Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 [378] 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... 2996
5656
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 07:51:20 AM »
Verse  12:

பழுது தீர்ப்பார் திருத்தொண்டர்
    பரவி விண்ணப் பஞ்செய்து
தொழுது போந்து மடம்புகுந்து
    தூய பணிசெய் யப்பெறா
தழுது கங்கு லவர்துயிலக்
    கனவி லகில லோகங்கள்
முழுது மளித்த முதல்வனார்
    முன்னின் றருளிச் செய்கின்றார்.


For the extirpation of the blame, the servitor
Having hailed the Lord and appealed to Him,
Adored Him and entered his Matam; disabled
To render his holy service that day, he wept;
When that night he slept, the Primordial Lord
Who guards all the worlds, appeared to him
In his dream and graced him thus:

Arunachala Siva.5657
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2016, 07:48:53 AM »
Verse  11:


வெய்ய தொழிலார் செய்கையின்மேல்
    வெகுண்ட தண்டி யடிகள்தாம்
மைகொள் கண்டர் பூங்கோயில்
    மணிவா யிலின்முன் வந்திறைஞ்சி
ஐய னேஇன்று அமணர்கள்தாம்
    என்னை யவமா னஞ்செய்ய
நைவ தானேன் இதுதீர
    நல்கு மடியேற் கெனவீழ்ந்தார்.


Incensed by the evil act of the violent ones
Tandi Adikal came before the beauteous Poongkoyil
Of the blue-throated Lord and prayed thus:
"O Lord! This day the Samanas put me to shame!
I wilt very much; You must bless me with fulfillment."
Thus he prayed, and fell prostrate
On the ground in adoration.


Arunachala Siva.


5658
Part Two of Reminscences:

I pray for Grace and Receive Upadesa:

Bhagavan was resting seated.  An opportune moment for conversing with Him in
private,  I narrated to Him to everything  - my childhood, my stint of delivering
discourses in Japa, listening to Vedanta discourses as desired by my father, the period
of my mental turmoil trying to discover spiritual peace, and relief from the turmoil
trying to discover spiritual peace, and relief from turmoil and experiencing Shanti the
moment I heard about Bhagavan, my Vedanta Master's jiva samadhi misadventure --
I blurted out all in my native tongue, Malayalam.  Bhagavan listened smiling all through.  I then asked Him for a way of the muddle in my mind towards mental
quietude.

Bhagavan said, 'Well, you have read Kaivalyam, wherein it is said , If he (the aspirant
comes to see the individual self and its substratum, the Overself, then he becomes
the substratum, i.e, Brahman, and escapes rebirths. Should you know yourself,.
no harm will befall you.  Accordingly, once you know yourself, you will come to no harm.'

I then asked Him how to get this Self Knowledge, and He replied 'First find out
who you are.' 

'How?' I persisted.     

'See from where the thoughts arise.'

'How do I go about it?'

'Turn the mind inwards and merge in your heart', He concluded,
and fall back to His natural, silent peace.  I too sat, silent.  Bhagavan's
compassion filled gaze was fixed on me. That moment, the muddle cleared
and I experienced a mental calm and contentment that I had never before
felt.

contd.

Arunachala Siva.                     

5659
56.  This is joy.  I am Brahman.  This is joy.  I am insentient.  'This' is Brahman -
of this there is no doubt.  This is the truth, this is the truth - again and again.

57. The glory of the 'Self has been thus enunciated. It is rare to come by in all the worlds.  The rare one just by hearing this, becomes Brahman itself.

58.  Those who are burdened by worldly existence; whose support is in peace and
self restraint; who revel in the glory of moon adorned Lord of death ever shining
within, attains quiecence by the words of the Upanishads, the crown of the Vedas.

Thus the chapter twenty, a dialogue between Ribhu and Nidagha entitled 'The topic             the Glory of the Self' in the sixth amsa called Sankara of Sri Siva Rahstyam.

concluded.

Arunachala Siva.

5660
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:14:15 AM »
Verse  10:பூதங்கள் ஐந்தாகிப்
    புலனாகிப் பொருளாகிப்
பேதங்கள் அனைத்துமாய்ப்
    பேதமிலாப் பெருமையனைக்
கேதங்கள் கெடுத்தாண்ட
    கிளரொளியை மரகதத்தை
வேதங்கள் தொழுதேத்தும்
    விளங்குதில்லை கண்டேனே.


