Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 [379] 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... 3114
5671
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:53:55 AM »
Verse 9:

ஞால முன்படைத் தானளிர் மாமலர் மேலயன்
மாலுங் காணவொ ணாவெரி யான்மங் கலக்குடி
ஏல வார்குழ லாளொரு பாக மிடங்கொடு
கோல மாகிநின் றான்குணங் கூறுங் குணமதே.

In maṅkalakkuṭi where Siva who had a form of fire which could not be known by Vishnu and Brahma who is seated on a cool and big (lotus) flower, the creator of the world in the beginning (people of this world!) sing the qualities of the god who was beautiful by having on the left half a lady with long tresses of hair on which an unguent is rubbed for adding perfume to it;  that is the proper thing to do; others are not.

Arunachala Siva.

5672
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:50:50 AM »
Verse  8:


பொலியு மால்வரை புக்கெடுத் தான்புகழ்ந் தேத்திட
வலியும் வாளொடு நாள்கொடுத் தான்மங் கலக்குடிப்
புலியி னாடையி னானடி யேத்திடும் புண்ணியர்
மலியும் வானுல கம்புக வல்லவர் காண்மினே.

When Ravanan, who went under the big and celebrated mountain of Kailāsam, and lifted it, sang the Lord's praises the virtuous people who praise the feet of the Lord in Maṅkalakkuṭi who wears a tiger's skin, and granted strength, a sword and a long span of life, to him are able to enter into heaven which abounds in very many good things;
you know this.

Arunachala Siva.5673
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:47:58 AM »
Verse 7:

வேள்ப டுத்திடு கண்ணினன் மேருவில் லாகவே
வாள ரக்கர் புரமெரித் தான்மங் கலக்குடி
ஆளு மாதிப் பிரானடி கள்ளடைந் தேத்தவே
கோளு நாளவை போயறுங் குற்றமில் லார்களே.

Siva who made cupid to die from the fire issued from the frontal eye, who burnt the cities of the cruel demons using the mountain, Mēru, as a bow and who reigns in Maṅkalakkuṭi and is the origin of all things If people praise his feet having sought them as refuge the evil effects of planets and stars will completely disappear from them they are without blemish.

Arunachala Siva.

5674
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:45:28 AM »
Verse  6:

தேனு மாயமு தாகிநின் றான்றெளி சிந்தையுள்
வானு மாய்மதி சூடவல் லான்மங் கலக்குடி
கோனை நாடொறு மேத்திக் குணங்கொடு கூறுவார்
ஊன மானவை போயறு முய்யும் வகையதே.

In the clear minds of devotees Siva was always like honey and nectar the Lord in Maṅkalakkuṭi who wears a crescent moon, being himself the spiritual atmosphere.
the defects of those who praise and appreciate his qualities daily, will completely vanish so that they can be saved.

Arunachala Siva.5675
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:42:23 AM »
Verse  5:


ஆனி லங்கிள ரைந்தும விர்முடி யாடியோர்
மானி லங்கையி னான்மண மார்மங் கலக்குடி
ஊனில் வெண்டலைக் கையுடை யானுயர் பாதமே
ஞான மாகநின் றேத்தவல் லார்வினை நாசமே.

In Maṅkalakkuṭi which is full of fragrance, and belonging to Siva on whose hand a deer is prominent and who has a shining head on which the important five products from the cow are poured for bathing all the actions of those who can praise the eminent feet of Siva who has on his hand a white skull which has no flesh, which is itself Siva G?āṉam, will meet with destruction.

Arunachala Siva.

5676
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:38:59 AM »
Verse 4:


பறையி னோடொலி பாடலு மாடலும் பாரிடம்
மறையி னோடியன் மல்கிடு வார்மங் கலக்குடிக்
குறைவி லாநிறை வேகுண மில்குண மேயென்று
முறையி னால்வணங் கும்மவர் முன்னெறி காண்பரே.

In Maṅkalakkuṭi where brahmins who are eminent by their knowledge of Veda and conduct prescribed in the Vēda, and where groups of Bhūtam indulge in singing and dancing to the accompaniment of the sound of drums 'you who are full without deficiency' 'you who possess the eight great qualities' praising like this those who bow to him according to rules will perceive the foremost path which leads to eternal bliss.

Arunachala Siva.

5677
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:36:26 AM »
Verse  3:


கருங்கை யானையி னீருரி போர்த்திடு கள்வனார்
மருங்கெ லாமண மார்பொழில் சூழ்மங் கலக்குடி
அரும்பு சேர்மலர்க் கொன்றையி னானடி யன்பொடு
விரும்பி யேத்தவல் லார்வினை யாயின வீடுமே.


The thief who covered himself with the wet skin of a black elephant of large trunk in Maṅkalakkuṭi surrounded by gardens full of a fragrance which spreads on all sides the evil actions of those who are able to praise with desire and love the feet of the god who wears Koṉṟai flowers along with their buds, with perish.

Arunachala Siva.

5678
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:33:37 AM »
Verse  2:


பணங்கொ ளாடர வல்குனல் லார்பயின் றேத்தவே
மணங்கொண் மாமயி லாலும் பொழின்மங் கலக்குடி
இணங்கி லாமறை யோரிமை யோர்தொழு தேத்திட
அணங்கி னோடிருந் தானடி யேசர ணாகுமே.


In Maṅkalakkuṭi which has fragrant gardens in which great peacocks dance, when the ladies who have sides like the dancing cobra which has a hood, always sing his praises and to be praised and worshipped with joined hands by Brahmins who have no comparison and devas who do not wink the feet of the god who was with a divine damsel, is our refuge.

Arunachala Siva.

