Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 [388] 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... 3073
5806
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2016, 09:59:58 AM »
Verse  12:


அரியஅத் திருத்தொண் டாற்றும்
    அரசனார் அளவில் காலம்
மருவிய வுரிமை தாங்கி
    மாலயற் கரியார் மன்னும்
திருவருட் சிறப்பி னாலே
    செய்யசே வடியி னீழல்
பெருகிய வுரிமை யாகும்
    பேரருள் எய்தி னாரே.


The king that performed this rare deed of service, ruled
For many years, poised in privileged servitorship,
And by the glorious and aeviternal grace
Of the Lord unknown to Vishnu and Brahma,
Reached the umbrage of His roseate
And redemptive feet, and thus gained
The great grace which is ever-during bliss.

Arunachala Siva.   

5807
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2016, 09:57:18 AM »
Verse  11:

ஒருதனித் தேவி செங்கை
    உடைவாளால் துணித்த போது
பெருகிய தொண்டர் ஆர்ப்பின்
    பிறங்கொலி புவிமேற் பொங்க
இருவிசும் படைய ஓங்கும்
    இமையவர் ஆர்ப்பும் விம்மி
மருவிய தெய்வ வாச
    மலர்மழை பொழிந்த தன்றே.


When he thus cut off with his sword the roseate hand
Of his peerless queen, the loud resounding
Of "Hara, Hara!"? by the servitors, rose over the earth
And merging with the uproar of the celestial beings
Throughout the heavens, increased in volume;
There was then and there a shower
Of divinely fragrant Karpaka flowers.

Arunachala Siva.

5808
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2016, 09:54:24 AM »
Verse  10:


கட்டிய வுடைவாள் தன்னை
    உருவிஅக் கமழ்வா சப்பூத்
தொட்டு முன்னெடுத்த கையாம்
    முற்படத் துணிப்ப தென்று
பட்டமும் அணிந்து காதல்
    பயில்பெருந் தேவி யான
மட்டவிழ் குழலாள் செங்கை
    வளையொடுந் துணித்தா ரன்றே.


This said, he unleashed his sword from its scabbard
With which his waist was girt, and saying:
"It is but proper that the hand which first
Touched the fragrant flower and picked it up
Should be first chopped," cut off with bangles and all,
The roseate hand of his queen-consort
Of fragrant locks, his own beloved wife.

Arunachala Siva.

5809
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2016, 09:51:47 AM »
Verse  9:


அந்நிலை யணைய வந்து
    செருத்துணை யாராம் அன்பர்
முன்னுறு நிலைமை யங்குப்
    புகுந்தது மொழிந்த போது
மன்னரும் அவரை நோக்கி
    மற்றிதற் குற்ற தண்டம்
தன்னைஅவ் வடைவே யன்றோ
    தடிந்திடத் தகுவ தென்று.When he questioned thus, Serutthunaiyaar,
The servitor, came near him and narrated to him
The events as they took place; then the king
Addressing him said: "For this, the punishment
Meted out ought to be condign."


Arunachala Siva.

5810
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2016, 08:19:52 AM »
Verse  8:


வந்தணை வுற்ற மன்னர்
    மலர்ந்தகற் பகத்தின் வாசப்
பைந்தளிர்ப் பூங்கொம் பொன்று
    பார்மிசை வீழ்ந்த தென்ன
நொந்தழிந் தரற்று வாளை
    நோக்கிஇவ் வண்டத் துள்ளோர்
இந்தவெவ் வினையஞ் சாதே
    யார்செய்தார் என்னும் எல்லை.

The king that came thither, beholding his wilting
And sorrowing and lamenting queen who was like
Unto a fallen flowery twig severed from the fragrant
And verdurous and blooming Karpaka, questioned thus:
"Who on this planet of earth
Durst do this cruel deed undauntedly?"

Arunachala Siva.
5811
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2016, 08:16:02 AM »
Verse  7:


வார்ந்திழி குருதி சோர
    மலர்க்கருங் குழலும் சோரச்
சோர்ந்துவீழ்ந் தரற்றுந் தோகை
    மயிலெனத் துளங்கி மண்ணில்
சேர்ந்தயர்ந் துரிமைத் தேவி
    புலம்பிடச் செம்பொன் புற்றுள்
ஆர்ந்தபே ரொளியைக் கும்பிட்டு
    அரசரும் அணையவந்தார்.


மூக்கை அரிந்த அளவில் குருதி வழியவும், மலர் சூடிய கூந்தல் அவிழ்ந்து குலையவும், சோர்வடைந்து விழுந்து, தோகையையுடைய மயில் போல் நடுங்கித், தரை மீது அயர்ந்து, பட்டத்துத் தேவியார் புலம்ப, செம்பொன் வடிவாய புற்றிடத்தில் நிறைந்த பேரொளியாகிய சிவபெருமானை வணங்கிய அரசரும், அங்கு வந்து சேர்ந்தார்.

(English Translation not available.)

Arunachala Siva.
   

5812
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2016, 08:12:29 AM »
Verse  6:


புதுமலர் மோந்த போதில்
    செருத்துணைப் புனிதத் தொண்டர்
இதுமலர் திருமுற் றத்துள்
    எடுத்துமோந் தனளாம் என்று
கதுமென ஓடிச் சென்று
    கருவிகைக் கொண்டு பற்றி
மதுமலர்த் திருவொப் பாள்தன்
    மூக்கினைப் பிடித்து வார்ந்தார்.


