Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 [384] 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... 2903
5746
Verse 10:


கொம்மை வரிமுலைக்
    கொம்பனையாள் கூறனுக்குச்
செம்மை மனத்தால்
    திருப்பணிகள் செய்வேனுக்
கிம்மை தரும்பயன்
    இத்தனையும் ஈங்கொழிக்கும்
அம்மை குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 


To Him who is concorporate with Her who is like a liana and whose rotund breasts are bedaubed with stripes Of sandal,
I render holy services,
with my sincere Mind
So,
He does away with the fettering,
resultants of all the deeds wrought by me in this birth.
He is my Mother.
Lo,
I hold fast the splendorous God of Thillai.

concluded.

Arunachala Siva.

5747
Verse 9:


பாழ்ச்செய் விளாவிப்
    பயனிலியாய்க் கிடப்பேற்குக்
கீழ்ச்செய் தவத்தாற்
    கிழியீடு நேர்பட்டுத்
தாட்செய்ய தாமரைச்
    சைவனுக்கென் புன்தலையால்
ஆட்செய் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.


I,
who had been tilling the unyielding and barren land,
By reason of the tapas in my previous births,
Came by the grains garnered by parakeets.
With my base head I ? His servitor ?,
render service to the Ancient  Saivite whose feet are incarnadine like the red lotus.
Lo,
I hold fast The resplendent God of Thillai.

contd.,

Arunachala Siva.

5748
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 16, 2016, 10:21:35 AM »
Nool Payan - the benefit of the work:


நூற்பயன்
ஆத்தாளை, எங்கள் அபிராம வல்லியை, அண்டம் எல்லாம்
பூத்தாளை, மாதுளம் பூ நிறத்தாளை, புவி அடங்கக்
காத்தாளை, ஐங்கணைப் பாசங்குசமும் கருப்புவில்லும்
சேர்த்தாளை, முக்கண்ணியைத், தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கு இல்லையே.

எங்கள் தாயானவளை, அபிராமி வல்லியை, எல்லா உலகங்களையும் பெற்றவளை, மாதுளம் பூப்போன்ற நிறத்துடையவளை, உலகமெல்லாம் காத்தவளை, திருக்கரங்களில் மலர் அம்புகள் ஐந்தையும், பாசத்தையும், அங்குசத்தையும், கரும்பு வில்லையும் வைத்திருபவளை, மூன்று கண்களையுடைய தேவியைத் தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கும் நேராது; உலகில் வளமும் நலமும் பெற்று வாழ்வர்.

My Mother, Abhirami Valli, the One who gave birth to all worlds, the One who is like the color of
Madhulam Flower, the One who protects the whole world, the One who has got in Her hands the
flower arrows, five in number and Pasam and Ankusam and the sugar cane bow, the One who has got
three eyes, the One who prays to the Goddess, there is no danger anywhere. They will get all
good things in the world and live happily in this world.

concluded.

Arunachala Siva.   

5749
Chapter 12:

1. Ribhu:  Hearken to this topic of liberation from the body, which is so hard to find.  One who does not
recollect what is discarded and what is not, alone is a Videha Mukta, one freed from the body.

2.  One who is of the form of Brahman, the serene Self, without any other form, for ever joyous,
with an abiding form and of supreme silence alone is Videha Mukta. 

3. The Self of all, the Self of all beings, the peaceful Self, freed from liberation, freed from the unitary
Self, the witness is verily the Videha Mukta.

4.  The ideal Self, the enchanting Self am I.  The sportive Self - myself only.  The silent Self, the natural
Self.  Such a one is verily the Videha Mukta.   

5.  The immaculate Self, my own Self am I.  The Self of all myself alone.  The unborn Self and verily
the immortal Self alone is verily the Videha Mukta.

6.  The blissful Self, the beloved Myself, the liberated Self whosoever is thus settled and meditates thus
is the Videha Mukta.

7. Brahman alone am I.  Consciousness alone am I.  One who does not think of even the one and abides
in the awareness alone is the Videha Mukta.

contd.,

Arunachala Siva.