He became the five elements,
the senses and all else.
He,
the great One who is never different,
animates ane differences in all things.
He did away with my miseries and rules me.
He is the Consort of Her who blazes like Emerald.
I beheld Him in resplendent Thillai Where the four Vedas adore and hail Him

(concluded)

Arunachala Siva.

5661
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:11:03 AM »
Verse 9:


பாங்கினொடு பரிசொன்றும்
    அறியாத நாயேனை
ஓங்கியுளத் தொளிவளர
    உலப்பிலா அன்பருளி
வாங்கிவினை மலம்அறுத்து
    வான்கருணை தந்தானை
நான்குமறை பயில்தில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே.


I,
a cur,
am ignorant of both method and manner;
He blessed me with insatiable love and caused the light of Gnosis soar up in my soul.
From me He pulled out my Karma and cut away my impurities
At Thillai-Ambalam where the four Vedas are chanted,
I beheld Him that blessed me with mercy divine.

Arunachala Siva.


5662
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:08:24 AM »
Verse  8:


அளவிலாப் பாவகத்தால்
    அமுக்குண்டிங் கறிவின்றி
விளைவொன்றும் அறியாதே
    வெறுவியனாய்க் கிடப்பேனுக்
களவிலா ஆனந்தம்
    அளித்தென்னை ஆண்டானைக்
களவிலா வானவருந்
    தொழுந்தில்லை கண்டேனே.


I lay sunk by thoughts numberless;
also was I,
the feckless one,
Addle-brained and oblivious of consequences.
On me He conferred endless bliss and ruled me.
I beheld Him at Thillai where great celestials beings adore.

Arunachala Siva.


 

5663
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:04:32 AM »
Verse  7:


பத்திமையும் பரிசுமிலாப்
    பசுபாசம் அறுத்தருளிப்
பித்தன்இவன் எனஎன்னை
    ஆக்குவித்துப் பேராமே
சித்தமெனுந் திண்கயிற்றால்
    திருப்பாதங் கட்டுவித்த
வித்தகனார் விளையாடல்
    விளங்குதில்லை கண்டேனே.


He cured me of my world knowledge and snapped the rope of impurities
He caused others to refer to me as one without devotion or deportment.
Then,
with the strong rope of His mind,
He tethered me to His Holy Feet,
ineluctably.
Lo,
I beheld this,
the adept's Divine sport at resplendent Thillai.

Arunachala Siva.


5664
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 10:01:37 AM »
Verse 6:


பிறவிதனை அறமாற்றிப்
    பிணிமூப்பென் றிவையிரண்டும்
உறவினொடும் ஒழியச்சென்
    றுலகுடைய ஒருமுதலைச்
செறிபொழில்சூழ் தில்லைநகர்த்
    திருச்சிற்றம் பலம்மன்னி
மறையவரும் வானவரும்
    வணங்கிடநான் கண்டேனே.

He completely transmuted my body;
did away with both my malady and my proclivity to age,
and severed my nexus with my kith and kin.
He is the peerless First One who owns the worlds.
Lo,
when I reached the sacred Chitrambalam at Thillai girt with dense groves,
I had His darshan who was adored by the Brahmins and the celestials beings.

Arunachala Siva.


5665
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 09:58:03 AM »
Verse 5:

சாதிகுலம் பிறப்பென்னுஞ்
    சுழிப்பட்டுத் தடுமாறும்
ஆதமிலி நாயேனை
    அல்லலறுத் தாட்கொண்டு
பேதைகுணம் பிறருருவம்
    யானெனதென் னுரைமாய்த்துக்
கோதில்அமு தானானைக்
    குலாவுதில்லை கண்டேனே.I was like a hapless dog that,
caught up in the maelstrom of caste,
clan and birth,
stood bewildered.
He did away with my misery,
redeemed and ruled me.
He quelled my nescience,
My cognition of the forms of others,
and my prattling of 'I' and 'mine',
Lo,
at love-abounding Thillai,
I had a darshan of Him - the One that is flawless and nectarean !