As she was so inhaling, the holy servitor Serutthunai
Thought thus: "Ha, she has inhaled a flower
Taking it from the Mantapam (where garlands
Are being woven)." He ran in all haste, secured a weapon
Pulled the nose of the Lakshmi-like one who smelt
The honey-laden flower, and cut it away.

Arunachala Siva.
5813
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:38:43 AM »
Verse  11:

கல்லார் மதிற்கா ழியுண்ஞான சம்பந்தன்
கொல்லார் மழுவேந் திகுரங் கணின்முட்டம்
சொல்லார் தமிழ்மா லைசெவிக் கினிதாக
வல்லார்க் கெளிதாம் பிறவா வகைவீடே.

On Kuraṅkaṇil Muṭṭam of Siva, who holds a battle-axe capable of killing, to those who can recite, pleasing to ear, the garland of Tamizh verses containing beautiful words by Jnana Sambandhan of Sirkazhi,  which has a wall of fortification built with stones.
salvation which is the cause of not being born again, is easy.

Padigam on Kuranganil Muttam concluded.

Arunachala Siva.5814
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:34:55 AM »
Verse  10:


கழுவார் துவரா டைகலந் துமெய்போர்க்கும்
வழுவாச் சமண்சாக் கியர்வாக் கவைகொள்ளேல்
குழுமின் சடையண் ணல்குரங் கணின்முட்டத்
தெழில்வெண் பிறையா னடிசேர் வதியல்பே.


The Jains who never swerve in their religious observances and do not clean their bodies by bath, (People of this world) Do not accept as truth the words of the Buddhists who cover their bodies with a cloth soaked in red ochre. It is proper behavior to approach the feet of Siva who wears a beautiful crescent moon and who is in Kuraṅkaṇil Muṭṭam belonging to the god who has matted locks resembling a collection of lightning.

Arunachala Siva.


5815
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:31:16 AM »
Verse  9:


வெறியார் மலர்த்தா மரையா னொடுமாலும்
அறியா தசைந்தேத் தவோரா ரழலாகும்
குறியா னிமிர்ந்தான் றன்குரங் கணின்முட்டம்
நெறியாற் றொழுவார் வினைநிற் ககிலாவே.


Vishnu and Brahma, who is seated in a fragrant lotus flower, those who worship in the proper manner the shrine Kuraṅkaṇil Muṭṭam of Siva who stood high in the form of unbearable column of fire, to be praised by both of them who could not know him, and feeling exhausted. The acts of those people will not have the ability to remain with them.

Arunachala Siva.

5816
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:27:29 AM »
Verse  8:


மையார் நிறமே னியரக் கர்தங்கோனை
உய்யா வகையா லடர்த்தின் னருள்செய்த
கொய்யார் மலர்சூ டிகுரங் கணின்முட்டம்
கையாற் றொழுவார் வினைகாண் டலரிதே.


Pressing down the King of the demons, whose body was as black as the dark cloud, so that he could not escape, the acts of those who worship with hands joined Kuraṅkanil Muṭṭam of Sivan who wears flowers that are plucked and afterwards granted his benign grace to Ravana, will not be visible, (will vanish).

Arunachala Siva.
5817
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:23:38 AM »
Verse 7:


மாடார் மலர்க்கொன் றைவளர் சடைவைத்துத்
தோடார் குழைதா னொருகா திலிலங்கக்
கூடார் மதிலெய் துகுரங் கணின்முட்டத்
தாடா ரரவம் மரையார்த் தமர்வானே.


Wearing the Koṉṟai flowers which are yellow like gold, in the growing matted locks,
a woman's ear-ring and a fitting man's ear-ring to shine in each ear, shooting an arrow on the forts of the enemies, Siva will stay with desire in Kuraṅkaṇil Muṭṭam tying a dancing cobra as a waist-cord in the waist.

Arunachala Siva.
5818
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:20:41 AM »
Verse  6:


பலவும் பயனுள் ளனபற் றுமொழிந்தோம்
கலவும் மயில்கா முறுபே டையொடாடிக்
குலவும் பொழில்சூழ்ந் தகுரங் கணின்முட்டம்
நிலவும் பெருமா னடிநித் தல்நினைந்தே.

Meditating daily on the feet of the Lord who is permanent is Kuraṅkaṇil Muṭṭam, surrounded by gardens where the male peacocks of long tails dance with their females and rejoice.  We left off attachments towards many things which are useful, which are difficult to leave off.

Arunachala Siva.

5819
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:17:04 AM »
Verse  5:


இறையார் வளையா ளையொர்பா கத்தடக்கிக்
கறையார் மிடற்றான் கரிகீ றியகையான்
குறையார் மதிசூ டிகுரங் கணின்முட்டத்
துறைவா னெமையா ளுடையொண் சுடரானே.


Having contained on one half a lady who wears bangles on her forearm, Siva has a neck in which there is poison.  He tore an elephant with his hands (flaying an elephant was play for Siva is the idea) wears a crescent, He is the bright light that dwells in Kuraṅkaṇil Muṭṭam, has us as his slaves.

Arunachala Siva.

5820
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 19, 2016, 10:13:26 AM »
Verse 4:


வாடா விரிகொன் றைவலத் தொருகாதில்
தோடார் குழையா னலபா லனநோக்கி
கூடா தனசெய் தகுரங் கணின்முட்டம்
ஆடா வருவா ரவரன் புடையாரே.


Siva wears blossomed Koṉṟai flowers which never fade, and a woman's ear-ring on the left ear and on the right a men's ear-ring, having in his mind protecting me well.
the god who comes dancing in Kuraṅkail Muṭṭam who does acts which others are incapable of doing, has love towards me.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 [388] 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... 3073