Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 3200
586
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 28, 2019, 10:26:03 AM »
Verse  5:


பிழைத்த பிழையொன் றறியேன்நான்
    பிழையைத் தீரப் பணியாயே
மழைக்கண் நல்லார் குடைந்தாட
    மலையும் நிலனுங் கொள்ளாமைக்
கழைக்கொள் பிரசங் கலந்தெங்குங்
    கழனி மண்டிக் கையேறி
அழைக்குந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

When ladies who have cool eyes bathe jumping into the water, the floods rising so high in level that the mountain and the plains could not contain it.  Mingling with the honey kept in the bamboos, filing up all the fields, rising on the ridges.  Oh God!
Who has Aiyāṟu as your shrine which is on the bank of the Kāveri, with waves which produce a big noise.  I do not know any mistake that I have committed.
If there is any mistake committed without intention and without my knowledge, please bestow on me your grace to remove it

Arunachala Siva.

587
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 28, 2019, 10:20:19 AM »
Verse  4:

பழகா நின்று பணிசெய்வார்
    பெற்ற பயனொன் றறிகிலேன்
இகழா துமக்காட் பட்டோர்க்கு
    வேக படமொன் றரைச்சாத்திக்
குழகா வாழைக் குலைதெங்கு
    கொணர்ந்து கரைமேல் எறியவே
அழகார் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

Oh!  God who has Aiyāṟu as your place, which is on the bank of the Kāveri with waves made beautiful by throwing on the banks the cluster of plantain fruits and clusters of coconuts! Before those who became your protege without despising you, one who wears on the waist a single cloth.  Youth!  I am unable to understand the benefit that those who have rendered service to you having been familiar with you for a long time. Those who perform any service to you perform it without the idea of expecting any reward. I shall also do likewise.

Arunachala Siva.

588
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 28, 2019, 10:12:35 AM »
Verse  3:

மருவிப் பிரிய மாட்டேன் நான்
    வழிநின் றொழிந்தேன் ஒழிகிலேன்
பருவி விச்சி மலைச்சாரற்
    பட்டை கொண்டு பகடாடிக்
குருவி யோப்பிக் கிளிகடிவார்
    குழல்மேல் மாலை கொண்டோட்டம்
தரவந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

Having played with elephants with the barks of trees in the slopes of the mountain belonging to Vicci, (which is situated in the region of Paruvi. NOTE_HISTORY: It is argued that these three names are of three different sons who originated three different branches of the family, viz. Paruvi, Kaivra and Talakād.
But the records of Avini of Talakād show that Paruvi-vishaya i.e. Paruvi region was within him A History of Karnātāka by Dr.P.B.Desai, 1970; page 66-67 NOTE_HISTORY: The Ganga records of this period speak distinctly of two houses, the Pāruvis and the members of Taḷakād house of which the former seems to have been befriended by the Pallavas. The Kongu country by Dr. M.Arokiaswami p.;
PP_X: A chieftain by name Vicci is mentioned in Kuṟuntokai, as having fought with the kings who had the right to wear crowns Kuṟuntokai, 328, Kapilar PP_X: the court-poet of Pāri, took his daughters and requested Vicci to marry them, which he refused for fear of incurring the enmity of the three Tamiḻ Kings Puṟam, 200 flowing swiftly snatching the garlands on the tresses of hair of girls who drive small birds of flee and scare away parrots in the millet farms oh God! )

Who has Aiyāṟu as your place which is on the bank of the Kāveri with noisy waves!
I shall not leave you after coming into close contact with you so many times.
I stood steadfast in the way allotted to me; I shall not deviate from it at any time.

Arunachala Siva.

589
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 28, 2019, 07:30:06 AM »
Verse  2:


எங்கே போவே னாயிடினும்
    அங்கே வந்தென் மனத்தீராய்ச்
சங்கை யொன்று மின்றியே
    தலைநாள் கடைநா ளொக்கவே
கங்கை சடைமேற் கரந்தானே
    கலைமான் மறியுங் கனல்மழுவும்
தங்குந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

Wherever I may go the affection on the first day and the last day being neither more nor less, with the least doubt you having come there and staying in my mind having the Ganga on the matted locks, and the young stag and a burning red hot iron to stay on the hands, oh God who has Aiyaṟu as his place which is on the bank of the river Kaveri having waves!

Arunachala Siva.

590
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 27, 2019, 08:30:55 AM »
Tiru Aiyaru:

Verse 1:


பரவும் பரிசொன் றறியேன்நான்
    பண்டே உம்மைப் பயிலாதேன்
இரவும் பகலும் நினைந்தாலும்
    எய்த நினைய மாட்டேன்நான்
கரவில் அருவி கமுகுண்ணத்
    தெங்கங் குலைக்கீழ்க் கருப்பாலை
அரவந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

The floods that arrive without failure to submerge the Areca-palms, of God having Aiyāṟu on the bank of Kāveri of waves which make a noise along with the sound of the sugar-cane press, under the coconut tree with clusters of fruits as your place.
Please help me I do not know even a little of the proper manner of praising you,
as I did not come to you in previous births, to worship you.  Though I think of you night and day I do not adequately concentrate on you.

