Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 [383] 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... 3071
5731
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2016, 08:19:46 AM »
Verse  4:


வேத நெறியின் முறைபிறழா
    மிக்க ஒழுக்கந் தலைநின்ற
சாதி நான்கும் நிலைதழைக்கும்
    தன்மைத் தாகித் தடமதில்சூழ்
சூத வகுள சரளநிரை
    துதையுஞ் சோலை வளநகர்தான்
கோதை யரசர் மகோதையெனக்
    குலவு பெயரும் உடைத்துலகில்.

There thrive the citizens of the four castes
Poised in the unswerving conduct of the Vedic way;
The bountiful city is girt with the gardens of mango
Vakula, Sarala and other trees encircled by great
And lofty walls; in this world it goes by the glorious name
Makothai, the seat of Kothai kings.

Arunachala Siva.

5732
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2016, 08:17:05 AM »
Verse  3:


மிக்க செல்வ மனைகள்தொறும்
    விழையும் இன்பம் விளங்குவன
பக்கம் நெருங்கு சாலைதொறும்
    பயில்சட் டறங்கள் பல்குவன
தக்க அணிகொள் மடங்கள்தொறும்
    சைவ மேன்மை சாற்றுவன
தொக்க வளங்கொள் இடங்கள்தொறும்
    அடங்க நிதியந் துவன்றுவன.

In all opulent houses flourishes coveted domestic
Joy; at their sides in the streets, flourishes
Manifold dharma; in all Matams of divine devotees,
Flourishes the Saivite faith;
In all places of foison, flourishes overflowing wealth.

Arunachala Siva.

5733
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2016, 08:13:53 AM »
Verse  2:


காலை யெழும்பல் கலையின்ஒலி
    களிற்றுக் கன்று வடிக்கும்ஒலி
சோலை யெழுமென் சுரும்பின்ஒலி
    துரகச் செருக்காற் சுலவும்ஒலி
பாலை விபஞ்சி பயிலும்ஒலி
    பாட லாடல் முழவின்ஒலி
வேலை ஒலியை விழுங்கியெழ
    விளங்கி யோங்கும் வியப்பினதால்.The chanting of the Vedas and the scriptures in the morn,
The trumpeting of elephant calves, the soft humming
Of bees in the gardens, the neighing of prideful steeds,
The strumming of Paalai and Vipanji yaazhs, the sound
Of drums during dancing accompanied by singing:
These drown the roar of the sea and rise up
In wondrous splendor.

Arunachala Siva.

5734
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 10:02:24 AM »
Verse  11:


மன்னிய வலிவல நகருறை யிறைவனை
இன்னியல் கழுமல நகரிறை யெழின்மறை
தன்னியல் கலைவல தமிழ்விர கனதுரை
உன்னிய வொருபது முயர்பொருள் தருமே.

On the Lord who dwells Valivalam which knows no destruction, all the ten verses which were composed with mature thought by the expert in Tamizh who learnt the beautiful Vedam and arts by his skill with the grace of god and who is the chief of the city of Kazhumalam which has a pleasant natural beauty, will bestow on the reciters by supreme objective of eternal bliss.

Padigam on Tiruvalivalam concludes.

Arunachala Siva.


5735
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:58:36 AM »
Verse  10:


இலைமலி தரமிகு துவருடை யவர்களும்
நிலைமையி லுணலுடை யவர்களு நினைவது
தொலைவலி நெடுமறை தொடர்வகை யுருவினன்
மலைமலி மதில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in Valivalam which has a fortified wall like the mountain,
the Buddhists who don a robe soaked in myrtle dye of the Marutu tree which is full of leaves. He has a person which is sought by the old and strong Vedam, and destroyed the ideas of the Jains who have the habit of eating their food standing.

Arunachala Siva.

5736
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:55:13 AM »
Verse  9:


தேனமர் தருமல ரணைபவன் வலிமிகும்
ஏனம தாய்நில மகழரி யடிமுடி
தானணை யாவுரு வுடையவன் மிடைகொடி
வானணை மதில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in Valivalam which has fortified walls in which the crowded flags seem to touch the sky. Brahma who is seated in a (lotus) flower in which there is honey and Hari who dug the earth transforming himself into a strong pig. He has a form whose feet and head they could not reach.

Arunachala Siva.

5737
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:51:34 AM »
Verse  8:


இரவண னிருபது கரமெழின் மலைதனின்
இரவண நினைதர வவன்முடி பொடிசெய்து
இரவண மமர்பெய ரருளின னகநெதி
இரவண நிகர்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in the brilliant Valivalam and who grants his grace when devotees seek his monetary assistance, from the treasures which is with him.
Having thought that the twenty hands of Ravanan should be separate from the body under the beautiful mountain, Kailash, breaking his head to pieces. We gave him the name of one who wept.

Arunachala Siva.


5738
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:48:57 AM »
Verse  7:


நலிதரு தரைவர நடைவரு மிடையவர்
பொலிதரு மடவர லியர்மனை யதுபுகு
பலிகொள வருபவ னெழின்மிகு தொழில்வளர்
வலிவரு மதில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god in Valivalam which has a strong fortified wall of workmanship of exquisite beauty. He is the god who come to receive the alms, and enters into the houses of beautiful ladies who have slender waists and whose soft feet fear to tread upon the earth


Arunachala Siva. 