     
   

5750
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 09:14:04 AM »
Verse  831:


எந்தை யாரவர் எவ்வகை யார்கொலென்
றிந்த வாய்மைமற் றெப்பொருட் கூற்றினும்
முந்தை யோரைஎக் கூற்றின் மொழிவதென்
றந்தண் பூந்தராய் வேந்த ரருளினார்.Thammaiye sinthiyaa ezhuvaar vinai teerpparaal:
He hymned: "He will do away with the Karma of those
That think on Him wholly, solely and exclusively."
For Siva whose form is true and pure effulgence, extirpates
The false and cruel murk-- the breeder of twofold deeds--,
Of them that contemplate Him only.

Arunachala Siva.

5751
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 09:11:20 AM »
Verse  830:


தம்மையே சிந்தி யாவெனுந் தன்மைதான்
மெய்ம்மை யாகி விளங்கொளி தாமென
இம்மை யேநினை வார்தம் இருவினைப்
பொய்ம்மை வல்லிருள் போக்குவர் என்றதாம்.


Thanthaiyaarotu thaayilar:
"He has no father nor mother!" Thus he sang;
For, after resolving in the end all that He had evolved,
He absorbs them into Himself  (His Sakti) and re-evolves.
Thus did he declare that our Lord is birth-less.

Arunachala Siva.


5752
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 09:08:35 AM »
Verse  829:தமக்குத் தந்தையர் தாயிலர் என்பதும்
அமைத்திங் கியாவையும் ஆங்கவை வீந்தபோ
திமைத்த சோதி அடக்கிப்பின் ஈதலால்
எமக்கு நாதர் பிறப்பிலர் என்றதாம்.


Venta saambal virai yenap poosiye:
He sang: "The fragrant paste of burnt ash!"
For, save His everlasting light, all objects of light
Get reduced to ash (at the time of Resolution), and He wears
This ash as sandal-paste; he affirmed this, His beauty.


Arunachala Siva.

5753
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 09:06:09 AM »
Verse  828:வெந்த சாம்பல் விரையென் பதுதம
தந்த மில்லொளி யல்லா வொளியெலாம்
வந்து வெந்தற மற்றப் பொடியணி
சந்த மாக்கொண்ட வண்ணமும் சாற்றினார்.


Aar arivaar Avar petriye:
The dictum: "Who can ever know of His nature?" affirms that
He who is of that sempiternal and great stature, is not be
Attained by anyone?s knowledge; thus stands the holy praise
Of the ever-loving Patron of Sanbai.

Arunachala Siva.

5754
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 09:03:25 AM »
Verse  827:


பின்பும் ஆரறி வாரவர் பெற்றியே
என்ப தியாருணர் வானும்சென் றெட்டொணா
மன்பெ ருந்தன்மை யாரென வாழ்த்தினார்
அன்பு சூழ்சண்பை ஆண்டகை யாரவர்.Aayinum Periyaar:
The saying: 'Yet is He great" means that besides
This state, He truly is the form of all entia--
From the five elements, the multitudinous lives, the orbs
And planets;
(He is immanent and transcendent).   

Arunachala Siva

5755
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 09:00:51 AM »
Verse  826:


ஆயி னும்பெரி யாரவர் என்பது
மேய இவ்வியல் பேயன்றி விண்முதற்
பாய பூதங்கள் பல்லுயிர் அண்டங்கள்
ஏயும் யாவும் இவர்வடி வென்றதாம்.


Ariya Kaatchiyaraai:
He sang: "He is seldom to be visioned." For, He is not known,
Since the seer is un-endowed with the true vision;
He is indeed seen by them who behold him with the eye of Love;
Thus he spake of His great and goodly marks of identity.

Arunachala Siva.

5756
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 08:58:19 AM »
Verse 825:

அரிய காட்சியர் என்பதவ் வாதியைத்
தெரிய லாநிலை யால்தெரி யாரென
உரிய அன்பினிற் காண்பவர்க் குண்மையாம்
பெரிய நல்லடை யாளங்கள் பேசினார்.


" Vaiyakamum tuyar teerkave:
The effect of the blessing: "May the world be rid of misery!"
Is to rid, here and hereafter, the misery of lives abiding on earth.
Thus, even thus, did Jnaana Sambandhar
Articulate his prime benediction.

Arunachala Siva.5757
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 08:53:42 AM »
Verse  824:


சொன்ன வையக முந்துயர் தீர்கவே
என்னும் நீர்மை இகபரத் தில்துயர்
மன்னி வாழுல கத்தவர் மாற்றிட
முன்னர் ஞானசம் பந்தர் மொழிந்தனர்."Aazhka teeyatu; ellaam naamame soozhka"
He hymned: "May evil perish!" This means: "Let alien faiths
(Divorced from the Vedas and the Aagamas) perish!?
The blessing that says: 'May Hara's name engird all"
Is for the flourishing of the hoary lives, by the chanting
Of the sacred Panchaakshara.   

