Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 [388] 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... 2947
5806
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:04:01 AM »
Verse  1247:கோயிலுட் படமேல் ஓங்குங்
    கொள்கையாற் பெருகுஞ் சோதி
வாயிலை வகுத்துக் காட்ட
    மன்னுசீர்ப் புகலி மன்னர்
பாயின ஒளியால் நீடு
    பரஞ்சுடர்த் தொழுது போற்றி
மாயிரு ஞாலம் உய்ய.

The Lord revealed to them an entrance
In that spiraling flame which rose aloft
Containing within itself the divine temple;
Pukali's Prince of everlasting glory hailed
The Lord, the supernal flame now grown
Pervasive and immense, and adored Him;
To grace all with deliverance in this wide wide world

    வழியினை அருளிச் செய்வார்.


Arunachala Siva.

5807
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 11:01:53 AM »
Verse  1246:


தேவர்கள் தேவர் தாமும்
    திருவருள் புரிந்து நீயும்
பூவையன் னாளும் இங்குன்
    புண்ணிய மணத்தின் வந்தார்
யாவரும் எம்பாற் சோதி
    இதனுள்வந் தெய்தும் என்று
மூவுல கொளியால் விம்ம
    முழுச்சுடர்த் தாணு வாகி.


The God of gods graced him thus: "May you,
Your wife like unto a starling, and all
Men and women that attend your holy wedding
Come to Us through this fire." The Lord commanded
Him thus, and grew into a pillar of pure fire
That by its radiance brightened the triple worlds.


Arunachala Siva.

5808
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 10:59:21 AM »
Verse  1245:


காதல்மெய்ப் பதிகம் கல்லூர்ப்
    பெருமணம் எடுத்துக் கண்டோர்
தீதுற பிறவிப் பாசந்
    தீர்த்தல்செம் பொருளாக் கொண்டு
நாதனே நல்லூர் மேவும்   
    பெருமண நம்பனே உன்
பாதமெய்ந் நீழல் சேரும்
    பருவம் ஈதென்று பாட.In swelling love he sang the divinely true decade
Beginning with the words: "Kalloor-p-Perumanam?"
Resolving to do away with the evil and birth-breeding
Paasa of all those that attended the wedding
And having that as the import, he hailed the Lord thus:
"O Lord! O True One of Nalloorpperumanam!
This is the hour for us to reach
The everlastingly true umbrage of your feet!"

Arunachala Siva.

5809
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 10:56:54 AM »
Verse  1244:


சிவனமர்ந் தருளுஞ் செல்வத்
    திருப்பெரு மணத்துள் எய்தித்
தவநெறி வளர்க்க வந்தார்
    தலைப்படுஞ் சார்பு நோக்கிப்
பவமற என்னை முன்னாள்
    ஆண்டஅப் பண்பு கூட
நவமலர்ப் பாதங் கூட்டும்
    என்னும்நல் லுணர்வு நல்க.


He reached the opulent shrine of Tirupperumanam
Where Siva abides in joy, dispensing grace;
The Fosterer of the way of tapas divined the hour
Of Release to be nigh at hand; his goodly
Consciousness assured him that even as the Lord
Ruled him as His servitor in the past,
He would now and for ever rule him
Revealing unto him His feet of fresh blown
Lotus flowers and thus end his embodiment

Arunachala Siva.

5810
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 10:54:36 AM »
Verse  1243:

மலர்பெருங் கிளையும் தொண்டர்
    கூட்டமும் மல்கிச் சூழ
அலகில் மெய்ஞ்ஞானத் தொல்லை
    அடைவுறுங் குறிப்பால் அங்கண்
உலகில்எம் மருங்கும் நீங்க
    உடன்அணைந் தருள வேண்டிக்
குலமணம் புரிவித் தார்தம்
    கோயிலை நோக்கி வந்தார்.


Surrounded by the great and bright throngs
Of kin and devotees, mystically blessed
To get oned with boundless Siva Jnaanam,
Freed from all nexus with any world whatsoever,
And resolved to blend with Siva,
He fared forth to the shrine of the Lord
Who had wrought for him the wedding
In unison with his family tradition.

