Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 [383] 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... 3021
5731
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 17, 2016, 08:32:49 AM »
Verse  11:


வந்த மரபின் அரசளிப்பான்
    வனஞ்சார் தவத்தின் மருவியபின்
சிந்தை மதிநூல் தேரமைச்சர்
    சிலநாள் ஆய்ந்து தெளிந்தநெறி
முந்தை மரபின் முதல்வர்திருத்
    தொண்டு முயல்வார் முதற்றாக
இந்து முடியார் திருவஞ்சைக்
    களத்தில் அவர்பால் எய்தினார்.

When the ruler of the hoary dynasty betook himself
To the forest for performing askesis,
The intellectually great ministers, well versed
In monarchic and dynastic works, studied the situation
For a few days with care and arrived at the clear conclusion
That according to the rules prescribed, the right to rule
Vested in the kingly servitor of the Lord;
So they called on him at Tiruvanjaikkalam
Where abides the crescent-crested Lord.

Arunachala Siva.
 

5732
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 17, 2016, 08:30:31 AM »
Verse  10:


நீரில் மலிந்த கடல்அகழி
    நெடுமால் வரையின் கொடிமதில்சூழ்
சீரின் மலிந்த திருநகரம்
    அதனிற் செங்கோற் பொறையனெனும்
காரின் மலிந்த கொடைநிழன்மேற்
    கவிக்குங் கொற்றக் குடைநிழற்கீழ்த்
தாரின் மலிந்த புயத்தரசன்
    தரணி நீத்துத் தவஞ்சார்ந்தான்.While so, the garlanded king Sengkol Poraiyan
Who reigned under the shade of the cloud of his
Munificence beneath which was held aloft his white
Parasol, from the glorious beauteous city
Girt with a sea-like moat and huge hill-like,
Lofty walls whence wafted aloft the royal banners,
Quitting his royal office, took to tapas.

Arunachala Siva.

5733
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 17, 2016, 08:27:55 AM »
Verse  9:

திருமஞ் சனமும் கொணர்ந்துதிரு
    வலகும் இட்டுத் திருமெழுக்கு
வருமன் புடன்இன் புறச்சாத்தி
    மற்று முள்ள திருப்பணிகள்
பெருமை பிறங்கச் செய்தமைத்துப்
    பேணும் விருப்பில் திருப்பாட்டும்
ஒருமை நெறியி னுணர்வுவர
    ஓதிப் பணிந்தே யொழுகுநாள்.


He would secure holy water for the Lord's ablutions,
Sweep the yards of the temple and coat them all,
In sweet love, with cow-dung; he would also perform
Gloriously many other acts of service and recite
Holy hymns in integrated consciousness. Thus he throve.

Arunachala Siva.5734
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 17, 2016, 08:25:16 AM »
Verse 8:

உலகின் இயல்பும் அரசியல்பும்
    உறுதி யல்ல எனவுணர்வார்
புலரி யெழுந்து புனல்மூழ்கிப்
    புனித வெண்ணீற் றினும்மூழ்கி
நிலவு திருநந் தனவனத்து
    நீடும் பணிகள் பலசெய்து
மலரு முகையுங் கொணர்ந்துதிரு
    மாலை சாத்த மகிழ்ந்தமைத்து.


He felt it in his consciousness that worldly life
And kingly life are impermanent;
He would wake up at dawn, bathe in the water
And the holy ash, do pious
And manifold and ever-during service in the sacred gardens,
And gather flowers and blooms for weaving
Garlands to deck the Lord therewith.

Arunachala Siva.


5735
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 17, 2016, 08:22:01 AM »
Verse  7:

மண்மேற் சைவ நெறிவாழ
    வளர்ந்து முன்னை வழியன்பால்
கண்மேல் விளங்கு நெற்றியினார்
    கழலே பேணுங் கருத்தினராய்
உண்மே வியஅன் பினராகி
    யுரிமை யரசர் தொழில்புரியார்
தெண்ணீர் முடியார் திருவஞ்சைக்
    களத்தில் திருத்தொண் டேபுரிவார்.


He grew up for the thriving of the Saivite way
On earth; by reason of his tapas in his past lives,
He was endowed with love and devotion to serve
The ankleted feet of the Lord who sports an eye
In His forehead; his soul, all compact of love, would not
Pursue the privileges of a monarch; he but served
Tiruvanjaikkalam's Lord in whose matted hair
Courses the pellucid Ganga.   

Arunachala Siva.
   
