Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 [389] 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... 2971
5821
Verse  7:மலைமகளை யொருபாகம்
    வைத்தலுமே மற்றொருத்தி
சலமுகத்தால் அவன்சடையிற்
    பாயுமது என்னேடீ
சலமுகத்தால் அவன்சடையிற்
    பாய்ந்திலளேல் தரணியெல்லாம்
பிலமுகத்தே புகப்பாய்ந்து
    பெருங்கேடாஞ் சாழலோ.


O friend,
He is concorporate with the daughter of Himavant;
yet,
another woman,
in her form of flood,
Leaped onto His matted hair.
Why?
If,
as flood,
she had not leaped onto His Matted hair,
the whole world,
in utter ruination,
Would have got washed into the abyss,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

5822
Verse  6:


அலரவனும் மாலவனும்
    அறியாமே அழலுருவாய்
நிலமுதற்கீழ் அண்டமுற
    நின்றதுதான் என்னேடீ
நிலமுதற்கீழ் அண்டமுற
    நின்றிலனேல் இருவருந்தம்
சலமுகத்தால் ஆங்காரந்
    தவிரார்காண் சாழலோ.


O friend,
wherefore did He stand as a column of flame extending from the nethermost world to the farthest Heaven,
that neither Brahma ensconced on the flower nor Vishnu could behold Him?
Had He not so stood from the nethermost world to the farthest heaven,
the two,
for ever contending,
Would not have shed their hauteur,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.


5823
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 13, 2016, 12:48:30 PM »
Today is Liberation Day of Narasingha Munai araiyar Nayanar.

Purattasi - Chadhaya Star Day.

I have given the detailed life story of the Nayanar in my serial post.  Members are requested to go through
the same.

Arunachala Siva.

5824
Verse  5:


தக்கனையும் எச்சனையுந்
    தலையறுத்துத் தேவர்கணம்
தொக்கனவந் தவர்தம்மைத்
    தொலைத்ததுதான் என்னேடீ
தொக்கனவந் தவர்தம்மைத்
    தொலைத்தருளி அருள்கொடுத்தங்
கெச்சனுக்கு மிகைத்தலைமற்
    றருளினன்காண் சாழலோ.


O friend,
why did He decapitate Daksha and Yeccha and destroy the Devas who fore-gathered there?
True,
He did away with them that gathered there.
Yet,
He conferred on them grace and to the body of Yeccha fixed a goat's head,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.5825
Verse  4:

அயனை அநங்கனை
    அந்தகனைச் சந்திரனை
வயனங்கண் மாயா
    வடுச்செய்தான் காணேடீ
நயனங்கள் மூன்றுடைய
    நாயகனே தண்டித்தால்
சயமன்றோ வானவர்க்குத்
    தாழ்குழலாய் சாழலோ. 
O friend,
did not His smiting unspeakably entrench with fade-less scars Brahma.
Manmata,
Yama and Chandra?
O One with flowing tresses,
yet,
it did.
Yet if the Lord-Master should punish,
Will it not spell success for the celestial brings,
Chaazhalo !


Arunachala Siva.

5826
Verse 3:கோயில் சுடுகாடு
    கொல்புலித்தோல் நல்லாடை
தாயுமிலி தந்தையிலி
    தான்தனியன் காணேடீ
தாயுமிலி தந்தையிலி
    தான்தனியன் ஆயிடினுங்
காயில் உலகனைத்துங்
    கற்பொடிகாண் சாழலோ.


His palace is the crematory;
his goodly garment is the skin of a killer-tiger;
He has neither father nor mother.
O my friend,
He is a lone One.
True,
He is fatherless and motherless;
He is also a lone One;
Yet if He is out to smite,
all the world will be reduced to brick-powder,
Chaazhalo !

Arunachala Siva.

5827
Verse 2:


என்னப்பன் எம்பிரான்
    எல்லார்க்குந் தான்ஈ சன்
துன்னம்பெய் கோவணமாக்
    கொள்ளுமது என்னேடீ
மன்னுகலை துன்னுபொருள்
    மறைநான்கே வான்சரடாத்
தன்னையே கோவணமாச்
    சாத்தினன்காண் சாழலோ.He is my Sire,
our Lord-God,
the Deity unto all.
Why,
O friend,
does He wear a woven piece of cloth,
as His Kovanam*?
Know that the divine cord encircling His waist is the four Vedas and the import of the ever-during Scriptures is His Kovanam,*
Chaazhalo !


(*means cod-piece.)

Arunachala Siva.

5828
Tiruc Chazhal:

It is a game between two groups of girls, one group speaking bad about Siva, and the other supporting
Siva.
 
It speaks of Siva's compassion towards His devotees.

Verse  1:

பூசுவதும் வெண்ணீறு
    பூண்பதுவும் பொங்கரவம்
பேசுவதும் திருவாயால்
    மறைபோலுங் காணேடீ
பூசுவதும் பேசுவதும்
    பூண்பதுவுங் கொண்டென்னை
ஈசனவன் எவ்வுயிர்க்கும்
    இயல்பானான் சாழலோ. 


Behold my friend !
He bedaubs Himself with the White Ash;
He adorns Himself with a raging serpent;
He speaks with His sacred lips the Vedas.
His bedaubing,
speaking and adorning:
Wherefore do you question these?
Know that He is the Lord-God and unto each ens He is its innate essence and nature,
Chaazhalo* !

(Chazhalo is the concluding line that means 'Look at this'

Arunachala Siva.


5829
23. Everything is pervaded by the space of awareness. The space of consciousness is the illuminator.
The form of mind is Space of consciousness and is a solid mass of awareness.

