Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 [383] 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... 2903
5731
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:13:11 AM »
Verse  835:


தோன்று காட்சி சுடர்விட் டுளன்என்ப
தான்ற அங்கிப் புறத்தொளி யாய்அன்பில்
ஊன்ற உள்ளெழும் சோதியாய் நின்றனன்
ஏன்று காண்பார்க் கிதுபொரு ளென்றதாம்.


Yethukkalaalum etuttha mozhiyaalum:
He hymned: "Even ever-during examples avail not??
For, He is unexampled; neither illustrations
Nor elucidating exemple, nor the like of these
Can measure the nature of Sankara.   

Arunachala Siva.

5732
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:11:00 AM »
Verse  834:


மன்னும் ஏதுக்க ளாலெனும் வாய்மைதான்
தன்ன தொப்புவே றின்மையில் சங்கரன்
இன்ன தன்மையை ஏது எடுத்துக்காட்
டன்ன வாற்றால் அளப்பில னென்றதாம்.


Kotpaalanavum vinaiyum Kurukaamai:
As such is the state and stature of His nature,
Attaining His feet, if men listen to the voice of His grace,
Their Aanava-mala and Moola-karma will end, for sure;
Thus spake the Prince of Sanbai.   


Arunachala Siva.

5733
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:08:20 AM »
Verse  833:


அன்ன ஆதலில் ஆதியார் தாளடைந்
தின்ன கேட்கவே ஏற்றகோட் பாலவும்   
முன்னை வல்வினை யும்முடி வெய்துமத்
தன்மை யார்க்கென் றனர்சண்பை காவலர்.Aatpaalavarkku arulum vannamum:
He hymned: "If you seek to know of the majesty of His grace
That He manifold metes out of His devotees,
Then cease questioning; it is indeed infinite.
For, words contain not His glory, and here is
No room whatever for investigatory analysis."

Arunachala Siva.

5734
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 17, 2016, 09:06:03 AM »
Verse 832:


ஆதி ஆட்பா லவர்க்கரு ளுந்திறம்
நாதன் மாட்சிமை கேட்க நவிலுங்கால்
ஓது மெல்லை உலப்பில வாதலின்
யாதும் ஆராய்ச்சி இல்லையாம் என்றதாம்.


Enthaiyaar Avar evvakaiyaar Kolo?
He hymned: "What may the nature of our Father be?"
For, the truth is what though the dicta be, attributing
Primacy to others, Siva alone is the hoary Primal Lord
(Who resolves them). It is He who is the core and content of all dicta.
Thus spake he, in grace, the Prince of cool Poontharaai.

Arunachala Siva.

5735
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: August 16, 2016, 11:35:31 AM »
Today is Pattinathar guru puja,

The exact liberation day including the moon digit is not known.

Arunachala Siva

5736
Verse 10:


கொம்மை வரிமுலைக்
    கொம்பனையாள் கூறனுக்குச்
செம்மை மனத்தால்
    திருப்பணிகள் செய்வேனுக்
கிம்மை தரும்பயன்
    இத்தனையும் ஈங்கொழிக்கும்
அம்மை குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே. 


To Him who is concorporate with Her who is like a liana and whose rotund breasts are bedaubed with stripes Of sandal,
I render holy services,
with my sincere Mind
So,
He does away with the fettering,
resultants of all the deeds wrought by me in this birth.
He is my Mother.
Lo,
I hold fast the splendorous God of Thillai.

concluded.

Arunachala Siva.

5737
Verse 9:


பாழ்ச்செய் விளாவிப்
    பயனிலியாய்க் கிடப்பேற்குக்
கீழ்ச்செய் தவத்தாற்
    கிழியீடு நேர்பட்டுத்
தாட்செய்ய தாமரைச்
    சைவனுக்கென் புன்தலையால்
ஆட்செய் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.


I,
who had been tilling the unyielding and barren land,
By reason of the tapas in my previous births,
Came by the grains garnered by parakeets.
With my base head I ? His servitor ?,
render service to the Ancient  Saivite whose feet are incarnadine like the red lotus.
Lo,
I hold fast The resplendent God of Thillai.

contd.,

Arunachala Siva.

5738
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: August 16, 2016, 10:21:35 AM »
Nool Payan - the benefit of the work:


நூற்பயன்
ஆத்தாளை, எங்கள் அபிராம வல்லியை, அண்டம் எல்லாம்
பூத்தாளை, மாதுளம் பூ நிறத்தாளை, புவி அடங்கக்
காத்தாளை, ஐங்கணைப் பாசங்குசமும் கருப்புவில்லும்
சேர்த்தாளை, முக்கண்ணியைத், தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கு இல்லையே.

எங்கள் தாயானவளை, அபிராமி வல்லியை, எல்லா உலகங்களையும் பெற்றவளை, மாதுளம் பூப்போன்ற நிறத்துடையவளை, உலகமெல்லாம் காத்தவளை, திருக்கரங்களில் மலர் அம்புகள் ஐந்தையும், பாசத்தையும், அங்குசத்தையும், கரும்பு வில்லையும் வைத்திருபவளை, மூன்று கண்களையுடைய தேவியைத் தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கும் நேராது; உலகில் வளமும் நலமும் பெற்று வாழ்வர்.

