Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 3060
586
Tiru Valan Chuzhi:

Verse  1:


ஓத மார்கட லின்விட முண்டவன்
பூத நாயகன் பொற்கயி லைக்கிறை
மாதொர் பாகன் வலஞ்சுழி யீசனைப்
பாத மேத்தப் பறையும்நம் பாவமே.


Siva,  drank the poison that rose in the ocean of tides, the master of Bhutas.  The Lord of beautiful Kailash, has a lady on one half.  Our sins will decrease gradually if we praise the feet of the god in Vala?chuzhi.

Arunachala Siva.

587
Verse  11:


மைக்க டுத்த நிறத்தரக் கன்வரை
புக்கெ டுத்தலும் பூவனூ ரன்னடி
மிக்க டுத்த விரல்சிறி தூன்றலும்
பக்க டுத்தபின் பாடியுய்ந் தானன்றே.


As soon as the demon whose color was like the sable cloud entered into the foot of the hill and lifted it, when the toe of the foot of the Lord in Pūvaṉūr, which was bent upon destroying the pride of Ravanan, was slightly pressed, when his body was squeezed like a bag,  he saved himself singing the Sāma Vēdam.

Padigam on Tirup Puvanur completed.

Arunachala Siva.


588
Verse  10:


நார ணன்னொடு நான்முக னிந்திரன்
வார ணன்கும ரன்வணங் குங்கழற்
பூர ணன்திருப் பூவனூர் மேவிய
கார ணன்னெனை யாளுடைக் காளையே.


Siva, perfect in all attributes to whose feet, Nāraṇaṉ, Brahman of four faces, Indran, Vinayaka and Kumaraṉ make obeisance, who is a youth in his prime and who is the first cause of all things who is in Pūvaṉūr and who admitted me as his protege.


Arunachala Siva.

589
Verse  9:

ஏவம் ஏது மிலாஅம ணேதலர்
பாவ காரிகள் சொல்வலைப் பட்டுநான்
தேவ தேவன் திருநெறி யாகிய
பூவ னூர்புகு தப்பெற்ற நாளின்றே.

Being cheated by the tricksters' words of Jains, who were my enemies and knew not slightest suffering and who committed sinful acts, this is the day, when I entered into Pūvaṉūr, which is the beautiful shrine of Siva, who is superior to all other gods.

Arunachala Siva.

590
Verse  8:


பூவ னூர்தண் புறம்பயம் பூம்பொழில்
நாவ லூர்நள் ளாறொடு நன்னிலங்
கோவ லூர்குட வாயில் கொடுமுடி
மூவ லூருமுக் கண்ணனூர் காண்மினே.


Pūvaṉūr, cool Puṟampayam, Nāvalūr which has flower-gardens, including Naḷḷaṟu, Naṉṉilam, Kōvalūr, Kuṭavāyil, Kodumuṭi and Mūvalūr - these are the shrines of Siva, who has three eyes, People of this world! Go on pilgrimage to visit these places.

Arunachala Siva.

591
Verse 7:

ஆதி நாதன் அமரர்க ளர்ச்சிதன்
வேத நாவன்வெற் பின்மடப் பாவையோர்
பாதி யானான் பரந்த பெரும்படைப்
பூத நாதன்தென் பூவனூர் நாதனே.

Siva, the chief who is the cause of all things, who is worshiped by the immortals, scattering flowers and uttering his names, who is always chanting the Vedas, in his tongue, who has as a half the beautiful and young daughter of the mountain.
The master in Pūvaṉūr in the south is the chief of the big army of the Bhutas, which is extensive.

Arunachala Siva.


592
Verse  6:

அனுச யப்பட் டதுவிது வென்னாதே
கனிம னத்தொடு கண்களும் நீர்மல்கிப்
புனித னைப்பூவ னூரனைப் போற்றுவார்
மனித ரில்தலை யான மனிதரே.

Not being repentant owing to thinking, "that is good and this is bad", with a tender heart and having eyes filled with tears, those who praise the pure Siva in Pūvaṉūr are superior to other human beings.


Arunachala Siva.


593
Verse  5:

புல்லம் ஊர்தியூர் பூவனூர் பூம்புனல்
நல்ல மூர்திநல் லூர்நனி பள்ளியூர்
தில்லை யூர்திரு வாரூர்சீர் காழிநல்
வல்ல மூரென வல்வினை மாயுமே.