Arunachala Siva.


5811
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 10:52:00 AM »
Verse  1242:மந்திர முறையால் உய்த்த
எரிவல மாக மாதர்
தந்திருக் கையைப் பற்றும்
தாமரைச் செங்கை யாளர்
இந்தஇல் லொழுக்கம் வந்து
சூழ்ந்ததே இவள்தன் னோடும்
அந்தமில் சிவன்தாள் சேர்வன்
என்னும்ஆ தரவு பொங்க .

As he circumambulated the fire fostered ritualistically,
He of the roseate and lotus-like hand
That held the pretty hand of the bride?s,
Thought thus: "Should the life of the householder
Engird me, even me? With her I will reach
The everlasting feet of Siva." This desire in him
Swelled more and more.

Arunachala Siva.5812
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 10:48:56 AM »
Verse  1241:


அருப்புமென் முலையி னார்தம்
    அணிமலர்க் கைப்பி டித்தங்
கொருப்படும் உடைய பிள்ளை
    யார்திரு உள்ளந் தன்னில்
விருப்புறும் அங்கி யாவார் விடை
    உயர்த் தவரே என்று
திருப்பெரு மணத்தை மேவும்
    சிந்தையில் தெளிந்து செல்வார்.


The godly bridegroom willingly held
The pretty and flower-like hand of the bride
Whose breasts were like unto soft buds;
It became clear in his mind that the fire
Dear to him was the Lord who sports the Bull
In his banner and who presides over the shrine
Of Tirunalloorpperumanam; he moved on.

Arunachala Siva.

5813
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 09:13:22 AM »
Verse 1240:
மறையொலி பொங்கி யோங்க
    மங்கல வாழ்த்து மல்க
நிறைவளைச் செங்கை பற்ற
    நேரிழை யவர்முன் அந்தப்
பொறையணி முந்நூல் மார்பர்
    புகரில்வெண் பொரிகை அட்டி
இறைவரை ஏத்தும் வேலை
    எரிவலங் கொள்ள வேண்டி.


The Vedas resounded in a crescendo; auspicious words
Of benediction were showered; the godly bridegroom
Was to hold the bangled and roseate hand
Of the bride; so before the bejewelled bride,
The wearer of the sacred thread--Tiruneela Nakkar
Who wears patience as his jewel--, took out
The white and flawless puffed rice and offered it
As oblation into the sacrificial fire:
To circumambulate the sacrificial fire.

Arunachala Siva.

5814
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 09:10:10 AM »
Verse  1239:


பத்தியிற் குயிற்றும் பைம்பொன்
    பவளக்கால் பந்தர் நாப்பண்
சித்திர விதானத் தின்கீழ்ச்
    செழுந்திரு நீல நக்கர்
முத்தமிழ் விரகர் முன்பு
    முதன்மறை முறையி னோடு
மெய்த்தநம் பெருமான் பாதம்
    மேவுமுள் ளத்தாற் செய்ய.

In the center of a Pandal decked with adornments
In serried order, and whose pillars were plated
With gold fresh from the mint and set with coral,
Under a decorated pavilion Tiruneelanakkar,
Valiant in the Vedas sat as the wedding-priest
Before the Adept of the threefold Tamizh;
He performed the rites and rituals as ordained
In the primal Vedas, invoking the grace
Of the hallowed feet of Tiru Jnaana Sambandhar.

Arunachala Siva.


5815
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 09:07:43 AM »
Verse  1238:


புனிதமெய்க் கோல நீடு
    புகலியார் வேந்தர் தம்மைக்
குனிசிலைப் புருவ மென்பூங்
    கொம்பனா ருடனே கூட
நனிமிகக் கண்ட போதில்
    நல்லமங் கலங்கள் கூறி
மனிதரும் தேவ ரானார்
    கண்ணிமை யாது வாழ்த்தி.

Beholding in great delight the Lord of Pukali
Whose form was true piety, with the soft flowery twig--
His bride whose brows were bows--, men who had now
Become Devas as their eyes winked not,
Blessed them with goodly, auspicious words.