Arunachala Siva.

591
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 27, 2019, 06:37:23 AM »
Verse  10:

செந்நெ லங்கலங் கழனித்
    திகழ்திரு வாஞ்சியத் துறையு
மின்ன லங்கலஞ் சடையெம்
    மிறைவன தறைகழல் பரவும்
பொன்ன லங்கல்நன் மாடப்
    பொழிலணி நாவல்ஆ ரூரன்
பன்ன லங்கனன் மாலை
    பாடுமின் பத்தரு ளீரே.

Arūraṉ who was born in Nāvalūr, made beautiful by gardens and perfect storeys adorned with lace-garlands who worships the feet of Siva wearing jingling anklets, and who adorns his matted locks, with garlands pleasing to look at and who dwells in Tiruvā?chiyam which is eminent by fields where the ears of red variety of superior paddy is dangling in the air.  People who are in the company of pious people!
Sing the good garlands of verses which were composed with great consideration.

Padigam on Tiru Vanchiyam completed.

Arunachala Siva.

592
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 26, 2019, 12:06:14 PM »
Verse  9:


வாழை யின்கனி தானும்
    மதுவிம்மு வருக்கையின் சுளையும்
கூழை வானரந் தம்மிற்
    கூறிது சிறிதெனக் குழறித்
தாழை வாழையந் தண்டாற்
    செருச்செய்து தருக்குவாஞ் சியத்துள்
ஏழை பாகனை யல்லால்
    இறையெனக் கருதுதல் இலமே.


The share which is due to me of the plantain fruits and pulps of the jack-fruit in which there is abundant honey flowing, is small the stupid monkeys babbling among themselves, except the Lord who has on his half a lady and who is in Vā?chiyam, where the monkeys fight with the stem of the fragrant screw-pine and plantain trees and feel elated, we do not think of any other god as master.

Arunachala Siva.

593
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 26, 2019, 12:01:01 PM »
Verse  8:


களங்க ளார்தரு கழனி
    அளிதரக் களிதரு வண்டு
உளங்க ளார்கலிப் பாடல்
    உம்பரில் ஒலித்திடுங் காட்சி
குளங்க ளால்நிழற் கீழ்நற்
    குயில்பயில் வாஞ்சியத் தடிகள்
விளங்கு தாமரைப் பாதம்
    நினைப்பவர் வினைநலி விலரே.

When the fields among which there are many threshing-floors for threading grain yield mature crops, with the scenery of intoxicated bees humming out of joy like music of loud sound which fill the hearts with joy, those who meditate on the feet which are like the shining lotus flowers of the god in Vā?chiyam where under the shade of the banyan trees growing on the banks of the tanks sweet-singing Indian cuckoos live in large numbers will not be afflicted by karmas.

Arunachala Siva.

594
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 26, 2019, 11:54:27 AM »
Verse  7:


அருவி பாய்தரு கழனி
    அலர்தரு குவளையங் கண்ணார்
குருவி யாய்கிளி சேர்ப்பக்
    குருகினம் இரிதரு கிடங்கில்
பருவ ரால்குதி கொள்ளும்
    பைம்பொழில் வாஞ்சியத் துறையும்
இருவ ரால்அறி யொண்ணா
    இறைவன தறைகழல் சரணே.


When the ladies who have eyes resembling the blue Nelumbo flowers which blossom in the fields where streams of water flow, scare away with stones thrown from the slings, the small sparrows and parrots which are in search of ears of corn in the fields from the moat where the flocks of cranes flee in all directions.  The feet of Siva wearing jingling anklets, who could not be known by both Vishnu and Brahma, and who dwells in Vā?chiyam, which has verdant gardens into which the bulky Murrel fish leaps.

Arunachala Siva.

595
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 26, 2019, 07:17:16 AM »
Verse  6:


கரந்தை கூவிள மாலை
    கடிமலர்க் கொன்றையுஞ் சூடிப்
பரந்த பாரிடஞ் சூழ
    வருவர்நம் பரமர்தம் பரிசால்
திருந்து மாடங்கள் நீடு
    திகழ்தரு வாஞ்சியத் துறையும்
மருந்த னார்அடி யாரை
    வல்வினை நலியஒட் டாரே.


According to his nature, having adorned his head with garlands of fragrant basil, garlands of bilwa and fragrant garlands of Koṉṟai, our superior god will be coming to be surrounded by Bhutas, spreading everywhere. Siva who is like the nectar and who dwells in eminent Tiruvā?chiyam where the perfect storeys are tall, will not brook the irresistible Karmas inflicting suffering on his devotees.

