Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 [385] 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... 2973
5761
Verse  7:


வெய்யவன் அங்கி விழுங்கத் திரட்டிய
கையைத் தறித்தானென் றுந்தீபற
கலங்கிற்று வேள்வியென் றுந்தீபற.


When fierce Agni gathered havis in his hand to eat it,
His hand was severed.
So say and fly Unti !
Say that the sacrifice was thwarted and fly Unti!

Arunachala Siva.


5762
Verse 6:


ஆவா திருமால் அவிப்பாகங் கொண்டன்று
சாவா திருந்தானென் றுந்தீபற
சதுர்முகன் தாதையென் றுந்தீபற.

Alas,
Vishnu consumed havis and barely survived.*
Say so and fly Unti !
Say he is the father of the four-faced and fly Unti !

(*Vishnu survived because, He had earlier done puja to Siva, by giving one of His eyes when the
thousand lotuses were short by one.)

Arunachala Siva. 

5763
Verse 5:சாடிய வேள்வி சரிந்திடத் தேவர்கள்
ஓடிய வாபாடி உந்தீபற
உருத்திர நாதனுக் குந்தீபற. 


When assailed the sacrifice collapsed and the Devas fled away;
of such fleeing sing and fly Unti !
To please Lord-Rudra,
fly Unti !


Arunachala Siva.

5764
Verse 4:


உய்யவல் லாரொரு மூவரைக் காவல்கொண்
டெய்யவல் லானுக்கே உந்தீபற
இளமுலை பங்கனென் றுந்தீபற.He saved the three who merited survival,
His greatness.
Yet,
He was valiant to smite.
Fly Unti !
With the heaving of your young breasts,
fly Unti!


Arunachala Siva.

5765
Verse 3:


தச்சு விடுத்தலும் தாமடி யிட்டலும்
அச்சு முறிந்ததென் றுந்தீபற
அழிந்தன முப்புரம் உந்தீபற.


When the chariot was ready He placed His foot on it.
The axle broke !
Fly Unti !
Yet perished were the citadels.
Fly Unti !

Arunachala Siva.5766
Verse  2:ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில்
ஓரம்பே முப்புரம் உந்தீபற
ஒன்றும் பெருமிகை உந்தீபற.Two arrows we beheld not in Ekampar's hand.
For the three citadels,
one would do.
Fly Unti !
Even one was too many*.
Fly Unti !


(* Even that one arrow was more because Siva smiled at Tripura and destroyed it.)

Arunachala Siva.

5767
Tiru Undiyar:

Undi is a game played by girls by standing on the tip of the toes, in two groups and one group
praising Siva and the other group supporting it.

This describes the victory of Jnana.

Sri Bhagavan's Upadesa Undiyar is on this style.


Verse  1:

வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல்
உளைந்தன முப்புரம் உந்தீபற
ஒருங்குடன் வெந்தவா றுந்தீபற.


Bent was the bow;
the rumpus broke out;
The citadels three perished.
Fly Unti !
They were burnt simultaneously.
Fly Unti !

Arunachala Siva.

5768
53.  If anything shines apart from me, it is due to illusion.  Anything apart from me is like magic.  There is
no doubt apart from me, nor there is 'cause and effect'  apart from me.

54.  All this is just Brahman; I am He - this is the meditation.  All this is spoken by the Lord. Such alone
must be the certitude.

55.  Why repeat this so much.  O Yogi?  Have this certitude ever. The rare one who attains this conviction
becomes Brahman oneself.

56.  This world of forests and hills is not apart from Sankara.  This world of demons is verily that Lord of gods.
It is revealed to the subtle intellect that the body, mind and movements, the sheaths and the one who
shines amidst there is but He, the supreme Siva.

57.  The eyes, the ears, the mind and the vital airs manifest from the expanse of the heart within.  Inspired
by the latent tendencies they course through and in the end merge therein alone.  Then the mind becomes
illumined as the Heart that is inaccessible to the senses, the speech and the mind.  Such nectar of Brahman
alone is referred to as the consort of mountains born Girija (Siva).

Thus concludes the chapter 18, a dialogue between Ribhu and Nidagha entitled 'The dialogue between
Ribhu and Nidagha in the 6th amsa called Sankara in Sri Siva Rahasyam.

concluded.

Arunachala Siva.         

5769
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:28:56 AM »
Verse 230:


மின்னார் சடையார் தமக்காளாம்
    விதியால் வாழும் எனைவருத்தித்
தன்னா ரருளால் வரும்பேறு
    தவத்தால் அணையா வகைதடுத்தே
என்னா ருயிரும் எழின்மலரும்
    கூடப் பிணைக்கும் இவள்தன்னைப்
பொன்னார் இதழி முடியார்பால்
    பெறுவே னென்று போய்ப்புக்கார்."I am happily destined to live the life of a servitor
Unto the Lord whose matted hair flashes like lightning;
She grieves me, and by her tapas prevents me from
Enjoying the beatitude due to me by the Lord's grace;
She binds my dear life with the beauteous flowers
That she weaves into garlands; well, I will receive her
From my Lord who wears on His crown a chaplet.
Of golden Konrai flowers." Thus resolved he moved
Into the temple.