My Mother, Abhirami Valli, the One who gave birth to all worlds, the One who is like the color of
Madhulam Flower, the One who protects the whole world, the One who has got in Her hands the
flower arrows, five in number and Pasam and Ankusam and the sugar cane bow, the One who has got
three eyes, the One who prays to the Goddess, there is no danger anywhere. They will get all
good things in the world and live happily in this world.

concluded.

Arunachala Siva.   

5739
Chapter 12:

1. Ribhu:  Hearken to this topic of liberation from the body, which is so hard to find.  One who does not
recollect what is discarded and what is not, alone is a Videha Mukta, one freed from the body.

2.  One who is of the form of Brahman, the serene Self, without any other form, for ever joyous,
with an abiding form and of supreme silence alone is Videha Mukta. 

3. The Self of all, the Self of all beings, the peaceful Self, freed from liberation, freed from the unitary
Self, the witness is verily the Videha Mukta.

4.  The ideal Self, the enchanting Self am I.  The sportive Self - myself only.  The silent Self, the natural
Self.  Such a one is verily the Videha Mukta.   

5.  The immaculate Self, my own Self am I.  The Self of all myself alone.  The unborn Self and verily
the immortal Self alone is verily the Videha Mukta.

6.  The blissful Self, the beloved Myself, the liberated Self whosoever is thus settled and meditates thus
is the Videha Mukta.

7. Brahman alone am I.  Consciousness alone am I.  One who does not think of even the one and abides
in the awareness alone is the Videha Mukta.

contd.,

Arunachala Siva.

     
   

5740
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 09:14:04 AM »
Verse  831:


எந்தை யாரவர் எவ்வகை யார்கொலென்
றிந்த வாய்மைமற் றெப்பொருட் கூற்றினும்
முந்தை யோரைஎக் கூற்றின் மொழிவதென்
றந்தண் பூந்தராய் வேந்த ரருளினார்.Thammaiye sinthiyaa ezhuvaar vinai teerpparaal:
He hymned: "He will do away with the Karma of those
That think on Him wholly, solely and exclusively."
For Siva whose form is true and pure effulgence, extirpates
The false and cruel murk-- the breeder of twofold deeds--,
Of them that contemplate Him only.

Arunachala Siva.

5741
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 09:11:20 AM »
Verse  830:


தம்மையே சிந்தி யாவெனுந் தன்மைதான்
மெய்ம்மை யாகி விளங்கொளி தாமென
இம்மை யேநினை வார்தம் இருவினைப்
பொய்ம்மை வல்லிருள் போக்குவர் என்றதாம்.


Thanthaiyaarotu thaayilar:
"He has no father nor mother!" Thus he sang;
For, after resolving in the end all that He had evolved,
He absorbs them into Himself  (His Sakti) and re-evolves.
Thus did he declare that our Lord is birth-less.

Arunachala Siva.


5742
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 09:08:35 AM »
Verse  829:தமக்குத் தந்தையர் தாயிலர் என்பதும்
அமைத்திங் கியாவையும் ஆங்கவை வீந்தபோ
திமைத்த சோதி அடக்கிப்பின் ஈதலால்
எமக்கு நாதர் பிறப்பிலர் என்றதாம்.


Venta saambal virai yenap poosiye:
He sang: "The fragrant paste of burnt ash!"
For, save His everlasting light, all objects of light
Get reduced to ash (at the time of Resolution), and He wears
This ash as sandal-paste; he affirmed this, His beauty.


Arunachala Siva.

5743
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 09:06:09 AM »
Verse  828:வெந்த சாம்பல் விரையென் பதுதம
தந்த மில்லொளி யல்லா வொளியெலாம்
வந்து வெந்தற மற்றப் பொடியணி
சந்த மாக்கொண்ட வண்ணமும் சாற்றினார்.


Aar arivaar Avar petriye:
The dictum: "Who can ever know of His nature?" affirms that
He who is of that sempiternal and great stature, is not be
Attained by anyone?s knowledge; thus stands the holy praise
Of the ever-loving Patron of Sanbai.

Arunachala Siva.

5744
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 09:03:25 AM »
Verse  827:


பின்பும் ஆரறி வாரவர் பெற்றியே
என்ப தியாருணர் வானும்சென் றெட்டொணா
மன்பெ ருந்தன்மை யாரென வாழ்த்தினார்
அன்பு சூழ்சண்பை ஆண்டகை யாரவர்.Aayinum Periyaar:
The saying: 'Yet is He great" means that besides
This state, He truly is the form of all entia--
From the five elements, the multitudinous lives, the orbs
And planets;
(He is immanent and transcendent).   

Arunachala Siva

5745
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: August 16, 2016, 09:00:51 AM »
Verse  826:


ஆயி னும்பெரி யாரவர் என்பது
மேய இவ்வியல் பேயன்றி விண்முதற்
பாய பூதங்கள் பல்லுயிர் அண்டங்கள்
ஏயும் யாவும் இவர்வடி வென்றதாம்.


Ariya Kaatchiyaraai:
He sang: "He is seldom to be visioned." For, He is not known,
Since the seer is un-endowed with the true vision;
He is indeed seen by them who behold him with the eye of Love;
Thus he spake of His great and goodly marks of identity.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 [383] 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... 2903