Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 3200
571
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 30, 2019, 10:34:29 AM »
Verse  9:


பொதியேசுமந் துழல்வீர்பொதி
    அவமாவதும் அறியீர்
மதிமாந்திய வழியேசென்று
    குழிவீழ்வதும் வினையால்
கதிசூழ்கடல் இலங்கைக்கிறை
    மலங்கவ்வரை யடர்த்துக்
கெதிபேறுசெய் திருந்தானிடங்
    கேதாரமெ னீரே.

People of this world!
You wander only carrying the body which is only a mass of flesh,
you do not understand the body will become useless at the end,
it is the fruit of your actions that you fall into a pit as a result of losing intelligence.
Pressing down the King of Lanka, surrounded by the ocean which is always on the move, Kētāram is the place of Siva who sat unaffected granting him a better state.
Praise that shrine.

Arunachala Siva.

572
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 30, 2019, 10:29:59 AM »
Verse 8:

முளைக்கைப்பிடி முகமன்சொலி
    முதுவேய்களை இறுத்துத்
துளைக்கைக்களிற் றினமாய்நின்று
    சுனைநீர்களைத் தூவி
வளைக்கைப்பொழி மழைகூர்தர
    மயில்மான்பிணை நிலத்தைக்
கிளைக்கமணி சிந்துந்திருக்
    கேதாரமெ னீரே.

People of this world!
Female elephants which have small trunks being related to the male elephants which have small trunks being related to the male elephants which have trunks with nostrils.
speaking polite words, breaking the old bamboos and giving them to the male elephants as food and sprinkle the water in many mountain springs, as the rain increases which is poured by their curved trunks, as the peacock and female deer scratch up the earth, utter the name of the shrine of Kētāram where rubies fly of in many directions.

Arunachala Siva.


573
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 30, 2019, 10:25:04 AM »
Verse  7:


பண்ணின்தமிழ் இசைபாடலின்
    பழவேய்முழ வதிரக்
கண்ணின்னொளி கனகச்சுனை
    வயிரம்மவை சொரிய
மண்ணின்றன மதவேழங்கள்
    மணிவாரிக்கொண் டெறியக்
கிண்ணென்றிசை முரலுந்திருக்
    கேதாரமெ னீரே.


People of this world! When you sing the songs in Tamiḻ which has all the seven notes,
the ancient instrument flute is played, the Muzhavu is played on a high pitch as the mountain springs, which are golden in color, pleasing to the eye, throw by their waves diamonds and as the elephants which have must and stand on the earth take in a swoop rubies and scatter them, utter the name of Kētāram where the sweet sound of kiṇ is produced.

Arunachala Siva.

574
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 30, 2019, 10:14:36 AM »
Verse  6:


தளிசாலைகள் தவமாவது
    தம்மைப்பெறி லன்றே
குளியீருளங் குருக்கேத்திரங்
    கோதாவிரி குமரி
தெளியீர்உளஞ் சீபர்ப்பதம்
    தெற்குவடக் காகக்
கிளிவாழைஒண் கனிகீறியுண்
    கேதாரமெ னீரே.

People of this world temples which can be called places for penance are fruitful only if people put them to proper use, reaching them. Be clear about this in your mind and being so in the south are available, the holy waters of Godhavari and Kumari,
in the north is available, bathe in the holy water of beautiful Kurukshetram, in the same manner bow before Sri Parvatam on the south and praise Kētāram in the north where the parrots tear the bright fruits of the plantain and eat them, Mountain Vindhya is the dividing line between line between north and south. People must go on pilgrimage from Kumari in the South and Himalayas in the North and bathe in the holy waters situated in those holy places. 

Arunachala Siva.

575
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 30, 2019, 10:04:36 AM »
Verse  5:


வாளோடிய தடங்கண்ணியர்
    வலையில்லழுந் தாதே
நாளோடிய நமனார்தமர்
    நணுகாமுனம் நணுகி
ஆளாயுய்ம்மின் அடிகட்கிட
    மதுவேயெனில் இதுவே
கீளோடர வசைத்தானிடங்
    கேதாரமெ னீரே.


People of this world our span of life is running fast to come to an end.
Before the messengers of the god of death approach you, without being caught in the net of love for women who have big eyes which move on both sides like the sword,
approaching god, save yourselves by becoming his slaves. If you ask, what is god's place for saving ourselves, it is only Kētāram mentioned here.  It is the place of Siva who tied a cobra along with a strip of cloth used as a waist cord, therefore you praise it.

