Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 [381] 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... 3074
5701
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:31:41 AM »
Verse  11:


மொய்த்துவானோர் பல்கணங்கள் வணங்குமு துகுன்றைப்
பித்தர்வேடம் பெருமையென்னும் பிரமபுரத் தலைவன்
* * * * * * *


The chief of Brahmapuram who thinks that the form of the devotees who are like mad people very precious, on Mudhukuṉṟu to which many hosts of celestial beings bow, crowding together.
(the last two lines of this verse are lost.)

Arunachala Siva.

5702
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:24:13 AM »
Verse  10:


உறிகொள்கையர் சீவரத்த ருண்டுழன்மிண் டர்சொல்லை
நெறிகளென்ன நினைவுறாதே நித்தலுங்கை தொழுமின்
மறிகொள்கையன் வங்கமுந்நீர்ப் பொங்குவிடத் தையுண்ட
முறிகொண்மேனி மங்கைபங்கன் மேயதுமு துகுன்றே.


(People of this world!)
worship with joined hands daily without thinking that the words of the strong bodied Jains who carry in their hands a network of ropes and Buddhists who wear a salmon-colored dress, to be the right way, Siva who has in his hand a young deer,
Mudhukuṉṟu desired as the shrine by Siva, who has as a half a lady whose body is as tender as leaves and who consumed the poison that shot up in the ocean in which ships sail.

Arunachala Siva.

5703
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:13:32 AM »
Verse  8:


ஞாலமுண்ட மாலுமற்றை நான்முகனும் மறியாக்
கோலமண்டர் சிந்தைகொள்ளா ராயினுங்கொய் மலரால்
ஏலவிண்டை கட்டிநாம மிசையவெப்போ துமேத்தும்
மூலமுண்ட நீற்றர்வாயான் மேயதுமு துகுன்றே.Though the celestial beings could not comprehend in their minds the form which Vishnu who swallowed the earth and Brahma could not know,
fastening a suitable circlet with flowers newly plucked,
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by the god who is always on the mouths of those devotees who wear on their foreheads sacred ash in three horizontal lines which is the source of all, and who always praise him with his names suitably.

Arunachala Siva.
5704
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:06:38 AM »
Verse  7:

The palm leaf is missing.

Arunachala Siva.

5705
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 11:01:46 AM »
Verse  6:


சுழிந்தகங்கை தோய்ந்ததிங்கட் டொல்லராநல் லிதழி
சழிந்தசென்னிச் சைவவேடந் தான்நினைந் தைம்புலனும்
அழிந்தசிந்தை யந்தணாளர்க் கறம்பொருளின் பம்வீடு
மொழிந்தவாயான் முக்கணாதி மேயதுமு துகுன்றே.


To the brahmins who had a mind in which the five faculties of the senses have become annihilated, and meditating on the form of Siva as a Saivaite on whose head the fragrant Koṉṟai, old cobra, the crescent moon which is soaked in the Ganga, and the Ganga which has eddies, are thick and close,
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by the first cause who has three eyes and who expounded all the four objectives worthy of human pursuit.

Arunachala Siva.


5706
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:54:41 AM »
Verse  5:


வழங்குதிங்கள் வன்னிமத்த மாசுணமீ சணவிச்
செழுங்கல்வேந்தன் செல்விகாணத் தேவர்திசை வணங்கத்
தழங்குமொந்தை தக்கைமிக்க பேய்க்கணம்பூ தஞ்சூழ
முழங்குசெந்தீ யேந்தியாடி மேயதுமு துகுன்றே.


Combining on his head a crescent moon that moves in the sky, Indian Mesquit leaves, Datura flowers and cobra to be witnessed by the daughter of the mountain of fertility,
the celestial beings to bow to him in the places where they are,
to be surrounded by the sounding Motai, Takkai (musical instruments), a large number of groups of ghosts and Bhootas,
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by Siva who danced holding a red fire which makes a loud noise.


Arunachala Siva.

5707
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:51:31 AM »
Verse  4:

பாடுவாருக் கருளுமெந்தை பனிமுதுபௌ வமுந்நீர்
நீடுபாரு முழுதுமோடி யண்டர்நிலை கெடலும்
நாடுதானு மூடுமோடி ஞாலமுநான் முகனும்
ஊடுகாண மூடும்வெள்ளத் துயர்ந்ததுமு துகுன்றே.

Our father who bestows his grace on those who sing his praises,
when the state of the celestial beings began to perish as the water of the cool and old ocean covered the whole of the earth and reached heaven,
ran into the countries and into the spaces between them.
the people of this world and Brahma, to see the intervening spaces between them.
Mudhukuṉṟu rose above the deluge of floods which covered the earth.

Arunachala Siva.


5708
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:48:18 AM »
Verse  3:


வாரிமாகம் வைகுதிங்கள் வாளரவஞ் சூடி
நாரிபாக நயந்துபூமேல் நான்முகன்றன் தலையில்
சீரிதாகப் பலிகொள்செல்வன் செற்றலுந்தோன் றியதோர்
மூரிநாகத் துரிவைபோர்த்தான் மேயதுமு துகுன்றே.


Wearing water, a crescent moon, that stays in the sky and a cruel cobra,
desiring as a half a lady,
the Lord who receives with reputation alms in the skull of Brahma of four faces who is seated in a flower,
when he became angry.
Mudhukuṉṟu is the shrine desired by the god who covered himself with the skin of a strong elephant that appeared before him.


Arunachala Siva.