Arunachala Siva.

5816
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 09:04:56 AM »
Verse  1237:

ஏகமாம் சிவமெய்ஞ் ஞானம்
    இசைந்தவர் வலப்பா லெய்தி
நாகமார் பணபே ரல்குல்
    நற்றவக் கொழுந்தன் னாரை
மாகமார் சோதி மல்க
    மன்னிவீற் றிருந்த வெள்ளை
மேகமோ டிசையும் மின்னுக்
    கொடியென விளங்க வைத்தார்.She was led to the right side of him who was
Blessed with True Siva Gnosis--one and indivisible--;
She whose great private part was like a Cobra hood--
Verily a shoot of great tapas--,
Was caused to be seated by his side; it was
Like unto a lightning married to a white cloud
That stood poised, for ever, in the radiant sky.

Arunachala Siva.

5817
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 09:02:12 AM »
Verse 1236:


நற்றவக் கன்னி யார்கை
    ஞானசம் பந்தர் செங்கை
பற்றுதற் குரிய பண்பில்
    பழுதில்நற் பொழுது நண்ணப்
பெற்றவ ருடன்பி றந்தார்
    பெருமணப் பிணையன் னாரைச்
சுற்றமுன் சூழ்ந்து போற்றக்
    கொண்டுமுன் துன்னி னார்கள்.


Now came the flawless and goodly and auspicious hour
When Tiru Jnaana Sambandhar could hold
With his roseate hand, the hand of the virgin
Of great tapas; her parents and brothers,
Surrounded and hailed by the kin,
Conducted the glorious and fawn-like virgin
To the presence of the godly bridegroom.

Arunachala Siva.

5818
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 08:59:24 AM »
Verse  1235:


பெருகொளி ஞானம் உண்ட
    பிள்ளையார் மலர்க்கை தன்னில்
மருவுமங் கலநீர் வாசக்
    கரகம்முன் னேந்தி வார்ப்பார்
தருமுறைக் கோத்தி ரத்தின்
    தங்குலம் செப்பி என்தன்
அருநிதிப் பாவை யாரைப்
    பிள்ளையார்க் களித்தேன் என்றார்.


Over the hand--soft as lotus flower--,
Of the godly son of ever-growing brilliance
He poured the fragrant and holy water from
The Karakal of gold;
Duly declaring his Gotra, clan and all,
He solemnly
(and thrice) affirmed thus;
"I hereby give my daughter--the rate treasure--,
In wedding to the godly son."

Arunachala Siva.   

5819
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 08:57:07 AM »
Verse  1234:

விருப்பினால் விளக்கி மிக்க
    புனிதநீர் தலைமேற் கொண்டு
பொருப்புறு மாடத் துள்ளும்
    புறத்துளுந் தெளித்த பின்னர்
உருப்பொலி உதரத் துள்ளும்
    பூரித்தார் உவகை பொங்கி
அருப்புறு கிளைஞர் மேலும்
    தெளித்தனர் ஆர்வத் தோடும்.


And washed his feet; he sprinkled the water
On his own crown, and on all places within
And without his hill-like mansion;
Then in great joy he drank it and sprinkled it
In swelling love on his thrilled kith and kin.

Arunachala Siva.   

5820
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: September 26, 2016, 08:55:04 AM »
Verse  1233:


வந்துமுன் னெய்தித் தாம்முன்
    செய்தமா தவத்தின் நன்மை
நந்துநம் பாண்டார் நம்பி
    ஞானபோ னகர்பொற் பாதம்
கந்தவார் குழலி னார்பொற்
    கரகநீர் எடுத்து வார்ப்பப்
புந்தியால் நினைதி யானம்
    புரிசடை யான்என் றுன்னி.


When she of long and fragrant hair poured the water
From the pot of gold, Nampaandaar Nambi of abounding virtue--
The fruit of his great tapas--, with all his mind
Contemplated the godly son as the very Lord of matted hair.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 [388] 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... 2947