Arunachala Siva.

576
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 30, 2019, 09:58:50 AM »
Verse  4:


உழக்கேயுண்டு படைத்தீட்டிவைத்
    திழப்பார்களுஞ் சிலர்கள்
வழக்கேயெனிற் பிழைக்கேமென்பர்
    மதிமாந்திய மாந்தர்
சழக்கேபறி நிறைப்பாரொடு
    தவமாவது செயன்மின்
கிழக்கேசல மிடுவார்தொழு
    கேதாரமெ னீரே.Dull-headed people of this world!
Accumulating wealth, eating food prepared from rice being only one fourth of the madras measure, there are also some who lose, after hoarding the money,
if they are told that doing charity is the proper thing, they will say it is a mistake to do. So do not perform joining with those who fill their stomachs by unrighteous means, that acts of ceremonial fasting which is their action.  Utter the name of Kētāram, which those perform morning worship, offer ablutions of water facing east at sunrise.

Arunachala Siva.

577
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 30, 2019, 07:13:48 AM »
Verse  3:


கொம்பைப்பிடித் தொருக்காலர்க
    ளிருக்கான்மலர் தூவி
நம்பன்நமை யாள்வான்என்று
    நடுநாளையும் பகலும்
கம்பக்களிற் றினமாய்நின்று
    சுனைநீர்களைத் தூவிச்
செம்பொற்பொடி சிந்துந்திருக்
    கேதாரமெ னீரே.


People of this world holding a stick as support, some hosts of celestial beings who have one leg scattering flowers chanting Vedic mantras, thinking Siva will admit us into his grace, the place of Siva where they worship Siva during midnight and day.
The herd of male elephants tied to pillars stand in a row sprinkling water from the many mountain springs, utter the name of Tirukkētāram where the elephants after draining the water from the springs scatter power of gold.

Arunachala Siva.

578
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 29, 2019, 11:01:05 AM »
Verse 2:


பறியேசுமந் துழல்வீர்பறி
    நரிகீறுவ தறியீர்
குறிகூவிய கூற்றங்கொளு
    நாளால் அறம் உளவே
அறிவானிலும் அறிவான்நல
    நறுநீரொடு சோறு
கிறிபேசிநின் றிடுவார்தொழு
    கேதாரமெ னீரே.

People of this world your wander carrying the burden of the body.
You do not know that foxes tear this body and eat it, after your death.
Can you think of charity for you when the summons of the god of death come to take your life on the appointed day of death?  Therefore utter the name of Kētāram which is worshipped by people who offer guests, speaking kind words good fragrant water and food with an intelligence knowing better than the celestial beings, who know what is to be known. 

Arunachala Siva.

579
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 29, 2019, 10:55:49 AM »
Tiru Ketaram:

Verse 1:


வாழ்வாவது மாயம்மிது
    மண்ணாவது திண்ணம்
பாழ்போவது பிறவிக்கடல்
    பசிநோய்செய்த பறிதான்
தாழாதறஞ் செய்ம்மின்தடங்
    கண்ணான்மல ரோனும்
கீழ்மேலுற நின்றான்திருக்
    கேதாரமெ னீரே.

That the body which creates hunger is not permanent, is unreal.
It is definite that it will become dust.
The ocean of births and deaths should be got rid of.
People of this world, "Do charity without a moment's delay."
Utter the name of Kētāram, which is the place of Siva who was the cause for Vishnu who has eyes and Brahma who is in a lotus flower respectively to dig into the earth and to fly in the sky.

Arunachala Siva.

580
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 29, 2019, 10:47:08 AM »
Verse  11:


கூடி அடியார் இருந்தாலும்
    குணமொன் றில்லீர் குறிப்பில்லீர்
ஊடி இருந்தும் உணர்கிலேன்
    உம்மைத் தொண்டன் ஊரனேன்
தேடி எங்குங் காண்கிலேன்
    திருவா ரூரே சிந்திப்பன்
ஆடுந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

Oh God who are in the shrine on the bank of the Kāveri with dancing waves!
Though the devotees join with you without leaving you, you do not have the nature of granting your grace.  You do not even have the thought of granting your grace.
Though I am sulky towards you, I do not give up that I, your servant and having the name of Ūraṉ, I am not able to find you anywhere, searching for you everywhere.
I shall fix my thoughts on Tiruvārūr only.


Padigam on Tiru Aiyaru completed.

Arunachala Siva.

