Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 [388] 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... 2903
5806
Verse  2:துடியேர் இடுகிடைத்
    தூய்மொழியார் தோள்நசையால்
செடியேறு தீமைகள்
    எத்தனையுஞ் செய்திடினும்
முடியேன் பிறவேன்
    எனைத்தனதாள் முயங்குவித்த
அடியேன் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. The splendorous God of Thillai had caused me ? His servitor ?,
to get merged with His feet.
So,
even if I,
Out of passion for the arms of damsels of sweet speech Whose waists are slender,
hand drum -like and beautiful,
Commit evil deeds galore which augment my sins I will suffer neither death nor birth.

contd.,

Arunachala Siva.

5807
Kulap Pathu - Heckling due to the continuous anubhava of Siva.

Verse  1:

ஓடுங் கவந்தியுமே
    உறவென்றிட் டுள்கசிந்து
தேடும் பொருளுஞ்
    சிவன்கழலே எனத்தெளிந்து
கூடும் உயிருங்
    குமண்டையிடக் குனித்தடியேன்
ஆடுங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.Thinking that only the begging-bowl and the loin-cloth are my possessions,
inly melting and getting convinced clearly that the ankleted feet of Siva alone
constitute the object of my quest,
I hold fast the resplendently dancing God of Thillai.
I,
the servitor,
So bend and dance even as my life and its nest -,
The body ?,
wobble in ecstasy.

contd.,

Arunachala Siva.5808
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 11, 2016, 10:52:02 AM »
Verse  97:


97: ஆதித்தன், அம்புலி, அங்கி குபேரன், அமரர்தம் கோன்,
போதிற் பிரமன் புராரி, முராரி பொதியமுனி,
காதிப் பொருபடைக் கந்தன், கணபதி, காமன் முதல்
சாதித்த புண்ணியர் எண்ணிலர் போற்றுவர், தையலையே.

என்னுடைய அன்னை அபிராமியை, புண்ணியம் பல செய்து, அவற்றின் பயனையும் அடைந்த சூரியன், சந்திரன், அக்கினி, குபேரன், தேவர்களின் தலைவன் இந்திரன், தாமரை மலரில் உதித்த பிரம்மன், முப்புரங்களை எரித்த சிவபெருமான், முரனைத் தண்டித்த திருமால், பொதியமலை முனியாகிய அகத்தியர், கொன்று போர் புரியும் கந்தன், கணபதி, மன்மதன் முதலாகிய எண்ணற்ற தேவர்கள் அனைவரும் போற்றித் துதிப்பர்.

My Mother Abhirami has been worshipped by many as they had done several merits.  They are
Sun god, Moon god, Agni, Kubera, the head of devas viz., Indra, Brahma who was born on a lotus
flower, Siva who burnt the Tripura, Vishnu who punished Muran, the yogi of Podigai mountain, that is,
Agasthya, Skanda who killed several asuras, Ganapati and Manmatha and countless devas.  These all
prayed to Abhirami and praised Her valor.

contd.,

Arunachala Siva.       

5809
37.  I have nothing in  the least to say.  I have not even a faint sound to hear.  I have nothing at all
to brood upon.  Such a one is called a Jivanmukta.

38.  I have not even an iota of the enjoyable.  I have not even a whit to meditate upon.  I have nothing
to be remembered whatsoever. Such a one is called a Jivanmukta.

39.  I have no enjoyment.  I have no disease.  I have no yoga.  I have no merging -- none of all these.
The one who is settled thus is called a Jivanmukta.

40.  I have no existence.  I have no deterioration. I have no superimposition.  The one who is fixed
thus is called a Jivanmukta.

41. There is nothing that is superimposed for me.  Refutation is not for me.  Whatever there is as I,
I have none.  Such a one is called a Jivanmuukta.

42.  I have no sanctification.  I have no purification.  Neither do I have one nor do I have many.
I have no past.  I have no work.  Such a one is called a Jivanmukta.