.

5736
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 17, 2016, 08:18:49 AM »
Verse  6:


திருமா நகரந் திருவவதா
    ரஞ்செய் விழவின் சிறப்பினால்
வருமா களிகூர் நெய்யாடல்
    எடுப்ப வான மலர்மாரி
தருமா விசும்பின் மிகநெருங்கத்
    தழங்கும் மொலிமங் கலந்தழைப்பப்
பெருமா நிலத்தில் எவ்வுயிரும்
    பெருகு மகிழ்ச்சி பிறங்கினவால்.At his divine avatar, the citizens of that great city,
In exceeding delight performed 'Neiyaadal';
The heavens rained ethereal flowers that mantled the sky;
Auspicious sounds soared aloft everywhere;
Each and every life in this immense world
Felt an ever-increasing rapture.

Arunachala Siva.

5737
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 17, 2016, 08:16:18 AM »
Verse  5:


முருகு விரியும் மலர்ச்சோலை
    மூதூ ரதன்கண் முறைமரபின்
அருகி யழியுங் கலிநீக்கி
    அறங்கொள் சைவத் திறந்தழைப்பத்
திருகு சினவெங் களியானைச்
    சேரர் குலமும் உலகுஞ்செய்
பெருகு தவத்தால் அரனருளால்
    பிறந்தார் பெருமாக் கோதையார்.In that hoary city bounded by fragrant gardens
By reason of the great tapas ever wrought by the world
And the Chera dynasty endowed with wrathful
And musty elephants, to quell Kali that weakens
And causes piety to waste away, and to cause
Righteous Saivism to flourish, Perumaakkothaiyaar
Came to be born by the grace of Siva.   

Arunachala Siva.

5738
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 17, 2016, 08:13:48 AM »
Verse  4:


வேத நெறியின் முறைபிறழா
    மிக்க ஒழுக்கந் தலைநின்ற
சாதி நான்கும் நிலைதழைக்கும்
    தன்மைத் தாகித் தடமதில்சூழ்
சூத வகுள சரளநிரை
    துதையுஞ் சோலை வளநகர்தான்
கோதை யரசர் மகோதையெனக்
    குலவு பெயரும் உடைத்துலகில்.


There thrive the citizens of the four castes
Poised in the unswerving conduct of the Vedic way;
The bountiful city is girt with the gardens of mango
Vakula, Sarala and other trees encircled by great
And lofty walls; in this world it goes by the glorious name
Makothai, the seat of Kothai kings.

Arunachala Siva.

5739
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 17, 2016, 08:11:12 AM »
Verse 3:


மிக்க செல்வ மனைகள்தொறும்
    விழையும் இன்பம் விளங்குவன
பக்கம் நெருங்கு சாலைதொறும்
    பயில்சட் டறங்கள் பல்குவன
தக்க அணிகொள் மடங்கள்தொறும்
    சைவ மேன்மை சாற்றுவன
தொக்க வளங்கொள் இடங்கள்தொறும்
    அடங்க நிதியந் துவன்றுவன.


In all opulent houses flourishes coveted domestic
Joy; at their sides in the streets, flourishes
Manifold dharma; in all Matams of divine devotees,
Flourishes the Saivite faith;
In all places of foison, flourishes overflowing wealth.

Arunachala Siva.

5740
When the pundit returned at three,  Bhagavan showed him the slip on which He had
copied the two verses.  Reading them, the pundit realized that Bhagavan, in His exalted
state, transcended all ritualistic traditions and orthodox demands.  Ruling his misconceived intentions, he saluted Bhagavan and departed. On returning to his mutt
at Sringeri, he reported to Sri Narasimha Bharathi what had transpired.  The latter
expressed his disapproval and cautioned the pandit not to venture into such attempts
in future.  The two Sanskrit verses that Bhagavan had copied were rendered in Tamizh
by Him, and included in Sri Ramana Nool Thirattu.

Siva said:

'What cannot be acquired without endless pains - the true import of Vedanta -- is 
easily attained by all who can directly sight this Hill or even mentally think of it
from afar.

'I ordain that residence within a radius of three yojanas (30 miles) of this Hill
shall by itself suffice to burn off all defects and effect union with the Supreme
even in the absence of initiation.'

concluded.

Arunachala Siva.

5741
23.  Brahman alone shines among differences.  Brahman alone; not another.  It is
the supreme.  The Self alone manifests as the duality.  The Self alone is the supreme
state.