5679
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: February 04, 2017, 09:29:36 AM »
Tiru Mangala Kuti:

Verse 1:


சீரி னார்மணி யும்மகில் சந்துஞ் செறிவரை
வாரி நீர்வரு பொன்னி வடமங் கலக்குடி
நீரின் மாமுனி வன்னெடுங் கைகொடு நீர்தனைப்
பூரித் தாட்டியர்ச் சிக்க விருந்த புராணனே.


In Maṅkalakkuṭi which is on the northern bank of the Poṉṉi (Kaviri) which brings with its floods from the mountain which has in an abundant measure famous precious stones, eagle-wood trees, and sandal-wood trees Siva is the primordial god who was there to be worshipped with flowers uttering his names; and bathing him, with water filled up in a vessel from the Kaviri, by stretching his long hands as far as the water in the Kaviri, by a great sage.

Arunachala Siva.


5680
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:48:17 AM »
Verse  3:


வேந்தன் ஏவலிற்பகைஞர்
    வெம்முனைமேற் செல்கின்றார்
பாந்தள்பூண் எனஅணிந்தார்
    தமக்கமுது படியாக
ஏந்தலார் தாம்எய்தும்
    அளவும்வேண் டும்செந்நெல்
வாய்ந்தகூடு அவைகட்டி
    வழிக்கொள்வார் மொழிகின்றார்.

While so, commanded by the king, when he was to proceed
On an expedition, he had enough paddy garnered
For the Neivedhya of the Lord whose jewel is the snake,
That would last till his return; then he informed his kin thus:

Arunachala Siva.

5681
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:45:27 AM »
Verse  2:

மன்னவன்பால் பெறுஞ்சிறப்பின்
    வளமெல்லாம் மதிஅணியும்
பிஞ்ஞகர்தங் கோயில்தொறுந்
    திருவமுதின் படிபெருகச்
செந்நெல்மலைக் குவடாகச்
    செய்துவருந் திருப்பணியே
பன்னெடுநாள் செய்தொழுகும்
    பாங்குபுரிந்து ஓங்குநாள்.


He used all the riches he received from the king
For his service, to acquire hill- like heaps of paddy
To provide Neivedya for the crescent-crested Lord,
In all His shrines; he pursued this service for many a day
In the most proper way, and thus flourished.   

Arunachala Siva.


5682
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:42:37 AM »
Kot Puli Nayanar Puranam:

Verse  1:


நலம்பெருகுஞ் சோணாட்டு
    நாட்டியத்தான் குடிவேளாண்
குலம்பெருக வந்துதித்தார்
    கோட்புலியார் எனும்பெயரார்
தலம்பெருகும் புகழ்வளவர்
    தந்திரியா ராய்வேற்றுப்
புலம்பெருகத் துயர்விளைப்பப்
    போர்விளைத்துப் புகழ்விளைப்பார்.

He who was called Kotpuliyaar came to be born
In the Velaala clan for its flourishing,
At Nattiyatthaangkudi in the Chozha country
Of ever-increasing weal and well-being;
He was the general of the glorious Chozha whose rule
Over the realms of earth, grew more and more expansive;
He would wage devastating wars against foes
And grow glorious by his prowess.

Arunachala Siva.

5683
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:39:12 AM »
Verse  7:


பந்தணையும் மெல்விரலாள்
    பாகத்தர் திருப்பாதம்
வந்தணையும் மனத்துணையார்
    புகழ்த்துணையார் கழல்வாழ்த்திச்
சந்தணியும் மணிப்புயத்துத்
    தனிவீர ராந்தலைவர்
கொந்தணையும் மலர்அலங்கல்
    கோட்புலியார் செயல்உரைப்பாம்.


Adoring the feet of Pukazhtthunaiyaar in whose mind
The feet of the Lord who is concorporate with Uma--
Whose soft fingers sport with a ball wrought of petaled flowers--,
For ever abide, we proceed to narrate the servitorship
Of Kotpuliyaar, the wearer of a fragrant garland,
The peerless chief whose beauteous arms
Were smeared with aromatic sandal-paste.

Pugazh Thunai Nayanar Puranam completed.

Arunachala Siva.

5684
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:36:20 AM »
Verse  6:


அந்நாள்போல் எந்நாளும்
    அளித்தகா சதுகொண்டே
இன்னாத பசிப்பிணிவந்
    திறுத்தநாள் நீங்கியபின்
மின்னார்செஞ் சடையார்க்கு
    மெய்யடிமைத் தொழில்செய்து
பொன்னாட்டில் அமரர்தொழப்
    புனிதர்அடி நிழற்சேர்ந்தார்.


Like that day, on all succeeding days, with the coin
Thus received
(he flourished); when the famine
That caused the dire distress of cruel hunger,
Passed away, he continued as ever to do his true
And personal service to the Lord of fulgurant
And ruddy matted hair, and reached the umbrage
Cast by the feet of the Holy Lord, where he was
To be ever hailed by the immortals of Siva-loka.

Arunachala Siva.

5685
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2017, 08:33:44 AM »
Verse  5:


சங்கரன்றன் அருளாலோர்
    துயில்வந்து தமையடைய
அங்கணனுங் கனவின்கண்
    அருள்புரிவான் அருந்துணவு
மங்கியநாட் கழிவளவும்
    வைப்பதுநித் தமும்மொருகா
சிங்குனக்கு நாமென்ன
    இடர்நீங்கி யெழுந்திருந்தார்.

The Lord who rides the Bull in joy, gave him
A coin of gold which was placed at the foot
Of the Pita to free him from his misery; the devotee
Whose body had wasted with hunger, took it and felt happy;
Blessed with absolutely divine consciousness,
His face burgeoned, and he felt ecstatic.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 [379] 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... 3114