5739
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:45:45 AM »
Verse  6:


தரைமுத லுலகினி லுயிர்புணர் தகைமிக
விரைமலி குழலுமை யொடுவிர வதுசெய்து
நரைதிரை கெடுதகை யதுவரு ளினனெழில்
வரைதிகழ் மதில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god who dwells in Valivalam surrounded by a beautiful wall of fortification which is eminent like a mountain. The living being in the worlds beginning with this earth to have union with their females. Being united with Uma who has exceedingly fragrant tresses of hair. He bestowed his grace to destroy grey hairs and wrinkling of the skin, due to old age.

Arunachala Siva.


5740
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:42:29 AM »
Verse  5:


பிடியத னுருவுமை கொளமிகு கரியது
வடிகொடு தனதடி வழிபடு மவரிடர்
கடிகண பதிவர வருளினன் மிகுகொடை
வடிவினர் பயில்வலி வலமுறை யிறையே.

The supreme god in Valivalam where many people who are the incarnation of unbounded liberality, crowd, when Uma assumed the form of a female elephant.
Siva assuming the form of a strong male elephant. He was gracious enough to beget Gaṇapati who destroys obstacles to devotees who worship his feet.

Arunachala Siva.

5741
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:39:35 AM »
Verse  4:


அனனிகர் சடையழ லவியுற வெனவரு
புனனிகழ் வதுமதி நனைபொறி யரவமும்
எனநினை வொடுவரு மிதுமெல முடிமிசை
மனமுடை யவர்வலி வலமுறை யிறையே.


The supreme god who dwells in Valivalam, is always thinking in his mind about the water of the Ganga, which flows down to put out the fire of the matted locks which resembles fire and about the cobra which is wet in that water has lines on its body and is moving slowly to swallow the crescent moon.

Arunachala Siva.

5742
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 22, 2016, 09:36:52 AM »
Verse  3:


உருமலி கடல்கடை வுழியுல கமருயிர்
வெருவுறு வகையெழு விடம்வெளி மலையணி
கருமணி நிகர்கள முடையவன் மிடைதரு
மருவலி பொழில்வலி வலமுறை யிறையே.


The supreme god who dwells in Valivalam which has gardens with abundant fragrance and dense by the trees in it.  The poison that rose when the fearful ocean was churned, to frighten the living beings in this world. He has a neck which is like the sapphire which adorns a mountain of silver.

Arunachala Siva.


5743
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:31:47 AM »
Kazharirtu Arivar Puranam:

Verse  1:

மாவீற் றிருந்த பெருஞ்சிறப்பின்
    மன்னுந் தொன்மை மலைநாட்டுப்
பாவீற் றிருந்த பல்புகழில்
    பயிலு மியல்பிற் பழம்பதிதான்
சேவீற் றிருந்தார் திருவஞ்சைக்
    களமும் நிலவிச் சேரர்குலக்
கோவீற் றிருந்து முறைபுரியுங்
    குலக்கோ மூதூர் கொடுங்கோளூர்.
 

In the hoary and aeviternal Malai-Naadu, glowing
With the greatness of the Goddess of Wealth,
Is a city of the Chera dynasty of manifold glory,
Flourishing with citizens poised in ancient
And traditional culture, and extolled by majestic
Tamizh numbers; it is the great and ancient
Capital city called Kodungkoloor of the sceptred Chera kings,
Endowed with Tiruvanjaikkalam
Presided over by the Lord-Rider of the Bull.

Arunachala Siva.

5744
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:27:33 AM »
Verse  7:

செங்கண் விடையார் திருமுன்றில்
    விழுந்த திருப்பள் ளித்தாமம்
அங்கண் எடுத்து மோந்ததற்கு
    அரசன் உரிமைப் பெருந்தேவி
துங்க மணிமூக் கரிந்தசெருத்
    துணையார் தூய கழல்இறைஞ்சி
எங்கும் நிகழ்ந்த புகழ்த்துணையார்
    உரிமை அடிமை யெடுத்துரைப்பாம்.Adoring the holy feet of Serutthunaiyaar
Who sliced away the lovely and beautiful nose
Of the great queen-consort that inhaled the fragrance
Of the flower that had fallen in the divine court
Of the Lord whose mount is the red-eyed Bull,
We proceed to narrate the privileged servitorship
Of Pukazhtthunaiyaar of ubiquitous fame.


Seruthunai Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

5745
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 22, 2016, 08:25:16 AM »
Verse  6:


அடுத்த திருத்தொண் டுலகறியச்
    செய்த அடலே றனையவர்தாம்
தொடுத்த தாம மலரிதழி
    முடியார் அடிமைத் தொண்டுகடல்
உடுத்த உலகின் நிகழச்செய்
    துய்யச் செய்ய பொன்மன்றுள்
எடுத்த பாத நிழலடைந்தே
    இறவா வின்பம் எய்தினார்.


He, the puissant lion among servitors, who made known
The glory of servitorship the world over, caused
Servirtorship to Siva-- the Wearer of a Konrai chaplet
In his crown--, to flourish in this sea-girt earth; thus
He caused the lives on earth gain deliverance;
Then he reached the umbrage cast by the feet
Of the Lord-Dancer of Ambalam, there to revel in deathless bliss.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 [383] 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... 3071