Arunachala Siva.

5758
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 08:51:12 AM »
Verse  823:


ஆழ்க தீயதென் றோதிற் றயல்நெறி
வீழ்க என்றது வேறெல்லாம் அரன்பெயர்
சூழ்க என்றது தொல்லுயிர் யாவையும்
வாழி அஞ்செழுத் தோதி வளர்கவே.


"Veezhka thann punal, Ventanum ongkuka:"
He blessed the downpour-- the goodly result of sacrifices;
Eke is it part and parcel of the quotidian Archana;
The benediction to the ruling king, is for his fostering
And promoting the Archana and other hierurgies.

Arunachala Siva.


5759
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 08:48:45 AM »
Verse 822:


வேள்வி நற்பயன் வீழ்புன லாவது
நாளு மர்ச்சனை நல்லுறுப் பாதலால்
ஆளும் மன்னனை வாழ்த்திய தர்ச்சனை
மூளும் மற்றிவை காக்கு முறைமையால்.(Now follows the Exposition of the Tiruppaasuram)
(a) Vaazhka Anthanar Vaanavar Aaninam:
He sang: "May the Brahmins, the Devas and the race
Of kine flourish well!" The effect of this truthful
And blessed saying is the aeviternal establishment
Of the prime way of hierurgies, right from sacrifices--
Where metrical mantras are chanted--,
And of adoration, Archana and the like
So that the world may thrive in joy.

Arunachala Siva;

5760

gurunam sadasadva'pi yaduktam tannalanghayet
kurvannjnam diva-ratrau dasavannisad-gurau

                                                      - Verse 141

One should never ignore the orders of the Guru be it just
or [appear] unjust.  Carrying out his behests, one should
live, day and night like a servant, with the Guru.

{Vaikunta Vasan was the attendant for Bhagavan Ramana
in the late 1940s.  He used to sleep inside the Hall even at
nights.  Whenever Bhagavan woke up for nature's call at night,
he used to wake up and follow him.  Sometimes, Bhagavan
Himself went without disturbing Vaikunta Vasan.  Bhagavan
used to hold the torch light towards His belly, so that the light
would not disturb and wake up Vaikunta Vasan!  Once Vaikunta
Vasan went with Him and in the Hill, he was standing a little away
from where Bhagavan Ramana went for nature's call.  Suddenly,
Vaikunta Vasan heard the sounds of wooden sandals!  He became
afraid.  'Who is coming here?  Who is wearing sandals and coming
on the Hill?'  A few minutes later, Bhagavan came and asked him:
"Oh, you have also heard it.  The Siddhas were walking!"
"They also serve who stand and wait!"]

padukasana-sayyadi guruna yadabhisthitam
namaskurvita tat-sarvam padabhyam naspriset-kvachit

                                                                       -  Verse 143

Shoes, sandals, seats, beds, etc., used by the Guru should never
be touched by one's feet.  On the other hand, he should prostrate
to these articles also being sacred.

[The question of shoes or sandals never occurred in Bhagavan
Ramana's case, since He never wore them in His life time! 
Bhagavan never used give His koupinam or the towel to attendants.  for washing.  In the later years, perhaps they were washed by the attendants.  The bed linens were changed by the attendants when He was away to the Hill, once in a while.  Once devotees used to eat on the plate leaf, left by Bhagavan, along with left overs.  This was called Ucchishtam.  Bhagavan on knowing this, took away the leaf Himself and continued the practice thereafter.  Similarly He also came out to the outer-yard to wash His hands, since the water used by Him was taken as medicine by devotees!   No doubt, such practices were there in the ancient days.  Bhagavan Ramana put a stop to all these.  Muruganar has composed a verse, on this Ucchishtam business, called Ucchishta Vaibhavam.  The meaning goes somewhat like this:

"Oh, this Brahma who is a brahmin, knowledgeable in four Vedas,
does not know even how to confer a birth to me!  Why did he not
give me a dog's birth, so that I could eat Bhagavan's left-
overs.  What is the use of this brahmin's birth which cannot even
touch Bhagavan's left overs?  ]

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 [384] 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... 2903