Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 [380] 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... 3071
5686
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 25, 2016, 08:31:11 AM »
Verse  23:


நீடும் உரிமைப் பேரரசால்
    நிகழும் பயனும் நிறைதவமும்
தேடும் பொருளும் பெருந்துணையும்
    தில்லைத் திருச்சிற் றம்பலத்துள்
ஆடுங் கழலே எனத்தெளிந்த
    அறிவால் எடுத்த திருப்பாதம்
கூடும் அன்பில் அர்ச்சனைமேல்
    கொண்டார் சேரர் குலப்பெருமாள்.
"The fruit of his great and privileged reign,
Perfect tapas, riches sought after and aid great
Are but the dancing feel of the Lord
Of Thillai's Tirucchitrambalam;" Thus informed
By his clarified and resolute intellect, the lord
Of the Chera dynasty took to the performing
Of the Pooja to the divinely uplifted foot
Of the Lord's in ever-increasing ardor.

Arunachala Siva.

5687
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 25, 2016, 08:27:38 AM »
Verse  22:


உலகு புரக்கும் குடைவளவர்
    உரிமைச் செழிய ருடன்கூட
நிலவு பெருமுக் கோக்களாய்
    நீதி மனுநூல் நெறிநடத்தி
அலகில் அரசர் திறைகொணர
    அகத்தும் புறத்தும் பகையறுத்து
மலருந் திருநீற் றொளிவளர
    மறைகள் வளர மண்ணளிப்பார்.


With the beautiful Chozha guarding the world
And the Paandya privileged to rule, he formed
The great three sovereignty and upheld justice,
As propounded in the work of Manu;
Innumerable kings paid him tribute;
He quelled enmity, both external and internal;
Fostering the resplendence of the holy ash
And the Vedas, he fostered the earth.

Arunachala Siva.

5688
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 11:18:50 AM »
Verse  11:


நீடவல்ல வார்சடையான் மேயநெடுங் களத்தைச்
சேடர்வாழு மாமறுகிற் சிரபுரக்கோன் நலத்தால்
நாடவல்ல பனுவன்மாலை ஞானசம்பந்தன் சொன்ன
பாடல்பத்தும் பாடவல்லார் பாவம்ப றையுமே.

Jnana Sampaṉdhan, who is capable of composing a garland of verses fit for research, and the chief of Sirapuram which has big streets and where great men live.
The sins of those who are able to sing the ten verses which were composed with poetic beauty on Nedunkaḷam where Siva of long matted locks which can grow longer  will diminish and disappear gradually.

Tiru Nedunkalam Padigam concluded.

Arunachala Siva.

5689
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 11:15:27 AM »
Verse  10:

வெஞ்சொற்றஞ்சொல் லாக்கிநின்ற வேடமிலாச் சமணும்
தஞ்சமில்லாச் சாக்கியருந் தத்துவமொன் றறியார்
துஞ்சலில்லா வாய்மொழியால் தோத்திரநின் னடியே
நெஞ்சில்வைப்பா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.


The Jains who speak angry and harsh words choosing them as their words and who are not faithful to the form of ascetics and the Buddhists who do not have anything good to support them, do not know even a little about the ultimate realities.
Weed out the sufferings of those who always think of you worthy of praise, by the Vedic words which are everlasting.

Arunachala Siva.


5690
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 11:12:24 AM »
Verse  9:


வேழவெண்கொம் பொசித்தமாலும் விளங்கியநான் முகனுஞ்
சூழவெங்கு நேடவாங்கோர் சோதியுளா கிநின்றாய்
கேழல்வெண்கொம் பணிந்தபெம்மான் கேடிலாப்பொன் னடியின்
நீழல்வாழ்வா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.


O Siva of Thiru-NedungkaLam! You stood as an endless column of fire between Vishnu, the breaker of the white tusk of Kamsa elephant Kuvalayapida, and eminent Brahma and made both of them search everywhere. You wear the white tusk of a boar as an ornament. May you remove all distresses faced by your ardent devotees who are always at your eternal golden feet!

Arunachala Siva.

5691
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 11:08:03 AM »
Verse  8:


குன்றினுச்சி மேல்விளங்குங் கொடிமதில்சூ ழிலங்கை
அன்றிநின்ற வரக்கர்கோனை யருவரைக்கீ ழடர்த்தாய்
என்றுநல்ல வாய்மொழியா லேத்தியிராப் பகலும்
நின்றுநைவா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.

You crushed under the preeminent mountain (of Kailash) the king of demons,
who was inimical towards you, who ruled over Lanka. surrounded by a wall of enclosure on which flags were fixed and which was built on the top of a hill.
Weed out the sufferings of those who languish, praising you night and day with the good Vedic words which are always good.

Arunachala Siva.


5692
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 11:04:36 AM »
Verse  7:


கூறுகொண்டாய் மூன்றுமொன்றாக் கூட்டியோர்வெங் கணையால்
மாறுகொண்டார் புரமெரித்த மன்னவனே கொடிமேல்
ஏறுகொண்டாய் சாந்தமீதென் றெம்பெருமா னணிந்த
நீறுகொண்டா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.


You had Uma on one half. You are the king who burnt the cities of those who were opposed to you, by a cruel arrow in which were combined Hari, fire, and wind.
You had the form of a bull on your flag. weed out the sufferings of those devotees who besmear their bodies with the holy ash thinking this is the sandal paste that our Lord smeared on his body.