5709
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:44:36 AM »
Verse  2:

பற்றுமாகி வானுளோர்க்குப் பல்கதிரோன் மதிபார்
எற்றுநீர்தீக் காலுமேலை விண்ணியமா னனோடு
மற்றுமாதோர் பல்லுயிராய் மாலயனும் மறைகள்
முற்றுமாகி வேறுமானான் மேயதுமு துகுன்றே.Being the support for the celestial beings in heaven,
and being all other things in addition to the sun of many rays, the moon, the earth, the water that dashes against the banks, the fire, the air, the sky above and the performer of sacrifices,
being many living beings.
is Mudhukuṉṟu which is the place desired by Siva, who is himself Vishnu, Brahma, all the Vedams and is different from those things:

Arunachala Siva.

 

5710
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 26, 2016, 10:38:38 AM »
Tiru Mudhu Kunram:

Verse  1:


தேவராயு மசுரராயுஞ் சித்தர்செழு மறைசேர்
நாவராயும் நண்ணுபாரும் விண்ணெரிகால் நீரும்
மேவராய விரைமலரோன் செங்கண்மால் ஈசனென்னும்
மூவராய முதலொருவன் மேயதுமு துகுன்றே.


Being himself the devas,
being the demons,
being persons who have acquired eight kinds of mystic powers.
being the brahmins who always chant the excellent Vedas,
being the earth in which all beings live,
the sky, the fire, the air, the water,
who pervades them.
and Brahman who is seated in a fragrant flower,
Mutukuṉṟu is the shrine desired by the unequalled one who is the first cause and who is also Vishnu, red eyes and Eesan (Rudran),

Arunachala Siva.
 

5711
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:26:00 AM »
Verse 42:


வானக் கங்கை நதிபொதிந்த
    மல்கு சடையார் வழிபாட்டுத்
தூநற் சிறப்பின் அர்ச்சனையாம்
    தொண்டு புரிவார் தமக்கொருநாள்
தேனக் கலர்ந்த கொன்றையினார்
    ஆடற் சிலம்பின் ஒலி முன்போல்
மானப் பூசை முடிவின்கண்
    கேளா தொழிய மதிமயங்கி.He that performed daily the holy and pious Pooja to the Lord
In whose crest the celestial Ganga flows, could not,
One day at the end of his glorious Pooja hear the wonted
Anklet-sound of the Dancer Lord, the Wearer
Of melliferous Konrai-garlands; he was bewildered.

Arunachala Siva.

5712
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:22:44 AM »
Verse 40:


அளவில் பெருமை அகிலயோ
    னிகளும் கழறிற் றறிந்தவற்றின்
உளமன் னியமெய் யுறுதுயர்கள்
    ஒன்று மொழியா வகையகற்றிக்
களவு கொலைகள் முதலான
    கடிந்து கழறிற் றறிவார்தாம்
வளவர் பெருமா னுடன்செழியர்
    மகிழும் கலப்பில் வைகு நாள்.


Conning all that was uttered by the beings
Of glorious and endless genesis in the world,
Kazharitru Arivaar did away with all their troubles,
Internal and external; he quelled larceny
Murder and the like; thus Kazharitru Arivaar abode
In perfect concord with the Chozha king and the Pandya.

Arunachala Siva.

5713
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:20:02 AM »
Verse 39:


வான வரம்பர் குலம்பெருக்கும்
    மன்ன னாரும் அறித்தேகிக்
கூனல் இளவெண் பிறைக்கண்ணி
    முடியா ரடிமை கொண்டருளும்
பான்மை யருளின் பெருமையினை
    நினைந்து பலகாற் பணிந்தேத்தி
மேன்மை விளங்கு மாளிகைமண்
    டபத்துள் அரசு வீற்றிருந்தார்.


The king by whom thrives the Chera dynasty, thinking
Again and again on the way of the Lord that wears
A curved crescent in His crest, in gracing
His devotees, hailed and adored Him many a time,
And plied himself in kingly duties in the lofty durbar.


Arunachala Siva.

5714
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:17:23 AM »
Verse  38:பண்பு பெருகும் பெருமாளும்
    பாண னார்பத் திரனார்பின்
கண்கள் பொழிந்த காதல்நீர்
    வழியக் கையால் தொழுதணைய
நண்பு சிறக்கு மவர் தம்மை
    நகரின் புறத்து விடைகொண்டு
திண்பொற் புரிசைத் திருமதுரை
    புக்கார் திருந்தும் இசைப்பாணர்.


Cheramaan Perumaan of ever-increasing piety, folding
His hands above his head, followed Bhaana Bhathra,
As his eyes rained tears of joy.
Taking leave of his great friend at the outskirts
Of the city, the master of perfect music,
Bhaana Bhathra proceeded onward, reached beauteous
Madurai girt with strong and gold-bedecked
Fortress, and entered the city.   

Arunachala Siva.


5715
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2016, 08:14:34 AM »
Verse 37:


இறைவ ராணை மறுப்பதனுக்கு
    அஞ்சி யிசைந்தார் இகல்வேந்தர்
நிறையு நிதியின் பரப்பையெல்லாம்
    நிலத்தை நெளிய வுடன்கொண்டே
உறைமும் மதத்துக் களிறுபரி
    யுள்ளிட் டனவேண் டுவகொண்டோர்
பிறைவெண் கோட்டு களிற்றுமேல்
    கொண்டு போந்தார் பெரும்பாணர்.The puissant king consented to this as he durst not
Defy the behest of the Lord; the great Paanar
Took with him immense wealth under the weight of which
The earth writhed; of the musty tuskers and steeds he took
With him those he needed; then he fared forth riding
And elephant whose white tusks were like the crescent moon.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 [381] 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... 3074