24. Brahman indeed is without distinction.  Differentiation is the worst fear. The
Self alone am I.  I am blemish-less.  The Self alone is the three worlds.

25.  The Self alone is everywhere, not another.  All is Brahman and none else.  I alone shine ever. Brahman alone am I.   The supreme am I.

26. I am the supreme Brahman without impurities and bereft of activity.  I am ever
of the pure and singular form;  ever the consciousness alone.

27.  I am the supreme Brahman, the certainty.  I am the truth.  I am everything.
I am the imperishable, the supreme Brahman.   I am Siva.  I am the pinnacle.

28. I am uniform. I am peaceful.  I manifest as 'that', the undiminishing consciousness.  I am eternal and ever Brahman indeed, ever with the character of
just consciousness.

contd.,

Arunachala Siva.       

5742
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 16, 2016, 10:14:48 AM »
Verse  6:


பாற்றிரு நீற்றெம் பரமனைப்
    பரங்கரு ணையோடும் எதிர்ந்து
தோற்றிமெய் யடியார்க் கருட்டுறை யளிக்குஞ்
    சோதியை நீதியிலேன்
போற்றியென் அமுதே எனநினைந் தேத்திப்
    புகழ்ந்தழைத் தலறியென் னுள்ளே
ஆற்றுவனாக உடையவ னேஎனை
    ஆவஎன் றருளாயே.He is the God adorned with the milk-white Holy ash;
He,
The Light,
with His Consort who is Supernal Grace,
Manifested before His true servitors and blessed them with the haven of Grace.
Lo,
I am void of wealth.
Yet,
I will celebrate Him - my Nectar,
contemplate Him,
hail Him,
extol Him,
call Him,
cry aloud and thus will I be inwardly mollified.
O my Lord-Owner,
be pleased to pity me and grace me.

concluded.

Arunachala Siva.

5743
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 16, 2016, 10:10:10 AM »
Verse  5:

காணும தொழிந்தேன் நின்திருப் பாதங்
    கண்டுகண் களிகூரப்
பேணும தொழிந்தேன் பிதற்றும தொழிந்தேன்
    பின்னைஎம் பெருமானே
தாணுவே அழிந்தேன் நின்னினைந் துருகுந்
    தன்மைஎன் புன்மைகளாற்
காணும தொழிந்தேன் நீயினி வரினுங்
    காணவும் நாணுவனே.I have ceased to behold Your sacred feet;
my eyes no longer rejoice as they were accustomed to;
I have ceased to cherish and praise You;
as a result,
O our God !
O Taanu !
I am done for.
By my base-ness,
I have forfeited my nature of my thinking on You and melting.
I see not aught that is good.
Even if You come to me,
I will blush to behold You.


Arunachala Siva.


5744
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 16, 2016, 10:07:11 AM »
Verse  4:


பத்தில னேனும் பணிந்தில னேனும்உன்
    உயர்ந்தபைங் கழல்காணப்
பித்தில னேனும் பிதற்றில னேனும்
    பிறப்பறுப் பாய்எம் பெருமானே
முத்தனை யானே மணியனை யானே
    முதல்வனே முறையோஎன்
றெத்தனை யானும் யான்தொடர்ந் துன்னை
    இனிப்பிரிந் தாற்றேனே.


I am not swayed by a mad penchant to behold Your lofty,
ankleted and ever-fresh feet;
I do not chant Your praise;
Yet,
O our God,
put an end to my birth.
O One pearl-like and ruby-like !
O Primal One !
Crying:
"Does it become You?'
I will follow You.
I cannot bear separation from You at all.


Arunachala Siva.5745
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 16, 2016, 10:04:25 AM »
Verse  3:


என்பேஉருக நின்அருள் அளித்துன்
    இணைமலர் அடிகாட்டி
முன்பே என்னை ஆண்டு கொண்ட
    முனிவா முனிவர் முழுமுதலே
இன்பே அருளி எனையுருக்கி
    உயிருண் கின்ற எம்மானே
நண்பே யருளாய் என்னுயிர்
    நாதா நின்னருள் நாணாமே. 


O Sage who redeemed and ruled me even before I came by mellowness,
by revealing to me Your Flower feet twain and conferred grace on me that melted my bones !
O Source Absolute of the sages !
O our God who blessing me with joy,
melts my bones and consumes clean my life !
O the Consort of my life !
Be pleased to grant unabashed,
In all grace,
camaraderie unto me.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 [383] 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... 3021