Arunachala Siva.

596
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 26, 2019, 07:12:22 AM »
Verse 5:

மைகொள் கண்டர்எண் தோளர்
    மலைமக ளுடனுறை வாழ்க்கைக்
கொய்த கூவிள மாலை
    குலவிய சடைமுடிக் குழகர்
கைதை நெய்தலங் கழனி
    கமழ்புகழ் வாஞ்சியத் தடிகள்
பைதல் வெண்பிறை யோடு
    பாம்புடன் வைப்பது பரிசே.

Siva has a neck in which there is poison, he has eight arms, he is the youth who is living with the daughter of the mountain and who on his matted locks, coiled into a crown wears a garland of bilwa leaves plucked and strung into a garland.  The god in famous Vā?chiyam where the fragrance of the screw-pine spreads in the fields in which white Indian water-lily grows.  He has the nature of keeping on his head the tender crescent moon along with a cobra.

Arunachala Siva.


597
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 25, 2019, 01:11:43 PM »
Verse  4:

சள்ளை வெள்ளையங் குருகு
    தானது வாமெனக் கருதி
வள்ளை வெண்மலர் அஞ்சி
    மறுகிஓர் வாளையின் வாயில்
துள்ளு தெள்ளுநீர்ப் பொய்கைத்
    துறைமல்கு வாஞ்சியத் தடிகள்
வெள்ளை நுண்பொடிப் பூசும்
    விகிர்தம்ஒன் றொழிகிலர் தாமே.

A kind of fish by name Saṭai (grey river mullet), being afraid of the white flowers of the creeping bindweed mistaking it to be the white crane, the god in Vā?chiyam where ghats in the natural ponds in which there is clear water are many, leap into the mouth of the scabbard fish, confused in mind.  Does not give up the state of being different from the world, by smearing fine and white holy ash.

Arunachala Siva.598
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 25, 2019, 01:02:59 PM »
Verse  3:


தூர்த்தர் மூவெயில் எய்து
    சுடுநுனைப் பகழிய தொன்றால்
பார்த்த னார்திரள் தோள்மேற்
    பல்நுனைப் பகழிகள் பாய்ச்சித்
தீர்த்த மாமலர்ப் பொய்கைத்
    திகழ்திரு வாஞ்சியத் தடிகள்
சாத்து மாமணிக் கச்சங்
    கொருதலை பலதலை யுடைத்தே.

Discharging an arrow which has a sharp end and which is burning, on the three forts of the wicked persons, having thrust into the globular shoulders of Arjuna many arrows of sharp ends, the god in Tiruvā?chiyam, where natural ponds of holy water in which big flowers grow, are eminent. The sash of big rubies which he ties in the waist has many heads on one side.  What a wonder!

Arunachala Siva.

599
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 25, 2019, 12:05:26 PM »
Verse  2:

தொறுவில் ஆன்இள ஏறு
    துண்ணென இடிகுரல் வெருவிச்
செறுவில் வாளைகள் ஓடச்
    செங்கயல் பங்கயத் தொதுங்கக்
கறுவி லாமனத் தார்கள்
    காண்தகு வாஞ்சியத் தடிகள்
மறுவி லாதவெண் ணீறு
    பூசுதல் மன்னும்ஒன் றுடைத்தே.

Being afraid of the thunderous bellowing sound of the young bull which is in the midst of cows, to make one frightened, the scabbared fish in the fields run for safety, the red carp fish to hides themselves in the lotus.  The god in Vānchiyam, where people who have no hostility in their minds are beautiful to look at, smearing himself with white holy ash which has no defect, has an idea behind it. (The idea is that Siva is the support for the world.

Arunachala Siva.

600
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 25, 2019, 11:59:38 AM »
Tiru Vanchiyam:

Verse 1:


பொருவ னார்புரி நூலர்
    புணர்முலை உமையவ ளோடு
மருவ னார்மரு வார்பால்
    வருவதும் இல்லைநம் மடிகள்
திருவ னார்பணிந் தேத்துந்
    திகழ்திரு வாஞ்சியத் துறையும்
ஒருவனார் அடி யாரை
    ஊழ்வினை நலியஒட் டாரே.

Siva has the greatness to be compared to other Dēvas but no other Deva can be compared to him. He wears a sacred thread of three strands.  He is united with Uma who has breasts close to each other. Our god does not even come near those who do not approach him.  The unequaled god who dwells in eminent Tiru Vā?chiyam, who is paid obeisance and praised by ladies who are as beautiful as the goddess of wealth.
He will not tolerate deeds done in former births considered as the cause of the present life with all its fortunes, afflicting his devotees.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 3200