581
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 29, 2019, 10:41:43 AM »
Verse  10:


கூசி அடியார் இருந்தாலுங்
    குணமொன் றில்லீர் குறிப்பில்லீர்
தேச வேந்தன் திருமாலும்
    மலர்மேல் அயனுங் காண்கிலார்
தேசம் எங்கும் தெளிந்தாடத்
    தெண்ணீர் அருவி கொணர்ந்தெங்கும்
வாசந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

The people in the country to bathe sprinkling the water on their heads, Oh God, in the shrine in Aiyāṟu on the bank of the Kāveri which stays everywhere bringing with it streams with clear water!  Please help me though the devotees are shy to express explicitly their wants.  You do not have the nature of fulfilling their wants. Understanding them you do not have even the idea to do so. Vishnu, the master of the world and Brahma who is seated on a lotus flower, are unable to see you when those two great gods were unable to see you, how can other small people see you?

Arunachala Siva.

582
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 29, 2019, 10:36:01 AM »
Verse  9:


கதிர்க்கொள் பசியே யொத்தேநான்
    கண்டே னும்மைக் காணாதேன்
எதிர்த்து நீந்த மாட்டேன்நான்
    எம்மான் றம்மான் தம்மானே
விதிர்த்து மேகம் மழைபொழிய
    வெள்ளம் பரந்து நுரைசிதறி
அதிர்க்குந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

Oh God who is the father of my father and his father!  At first scattering drops as the clouds poured down torrential rain the floods spreading everywhere and scattering foams, Oh God, who has Aiyāṟu as your shrine which is on the bank of the Kāveri which has roaring waves!  Please help me.  I saw you as a hungry person would look at corns of paddy.  I did not see you as he would see the food cooked from paddy.  I am not able to swim upstream in the river. (The first line means this: Sundarar saw the shrine on the northern bank but could not go there and worship God in his presence because of the floods and there were no boats.)

Arunachala Siva.

583
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 29, 2019, 10:31:04 AM »
Verse  8:

போழும் மதியும் புனக்கொன்றை
    புனல்சேர் சென்னிப் புண்ணியா
சூழும் அரவச் சுடர்ச்சோதீ
    உன்னைத் தொழுவார் துயர்போக
வாழும் அவர்கள் அங்கங்கே
    வைத்த சிந்தை உய்த்தாட்ட
ஆழுந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

God who is the embodiment of all virtues on whose head had a crescent moon, Koṉṟai growing in the forest region, and water are gathered together.  God who has the form of light with flames and who has worn cobras which surround and crawl in order that those who worship you may be free from sufferings and for people who live in their places, to be directed by their loving minds to have a dip in the river.  Oh God who has Aiyāṟu as your shrine which is on the bank of the Kaveri with waves, which is very deep, please help me.

Arunachala Siva.584
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 29, 2019, 07:14:06 AM »
Verse 7:

மலைக்கண் மடவாள் ஒருபாலாய்ப்
    பற்றி உலகம் பலிதேர்வாய்
சிலைக்கொள் கணையால் எயில்எய்த
    செங்கண் விடையாய் தீர்த்தன்நீ
மலைக்கொள் அருவி பலவாரி
    மணியும் முத்தும் பொன்னுங்கொண்
டலைக்குந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !

You wander throughout the world for alms, having on one half the lady, who was born in the mountain! You have a red-eyed bull and discharged an arrow which is fired to the bow, on the forts.  You are the pure and holy person.  Many streams which take their source in the mountain, having taken in a swoop precious stones, pearls and gold.  God who has Aiyāṟu as your shrine which is on the bank of the Kaveri with waves, which washes them on the bank,  please help me.

Arunachala Siva.


585
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: January 29, 2019, 07:09:39 AM »
Verse  6:


கார்க்கொள் கொன்றை சடைமேலொன்
    றுடையாய் விடையாய் கையினான்
மூர்க்கர் புரமூன் றெரிசெய்தாய்
    முன்நீ பின்நீ முதல்வன்நீ
வார்கொள் அருவி பலவாரி
    மணியும் முத்தும் பொன்னுங்கொண்
டார்க்குந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !


Oh God!  Who has on your matted locks, a garland of Koṉṟai which blossoms in the winter!  One who has a bull!  You who burnt the three cities of the angry persons by the dexterity of your hand. You existed before all you survive even after all things are destroyed.  You are the first cause.  Oh God who has the shrine of Aiyāṟu on the bank of the Kaveri with waves which roars pushing along gold, pearls, by its many streams which flow continuously. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 3200