43. 'Who am I?' I have none of it.  I have no 'this' either. 'Not another' is not for me.  I have no
'oneself'.  I have nothing whatsoever.  I have no settlement.  Such a one is called a Jivanmukta.

contd.,

Arunachala Siva       

5810
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 09:11:05 AM »
Verse  781:


செங்கண் ஏற்றவ ரேபொருள்
    என்றுதாம் தெரித்த
பொங்கி சைத்திருப் பதிகநன்
    முறையினைப் போற்றி
எங்கள் நாதனே பரம்பொருள்
    எனத்தொழு தெடுத்தே
அங்கை யால்முடி மிசைக்கொண்டு
    காப்புநாண் அவிழ்த்தார்.He hailed the scroll of divine decades
Of swelling music through which he had preached thus:
"The Lord-Rider of the red-eyed Bull is the True Ens."
He bowed before it, and affirmed thus:
"Our Lord is the Supreme Ens." Then he lifted it
Onto his crown, and untied it.


Arunachala Siva.

5811
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 09:08:22 AM »
Verse  780:


ஏய மாந்தரும் இந்தனங்
    குறைத்துடன் அடுக்கித்
தீய மைத்தலும் சிகைவிடு
    புகைஒழிந்து எழுந்து
காயும் வெவ்வழற் கடவுளும்
    படரொளி காட்ட
ஆயும் முத்தமிழ் விரகரும்
    அணையவந் தருளி.The servants thus commanded, chopped off firewood,
Piled it up and set fire to it; smoke rose
Like a tuft
(of hair) and after a time ceased;
The god of puissant fire blazed in splendor;
The Adept of threefold Tamizh came near unto it.

Arunachala Siva.

5812
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 09:05:47 AM »
Verse  779:


அப்ப டிக்கெதிர் அமணரும்
    அணைந்துறும் அளவில்
ஒப்பில் வண்புகழ்ச் சண்பையர்
    காவலர் உரையால்
செப்ப ருந்திறல் மன்னனும்
    திருந்தவை முன்னர்
வெப்பு றுந்தழல் அமைக்கென
    வினைஞரை விடுத்தான்.


When the Samanas accepted it and fore-gathered,
Graced by the Prince of Sanbai of peerless
And bounteous glory, the ineffably puissant king said:
"Let fire rage here in this perfect assembly."
Thus he bade the servants.

Arunachala Siva.   

5813
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 09:03:05 AM »
Verse  778:என்றபோது மன்னன்ஒன்
    றியம்புமுன்பு பிள்ளையார்
நன்றுநீ ருரைத்தவாறு
    நாடுதீயி லேடுதான்
வென்றிடிற் பொருட்கருத்து
    மெய்ம்மையாவ தென்றிரேல்
வன்றனிக்கை யானைமன்னன்
    முன்புவம்மின் என்றனர்.


When they spoke thus, even before the king would
Speak anything, the godly child said:
"Nobly spoken! If you affirm that the palm-leaf
Remains unburnt, thus asserting its victory,
And that what is inscribed therein is the truth
Of the faith, well, come to the presence of the king--
Verily a tusker with a trunk unique--,
(Prepared for the ordeal)."

Arunachala Siva.


5814
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 09:00:24 AM »
Verse  777:என்னவாது செய்வதென்
    றுரைத்ததே வினாவெனாச்
சொன்னவா சகந்தொடங்கி
    ஏடுகொண்டு சூழ்ச்சியால்
மன்னுதம் பொருட்கருத்தின்
    வாய்மைதீட்டி மாட்டினால்
வெந்நெருப்பின் வேவுறாமை
    வெற்றியாவ தென்றனர்.When the king said: "In what way can you
Now challenge?" the Samanas taking
The rhetorical question literally, and pursuing
Their former words, said: "If the truth
Of the faith is inscribed on a palm-leaf,
And if it burns not when thrown into the raging fire,
That then proclaims the triumph."

Arunachala Siva.

5815
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 08:57:44 AM »
Verse  776:


என்றுவாது கூறலும்
    இருந்ததென்னர் மன்னனும்
கன்றிஎன் உடம்பொடுங்க
    வெப்புநோய் கவர்ந்தபோ
தொன்றும்அங் கொழித்திலீர்கள்
    என்னவா துமக்குஎனச்
சென்றுபின்னும் முன்னும்நின்று
    சில்லிவாயர் சொல்லுவார்.
When they spoke thus, the king of the southern realm
Said: "When the raging fever singed and shrank
My body you could not cure it at all; in what way
Can you now challenge?" Thus questioned, the Samanas
Whose mouths were but orifices, came before
And behind the king and spoke out their thought.

Arunachala Siva.