Arunachala Siva.5693
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 11:00:04 AM »
Verse  6:

விருத்தனாகிப் பாலனாகி வேதமோர்நான் குணர்ந்து
கருத்தனாகிக் கங்கையாளைக் கமழ்சடைமேற் கரந்தாய்
அருத்தனாய வாதிதேவ னடியிணையே பரவும்
நிருத்தர்கீத ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.Being an old man and being a lad and understanding the meanings of the four Vedas.
being in the minds of all the author of all acts, you concealed Gangs in your, fragrant matted locks. The primordial god who is the wealth! Weed out the sufferings of those who perform the services of dancing before you and singing, and who praise your two feet only.

Arunachala Siva.

5694
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 10:57:05 AM »
Verse  5:


பாங்கினல்லார் படிமஞ்செய்வார் பாரிடமும் பலிசேர்
தூங்கிநல்லார் பாடலோடு தொழுகழலே வணங்கித்
தாங்கிநில்லா அன்பினோடுந் தலைவநின்றா ணிழற்கீழ்
நீங்கிநில்லா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.

O Siva of Thiru-Nedungkalam! O supreme one! The good natured people and the alms-seeking ascetics worship your holy feet by dancing and singing the songs of the saints. May you remove all distresses faced by your ardent devotees who have irrepressible love for you and never separate from your holy feet!

Arunachala Siva.
 5695
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 10:52:26 AM »
Verse  4:


மலைபுரிந்த மன்னவன்றன் மகளையோர்பான் மகிழ்ந்தாய்
அலைபுரிந்த கங்கைதங்கு மவிர்சடையா ரூரா
தலைபுரிந்த பலிமகிழ்வாய் தலைவநின்றா ணிழற்கீழ்
நிலைபுரிந்தா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.

O Siva of Thiru-Nedungkalam! O supreme one! You have Parvati, the daughter of Himavan, as one half of you. O Lord of Thiruvarur! You hold the river Ganga, that is full of waves, in your bright matted locks. You enjoy the alms given in Brahma's skull. May you remove all distresses faced by your ardent devotees who always seek shelter under your holy feet!

Arunachala Siva.5696
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 10:49:27 AM »
Verse  3:


நின்னடியே வழிபடுவான் நிமலாநினைக் கருத
என்னடியா னுயிரைவவ்வே லென்றடற்கூற் றுதைத்த
பொன்னடியே பரவிநாளும் பூவொடுநீர் சுமக்கும்
நின்னடியா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.


Spotless Siva!
When (Mārkkaṇṭdyaṉ) meditated upon you to worship your feet only,
saying do not take out the life of my devotee praising the golden feet which kicked the strong god of death.  Weed out the sufferings of your devotees who carry daily flowers and water for worshipping you.

Arunachala Siva.

5697
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 10:46:50 AM »
Verse  2:கனைத்தெழுந்த வெண்டிரைசூழ் கடலிடைநஞ் சுதன்னைத்
தினைத்தனையா மிடற்றில்வைத்த திருந்தியதே வநின்னை
மனத்தகத்தோர் பாடலாடல் பேணியிராப் பகலும்
நினைத்தெழுவா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.Oh, perfect god! who placed in your neck the poison that rose roaring in the ocean surrounded by white waves, as a small grain of millet!
weed out the afflictions of those who consider night and day, and rise up meditating in their minds on your songs and dances.


Arunachala Siva.

5698
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: December 24, 2016, 10:43:20 AM »
Tiru Nedugalam:

Verse  1:


மறையுடையாய் தோலுடையாய் வார்சடைமேல் வளரும்
பிறையுடையாய் பிஞ்ஞகனே யென்றுனைப்பே சினல்லால்
குறையுடையார் குற்றமோராய் கொள்கையினா லுயர்ந்த
நிறையுடையா ரிடர்களையாய் நெடுங்களமே யவனே.

One who dwells in Neṭuṅkaḷam.
you who have the Vedams as your word!
whose dress is a skin!
who has on his long matted locks a prospering crescent moon!
Unless people praise you in the above mentioned manner.
you do not mind the faults of people who have defects,
weed out the affliction of those who have moral firmness and who are superior by their principles.

Arunachala Siva.

5699
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:51:47 AM »
Verse  21:


யானை மிசைநின் றிழிந்தருளி
    இலங்கும் மணிமண் டபத்தின்கண்
மேன்மை அரியா சனத்தேறி
    விளங்குங் கொற்றக் குடைநிழற்றப்
பானல் விழியார் சாமரைமுன்
    பணிமா றப்பன் மலர்தூவி
மான அரசர் போற்றிடவீற்
    றிருந்தார் மன்னர் பெருமானார்.


He descended from the bedecked elephant, moved
Through the hall inlaid with gems, and ascended
The lofty throne over which the lustrous and royal
Parasol cast a lovely shade; lily-eyed damsels
Waved Chamaras; sprinkling flowers, princes hailed him;
Thus the Chera king sat enthroned in splendor.
   
Arunachala Siva.
5700
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2016, 08:48:49 AM »
Verse  20:மன்னர் பெருமான் திருத்தொண்டு
    கண்டு மதிநீடு அமைச்சரெலாம்
சென்னி மிசைஅஞ் சலிசெய்து
    போற்றச் சினமால் களிறேறி
மின்னு மணிப்பூண் கொடிமாட
    வீதி மூதூர் வலங்கொண்டு
பொன்னின் மணிமா ளிகைவாயில்
    புக்கார் புனைமங் கலம்பொலிய.

Beholding the manifested servitorship of the king,
All the intellectually great ministers hailed him
Folding their hands above their heads; the king
Once again mounted the huge and wrathful tusker,
Went round the streets of the hoary city rich in lustrous
And gem-fillede mansions whence wafted many a flag,
And entered the vestibule of the palace decked
With gold and gems and mantled in great auspiciousness.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 [380] 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... 3071