Arunachala Siva.

5666
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 09:54:26 AM »
Verse  4:


கல்லாத புல்லறிவிற்
    கடைப்பட்ட நாயேனை
வல்லாள னாய்வந்து
    வனப்பெய்தி யிருக்கும்வண்ணம்
பல்லோருங் காணஎன்றன்
    பசுபாசம் அறுத்தானை
எல்லோரும் இறைஞ்சுதில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே.I was like a base dog,
brainless and ill-versed in learning;
He,
the competent One blessed me with spiritual beauty.
Even as a good many witnessed,
He annulled my Pasu-Paasa Jaanam.
Lo,
at Thillai Ambalam where all worship,
I was blessed with His darshan.

Arunachala Siva.

5667
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 09:51:31 AM »
Verse 3:உருத்தெரியாக் காலத்தே
    உள்புகுந்தென் உளம்மன்னிக்
கருத்திருத்தி ஊன்புக்குக்
    கருணையினால் ஆண்டு கொண்ட
திருத்துருத்தி மேயானைத்
    தித்திக்குஞ் சிவபதத்தை
அருத்தியினால் நாயடியேன்
    அணிகொள்தில்லை கண்டேனே.

Even when I was an amorphous foetus,
He entered me,
Abode for good in my body and soul,
blessed me with Gnosis and,
by His great mercy,
redeemed and ruled me.
He is of Tirutthurutthi and His is the love and ever-sweet beatitude of bliss.
Lo,
in abounding love,
I,
a cur-like servitor,
Had His darshan at beautiful Thillai.

Arunachala Siva.

5668
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 09:48:19 AM »
Verse  2:


வினைப்பிறவி என்கின்ற
    வேதனையில் அகப்பட்டுத்
தனைச்சிறிதும் நினையாதே
    தளர்வெய்திக் கிடப்பேனை
எனைப்பெரிதும் ஆட்கொண்டென்
    பிறப்பறுத்த இணையிலியை
அனைத்துலகுந் தொழுந்தில்லை
    அம்பலத்தே கண்டேனே.

Trapped in the misery of Karmic embodiment,
I did not think of Him at all and lay languishing.
He,
in His great mercy,
ruled me and snapped my future births.
Lo,
in the Ambalam at Thillai adored by the dwellers of all the worlds,
I had the darshan of Him - the peerless One.

Arunachala Siva.

5669
General topics / Re: Tiruvchakam - Verses and Meanings thereof in English:
« on: November 03, 2016, 09:44:55 AM »
Kanda Pathu:

Darsanam of Siva's dance:

Verse  1:

இந்திரிய வயமயங்கி
    இறப்பதற்கே காரணமாய்
அந்தரமே திரிந்துபோய்
    அருநரகில் வீழ்வேற்குச்
சிந்தைதனைத் தெளிவித்துச்
    சிவமாக்கி எனையாண்ட
அந்தமிலா ஆனந்தம்
    அணிகொள்தில்லை கண்டேனே.


Deluded by the senses and destined to repeated deaths,
I was to live in many worlds and eventually fall irredeemably into fell inferno.
He purified my intellect,
caused me gain merger with Sivam and conferred on me endless bliss.
Lo,
I had His darshan at beautiful Thillai.

Arunachala Siva.


5670
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 03, 2016, 08:37:29 AM »
Verse  10:


அருகர் அதுகேட் டுன்தெய்வத்
    தருளால் கண்நீ பெற்றாயேல்
பெருகும் இவ்வூ ரினில்நாங்கள்
    பின்னை யிருக்கி லோமென்று
கருகு முருட்டுக் கைகளால்
    கொட்டை வாங்கிக் கருத்தின்வழித்
தருகைக் கயிறுந் தறியுமுடன்
    பறித்தார் தங்கள் தலைபறித்தார்.


Hearing his words the Samanas said: "If you gain
You sight by the grace of your Lord, we will not
Thereafter abide in this city of increasing prosperity"
This said, they that had plucked their pates,
Snatched his basket, and pulled out the pegs,
Posts and rope which helped him feel his way.

Arunachala Siva.
Pages: 1 ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 [378] 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... 2996