5816
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 08:54:37 AM »
Verse  775:


பிள்ளையாரும் உங்கள்வாய்மை
    பேசுமின்கள் என்றலும்
தள்ளுநீர்மை யார்கள்வேறு
    தர்க்கவாதி னுத்தரம்
கொள்ளும் வென்றிஅன்றியே
    குறித்தகொள்கை உண்மைதான்
உள்ளவாறு கட்புலத்தில்
    உய்ப்பதென்ன ஒட்டினார்.

Then the godly child spoke to them thus:
"Speak out the truths of your faith."
Thus told the Samanas forsaken by truth, said:
"We challenge you not to a disputation
Of questions and answers; it is but meet
That the truth of the respective faiths be
Demonstrated by ocular proof."

Arunachala Siva.

   


5817
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 08:51:58 AM »
Verse  774:சைவமைந்தர் சொல்லின்வென்றி
    சந்தஇன்சொல் மாலையால்
கைதவன்தன் வெப்பொழித்த
    தன்மைகண் டறிந்தனம்
மெய்தெரிந்த தர்க்கவாதம்
    வெல்லல்ஆவ தன்றுவே
றெய்துதீயின் நீரில்வெல்வ
    தென்றுதம்மில் எண்ணினார்."We have witnessed the triumph of the words
Of the Saivite child by his curing the Pandya
Of his fever through his sweet and metrical garland
Of verse; therefore we cannot vanquish him
In a disputation which will manifest
The truth; by ordeals through fire and water,
We must essay to gain success." Thus they thought.   

Arunachala Siva.

5818
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 08:49:25 AM »
Verse  773:கந்துசீறு மாலியானை
    மீனவன் கருத்துநேர்
வந்துவாய்மை கூறமற்று
    மாசுமேனி நீசர்தாம்
முந்தைமந் திரத்துவிஞ்சை
    முற்றம்எஞ்ச அஞ்சியே
சிந்தைசெய்து கைவருந்
    திறந்தெரிந்து தேடுவார்.

Like the ichorous tusker that in wrath uproots
Its tethering post, the Pandya shook himself
Free of his fetter; his thought stood cured
Of its kink, and he spake the truth.
So, the base ones of dirty bodies finding
All their mantras widowed of their wondrous charm,
Cogitated over the ways and means of success.


Arunachala Siva.


5819
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 11, 2016, 08:46:42 AM »
Verse  772:


மீனவன் தன்மேல் உள்ள
    வெப்பெலாம் உடனே மாற
ஆனபே ரின்ப மெய்தி
    உச்சிமே லங்கை கூப்பி
மானமொன் றில்லார் முன்பு
    வன்பிணி நீக்க வந்த
ஞானசம் பந்தர் பாதம்
    நண்ணிநான் உய்ந்தேன் என்றான்.


Rid totally of the fever the Pandya felt blessed
With bliss; folding his hands above his head
He said: "I stand redeemed by my reaching the feet
Of Jnaana Sambandhar who had come here
To cure me of my cruel malady in the presence
Of the shameless Samanas."


Arunachala Siva.   
5820


Talk No. 348 describes the conversation between a devotee
and Bhagavan Ramana, where He explains the term 'diving'.

Devotee:  There are times when persons and things take on
a vague almost transparent form, as in a dream.  One ceases
to observe them as from outside, but is passively conscious
of their existence, while not actively conscious of any kind
of self-hood.  There is a deep quietness in mind.  Is it, at
such times, ready to dive into the Self?  Or is this condition
unhealthy, the results of self-hypnotism?  Should it be
encouraged as a means of getting temporary peace?

Bhagavan:  There is consciousness along with quietness
in the mind.  This is exactly the state to be aimed at.  The
fact that the question has been framed on this point, without
realizing the that it is the Self, shows that the state is no
steady but casual.

The word 'diving' is appropriate to the state of outgoing tendencies,
when the mind is to be diverted and turned within so as to dive below
the surface of externality. But when deep quietness prevails without obstructing
the consciousness, where is the need to dive?  If the state
be not realized as the Self, the effort to do so may be called
'diving'.  The state may be in that way be said to be suitable
for realization or 'diving'.  Thus the last two questions in the
paragraph are unnecessary.

Arunachala Siva. 

Pages: 1 ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 [388] 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... 2903