The places of Siva, who has a vehicle of a bull, are Pūvaṉūr Nallam which has water full of flowers. (Nallam is now known as Koṉērirājapuram in Tanjāvūr Dt.) Naṉipaḷḷiūr this was the birth place of the mother of Sambandhar. Tillaiyūr Chidambaram, Tiruvarūr, Sirkazhi,  if one utters good Vallam as his places. The irresistible acts will vanish.

Arunachala Siva.594
Verse  4:


ஆவின் மேவிய ஐந்தமர்ந் தாடுவான்
தூவெண் ணீறு துதைந்தசெம் மேனியான்
மேவ நூல்விரி வெண்ணியின் தென்கரைப்
பூவ னூர்புகு வார்வினை போகுமே.


Siva bathes in the five products which are obtained from the cow. He who has a red form on which pure and white sacred ash is smeared thickly.  The good and bad acts of those who enters into Pūvaṉūr on the southern bank of Veṇṇi, which is the abode of
Siva who expounded the Vedas to be studied, will go away from them.

Arunachala Siva.

595
Verse  3:

குற்றங் கூடிக் குணம்பல கூடாதீர்
மற்றுந் தீவினை செய்தன மாய்க்கலாம்
புற்ற ராவினன் பூவனூ ரீசன்பேர்
கற்று வாழ்த்துங் கழிவதன் முன்னமே.

People of this world who have many accumulation of faults and not many good qualities!  You can destroy the bad acts done, in addition to those. Siva, who has as ornaments cobras living in anthills, learn the names of the Lord in Pūvaṉūr and praise him before you pass away from this world.

Arunachala Siva.596
Verse  2:

என்ன னென்மனை யெந்தையெ னாருயிர்
தன்னன் தன்னடி யேன்தன மாகிய
பொன்னன் பூவனூர் மேவிய புண்ணியன்
இன்ன னென்றறி வொண்ணா னியற்கையே.


Siva is my close companion, is like my wife.  He is like my father.  He is my precious life.  He who is the gold, which is the wealth of the slave and devotee, who is myself.
He who is the embodiment of all virtues, who dwells with desire in Pūvaṉūr. It is difficult to know his nature as a person of such and such a character.

Arunachala Siva.

597
Tirup Puvanur:

Verse  1:

பூவ னூர்ப்புனி தன்திரு நாமந்தான்
நாவில் நூறுநூ றாயிரம் நண்ணினார்
பாவ மாயின பாறிப் பறையவே
தேவர் கோவினுஞ் செல்வர்க ளாவரே.

The sins of those who repeat the names of the pure god, Siva who dwells in Pūvaṉur in the tongues, one crore times, will disappear, being scattered.  They will become richer than the King of the immortals Indra.


Arunachala Siva.
598
Verse  11:

துட்ட னாகி மலையெடுத் தஃதின்கீழ்ப்
பட்டு வீழ்ந்து படர்ந்துய்யப் போயினான்
கொட்டம் நாறிய கோழம்பத் தீசனென்
றிட்ட கீத மிசைத்த அரக்கனே.

The demon Ravanan who sang the songs which Siva loved, saying, "Siva in Kōzhampam which has the fragrance of costus root". Being mischievous by nature.
lifting the mountain, Kailash and being caught under it and falling, got the grace of Siva with his help.

Padigam on Tiruk Kozhampam completed.

Arunachala Siva.599
Verse  10:

சமர சூரபன் மாவைத் தடிந்தவேற்
குமரன் தாதைநற் கோழம்பம் மேவிய
அமரர் கோவினுக் கன்புடைத் தொண்டர்கள்
அமர லோகம தாளுடை யார்களே.

Siva the father of Kumaraṉ, who cut with his Spear, Sūrapadman, who opposed him in battle, those devotees who bestow their love on the chief of immortals, Siva who dwells in the good place of Kōzhampam.  Theywill rule over the world belonging to immortals. (The Purāṇic story is that Sūraṉ assumed the form of a mango tree with roots above, contrary to nature and Murugaṉ cut that tree with his Spear.)

Arunachala Siva.


600
Verse  9:

அரவ ணைப்பயில் மாலயன் வந்தடி
பரவ னைப்பர மாம்பரஞ் சோதியைக்
குரவ னைக்குர வார்பொழிற் கோழம்பத்
துரவ னையொரு வர்க்குணர் வொண்ணுமே.

Siva whose feet Vishnu  who always sleeps on the serpent bed and Brahma, praise leaving their worlds respectively Vaikuṇṭam and Satyalōkam, and coming to Sivalōkam.  The pre-eminent light divine, the preceptor Dakṣiṇāmūrti, is it possible for any one to know Siva who has the form of knowledge and who is in Kōzhampam which has gardens of bottle flower-trees?

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 3060