24.  The supreme Brahman is space of consciousness.  Again, space of consciousness is full of consciousness.
Space of consciousness is auspiciousness directly.  I am always space of consciousness.

25.  I am of the form of Being Consciousness Bliss, the eternal Being Consciousness Bliss only, the true
Being Consciousness Bliss is the spirit of Being Consciousness Bliss.

26.  I am full of Being Consciousness Bliss, the cause of Being Consciousness Bliss, the mass of Being
Consciousness Bliss, the Lord who is Being Consciousness Bliss.

27.  I am the eternal Being Consciousness Bliss, the mark of Being Consciousness Bliss, only the Being
Consciousness Bliss.

28.  The Self alone is all this.  I am the Self alone - of this there is no doubt. I am the supreme truth,
the Self.  The Self alone is the supreme state.

29.  The Self alone is of the form of the world.  The Self alone is the three realms. The Self alone is the
most precious of the world.  The Self alone is the fullness of the mind.

30.  The Self alone is the liberation of worlds.  The Self alone is the Guru of oneself.  The Self shines variously.
The Self alone is the highest of the Self. 

contd.,

Arunachala Siva.
 
 
   
   
 
 

 
 
 
   

5830
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 09:07:32 AM »
Verse  180:


வாங்கிஅத் திருவமுது
    வன்தொண்டர் மருங்கணைந்த
ஓங்குதவத் தொண்டருடன்
    உண்டருளி யுவந்திருப்ப
ஆங்கருகு நின்றார்போல்
    அவர்தம்மை யறியாமே
நீங்கினா ரெப்பொருளும்
    நீங்காத நிலைமையினார்.   Van-tondar ate the nectarean food accompanied
With the great tapaswi-devotees that came with him
And rejoiced; the Brahmin who was there, the Lord
Who is present everywhere, disappeared without
Van-Tondar being aware of it.   

Arunachala Siva.

5831
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 09:04:58 AM »
Verse  179:இரந்துதாங் கொடுவந்த
    இன்னடிசி லுங்கறியும்
அரந்தைதரும் பசீதீர
    அருந்துவீ ரெனவளிப்பப்
பெருந்தகையார் மறையவர்தம்
    பேரருளின் திறம்பேணி
நிரந்தபெருங் காதலினால்
    நேர்தொழுது வாங்கினார்.He gave him the flavory food and dishes of curry
Obtained by begging, and said; "Eat that you may rid
The misery of your hunger." Nampi Aaroorar, the great one,
Extolling the merciful act of the Brahmin received it
In love that welled up within him, after paying
Due obeisance to Him.

Arunachala Siva.

5832
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 09:02:24 AM »
Verse  178:


வெண்திருநீற் றணிதிகழ
    விளங்குநூல் ஒளிதுளங்கக்
கண்டவர்கள் மனமுருகக்
    கடும்பகற்போ திடும்பலிக்குப்
புண்டரிகக் கழல்புவிமேல்
    பொருந்தமனை தொறும்புக்குக்
கொண்டுதாம் விரும்பியாட்
    கொண்டவர்முன் கொடுவந்தார்.   


The Holy Ash on His person beauteously blazed white;
His sacred thread glowed with radiance; beholders melted
In love; for securing alms at the meridian, He entered
Each and every house; His lotus-feet touched the earth;
With the food secured by Him, he came before him
Whom, He willingly claimed as His own servitor.

Arunachala Siva.   


5833
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 08:59:53 AM »
Verse  177:


மெய்ப்பசியால் மிகவருந்தி
    இளைத்திருந்தீர் வேட்கைவிட
இப்பொழுதே சோறிரந்திங்
    கியானுமக்குக் கொணர்கின்றேன்
அப்புறநீர் அகலாதே
    சிறிதுபொழு தமருமெனச்
செப்பியவர் திருக்கச்சூர்
    மனைதோறும் சென்றிரப்பார்.   "Ha, you are languishing overwhelmed by hunger;
To relieve you of your hunger I will secure for you
Food by begging; pray stay awhile here without
Going anywhere else." He that so spake, then went
To every house in Tirukkacchoor begging food.

Arunachala Siva.


5834
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 08:57:28 AM »
Verse  176:


வன்தொண்டர் பசிதீர்க்க
    மலையின்மேல் மருந்தானார்
மின்தங்கு வெண்டலையோ
    டொழிந்தொருவெற் றோடேந்தி
அன்றங்கு வாழ்வாரோர்
    அந்தணராய்ப் புறப்பட்டுச்
சென்றன்பர் முகநோக்கி
    அருள்கூரச் செப்புவார்.   


The Lord enshrined on the hill, verily the Remedy
For the illth of embodiment, to relieve Van-tondar
Of his hunger, abandoning His white and bright skull-bowl,
Came with an ordinary begging-bowl in the guise
Of a Brahmin that dwelt in that town, to the devotee
(Aarooran) and graciously addressed him thus:

Arunachala Siva.   

5835
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 13, 2016, 08:55:16 AM »
Verse  175:


அணைந்தருளும் அவ்வேலை
    அமுதுசெயும் பொழுதாகக்
கொணர்ந்தமுது சமைத்தளிக்கும்
    பரிசனமும் குறுகாமைத்
தணந்தபசி வருத்தத்தால்
    தம்பிரான் திருவாயில்
புணர்ந்தமதில் புறத்திருந்தார்
    முனைப்பாடிப் புரவலனார்.

Having adored the Lord, when he came out of the temple
The time for taking his meal drew near; yet his retinue
Which would come ready with food or prepare it, had not
Arrived thither; so the patron of Tirumunaippaadi
Abode without the fort-like entrance of the Lord?s temple
In hunger which irked and grieved him.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 [389] 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... 2971