெஞ்சே
நீதி நின்று நினைவார் வேடமாம்
ஆதி சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


My mind!
leave without studying the scriptures which the Jains who go about dilating upon defects to be known to all, and the low Buddhists,
start, we shall go and reach Chōtṟṟuttuṟai of primordial god who assumes the form on which people who are firm in their righteousness, meditate.

Arunachala Siva.

5858
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:20:08 AM »
Verse  9:

தொழுவா ரிருவர் துயர நீங்கவே
அழலா யோங்கி யருள்கள் செய்தவன்
விழவார் மறுகில் விதியான் மிக்கவெம்
எழிலார் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.

To remove the sorrow of the two, Vishnu and Brahma, who worshipped him casting away their pride,
Siva bestowed his many kinds of grace by rising high as a column of fire.
We shall go and reach our Chōtṟṟuttuṟai which has streets in which festivals are celebrated and looks very beautiful laid according to the rules in the works on architecture.

Arunachala Siva.


5859
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:16:05 AM »
Verse  8:


பெண்ணோர் பாக முடையார் பிறைச்சென்னிக்
கண்ணோர் பாகங் கலந்த நுதலினார்
எண்ணா தரக்க னெடுக்க வூன்றிய
அண்ணல் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


Siva has a lady on one half,
has a head on which there is the crescent moon and a forehead with an eye in one place,
we shall go and reach Chotṟṟuttuṟai of the god who pressed down the demon (Ravaṇaṉ) who lifted (the mountain, Kailash) thoughtlessly.

Arunachala Siva.

5860
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:12:44 AM »
Verse  7:


சாடிக் காலன் மாளத் தலைமாலை
சூடி மிக்குச் சுவண்டாய் வருவார்தாம்
பாடி யாடிப் பரவு வாருள்ளத்
தாடி சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


Having killed Yama (god of death) to die,
Siva who appears in the very appropriate form wearing a garland of skulls.
we shall go and reach Chtōṟṟuttuṟai of Siva who dances out of joy in the hearts of those who praise him singing and dancing.

Arunachala Siva.


5861
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:09:37 AM »
Verse  6:

துடிக ளோடு முழவம் விம்மவே
பொடிகள் பூசிப் புறங்கா டரங்காகப்
படிகொள் பாணி பாடல் பயின்றாடும்
அடிகள் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.

When many drums which taper towards the middle, and muzhavu are played on a high pitch,
smearing himself with many kinds of sacred ash.
we shall reach Chōtṟṟuttuṟai of the god who dances to the songs and measure of time which can be compared to others, having the cremation ground as the stage.

Arunachala Siva.
5862
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:06:02 AM »
Verse 5:

பிறையு மரவும் புனலுஞ் சடைவைத்து
மறையு மோதி மயான மிடமாக
உறையுஞ் செல்வ முடையார் காவிரி
அறையுஞ் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


Placing the crescent moon, cobra and water in the matted locks,
Chanting also the Vēdam,
we shall go and reach Chōtṟṟuttuṟai where the Kaveri dashes on its banks and which belongs to Siva who has the cremation ground as his dwelling place.

Arunachala Siva.

5863
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 10:02:50 AM »
Verse  4:


பிணிகொ ளாக்கை யொழியப் பிறப்புளீர்
துணிகொள் போரார் துளங்கு மழுவாளர்
மணிகொள் கண்டர் மேய வார்பொழில்
அணிகொள் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.wise people who want to derive benefit from this birth in order to be free from this body which is heir to many diseases!
Siva who handles the battle-axe which is shaking and which is useful in battle for cutting the bodies of enemies.
we will go and reach Chōtṟṟuttuṟai which is made beautiful by long gardens and where Siva with a neck like sapphire dwells.

Arunachala Siva.5864
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 09:59:54 AM »
Verse  3:

செய்யர் செய்ய சடையர் விடையூர்வர்
கைகொள் வேலர் கழலர் கரிகாடர்
தைய லாளொர் பாக மாயவெம்
ஐயர் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.Siva who is red in color.
has a ruddy matted hairs
rides on a bull.
holds a trident in his hand.
wears an armor in the leg.
dwells in the charred cremation-ground.
we shall reach Chtōṟṟuttuṟai belonging to our father who has a young lady as one half, by making a journey.

Arunachala Siva.

5865
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: January 16, 2017, 09:56:41 AM »
Verse  2:


பாலு நெய்யுந் தயிரும் பயின்றாடித்
தோலு நூலுந் துதைந்த வரைமார்பர்
மாலுஞ் சோலை புடைசூழ் மடமஞ்ஞை
ஆலுஞ் சோற்றுத் துறைசென் றடைவோமே.


Bathing many times in milk, ghee and curd.
Siva who has a chest as strong and broad as the mountain on which the skin of a deer and sacred thread are close together.
we shall reach by journey Chotṟṟuttuṟai where young peacocks which are in the gardens, and surrounded on all sides by gardens which confound people.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 [391] 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... 3111