Arunachala Siva.

5770
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:26:00 AM »
Verse 229:


அருகு நின்றார் விளம்புவார்
    அவர்தாம் நங்கை சங்கிலியார்
பெருகு தவத்தால் ஈசர்பணி
    பேணுங் கன்னி யாரென்ன
இருவ ராலிப் பிறவியைஎம்
    பெருமான் அருளால் எய்துவித்தார்
மருவும் பரவை ஒருத்திஇவள்
    மற்றை யவளாம் எனமருண்டார்.


They that stood nearby said: "She is indeed
The great lass Sangkiliyaar, the virgin who
By her ever-growing tapas fosters her servitorship
To the Lord." When so informed, he mused thus:
"My Lord by His grace gave me this embodiment
Owing to two persons; one is my wife Paravai;
This one is perhaps the second of them."
He was indeed bewildered.

Arunachala Siva.


5771
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:22:11 AM »
Verse 228:

இன்ன பரிசென் றறிவரிதால்
    ஈங்கோர் மருங்கு திரைக்குள்ளால்
பொன்னும் மணியும் மலர்ந்தவொளி
    யமுதில் அளாவிப் புதியமதி
தன்னுள் நீர்மை யால்குழைத்துச்
    சமைத்த மின்னுக் கொடிபோல்வாள்
என்னை யுள்ளந் திரிவித்தாள்
    யார்கொல் என்றங் கியம்புதலும்."What may this be? It is well-nigh impossible for me
To comprehend this! She who is there, behind the curtain,
Is like a liana of lightning compounded
Of the inner cool of the fresh full-moon
Mixed with the nectarean flow of gold and gems;
She has caused my mind to swerve from its course;
Who may she be?" When he spake thus,


Arunachala Siva.5772
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:19:25 AM »
Verse  227:


கோவா முத்தும் சுரும்பேறாக்
    கொழுமென் முகையு மனையாரைச்
சேவார் கொடியார் திருத்தொண்டர்
    கண்ட போது சிந்தைநிறை
காவா தவர்பால் போய்வீழத்
    தம்பாற் காம னார் துரந்த
பூவா ளிகள்வந் துறவீழத்
    தரியார் புறமே போந்துரைப்பார்.   


When the divine devotee of the Lord whose flag sports
The Bull, beheld the damsel--like unto pearl unthreaded,
And soft bud untouched by bee and about to burst
In fragrance--, his mind could not be kept in leash
By his rectitude; it leaped at her; anon he became
The target of Manmata's flowery darts; unable
To contain himself, he moved out, and spake thus:

Arunachala Siva.


5773
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:16:54 AM »
Verse  226:


அன்பு நாரா அஞ்செழுத்து
    நெஞ்சு தொடுக்க அலர்தொடுத்தே
என்புள் ளுருகும் அடியாரைத்
    தொழுது நீங்கி வேறிடத்து
முன்பு போலத் திரைநீக்கி
    முதல்வர் சாத்தும் பணிகொடுத்து
மின்போல் மறையுஞ் சங்கிலியார்
    தம்மை விதியாற் கண்ணுற்றார்.   With love for thread and the Panchaakshara for flowers,
Even as their hearts wove wreaths, they wove garlands
Of flowers with their hands; the very bones and minds
Of these serviteurs melted in loving devotion.
Aaroorar adored them and moved away; from a place set apart
Sangkiliyaar came out from behind the screen as was
Her wont, handed over the garlands for the adornment
Of the Lord, and like a lightning flash moved into her
Screened apartment; Aaroorar saw her, prompted by Providence.

Arunachala Siva.

5774
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:14:00 AM »
Verse  225:


அண்டர் பெருமான் அந்தணராய்
    ஆண்ட நம்பி யங்கணரைப்
பண்டை முறைமை யாற்பணிந்து
    பாடிப் பரவிப் புறம்போந்து
தொண்டு செய்வார் திருத்தொழில்கள்
    கண்டு தொழுது செல்கின்றார்
புண்ட ரீகத் தடம்நிகர்பூந்
    திருமண் டபத்தி னுட்புகுந்தார்.   Nampi Aaroorar claimed by the Lord of gods in the guise
Of a Brahmin and owned by Him, adored the Merciful One
In the hoary and traditional way, hymned Him
And moved out adoring the divine services in which
The sevitors were engaged; he then entered
The flowery Mantapam that was like unto a lotus-pool.

Arunachala Siva.

5775
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 17, 2016, 09:11:35 AM »
Verse  224:


அந்தி வண்ணத் தொருவர்திரு
    வருளால் வந்த ஆரூரர்
கந்த மாலைச் சங்கிலியார்
    தம்மைக் காதல் மணம்புணர
வந்த பருவ மாதலால்
    வகுத்த தன்மை வழுவாத
முந்தை விதியால் வந்தொருநாள்
    முதல்வர் கோயி லுட்புகுந்தார்.   


As the time for him to wed, in love, Sangkiliyaar
Of fragrant garland, drew near, Aaroorar who made
His avatar by the grace of the Lord whose hue
Is of the crepuscular sky, as ordained by the hoary
And ineluctable destiny, moved into the temple
Of the primordial Lord, one day.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 [385] 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... 2973